Dato for udgivelse
22 jan 2007 08:50
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 jun 2006 15:01
SKM-nummer
SKM2007.49.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
11. afdeling, S-2793-05
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Registreringsafgift, betinget, frihedsstraf, sandsynlighedsforsæt
Resumé

T var tiltalt for at have anvendt et afgiftspligtigt svensk køretøj, som ikke var afgiftsberigtiget til kørsel her i landet.

Registreringsafgiften var fastsat til 316.794 kr. T forklarede at bilens tilstand var under middel, og at registreringsafgiften således var fastsat for højt.

Straffen blev fastsat som en fællesstraf på 30 dages betinget fængsel samt en tillægsbøde på 150.000 kr. Tiltalte blev endvidere dømt til at betale registreringsafgiften. T's forklaring om, at registreringsafgiften var fastsat for højt, blev således ikke taget til følge (dissens).

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 27

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Klaus Jensen, besk.)

Afsagt af landsdommerne

C. Levy, Mogens Kroman og Jette Krog (kst.) med domsmænd

----------

Københavns Byrets dom af 11. august 2005, 15.9004/2005

Sagens baggrund og parternes påstande.

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den 4. april 2005.

T er tiltalt for overtrædelse af

1

Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 880 af den 23. august 2004 om benyttelse af udenlandske køretøjer i Danmark § 35, stk. 2, jf. § 16, stk. 1. jf. tidligere bekendtgørelse nr. 1350 af 18. december 2000 § 131, stk. 1. jf. § 114, stk. 1

ved at have undladt efter at have taget bopæl i Danmark og efter at have indført bilen med svensk reg.nr. ... her i sommeren 2004 straks ved indrejsen at registrere køretøjet eller aflevere nummerpladerne.

2

færdselslovens § 118, stk. 1. nr. 1. jf. § 105, stk. 1. jf. § 106

ved som ejer af personbil, ..., at være ansvarlig for, at bilen den 3. november 2004 ca. kl. 9.00 blev ført ad ..., Danmark, selv om ansvarsforsikringen ikke var holdt i kraft.

3

registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3, jf. § 1, stk. 1, 1. pkt.

ved i perioden fra den 1. juli 2004 til den 3. november 2004 principalt med forsæt til at unddrage statskassen afgift, subsidiært under udvisning af grov uagtsomhed at have anvendt et afgiftspligtigt svensk registreret køretøj, reg.nr. ..., som ikke var afgiftsberigtiget, til kørsel her i landet, hvorved han unddrog det offentlige 316.794 kr. i afgift.

4.

lov om euforiserende stoffer § 3, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 3, jf. bilag liste B nr. 29

ved den 20. november 2004 ca. kl. 03.35 i restauration G1, at have været i besiddelse af 0,46 gram kokain til eget brug.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf og en tillægsbøde på 150.000 kr. og om, at tiltalte tilpligtes at betale den unddragne registreringsafgift.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at der hos tiltalte i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, konfiskeres 0,46 gram kokain.

Tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse i de ikke erkendte forhold og om rettens mildeste dom.

Tiltalte har ikke protesteret mod konfiskationspåstanden.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidnet ML, ToldSkat.

Tiltalte har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

Tiltalte nægtede sig skyldig i forhold 1 og 3, og erkendte sig skyldig i forhold 2.

Tiltalte forklarede, at han er dansk, men har boet i Sverige i sin barndom. Tiltalte har været folkeregister tilmeldt i Sverige som voksen fra den 5. januar 2001 til den 1. februar 2004. Han var arbejdsløs i Sverige, men arbejdede indimellem freelance. Han flyttede tilbage til Danmark i 2004 for at søge arbejde. Den i anklageskriftet nævnte bil har tiltalte købt i Tyskland for 140.000 danske kr. Bilen blev købt brugt. Den er indregistreret første gang i 1992. Bilen blev købt i 2001 og den blev indregistreret i Sverige. Indregistreringen i Sverige kostede ca. 1.800 kr. Tiltalte bekræfter, at han blev standset af politiet i bilen den 3. november 2004 i ....

Da tiltalte flyttede til Danmark 1. februar 2004 forblev bilen i Sverige. Den henstod på en parkeringsplads i ..., Sverige i 3-4 måneder. Tiltalte mener ikke, at bilen var i Danmark i denne periode. Tiltalte hentede bilen til Danmark i sommeren 2004. Det var meningen, at bilen skulle sælges i Sverige, for tiltalte havde ikke økonomisk mulighed for at få bilen indregistreret i Danmark. Bilen skulle sættes i stand først, anslået for 40-50.000 kr. Tiltalte har ikke penge til istandsættelsen og derfor blev bilen ikke sat til salg. Hvis bilen skulle sælges med de mangler, den har, ville salgsprisen blive alt for lille. Tiltalte har ikke haft til hensigt at unddrage statskassen for registreringsafgiften. Han har været overbevist om, at han havde er halvt år til at omregistrere bilen i. Han kontaktede Vägverket i Sverige og fik der oplyst, at han kunne køre i bilen i 6 måneder. Han kontaktede ingen danske myndigheder for at få oplysninger om reglerne. Tiltalte har først haft kontakt til skattemyndighederne efter den 3. november 2004. Det er rigtigt, at tiltalte har fået pålagt mange parkeringsafgifter vedrørende bilen i perioden 1. juli 2004 til 3. november 2004.

Betjenten, der standsede tiltalte den 3. november 2004, bad om at få nummerpladerne straks. Tiltalte forklarede situationen til betjenten, at det slet ikke var meningen, at bilen skulle registreres i Danmark, og at tiltalte ikke kunne aflevere nummerpladerne, fordi han ikke kunne sælge bilen i Sverige, uden at pladerne var på. Bilen har været ansvarsforsikret i Sverige. Tiltalte har ikke afmeldt forsikringen. Det er rigtigt, at han ikke har betalt forsikringen, og han har modtaget flere rykkere.

Tiltalte nægtede sig skyldig i forhold 4.

Tiltalte forklarede, at han stod i baren på G1, da han blev kontaktet af en betjent og bedt om at følge med udenfor. Betjenten visiterede tiltalte og da betjenten tog hånden op af tiltaltes jakkelomme, havde betjenten en pakke med kokain i hånden. Det var ikke tiltaltes kokain og tiltalte kan ikke forklare, hvordan den var kommet ned i hans lomme. Han vil ikke gøre gældende, at betjenten "plantede" pakken.

Tiltalte forklarede efter diktatet og under dokumentationen af bilag 4, ad forhold 1, at han mener, at bilen blev stående i Sverige frem til den 3. november 2004 og at den kun var i Danmark enkelte gange i efteråret 2004.

Tiltalte forklarede derefter, at han har blandet datoerne sammen. Han har retteligt kørt i bilen i Danmark fra 1. juli 2004 og indtil han blev stoppet i bilen den 3. november 2004"

Vidnet V.1 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

Vidnet forklarede, at han netop er vendt tilbage fra ferie og har konstateret, at sagen er bortkommet, hvorfor han ikke har kunnet genopfriske sin erindring.

Anklageren dokumenterede bilag 2, ad forhold III, tiltalebegæring af 27. december 2004 fra ToldSkat til politiet, hvoraf bl.a. fremgår følgende:

"ToldSkat skal herved med henvisning til politiets anmeldelsesrapport af 26. november 2004 ... anmode om, at der rejses tiltale mod:

T

...

- for overtrædelse af § 27, stk. 1, nr. 3, i lovbekendtgørelse nr. 977 af 2. december 2002 med senere ændringer (registreringsafgiftsloven), jf. § 1, stk. 1, 1. pkt.,

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have anvendt et afgiftspligtigt køretøj, som ikke var afgiftsberigtiget, til kørsel her i landet i perioden 1. juli 2004 til 3. november 2004.

Staten blev ved forholdet unddraget kr. 316.794 kr. i afgift.

Der bedes nedlagt påstand om frihedsstraf samt tillægsbøde i henhold til straffelovens § 50, stk. 2, på kr. 158.397, svarende til en halv gange det unddragne beløb"

Vidnet forklarede, at han er ansat i lovafdelingen i ToldSkat, og at det er ham, der har udfærdiget tiltalebegæringen. Afgiftsberegningen af lavet af motorkontoret, hvorfra vidnet har modtaget oplysning om afgiftsbeløbet. Registreringsafgiften beregnes på grundlag af bilens værdi, d.v.s. gældende markedspris. Så vidt vidnet husker, har tiltalte ikke gjort indsigelse mod afgiftsbeløbets størrelse. Afgiften er blevet opkrævet hos tiltalte. Vidnet er ikke klar over, hvorvidt beløbet er betalt.

Anklageren dokumenterede bilag 4, ad forhold III, skrivelse af 25. januar 2005 fra ToldSkat til politiet, der er sålydende:

"I forlængelse af ToldSkats anmodning af 27. december 2004 skal det præciseres, at den endelige størrelse på en påstået tillægsbøde beror på en egentlig vurdering af det omhandlede køretøj, idet det i anmodningen nævnte beløb er baseret på en foreløbig værdiansættelse.

I øvrigt kan det tilføjes, at T har haft rettet telefonisk henvendelse til undertegnede. Herunder oplyste han, at i forbindelse med indførslen af sin bil fra Sverige af en politimand havde fået at vide "at han havde et halvt års tid til at få bilen indregistreret i Danmark". Videre gav han udtryk for, at han havde til hensigt at sælge bilen i Sverige, da han ikke havde råd til at have en så dyr bil i Danmark."

Vidnet forklarede, at han ikke mener, at bilen er blevet vurderet.

Anklageren dokumenterede bilag 6, ad forhold III, skrivelse af 18. marts 2005 fra ToldSkat til politiet, der er sålydende:

"Under henvisning til Deres brev af 7. ds. samt behagelig telefonsamtale g.d. kan ToldSkat oplyse, at den omhandlede bil er værdiansat ud fra de priser biler af samme mærke, type og alder m.v. er værdiansat til på markedsvilkår.

Beløbet er fastsat i henhold til registreringsafgiftslovens § 10. Afgiften skal i henhold til samme lovs § 19 være betalt til de statslige told- og skattemyndigheder, forinden køretøjet anmeldes til registrering.

En efterfølgende vurdering kan imidlertid resultere i en ændret værdiansættelse og dermed en ændring af afgiftsbeløbet, hvorfor det opkrævede beløb i ovennævnte fase benævnes depositum for at betegne dets foreløbige karakter. Det er dog sjældent, at der foretages en regulering af det foreløbigt fastsatte afgiftsbeløb.

Det er således baggrunden for undertegnedes forbehold i brev af 25. januar 2005.

Da T så vidt det er oplyst ikke ønsker at lade bilen registrere her i landet, er det den i tiltalebegæringen af 27. december 2004 anførte unddragelse, der bedes lagt til grund.

For så vidt angår Ts forklaring til politiet, giver denne ikke ToldSkat anledning til en ændret bedømmelse af forholdet."

Vidnet havde ikke yderligere at bemærke

..."

Oplysningerne i sagen

Der er dokumenteret udskrift af 8. november 2004 fra Det Centrale Personregister, hvoraf fremgår, at tiltalte har været folkeregistertilmeldt på adressen ..., Danmark fra den 1. februar 2004 til den 27. oktober 2004 og fra sidstnævnte dato på adressen ..., Danmark.

Der er endvidere dokumenteret telefax dateret 4. november 2004 til politiet fra polisen i Sverige vedrørende den i sagen omhandlede bil, registreringsnummer ..., hvoraf bl.a. fremgår,

at bilen den 5. januar 2001 blev indregistreret i tiltaltes navn,
at bilen ikke har været forsikret siden 13. maj 2003,
at bilen er pålagt kørselsforbud i Sverige og
at nummerpladerne kan "avskyltas", d.v.s. "klippes" ved antræffelse.

Der er endvidere dokumenteret skrivelse af 8. november 2004 fra Parkering G2 til politiet, hvoraf bl.a. fremgår, at der er pålagt p-afgifter i indre ... vedrørende den i sagen omhandlede bil i 54 tilfælde jævnt fordelt over dagene i perioden 1. juli 2004 til 3. november 2004.

Af kosterrapport dateret 20. november 2004 fra politiet fremgår, at der hos tiltalte s.d. kl. 03.35 på G1 blev fundet 0,46 gram kokain i venstre inderlomme i jakke, og at stoffet blev beslaglagt.

Personlige oplysninger

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han blev ansat 1. januar 2005 i et IT-job med løntilskud. Tiltalte har ikke fået løn siden marts måned. Han søger nu anden beskæftigelse. Han har en gæld på ca. 300.000 kr. og ingen aktiver ud over bilen. Han anslår bilens nuværende værdi til 40-50.000 kr.

Tiltalte er ikke tidligere straffet af betydning for sagen.

Rettens begrundelse og afgørelse

Ad forhold 1 og 3

Tiltalte har erkendt de faktiske omstændigheder ved at have benyttet sin i sagen omhandlede Mercedes bil, der var svensk indregistreret, til kørsel i Danmark i perioden 1. juli 2004 til den 3. november 2004 uden at lade bilen indregistrere og afgiftsberigtige i Danmark, selv om han havde taget fast bopæl i Danmark pr. 1. februar 2004.

Det lægges til grund, at tiltalte har forklaret, at han var bekendt med de høje danske afgifter på biler, at han vidste, at bilen skulle registreres i Danmark ved flytning hertil, at det ville være for dyrt for ham at få bilen registreret i Danmark henset til hans økonomiske forhold, samt at tiltalte derfor ville sælge bilen i Sverige, men at den skulle repareres først for et beløb i størrelsesordenen 40- 50.000 kr. Det lægges endvidere til grund, at tiltalte har forklaret, at han af det svenske Vägverket fik oplyst, at han kunne køre i bilen i 6 måneder, at han har været overbevist om, at han havde et halvt år til at få bilen omregistreret i, og at han ikke kontaktede nogen danske myndigheder eller selv foretog undersøgelser af, hvilke regler der gælder i Danmark.

Under disse omstændigheder findes det bevist, at tiltalte, der er dansk og som havde haft bopæl i Danmark siden 1. februar 2004, har været klar over eller i hvert fald anset det for en nærliggende mulighed, at pligten til at lade bilen omregistrere og afgiftsberigtige var indtrådt. Retten finder det derfor ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte begik overtrædelserne med forsæt til at unddrage statskassen afgift. Tiltalte er herefter skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Ad forhold 2

Ved tiltaltes erkendelse og de i øvrigt foreliggende oplysninger er det bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Ad forhold 4

Tiltalte har nægtet sig skyldig, men han har ikke bestridt, at stoffet blev fundet i hans venstre inderlomme i jakke. Under disse omstændigheder findes tiltaltes forklaring om, at stoffet ikke tilhørte han, ikke troværdig. Tiltalte findes derfor skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes til fængsel i 60 dage, jf. færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 880 af den 23. august 2004 om benyttelse af udenlandske køretøjer i Danmark § 35, stk. 2, jf. § 16, stk. 1, jf. tidligere bekendtgørelse nr. 1350 af 18. december 2000 § 131, stk. 1, jf. § 114, stk. 1, færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 1, jf. § 105, stk. 1, jf. § 106, registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3, jf. § 1, stk. 1, 1. pkt., og lov om euforiserende stoffer § 3, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 3, jf. bilag liste B nr. 29.

Retten har ved strafudmålingen især [lagt.red] vægt på, at forhold 1 og 3 er begået med forsæt til at unddrage statskassen afgifter.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

I medfør af straffelovens § 50, stk. 2, idømmes tiltalte en tillægsbøde på 150.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 40 dage.

Påstanden om betaling af registreringsafgift tages i medfør af registreringsafgiftslovens § 19, stk. 3, til følge som nedenfor bestemt.

Påstanden om konfiskation tages i medfør af de påberåbte bestemmelser til følge som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med fængsel i 60 dage.

Fuldbyrdelsen af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år på betingelse af,

at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 150.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

Hos tiltalte konfiskeres 0,46 gram kokain.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 4.500 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Klaus Jensen.

Tiltalte skal endvidere inden 14 dage til ToldSkat betale afgifter med 316.794 kr.

----------

Østre Landsrets dom af 13. juni 2006, 11. afdeling, S-2793-05

Københavns Byrets dom af 11. august 2005(15.9004/2005) er anket af T med påstand om frifindelse i forhold 1 og 3 og i øvrigt formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Tiltalte har for landsretten under domsforhandlingen fremlagt bilag vedrørende overdragelse af bilen til FM i juni 2006 mod FMs betaling af afgifter. Den afgiftspligtige værdi er af ToldSkat i et print af 13. juni 2006 fastsat til 133.000 kr. og registreringsafgiften til 234.525 kr. Af en toldsynsrapport af 12. juni 2006 fremgår bl.a., at køretøjets stand er under middel.

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnet V.1, der begge har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Forklaringer

Tiltalte har supplerende forklaret bl.a., at bilen er overtaget af FM i juni 2006 under forudsætning af, at FM betaler afgifterne på bilen. Bilens tilstand er nu sådan, at den skal repareres for over 100.000 kr. for at kunne køre, bl.a. fordi et elektroniske system er gået i stykker. Told og Skat har fastsat den afgiftspligtige værdi af bilen til 133.000 kr. og registreringsafgiften til 234.525 kr. FM skal i henhold til aftalen mellem ham og tiltalte betale registreringsafgiften den 14. juni 2006. Samlet set har overdragelsen af bilen været tabsgivende for tiltalte.

V.1 har supplerende forklaret bl.a., at bilen blev vurderet til markedspris og med den forudsætning, at den var normalt velbevaret. Hvis bilens tilstand havde været under middel, ville afgiften have været ansat til et lavere beløb. Vurderingstidspunktet var årsskiftet 2004-2005. Vurderingstidspunktet er sædvanligvis begyndelsestidspunktet for bilens anvendelse, det vil i dette tilfælde sige den 1. juli 2004.

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten lægger efter bevisførelsen til grund, at tiltalte flyttede til Danmark den 1. februar 2004 og indførte og anvendte bilen i Danmark i hvert fald fra den 1. juli 2004.

Efter bevisførelsen, herunder tiltaltes egen forklaring, lægger landsretten endvidere til grund, at tiltalte vidste eller anså det for overvejende sandsynligt, at han i forbindelse med anvendelsen af bilen i Danmark havde pligt til at registrere og afgiftsberigtige bilen. Tiltaltes forklaring om, at han på baggrund af en henvendelse til Vägverket i Sverige var overbevist om, at han havde et halvt år til at omregistrere bilen, må således tilsidesættes som utroværdig.

Herefter findes tiltalte forsætligt at have overtrådt de i forhold 1 og 3 nævnte bestemmelser og med forsæt til at unddrage statskassen afgift.

Vedrørende forhold 3 finder 4 voterende, at det i anklageskriftet angivne afgiftsbeløb må lægges til grund, idet det oplyste om bilens værdi i juni 2006 ikke kan føre til andet resultat.

2 voterende finder, at det afgiftsbeløb, der er dokumenteret i juni 2006, bør lægges til grund.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet, således at tiltalte herefter i det hele er skyldig efter anklageskriftet i forhold 1 og 3.

Frihedsstraffen findes under hensyn til størrelsen af det unddragne beløb og sagens omstændigheder i øvrigt at burde nedsættes til fængsel i 30 dage. Det tiltrædes, at frihedsstraffen, under hensyntagen til sagens særlige omstændigheder og tiltaltes personlige forhold, helt undtagelsesvist kan gøres betinget som nedenfor bestemt.

Tillægsbøden og forvandlingsstraffen findes passende udmålt.

Dommerne tiltræder, at der i dommen er truffet bestemmelse om betaling af registreringsafgift med 316.794 kr.

Dommens bestemmelse om konfiskation og sagsomkostninger stadfæstes.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T ændres, således at T straffes med fængsel i 30 dage. Fuldbyrdelsen af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år fra landsrettens dom på betingelse af, at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden.

Byrettens bestemmelse om tillægsbøde, herunder forvandlingsstraf, afgiftsbetaling, konfiskation og sagsomkostninger stadfæstes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.