Dato for udgivelse
28 Sep 2007 08:38
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 Sep 2007 09:49
SKM-nummer
SKM2007.664.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
318/2006 og 319/2006
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Skattefri, virksomhedsomdannelse, aktiver, passiver, kontanter, obligationer, tandlægevirksomhed, udlejningsejendom
Resumé

Betingelserne for skattefri virksomhedsomdannelse af en tandlægevirksomhed var ikke opfyldt, fordi en kontantbeholdning og nogle obligationer, som tilhørte virksomheden, var holdt uden for omdannelsen i strid med reglen i VOL § 2, stk. 1, nr. 2. (Stadfæstelse af SKM2006.384.VLR)

Reference(r)
Virksomhedsomdannelsesloven § 2, stk. 1, nr. 2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-3 E.H.2.1.2

Parter

A
(advokat Jens Laursen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli)

og

B
(advokat Jens Laursen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli)

Afsagt af højesteretsdommerne

Torben Melchior, Per Sørensen, Per Walsøe, Marianne Højgaard Pedersen og Henrik Waaben.

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 14. afdeling den 8. maj 2006.

Sagerne er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens §§ 387.

Påstande

Appellanterne, A og B, har gentaget deres påstande.

Indstævnte, Skatteministeriet, har i begge sager påstået stadfæstelse.

Højesterets begrundelse og resultat

Af de grunde, der er anført af landsretten, stadfæster Højesteret dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal A og B hver betale 25.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.