Dato for udgivelse
07 Jun 2007 15:16
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 Sep 2006 08:37
SKM-nummer
SKM2007.360.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
1. afdeling, S-0916-06
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betaling
Emneord
Udeholdt, omsætning, rengøringsvirksomhed, tilståelsessag, A-indkomst, indeholdelse, A-skat, tillægsbøde
Resumé

Tiltalte drev selvstændig rengøringsvirksomhed og ved siden afarbejdede han på en minkfarm i 2000 og 2001. 1. august 2001 rejste tiltalte til Polen, hvor han også er bosiddende i dag. For indkomståret 2000 er der udeholdt 259.035 kr. af omsætningen og i 2001 har T ikke indleveret selvangivelse hvorved der ikke er selvangivet overskud af selvstændig virksomhed med 98.671 kr.

Momsen af den udeholdte omsætning i 2000 og 2001 udgjorde 114.360 kr. Tiltalte havde en ansat, og der er udbetalt A-indkomst uden indeholdelse af A-skat, hvorved statskassen tillige blev unddraget skatter på i alt 182.539 kr. T forklarede, at han mente, at ToldSkat for år tilbage uretmæssigt havde taget 98.000 kr. fra ham og at han ville få pengene tilbage ved at arbejde uden at selvangive indtægten. T blev idømt en fængselsstraf på 60 dage samt en tillægsbøde på 350.000 kr.

Reference(r)

Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1
Skattekontrolloven § 13, stk. 1
Skattekontrolloven § 15
Kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1
Arbejdsmarkedsfondsloven § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a og b

Vestre Landsrets dom af 14. september 2006, 1. afdeling, S-0916-06

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Ib René Laursen)

Afsagt af landsdommerne

Hanne Kildal, C. Haubek og Henrik Twilhøj med domsmænd

----------

Holstebro Byrets dom af 23. november 2005, SS 735/2005

T er tiltalt for overtrædelse af

1

Momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved med forsæt til afgiftsunddragelse at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet afgiftstilsvarene for perioden 1. januar 2000 - 30. juni 2001 er angivet med 114.360 kr. for lidt, idet sigtede undlod at oplyse om omsætning vedrørende arbejde for G1 A/S (G1.1) og arbejde for G2 ApS.

2

Skattekontrollovens § 13, stk. 1,

ved med forsæt til skatteunddragelse for indkomståret 2000 at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved skatteansættelse eller skatteberegning, idet skattepligtig overskud af virksomhed er selvangivet med 259.035 kr. for lidt, idet sigtede udelod omsætning i forbindelse med arbejde udført for G1 A/S (G1.1) og G2 ApS. Det offentlige er herved unddraget et skattebeløb på 146.914 kr.

3

Skattekontrollovens § 15,

ved med forsæt til at undgå skatteansættelse at have undladt at indgive selvangivelse for indkomståret 2001, hvorved overskud af virksomhed på 98.671 kr. i forbindelse med arbejde for G2 A/S ikke er selvangivet. Det offentlige er herved unddraget et skattebeløb på 25.509 kr.

4

Kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1,

ved i perioden 1. februar 2000 - 31. oktober 2001 som arbejdsgiver, med forsæt til skatteunddragelse at have udbetalt A-indkomst uden indeholdelse af A-skat til BB og derved have unddraget det offentlige skatter på i alt 182.539 kr.

5

Arbejdsmarkedsfondsloven § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a,

ved med forsæt til bidragsunddragelse for indkomståret 2000 at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger om bidragsgrundlaget, idet den personlige indkomst vedrørende selvstændig erhvervsvirksomhed (overskud af virksomhed), er selvangivet med 259.035 kr. for lidt, idet arbejdet for G1 A/S (G1.1) og G2 ApS ikke er medtaget. Det offentlige er herved unddraget et arbejdsmarkedsbidrag på 20.722 kr.

6

Arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra b,

ved i perioden 1. februar 2000 - 31. oktober 2001 som arbejdsgiver, med forsæt til bidragsunddragelse at have udbetalt bidragspligtig lønindkomst til BB uden at indeholde bidrag og derved have unddraget det offentlige arbejdsmarkedsbidrag på i alt 26.745 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf og om en tillægsbøde på 350.000 kr.

Tiltalte T har erkendt sig skyldig.

Tiltaltes forklaring er gengivet således i retsbogen:

Forklaringer

Sigtede forklarede om forhold 1, at han på tidspunktet for momsunddragelsen drev selvstændig virksomhed. Der var tale om en rengøringsvirksomhed, som arbejdede med blandt andet rengøring for G1. Arbejdet i G1 var en heltidsbeskæftigelse, men han arbejdede også på G2, hvor han passede og pelsede mink. Han var på tidspunktet for forseelsen gift med BB. Hun arbejdede også på minkfarmen. Det arbejde han udførte for G1 A/S, skulle have været bogført. Han mener, at der er tale om én faktura, der ikke er blevet bogført korrekt. Det er formentligt den sidste faktura, som han fik fra G1 A/S. I relation til hans indtjening ved G2 forklarede han, at det var planen, at han ville arbejde for ca. 98.000 kr. uden at opgive det. Når han ville det, hang det sammen med at ToldSkat - da han på et tidspunkt drev landbrugsvirksomhed - tog 98.000 kr. fra ham, da de uretmæssigt satte sig på hans ammekosbidrag og andre bidrag. Han blev nødt til at forlade landbruget, fordi de havde taget de 98.000 kr. fra ham. Han tænkte derfor, at han egenhændigt kunne få pengene tilbage ved at arbejde for G2 og ikke opgive det. Han ville have holdt på Pelsdyrfarmen, når han havde opnået 98.000 kr. i fortjeneste. Han blev imidlertid tilbudt højere løn, og derfor valgte han at fortsætte. Han rejste fra G2 før hans tidligere ægtefælle, BB. Hun truede ham med, at hun ville melde ham til politiet for momsunddragelse. Han betalte derfor hendes løn forud. Han er i dag separeret fra BB. Sigtede forklarede om forhold 2, at det er korrekt, at hans indkomst ved G1 A/S og G2 ikke blev opgivet, og han derved ikke fik betalt sin skat. Det er ligeledes korrekt i forhold 5, at han heller ikke fik betalt arbejdsmarkedsbidrag, som det følger af arbejdsmarkedsloven. Sigtede forklarede om forhold 3, at det er korrekt, at han ikke har indgivet selvangivelse for 2001. Sigtede forklarede om forhold 4 og forhold 6, at det er korrekt, at han har udbetalt løn til BB, og at han i den forbindelse ikke har indeholdt A-skat. Når han udbetalte penge til hende, var det fordi, at hun samtidig lovede ham, at hun ikke ville anmelde ham for forholdet. Han har heller ikke indeholdt arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med lønudbetaling til BB.

Om sine personlige forhold forklarede T, at han forlod Danmark i august 2001, hvor han tog til Polen. Kort tid derefter rejste han til Norge, hvor han var 1 års tid. Han havde her arbejde som selvstændig. Han rejste derfra tilbage til Polen, hvor han bor i dag. Han prøver på at tjene penge ved selvstændig virksomhed. Han er separeret fra BB. Han har foreløbig planer om at blive i Polen, indtil der er styr på hans forhold. Tiltalte forklarede, at han bor på den adresse, der fremgår af afhøringsrapporten af 4. november 2004.

Rettens bemærkninger

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 60 dage, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, skattekontrollovens § 13, stk. 1, og § 15, kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, og arbejdsmarkedslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a og b.

Tiltalte skal herudover idømmes en tillægsbøde på 350.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på størrelsen af de unddragne beløb og forholdets karakter.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 350.000 kr. Forvandlingsstraffen fastsættes til fængsel i 60 dage. Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 14. september 2006, 1. afdeling, S-0916-06

Retten i Holstebro har den 23. november 2005 afsagt dom i 1. instans (SS 735/2005).

Tiltalte T har påstået formildelse, eventuelt således at straffen gøres betinget.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Tiltalte har ikke personligt været til stede under ankesagens behandling.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter forholdenes beskaffenhed tiltræder landsretten, at straffen er fastsat som sket.

Efter forholdenes karakter er der endvidere ikke grundlag for at gøre straffen betinget.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.