Dato for udgivelse
22 okt 2007 09:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 sep 2007 15:58
SKM-nummer
SKM2007.744.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-160747
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Medarbejderobligation
Resumé
Skatterådet bekræfter, at feriepenge kan medregnes i årslønnen. Videre bekræftes det, at årslønnen kan opgøres som et gennemsnit, hvis beregningsgrundlaget er repræsentativt.
Hjemmel
07-07384
Reference(r)

Ligningsloven § 7A, stk. 1, nr. 3

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 A.B.1.10.3
Spørgsmål
  1. Må virksomhedens (A a.m.b.a.) feriepengeindbetalinger tillægges beregningsgrundlaget ved opgørelse af årslønnen i relation til ligningslovens § 7A?
  2. Kan opgørelse af årslønnen for medarbejdere med varierende løn i relation til ligningslovens § 7A ske på baggrund af den faktiske månedsløn for én bestemt måned multipliceret med 12 eller flere månedslønninger multipliceret med en faktor svarende til samlet 12 månedslønninger (én årsløn)?
  3. Kan opgørelse af årslønnen for medarbejdere med varierende løn i relation til ligningslovens § 7A fastsættes individuelt ud fra en sammensat gruppe medarbejderes gennemsnitlige årsløn for det forrige år, således at den gennemsnitlige årsløn bliver den samme for hvert gruppemedlem?
  4. Såfremt der svares bekræftende på spørgsmål 3, kan gennemsnitslønnen så fastsættes som angivet i afsnittet "Nærmere om opgørelsen af gennemsnitlige årlige akkordløn"?
Svar
  1. Ja, jf. SKATs indstilling.
  2. Ja, jf. SKATs indstilling.
  3. Nej, jf. SKATs indstilling.
  4. Besvarelsen bortfalder, jf. besvarelsen af spørgsmål 3.
Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er et andelsselskab med hovedsæde i Z-by og afdeling i U-by, som beskæftiger sig med ...virksomhed. Hovedvirket er ...

Spørger ejes af x-antal andelshavere og beskæftiger ca. x-antal medarbejdere.

Det er spørgers hensigt at etablere en medarbejderobligationsordning i henhold til ligningslovens § 7A, stk. 1, nr. 3, som skal tilbydes til samtlige faste medarbejdere med minimum ét års anciennitet.

Det er hensigten, at spørger afholder depotomkostningerne i forbindelse med båndlæggelsen, og medarbejderobligationsordningen skal træde i kraft den 1. marts 2007, således at medarbejdernes fremtidige løn reduceres fra denne dato og frem til obligationernes udstedelse. Obligationerne skal udstedes den 28. februar det efterfølgende år fra ikrafttrædelsestidspunktet, således at obligationsordningens periode bliver 12 måneder.

Ved indtræden i medarbejderobligationsordningen reduceres medarbejdernes faste månedsbruttoløn inkl. firmabetalt pension og feriepenge med 1/11(svarende til 9,09 %) fra ikrafttrædelsesdagen den 1. marts 2007.

Spørger påtænker at medregne feriepenge i opgørelse af medarbejdernes årsløn for dermed at kompensere den indirekte nedgang i feriepenge.

Det er hensigten, at obligationerne skal udstedes til kurs 100 og deponeres på udstedelsestidspunktet hos Y-bank.

Medarbejderobligationsordningen vil kun blive gennemført, såfremt minimum 20 % af spørgers ansatte tiltræder ordningen.

Medarbejderstaben består dels af funktionærer og medarbejdere ansat på funktionærlignende vilkår samt timelønnede.

Mht. ferie, så modtager de funktionæransatte medarbejdere løn under ferie og de timelønnede modtager feriepenge (12,5 %) ved afholdelse af ferie.

Nogle af medarbejderne oppebærer varierende månedsløn, som følge af, at de er akkordlønnede og/eller har mulighed for at opnå bonusløn.

Nærmere om opgørelse af gennemsnitlig årlig akkordløn mv.

Medarbejderne i selve ... produktionen er akkordlønnede. Disse medarbejdere rokerer løbende i produktionen, således at arbejdsopgaverne veksler bl.a. mellem ... Rokering sker ofte og med kort varsel.

Akkordlønnen varierer typisk afhængig af hvilken arbejdsopgave den enkelte medarbejder varetager. Nogle arbejdsopgaver er derfor sædvanligvis bedre lønnet end andre.

Derfor er det spørgers hensigt at fastsætte årslønnen individuelt ud fra ... produktionsmedarbejdernes samlede gennemsnitlige årsløn for det forrige år, således at den gennemsnitlige årsløn bliver den samme for hvert gruppemedlem. Det vil eksempelvis sige, at hvis der antages at være 100 medarbejdere i produktionen, som tilsammen oppebærer en årsindkomst på 25.000.000 kr., vil opgørelsen af årslønnen for medarbejderne i relation til ligningslovens § 7A fastsættes ens til 250.000 kr.

Alene akkordlønnede, som er ansat på fuld tid (37 timer pr. uge) omfattes af opgørelsen.

Spørgers repræsentant har nærmere oplyst, at timelønnen for akkordlønnede medarbejdere er 168,83 kr. Medarbejderen er dog garanteret en minimumstimeløn på 114 kr., hvilket vil sige, at hvis akkorden ikke overholdes, så er medarbejderen garanteret en timeløn på 114 kr.

Medarbejderen oppebærer endvidere 114 kr. i timen i forbindelse med den tid, det tager at vaske sig ved arbejdets påbegyndelse og afslutning.

Medarbejderen modtager desuden, ifølge overenskomsten, et såkaldt "fritvalgs-udbetalingsbeløb" på 2,7 % af den samlede akkord og timeløn. Medarbejderen vælger selv om beløbet skal indbetales til pension, afspadseres eller udbetales.  

Mht. pension indbetaler spørger 7,20 % og medarbejderne 3,6 %.

Spørgers repræsentant har opstillet et eksempel, der viser de beskrevne lønforhold:

 

Antal timer

Sats (kr./time)

 

Beløb (kr.)

Akkordløn

42,35

168,83

7.149,95

Timeløn

0,15

114,00

17,10

I alt

42,50

 

7.167,05

 

 

 

Fritvalgsudbetaling

 

2,70 %

193,51

Optjente feriepenge

 

12,50 %

920,07

Optjente SH-betaling

 

3,50 %

257,62

 

 

8.538,25

 

 

 

Pension total

 

10,80 %

 

Pension firma

 

7,20 %

614,75

Løn i alt

 

 

9.153,00

 

 

 

Timeløn

 

 

215,36

 

 

 

Årsløn (1.623,5 timer á 215,36 kr.)

349.636,96

 

Lønnen er ovenfor opgjort til 7.167 kr., heraf kan 2.322 kr. henføres til akkord, opgjort som forskellen mellem akkordløn og timeløn gange antallet af timer med akkordløn. Løn, der kan henføres til akkord, udgør ca. 32,4 %.

Akkordlønnen er 48 % højere end minimumstimelønnen.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgsmål 1

Dette spørgsmål skal besvares med et ja.

Det er repræsentantens opfattelse, at feriepenge kan medregnes ved opgørelsen af årslønnen på lige fod med arbejdsgivers pensionsindbetalinger samt medarbejdernes egne pensionsindbetalinger. For så vidt angår pensionsindbetalinger henvises der til TfS 2006.747 SR, hvor SKAT tidligere har anerkendt, at disse kunne medregnes ved opgørelse af årslønnen.

Ligningsvejledningens 2006-1, Almindelig del, afsnit A.B.1.1. definerer lønbegrebet således:

"Begrebet "løn" omfatter den almindelige periodiske arbejdsløn, uanset om den benævnes løn, honorar, provision eller andet og ligeledes periodisk sygeløn, understøttelse og lign., som en arbejdsgiver yder under et stadigt bestående ansættelsesforhold. Begrebet dækker også ferietillæg, der ydes lønmodtagere med ret til løn under ferie, og søgnehelligdagsbetaling, der således skal beskattes i udbetalingsåret."

Endvidere fremgår det af Ligningsvejledningens 2006-1, Almindelig del, afsnit A.B.1. 10.1., at "Efter praksis skal beregningen af årslønnen foretages efter objektive kriterier, der sikrer en realistisk opgørelse af lønnen for det år, hvori medarbejderaktieordningen tilbydes".

Det er repræsentantens opfattelse, at feriepenge indgår i det almindelige lønbegreb, som det er defineret i Ligningsvejledningen.

Endvidere er det repræsentantens opfattelse, at feriepenge beregnes på baggrund af objektive kriterier, som fastsat i ferieloven, og udgør en sædvanlig og fast bestanddel af medarbejdernes årsløn.

Hertil kommer, at feriepenge betales af arbejdsgiver og beskattes på samme måde som øvrig lønindkomst. Feriepenge bør derfor kunne indgå i opgørelsen af årslønnen i relation til ligningslovens § 7A.

Spørgsmål 2

Dette spørgsmål skal besvares med et ja.

Ligningsrådet har tidligere accepteret, at opgørelse af årsløn kan ske på baggrund af en gennemsnitsberegning, såfremt gennemsnitsberegningen blev foretaget efter objektive kriterier, jf. SKM2001.3.LR.

Ligningsrådet svarede således bekræftende på, at årslønnen kunne opgøres som 12 gange en repræsentativ månedsløn før fradrag af ATP, AM-bidrag, A-skat og lønmodtagerbidrag til pensionsordning, idet denne gennemsnitsberegning sikrede en realistisk opgørelse af årslønnen.

Det er repræsentantens opfattelse, at opgørelse af årslønnen for medarbejdere med varierende løn i relation til ligningslovens § 7A ligeledes kan ske på baggrund af den faktiske månedsløn for én bestemt måned multipliceret med 12 eller flere månedslønninger multipliceret med en faktor svarende til samlet 12 månedslønninger (én årsløn), såfremt gennemsnitsberegningen i øvrigt sker efter objektive kriterier.

Spørgsmål 3

Dette spørgsmål skal besvares med et ja.

Det er endvidere repræsentantens vurdering, at årslønnen for en gruppe medarbejdere med varierende månedsløn kan opgøres samlet, således at gennemsnitslønnen bliver den samme for de enkelte medarbejdere i gruppen, såfremt gennemsnitsberegningen ligeledes sker efter objektive kriterier.

Efter repræsentantens vurdering foreligger der tilstrækkeligt klare kriterier for opgørelse af gennemsnitslønnen, såfremt de medarbejdere, som omfattes af gruppen, har samme funktion/beskæftigelse samt aflønningsform.

Det vil efter repræsentantens mening give det bedst mulige estimat på gennemsnitslønnen, såfremt årslønnen fastsættes samlet for en gruppe medarbejdere. Hermed undgår man at tage højde for enkelte medarbejderes subjektive forhold i den indkomstperiode, der lægges til grund for gennemsnitsberegningen, herunder forhold som varierende akkordløn som følge af skiftende arbejdsopgaver samt øvrige faktorer, som ikke er direkte målbare ved individuel årslønsgennemsnitsberegning.

Herved opnås efter repræsentants opfattelse en realistisk opgørelse af årslønnen for medarbejdere med varierende månedsløn, som giver et tilstrækkeligt kvalificeret estimat på den enkelte medarbejders årsløn.

Spørgsmål 4

Dette spørgsmål skal besvares med et ja.

Det er repræsentantens opfattelse, at gennemsnitslønnen kan fastsættes som angivet i afsnittet "Nærmere om opgørelse af gennemsnitlig årlig akkordløn mv".

Spørgers kommentarer til sagsfremstilling og indstilling

Spørger har ikke kommenteret sagsfremstilling og indstilling.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

SKAT indstiller, at feriepenge (12,5 %) medregnes ved opgørelsen af timelønnedes årsløn. Særlige ferietillæg der ydes til funktionærer, skal medregnes årslønnen for funktionærer på samme måde som funktionærernes løn under ferie skal medregnes. Se nærmere nedenfor.

Efter praksis skal årslønnen beregnes ud fra objektive kriterier, der sikrer en realistisk opgørelse af lønnen for det år, hvori medarbejderobligationens tilbydes, jf. bl.a. SKATs ligningsvejledning afsnit A.B.1.10.1

I henhold til SKM2006.426.SR er det i lovforslagene, der ligger til grund for den gældende ligningslovs § 7A, anført, at man ved beregningen af årslønnen for eksempel kunne tage udgangspunkt i medarbejderens samlede aflønning i selskabet det foregående år. Det er ikke nærmere anført, hvordan årslønnen skal opgøres.

Henset til det ovenfor anførte må det antages, at det er den samlede aflønning, der skal lægges til grund for opgørelsen af årslønnen. Dette må betyde, at feriepenge for timelønnede må anses for en del af den samlede aflønning på samme måde som den løn en funktionær modtager under ferie, samt særlige ferietillæg, der ydes til funktionærer.

SKAT indstiller således, at spørgsmål 1 skal besvares med et ja.

Spørgsmål 2

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med et ja forudsat, at de nedennævnte betingelser er opfyldt.

Efter praksis skal årslønnen opgøres på grundlag af objektive kriterier, således at årslønnen er realistisk, jf. ovenfor i spørgsmål 1.

I henhold til SKM2006.725.SR kan årslønnen opgøres som summen af årets samlede faste løn og årets forventede variable løn.

Spørger ønsker efter det oplyste, at beregne årslønnen ved at gange månedslønnen for en bestemt måned med 12 eller ved at omregne lønnen fra en periode til årsløn. Pga. akkordløn vil aflønningen af timelønnede medarbejdere variere.

Det er SKATs opfattelse, at hvis lønnen for den måned eller periode, der tages udgangspunkt i ved beregningen af årslønnen for en medarbejder, er opgjort efter objektive kriterier og repræsentativ, jf. SKM2001.3.LR, således at den beregnede eller forventede årsløn for medarbejderen kan anses for realistisk, må opgørelsen kunne lægges til grund i relation til ligningslovens § 7A.

Det bemærkes, at spørgers timelønnede medarbejdere rokerer mellem arbejdsopgaver, der mht. akkord aflønnes forskelligt.

Årslønnen, der beregnes på grundlag af en periode, hvor medarbejderen har rokeret mellem alle arbejdsopgaver vil derfor være mere realistisk, idet beregningen tager udgangspunkt i en periode, der er mere repræsentativ i forhold til hele året, end årslønnen beregnet på grundlag af en periode, hvor der kun er rokeret mellem få opgaver.

Hvis lønnen endvidere varierer meget fra måned til måned, er det SKATs opfattelse, at årslønnen ikke kan beregnes ved at omregne lønnen for en given måned til en årsløn ved at gange månedslønnen med 12, idet årslønnen så ikke bliver realistisk.

Spørgsmål 3

SKAT indstiller, at dette spørgsmål besvares med et nej.

Spørger ønsker bekræftet, at årslønnen kan beregnes individuelt for medarbejderne i en gruppe af medarbejdere ved at fordele gruppens samlede årsløn lige på alle gruppemedlemmerne (gennemsnitsløn).

I ligningslovens § 7A, stk. 1, nr. 3, 4. pkt. er det anført, at det endvidere er en betingelse, at værdien af obligationen inklusive afgift efter 2. pkt. ikke må overstige 10 pct. af den ansattes løn.

Jf. ovenfor skal årslønnen opgøres på grundlag af objektive kriterier, så det sikres, at årslønnen opgøres realistisk.

Da de timelønnede er akkordlønnede, vil der med overvejende sandsynlighed være en vis forskel i den oppebårne løn medarbejderne imellem. Der er henset til det oplyste om forskellen mellem minimumslønnen og akkordlønnen, hvor akkordlønnen er 48 % større end minimumslønnen samt det oplyste om, at medarbejderne rokerer mellem opgaver, der ikke aflønnes med samme akkord endvidere er det oplyst, at nogle medarbejdere får bonus.

Der foreligger ikke oplysninger om, hvor stor en del af medarbejderne, der alene opnår minimumslønnen eller hvor stor en del, der modtager bonus eller i hvilket omfang, der oppebæres akkord. Der er derfor ikke grundlag for at antage, at den beregnede gennemsnitsløn, som beskrevet ovenfor, alene vil afvige ubetydeligt i forhold til den enkelte ansattes faktiske oppebårne eller forventede løn.

Det er herefter SKATs opfattelse, at beregning af en gennemsnitsløn som beskrevet ovenfor, vil føre til, at den ansattes årsløn opgøres vilkårligt, idet den ikke hviler på objektive kriterier, og det kan herved ikke sikres, at den ansattes årsløn opgøres realistisk.

Spørgsmål 4

Dette spørgsmål bortfalder.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende i 5 år, jf. skatteforvaltningslovens § 25.