Dato for udgivelse
21 sep 2007 11:19
SKM-nummer
SKM2007.648.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-8-1754-0034
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Renter og gebyrer + Eftergivelse og gældssanering
Emneord
Renter, restskat, procenttillæg
Resumé
Det forhold, at en erstatning først blev udbetalt flere år efter udløbet af de indkomstår, hvortil de skattemæssigt blev herført, var ikke et forhold, der i ganske særlig grad talte for at eftergive procenttillæg og renter, der blev pålagt restskatten for disse indkomstår.
Reference(r)
Kildeskatteloven §§ 61 og 62 A

Klagen skyldes, at klageren er blevet pålagt renter og procenttillæg på årsopgørelserne for indkomstårene 2003 - 2005 i forbindelse med fordeling af udbetalt erstatning på disse indkomstår.

 

Landsskatterettens afgørelse

 

Landsskatteretten stadfæster årsopgørelserne for indkomstårene 2003 - 2005 vedrørende pålagte renter og procenttillæg af restskat.

 

Sagens oplysninger

 

Klageren blev tilkendt førtidspension i 2003.

 

Arbejdsskadestyrelsen fastsatte den 9. februar 2005 klagerens tab af erhvervsevne til 75 %, og klagerens yderligere tilgodehavende fra ATP erhvervssikring for perioden 1. november 2003 til 30. juni 2005 på 115.777 kr. blev indsat på hendes konto den 30/5 2005.

 

På klagerens 1. årsopgørelse for indkomståret 2005 indgik det fulde beløb til beskatning.

 

Skattecentret forhøjede efterfølgende skatteansættelserne for indkomstårene 2003 og 2004 med henholdsvis 34.540 kr. og 176.595 kr. svarende til den del af erstatningen, der vedrørte de pågældende år. Tilsvarende blev klagerens indkomst for indkomståret 2005 nedsat med 211.135 kr.

 

Klagerens skatteopgørelse for indkomståret 2003 udgjorde herefter:     

Restskat

 

3.485,71

 

Procenttillæg

 

243,85

 

Indregnet restskat i forskudsskatten for 2005

2.335,00

 

 

Tidligere overskydende skat

 

2.983,00

 

Tidligere rente til udbetaling

150,17

 

 

Rente 3. mdr. 0,6% af (498,24+3.727,56)

 

73,06

 

Rente 21 mdr. 0,5% af (498,24 + 3.727, 56)

 

443,71

4.745,16

Afrunding

 

 

-2,16

Til indbetaling

 

 

4.743

 

Klagerens skatteopgørelse for indkomståret 2004 udgjorde herefter:

Restskat

16.468,11

 

Procenttillæg af beløb til opkrævning i

3 rater - 7,0 % af 16.100,00

 

1.127,00

 

Procenttillæg  af beløb til opkrævning i

3 ra    3 rater 7,0 % af 368,11

 

25,76

 

Tidligere overskydende skat

11.923,00

 

Rente 11 mdr. 0,5 % af (11.923,36 + 17.620,87)

1.624,93

31.168,80

Afrunding

 

1,80

Til indbetaling

 

31.167,00

 

 

 

 

 

 

Klagerens skatteopgørelse for indkomståret 2005 udgjorde herefter:

Restskat

12.757,69

 

Procenttillæg  7,0 % af 12.757,69                     

893,03

13.650,72

Afrunding

 

- 0,72

Til indbetaling

 

13.650,00

 

Klageren påklagede skattecentrets ansættelsesændringer, idet hun gjorde gældende, at erstatningen skulle fordeles lige på de 3 indkomstår.

 

Landsskatteretten stadfæstede skattecentrets ansættelsesændringer ved kendelse af 22. marts 2007.

 

SKATs afgørelse

 

Renter og procenttillæg er medregnet på klagerens årsopgørelser efter kildeskattelovens bestemmelser.

 

Klagerens påstand og argumenter

 

Klageren har fremsat påstand om fritagelse for betaling af renter og procenttillæg af restskat.

 

Klageren vidste ikke, hvornår erstatningen kom til udbetaling, og havde derfor ikke mulighed for at regulere sin indkomst. Hvis erstatningen var blevet fordelt ligeligt på de 3 indkomstår, var restskatten blevet mindre.

 

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

 

Kildeskattelovens § 62 A, stk. 1-3, har følgende ordlyd:

 

"Medfører en ændret årsopgørelse, at der skal beregnes restskat eller yderligere restskat, gælder reglerne i § 61, stk. 3 - 6, for betaling af beløbet med tillæg efter § 61, stk. 2. Udskrives den ændrede årsopgørelse efter den 1. oktober i året efter indkomståret, berører ændringen ikke den opkrævning, der sker efter § 61, stk. 5, eller den overførsel, der er sket efter § 61, stk. 3, af den eventuelt tidligere beregnede restskat mv. Restskat eller yderligere restskat efter 1. pkt. med tillæg efter § 61, stk. 2, forrentes med renten i § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv. med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra den 1. oktober i året efter indkomståret.

 

Stk. 2. Medfører en ændret årsopgørelse, at der sker nedsættelse eller bortfald af overskydende skat, der allerede er udbetalt til den skattepligtige, jf. § 62, skal beløbet tilbagebetales tillige med godtgørelse efter § 62, stk. 2. Det samlede beløb efter 1. pkt. forrentes med renten i henhold til § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra den 1. oktober i året efter indkomståret og indtil udskrivningsdatoen. Tilbagebetaling sker efter § 61, stk. 4.

 

Stk. 3. Medfører en ændret årsopgørelse, at den tidligere beregnede restskat nedsættes eller bortfalder, udbetales det beløb, som restskatten er nedsat med, med tillæg efter § 61, stk. 2, til den skattepligtige inden udgangen af den måned, der følger nærmest efter udskrivningsdatoen. Der tilkommer den skattepligtige en rente svarende til renten i henhold til § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra den 1. oktober i året efter indkomståret. Inden udbetaling finder sted, modregnes eventuel uforfalden restskat efter § 61, stk. 3-6, og eventuelle restancer af personlig skat med påløbne morarenter og eventuelle uforfaldne bidrag efter lov om en arbejdsmarkedsfond § 15, stk. 1, 1. og 2. pkt. Opkrævning af den resterende, ikke forfaldne del af restskatten sker efter reglerne i § 61, stk. 3-5. Udskrives den ændrede årsopgørelse efter den 1. oktober i året efter indkomståret, berører ændringen ikke den overførsel af restskat m.v. til det følgende år, der er sket efter § 61, stk. 3."

 

Kildeskattelovens § 61, stk. 2, har følgende ordlyd:

 

"Ved beregning af restskat skal der tillige betales et statskassen tilfaldende tillæg på 7 pct. af restskatten."

 

Procenttillæg og renter på årsopgørelserne for indkomstårene 2003 - 2005 er korrekt opgjort, herunder beregningen af renter fra 1. oktober i året efter indkomståret.

 

Der er derfor med rette pålagt procenttillæg og renter på årsopgørelserne for 2003 - 2005.

 

Kildeskattelovens § 73 D, har følgende ordlyd:

 

"Told- og skatteforvaltningen kan i øvrigt, når forholdene i ganske særlig grad taler derfor, eftergive eller meddele henstand med skatter, som personer, selskaber, foreninger mv. er pålignet eller har skullet indeholde."

 

Bestemmelsen kan f.eks. finde anvendelse, hvis der er begået myndighedsfejl.

 

Det forhold, at den erstatning, som har medført ændring af indkomstansættelserne for indkomstårene 2003 - 2005, først er udbetalt i 2005, kan ikke anses for et forhold, der i ganske særlig grad taler for eftergivelse af procenttillæggene og renterne for indkomstårene 2003 - 2005.

 

Landsskatteretten stadfæster derfor skattecentrets afgørelse.