Dato for udgivelse
20 sep 2007 15:06
SKM-nummer
SKM2007.643.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
07-145991
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Afdragsordninger og henstand + Eftergivelse og gældssanering + Lønindeholdelse + Udlæg
Emneord
Nettoindkomst, afdragsordninger, lønindeholdelse
Resumé

Denne meddelelse præciserer, at oplysningerne om en skyldners nettoindkomst, jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1, skal være oplysninger fra skyldners årsopgørelse eller oplysninger afgivet i forbindelse med frivillig forskudsregistrering.

Reference(r)
Inddrivelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 1
Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2007-3 afsnit I

Intern Revision har i forbindelse med revision af afgørelse om lønindeholdelse ved et skattecenter rejst spørgsmål om hvilke indkomstoplysningerne, der skal anvendes i forbindelse med lønindeholdelse efter tabeltræk.

Det fremgår af revisionsrapporten, at Intern Revision ved gennemgangen af sagerne i skattecentret har konstateret, at lønindeholdelsesafgørelser baserer sig på forskudsregistreringen frem for oplysninger i årsopgørelsen. I enkelte sager er indkomsten skønsmæssigt fastsat af skattecenteret.

1. Lovgrundlaget

Det fremgår af § 5, stk. 1, i inddrivelsesbekendtgørelsen, at:

Afdragsordninger, der fastsættes af restanceinddrivelsesmyndigheden overfor personer, kan fastsættes som en procentdel af den årlige nettoindkomst opgjort som den årlige bruttoindkomst inkl. positiv kapitalindkomst, fratrukket arbejdsmarkedsbidrag, pensionsindbetalinger efter § 13, stk. 4, nr. 2 a, SP-bidrag, ATP og skat.

Lønindeholdelsesprocenten kan tilsvarende fastsættes efter reglerne i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1, jf. § 8, stk. 4.

2. Lovbemærkninger

Det fremgår af lovbemærkningerne til lov nr. 431 af 6. juni 2005 (forenkling, harmonisering og objektivering af reglerne om inddrivelse af gæld til det offentlige mv.), at:

Det foreslås, at skatteministeren eller den han bemyndiger dertil, kan fastsætte nærmere regler for den praksis med automatiserede forslag til lønindeholdelse, som udarbejdes ud fra objektive kriterier og på baggrund af de foreliggende oplysninger om indkomster mv. og som bygger på en strategi, hvor inddrivelse i høj grad foregår på baggrund af automatiserede procedurer.

Bemyndigelsen vil blive anvendt til at fastsætte nærmere regler om, at restanceinddrivelsesmyndigheden kan træffe afgørelse om lønindeholdelse på baggrund af skyldnerens nettoindkomst, hvis skyldneren ikke reagerer på et varsel om lønindeholdelse eller giver fyldestgørende oplysninger. De foreliggende oplysninger om indkomst kan være oplysninger fra årsopgørelsen eller oplysninger afgivet i forbindelse med frivillig forskudsregistrering.

Da de foreliggende nettoindkomstoplysninger i visse tilfælde kan være forældet, således at man ikke i alle situationer kan være sikker på, at den pågældende skyldner ikke modtager f.eks. kontanthjælp, vil der også blive anvendt oplysninger fra de såkaldte MIA-indberetninger (månedlige indberetninger af ansatte), for at sikre, at der ikke udsendes lønindeholdelsesvarsel til modtagere af kontanthjælp, fortidspension og folkepension. Dermed sikres det også at svage borgere i denne gruppe, for hvem det kan være vanskeligt at udfylde et budgetskema, ikke uden dyberegående sagsbehandling og evt. kontakt med de sociale myndigheder i den pågældende kommune bliver lønindeholdt.                                

3. Indholdet af nettoindkomstbegrebet

Det kan herefter lægges til grund, at fastsættelse af en skyldners nettoindkomst skal ske på baggrund af oplysninger fra årsopgørelsen eller oplysninger afgivet i forbindelse med frivillig forskudsregistrering. Foreligger der flere årsopgørelser for et indkomstår, skal den nyeste årsopgørelse lægges til grund.

Der skal være tale om de beløb, der er beregnet i forbindelse med dannelsen af årsopgørelsen. Man kan således ikke anvende oplysninger om den skat, eller de arbejdsmarkedsbidrag, som arbejdsgiveren har indeholdt. 

Hvis der ikke foreligger en årsopgørelse, f.eks. fordi skyldner er ny på arbejdsmarkedet, kan man dog tage udgangspunkt i de oplysninger om løn, a-skat og arbejdsmarkedsbidrag, som arbejdsgiveren har indberettet i COR.