Dato for udgivelse
25 Sep 2007 13:26
SKM-nummer
SKM2007.654.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
07-147199
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Resumé
SKAT har imødekommet anmodning om skattefri aktieombytning for aktionærer i Altinex ASA. Aktionærerne kan skattefrit ombytte deres aktier i Altinex ASA med aktier i NORECO ASA. Der er tale om en generel tilladelse, der kan benyttes af aktionærer i Altinex ASA, der er fuld skattepligtige til Danmark.
Reference(r)
Aktieavancebeskatningsloven § 36, stk. 1 og 2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 S.G.18.6.

Rådgiver anmodede i brev af 17. august 2007 om tilladelse til, at P kunne ombytte sine aktier i Altinex ASA med aktier i NORECO ASA, jf. aktieavancebeskatningsloven § 36, stk. 1 og 2.

Sagsfremstilling

Altinex ASA er noteret på den norske Børs. Selskabet driver virksomhed med eftersøgning og produktion af olie.

NORECO ASA driver virksomhed inden for olieefterforskning. NORECO ASA er lige blevet noteret på OTC-børsen i Norge. Selskabets aktionærer er en række internationale equity fonde og norske industrielle aktionærer bl.a. Aker Capital. Blandt de 20 største aktionærer er Danske Bank.

Selskabet har - med henblik på at udvide sin aktivitet til også at drive produktion af olie m.v. - i den senere tid opkøbt aktier i Altinex ASA.

Selskabet har den 20. juli 2007 udstedt Offer document (mandatory offer to acquire all Shares in Altinex ASA) for opkøb af alle aktier i Altinex ASA. Offer document, der fylder 102 sider, er tilgængelig på Altinex ASAs hjemmeside under News 23.7.2007 (Approved offer Document).

NORECO ASA, der inden tilbuddet besad 65 % af aktiekapitalen i Altinex ASA, tilbyder nu en aktieombytning til aktionærerne i Altinex ASA, så de modtager, 22 NOK pr. aktie i Altinex ASA i form af aktier i NORECO, kontant betaling eller kombination af aktier og kontant betaling. Ved ren aktieombytning modtages 0,1466 aktier i NORECO ASA for 1 aktie i Altinex ASA. Der er ikke garanti for, at vederlaget udelukkende kan ske i form af aktier.

Repræsentantens opfattelse

Ps aktier i Altinex ASA er købt over den norske fondsbørs gennem danske fondshandlere i slutningen af 2005 og udgør 15.000 stk.

Aktierne er skattemæssigt omfattet af ABL § 44.

Ps beholdning er ved fremsættelse af ombytningstilbuddet 15.000 stk. aktier. Som tidligere anført er aktierne anskaffet i slutningen af 2005 og omfattet af ABL § 44.

Da aktierne er opkøbt som en langsigtet anlægsinvestering, ønsker P i den nu givne situation at ombytte sine aktier i Altinex ASA til NORECO ASA, da hun anser fremtidsudsigterne for NORECO koncernen meget gunstige på linie med udsigterne for Altinex ASA, da aktiviten i Altinex ASA vil udgøre op mod 65 % af den samlede værdi i NORECO koncernen.

P har derfor overfor tilbudsgiver i sinde at tilkendegive, at P ønsker at modtage ombytningstilbuddet, og ønsker vederlaget erlagt i form af aktier i NORECO ASA, helst udelukkende i aktier eller størst muligt i aktier.

På denne baggrund anmodes hermed om tilladelse til skattefri aktieombytning af Ps aktier i Altinex ASA til aktier i NORECO ASA efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 36.

Transaktionen opfylder kravene i ABL § 36 og EU's fusionsdirektiv og EØS-Traktaten, idet der er tale om selskaber, der ligestilles med aktieselskaber i Danmark, og det erhvervende selskab vil efter aktieombytningen have den samlede aktiekapital i det erhvervende selskab. Dette vil ske ved, at der efterfølgende sker tvangsindløsning af de aktier, der ikke er ombyttet efter tilbuddet, jf. tilbudsdokumentet.

Hvis der ikke opnås den fornødne majoritet på 90 % til at gennemføre tvangsindløsningen, har NORECO ASA tilkendegivet, at det vil gennemføre en fusion med Altinex ASA, idet dette kun kræver 2/3 majoritet.

For god ordens skyld bemærkes, at hvis aktieombytningen opgives, og der i stedet gennemføres en fusion, bortfalder en tilladelse til aktieombytning selvfølgelig. En eventuel fusion vil for P kunne ske som skattefri fusion efter reglerne i FUS § 15, stk. 6 uden tilladelse fra SKAT.

Som det fremgår af ovenstående har P ikke haft indflydelse på, at der gennemføres den anførte aktieombytning, og P er selvsagt af forretningsmæssige grunde nødsaget til at forholde sig til ombytningstilbuddet, hvor P anser aktieombytningen for det forretningsmæssigt mest fordelagtige.

Ønsket om at deltage i aktieombytningen er således forretningsmæssigt begrundet.

Det fremgår af tilbudsdokumentet, samt baggrunden for hele transaktionen, at NORECO ASA ikke har til hensigt at sælge sine aktier i Altinex ASA, men det vil selvsagt være uden mening, hvis tilladelsen til aktieombytningen gives med betingelser, der indeholder krav til, hvordan NORECO ASA disponerer, da P er uden indflydelse herpå.

Det bemærkes, at en række personer med familiemæssig tilknytning m.v. til P har aktier i Altinex ASA.

Det bedes oplyst, om den tilladelse som SKAT giver til denne her ansøgte skattefri aktieombytning, er en generel tilladelse, der gælder øvrige danske ikke-aktienæringsdrivende personers aktieombytning af aktier i Altinex ASA til aktier i NORECO ASA.

SKATs afgørelse

SKAT, Center for Store Selskaber, Koncernbeskatningskontoret, skal hermed meddele, at ansøgningen om aktieombytning af aktier i Altinex ASA til aktier i NORECO ASA imødekommes.

Det skal oplyses, at der er tale om en generel tilladelse for alle aktionærer i Altinex ASA, som er fuld skattepligtige til Danmark.

Afgørelsen er truffet med hjemmel i aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 1.

Ved afgørelsen er der lagt afgørende vægt på, at Altinex ASA og NORECO ASA begge er etableret i selskabsformer, som svarer til danske aktieselskaber, jf. aktieselskabslovens § 36.

Der er ikke ved afgørelsen taget stilling til overdragelseskurs, idet dette spørgsmål henhører under ligningen.

Aktieombytningen skal gennemføres senest 6 måneder efter modtagelsen af denne afgørelse.

NORECO ASA oplyser på sin hjemmeside pr. 29. august 2007, at selskabet fra den dato er 100 % ejer af Altinex ASA. Det må på den baggrund antages, at der ikke længere er grund til at omtale repræsentantens punkt vedrørende fusion mellem de to nævnte selskaber ved NORECO ASAs opgivelse af aktieombytningen.