Dato for udgivelse
06 feb 2007 09:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
3. november 2006
SKM-nummer
SKM2007.102.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-2-1819-1485
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Bindende svar, medarbejderaktieordning
Resumé
Landsskatteretten stadfæstede skatterådets bindende svar, SKM2006.23.SR, hvorefter ligningsloven § 7A ikke kunne finde anvendelse på en medarbejderaktieordning, hvor medarbejderne ved køb af aktier til markedspris opnåede ret til at erhverve køberetter til favørkurs.
Reference(r)
Ligningsloven § 7 A

Sagen drejer sig om et bindende svar fra Skatterådet, hvorefter klagerens påtænkte medarbejderordning ikke vil være omfattet af ligningslovens § 7 A. Skatterådets svar vedrørende spørgsmål 1 er offentliggjort som SKM2006.23.SR.

Landsskatterettens afgørelse

De stillede spørgsmål:

  1. Vil bestemmelsen i ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 1, kunne finde anvendelse for de medarbejdere, der ønsker at anvende denne bestemmelse ved deltagelse i A A/S's aktiespareprogram, som dette er beskrevet nedenfor?
  2. Vil bestemmelsen i ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 1, kunne finde anvendelse, hvis aktiespareordningen etableres på samme måde som forudsat i spørgsmål 1, men med en enkelt ændring, som indebærer, at medarbejderen først på tidspunktet for udnyttelse af køberetten tilkendegiver, om aktierne ønskes omfattet af ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 1?
  3. Kan der ved fastlæggelse af om 10 % kravet er opfyldt i ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr.1, tages udgangspunkt i gennemsnittet af alle handler af AA/S's aktier på den dag, hvor medarbejderen tilmelder sig aktiespareordningen?

Skatterådets svar:

  1. Nej.
  2. Bortfalder, jf. sagsfremstilling og begrundelse.
  3. Bortfalder, jf. sagsfremstilling og begrundelse

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen af de af Landsskatteretten nedenfor anførte grunde.

Sagens oplysninger

A A/S overvejer at etablere en ordning, hvor medarbejdere tilbydes en køberet til aktier i forbindelse med en aktiespareordning. Den påtænkte ordning indeholder følgende elementer:

Samtlige ansatte i A-koncernens selskaber i Danmark tilbydes at tilmelde sig en "aktiespareordning", hvorunder de i kalenderåret i 2006 kan opspare indtil 5 % af deres grundløn i form af aktier i A ASA. Disse aktier erhverver medarbejderen til markedspris. Der vil være tale om et træk i medarbejderens løn efter skat. Der er således ikke noget favørelement i denne del af ordningen.  Det var planen, at der i umiddelbar tilknytning til månedlige løntræk skulle købes aktier på fondsbørsen for de opsparede beløb i det norske moderselskab. Aktierne skulle overføres til medarbejderens konto i den norske værdipapircentral.

Medarbejdere, der tilmelder sig denne aktiespareordning, tildeles samtidig en ret til i december 2008 at købe yderligere 1 aktie for hver 2 aktier, som de opsparer under ordningen. Købsprisen for disse aktier er NOK 2,50 pr. aktie, svarende til aktiens nominelle værdi. Dette er væsentligt under aktiens markedsværdi, som på nuværende tidspunkt er ca. NOK 160 pr. aktie. Udnyttelsen af denne køberet er betinget af, dels at medarbejderen beholder de i 2006 som led i opsparingsordningen erhvervede aktier indtil det tidspunkt, hvor køberetten gøres gældende, og dels at medarbejderen fortsat er ansat i A A/S på udnyttelsestidspunktet.

Hvis medarbejderen sælger en del af de i 2006 købte aktier, inden køberetten gøres gældende, sker der en forholdsmæssig reduktion af antallet af aktier, som medarbejderen kan købe i henhold til køberetten. Tilsvarende gælder, hvis en del af de opsparede aktier af andre grunde ikke står på den pågældendes konto i den norske værdipapircentral på dette tidspunkt.

Hvis medarbejderen inden køberetten gøres gældende, fratræder sin stilling i A A/S efter egen opsigelse, eller berettiget bortvisning fra selskabets side pga. misligholdelse, så bortfalder køberetten helt.

Hvis medarbejderen imidlertid fratræder sin stilling af andre årsager (opsigelse fra selskabets side uden misligholdelse), bevares køberetten og tidspunktet, hvor den kan udnyttes, fremrykkes til fratrædelsestidspunktet. Denne situation er dog ikke omfattet af anmodningen om bindende svar, idet medarbejderen i ikke vil kunne anvende ligningslovens § 7 A, når medarbejderen ikke er i uopsagt stilling på udnyttelsestidspunktet, jf. ligningslovens § 7 A, stk. 2, 3. pkt. Som følge deraf vil medarbejderens tidligere afgivne deponeringsbemyndigelse ikke blive gjort gældende af A A/S, og aktierne vil i stedet blive udleveret til medarbejderen.

Når medarbejderen tilmelder sig ordningen, tilkendegiver medarbejderen samtidig, om aktierne, som erhverves i henhold til køberetten, ønskes beskattet efter reglerne i ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 1. Hvis medarbejderen tilkendegiver ønske om beskatning efter § 7 A, bemyndiger medarbejderen samtidig A A/S til uigenkaldeligt at overføre aktierne som erhverves i december 2008 til et båndlæggelsesdepot i en bank med en deponeringsperiode på 5 år regnet fra udgangen af udnyttelsesåret. Bemyndigelsen er betinget af, at betingelserne for at anvende § 7 A, er opfyldt på tidspunktet, hvor deponering skal finde sted.

Under aktiespareordningen kan der maksimalt købes aktier for 5 % af medarbejderens løn. Køberetten giver som nævnt ret til at købe en aktie til favørkurs for hver 2 aktier, der erhverves til markedspris. Favørelementet kan således maksimalt udgøre 2,5 % af medarbejderens løn med fradrag af købsprisen på NOK 2,50 pr. aktie.

Aktiekapitalen i A ASA består af en aktieklasse med samme rettigheder.

Aktierne, som erhverves som led i aktiespareprogrammet i 2006 båndlægges ikke.

Skatterådets afgørelse

Spørgsmål 1

Det er en betingelse for anvendelse af ligningslovens § 7 A, at adgangen til at erhverve aktier eller obligationer står åben for alle ansatte i virksomheden, jf. § 7 A, stk. 2. Det er SKATs opfattelse, at A A/S's aktiespareordning ikke opfylder betingelsen herom.

Programmet forudsætter, at en medarbejder køber aktier til markedskurs førend der er mulighed for at erhverve aktier til favørkurs i henhold til § 7 A. I realiteten er det således kun aktionærer i A A/S, som har mulighed for at købe aktier til favørkurs.

SKAT finder ikke, at en sådan betingelse om, at man skal være aktionær for at kunne erhverve medarbejderaktier til favørkurs er forenelig med ligningslovens § 7 A, stk. 2.

Repræsentanten anførte i et supplerende indlæg for Skatterådet, at A A/S's aktiespareprogram svarer til de to bindende forhåndsbeskeder SKM2004.200.LR og SKM2004.415.LR, hvor Ligningsrådet har godkendt medarbejderaktieordninger, hvor medarbejderen "betaler" for favørkursaktier ved en nedgang i kontantlønnen. SKAT finder ikke, at A A/S's program kan sidestilles med de nævnte sager.

Det er i forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt ordningen er åben for alle ikke afgørende, hvordan betalingen finder sted. Det afgørende er, at adgangen til at erhverve aktier eller obligationer til en favørkurs er åben for alle.

Dette er ikke tilfældet i A A/S's program. Her er det som nævnt en forudsætning for erhvervelse af aktier til favørkurs, at medarbejderen først køber aktier til markedskurs.

Begrænsninger i adgangen til at erhverve medarbejderaktier, der fastsættes ud fra almene kriterier kan efter en konkret vurdering anerkendes under forudsætning af, at ordningen ikke mister sin almene karakter, jf. ligningsvejledningens afsnit A.B.1.10.

SKAT finder, at en betingelse om, at medarbejderen skal være aktionær for at erhverve favøraktier, vil fratage ordningen sin almene karakter, og SKAT indstiller som følge heraf, at A A/S's program ikke kan omfattes af ligningslovens § 7 A, idet betingelsen om, at ordningens skal være åben for alle, ikke kan anses for opfyldt.

Spørgsmål 2 og 3

Da det skitserede aktiespareprogram som anført under besvarelsen af spørgsmål 1 efter SKATs opfattelse ikke opfylder betingelsen i ligningslovens § 7 A, stk. 2, om at adgangen til at erhverve aktier eller obligationer til favørkurs skal stå åben for alle, bortfalder spørgsmål 2 og 3.

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.

"Det er SKATs opfattelse, at det er problematisk at opfatte børskursen, som favørkurs. Ved nytegning af aktier i A A/S vil selskabet således opføre aktierne som udstedt til børskurs/markedskurs og det forekommer efter SKATs opfattelse kunstigt, at tale om, at aktierne er tegnet til favørkurs, da man herved knytter kursen op på en mulig senere erhvervelse af favørkursaktier, og aktierne som allerede nævnt vil være opført i selskabets regnskab mv., som aktier der er udstedt til markedskurs.

Hvis der skulle være tale om en samlet ordning, medfører det efter SKATs opfattelse, at aktierne erhvervet i 2006 skal båndlægges. Resultatet heraf bliver imidlertid, at medarbejdere, der fratræder inden tildeling af medarbejderaktier i 2008, har båndlagte medarbejderaktier, der er betalt markedspris for. Det må anses for tvivlsomt, om der er hjemmel til en sådan båndlæggelse. Hvis synspunktet følges, kan båndlæggelsen i øvrigt ikke uden videre ophæves i den situation, da aktierne her anses for erhvervet til favørkurs.

Som følge af ovenstående finder SKAT, at den af A A/S tilbudte ordning ikke kan anses for en samlet ordning."

Klagerens påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om at de tre spørgsmål, som er stillet Skatterådet alle skal besvares med "ja".

Spørgsmål 1

A A/S's aktiespareordning består af 2 integrerede elementer, nemlig

1. opsparing af aktier, der erhverves til markedskurs og

2. ret til køb af én aktie til favørkurs for hver to aktier der opspares under ordningen.

Da der således er tale om et samlet og integreret tilbud til de ansatte, er SKATs synspunkt om at pille ordningen fra hinanden - ved at lægge vægt på, at udnyttelse af køberetten er betinget af den tidligere aktieerhvervelse - ikke rigtig ved vurdering af, om ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 1, kan finde anvendelse.

Det forhold, at der er tale om en samlet og integreret ordning, understreges også af, at medarbejderen ikke kan få køberetten til køb af aktier til favørkurs på grundlag af andre A A/S aktier, som medarbejderen måtte have købt på børsen.

Det ligger i sagens natur ved anvendelse af ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 1 (erhvervelse af aktier til favørkurs), at deltagelse i en sådan ordning forudsætter opfyldelse af visse betingelser fra medarbejderens side, uden at ordningen dermed fratages sin almene karakter.

I den mest enkle ordning, hvor medarbejderen blot erhverver aktier for beskattede midler, er betingelsen, at medarbejderen betaler et købs- eller tegningsbeløb til arbejdsgiveren for at erhverve aktierne.

Det anses også at ligge inden for gældende praksis for anvendelse af ligningslovens § 7 A, at medarbejderen som betingelse for at komme med i en medarbejderaktieordning skal tåle en nedgang i bruttolønnen, svarende til værdien af de aktier, som medarbejderen får tilbudt under en medarbejderaktieordning, jf. SKM2004.415.LR (TfS 2004, 833) og SKM2004.200.LR (TfS 2004, 401). I sidstnævnte afgørelse var ligningsrådet konkret inde at forholde sig til, om der var tale om en sådan begrænsning i deltagelsen, at betingelsen for anvendelse af ligningslovens § 7 A var udelukket. Ligningsrådet konkluderede, at dette ikke var tilfældet, bl.a. udtrykt med følgende passus fra afgørelsen:

“man kan ikke sige, at der sker en begrænsning i deltagelsen, i og med at medarbejderen selv skal “betale" i form af lønnedgang. Såfremt et selskab tilbyder sine medarbejdere favørkursaktier, vil medarbejderen skulle betale en favørkurs for at kunne erhverve aktier, der båndlægges i 5 år. Det vil således også i sådanne ordninger afhænge af medarbejderens økonomi i øvrigt, om man ønsker at acceptere et sådant tilbud".

Der vil således ofte i medarbejderaktieordninger være tale om, at medarbejderen skal opfylde en betingelse for at deltage i ordningen, uden at den dermed fratages sin almene karakter. I A A/S's aktiespareordning er betingelsen, at man som led i aktiespareordningen erhverver aktier til markedskurs, og samtidig får ret til at erhverve aktier til en meget lav kurs. Resultatet af denne fremgangsmåde er ikke væsentlig forskellig fra en ordning, hvor medarbejderen fik ret til at erhverve samtlige aktier til en favørkurs. Dette illustreres med følgende eksempel for en medarbejder, der deltager i A A/S's ordning:

Medarbejders årsgage

300.000

5 % heraf

15.000

Børskurs for A A/S aktier

        160

Aktier købt til markedspris

Købspris for aktier

Købskurs

Antal aktier

Aktier købt til markedspris

15.000

160

94

Aktier købt til favørpris i henhold til køberet

     118

    2,5

  47

15.118

107,2

141

Markedspris for aktier

 22.560

   160

 141

Favør for medarbejder

   7.442

A A/S kunne alternativt have tilbudt ordningen således, at samtlige aktier - med eksemplets tal - blev erhvervet til kurs 107,2. Aktiespareordningen indgår imidlertid i en global ordning, som A ASA, Norge tilbyder samtlige medarbejdere i koncernen. Den er derfor tilpasset de rammer, som er udstukket fra koncernens side. Der er imidlertid efter repræsentantens opfattelse ingen beskyttelsesværdige forhold i ligningslovens § 7A at tage i betragtning, som skulle betinge, at aktie spareordningen ikke kan omfattes af dette regelsæt.

Sammenfattende fremhæves det, at deltagelse i ordningen tilbydes samtlige ansatte i A A/S's danske selskaber, ligesom at ordningen opfylder de øvrige objektive kriterier for anvendelse af ligningslovens § 7A. Det konkluderes derfor, at bestemmelsen i ligningslovens § 7A kan finde anvendelse i relation til aktiespareordningen.

Spørgsmål 2

Med hensyn til kravet om båndlæggelse i ligningslovens § 7 A, så opstår det først på det tidspunkt, hvor køberetten udnyttes. På linje hermed tælles den 5-årige båndlæggelsesperiode også først fra dette tidspunkt. Det fremgår blandt andet af en udtalelse fra Skattedepartementet (TfS 2000, 215).

En medarbejderaktieordning baseret på en køberet anses således i henhold til disse betingelser først etableret på det tidspunkt, hvor aktierne erhverves i henhold til køberetten. 

Endvidere indebærer betingelserne i A A/S's aktiespareordning, at der frem til udnyttelsen af køberetten er usikkerhed om, hvorvidt medarbejderen har ret til udnyttelse, da udnyttelsen er betinget af ansættelse på udnyttelsestidspunktet og af, at medarbejderen ikke har afstået de aktier, der er erhvervet under aktiespareordningen.

Vi vil på dette grundlag anmode om, at spørgsmålet besvares bekræftende.

Spørgsmål 3

A A/S ønsker, at de skattemæssige konsekvenser med deltagelse i ordningen er kendt for medarbejderne på det tidspunkt, hvor de tilmelder sig denne. I relation til at opnå fuld sikkerhed for at 10 %-kravet er overholdt, kan det kun opnås, hvis favørelementet opgøres på det tidspunkt, hvor medarbejderen tilmelder sig ordningen.

I henhold til Ligningsvejledningens afsnit A.B.1.10.1 kan man - med henvisning til 2 Ligningsrådsafgørelser fra 2001 - vælge at opgøre favørelementet på 2 alternative tidspunkter. Det ene alternativ er tidspunktet for den endelige beslutning om gennemførelse af medarbejderaktieordningen. Denne beslutning anses for truffet på datoen for selskabets generalforsamling, eller - hvis generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at gennemføre ordningen - på tidspunktet, hvor bestyrelsen udnytter denne bemyndigelse.

De 2 nævnte ligningsrådsafgørelser er siden blevet suppleret med en afgørelse fra 2004, SKM2004.415.LR (TfS 2004, 833), hvori Ligningsrådet tilkendegav, at vurderingen af, om grænsen på kr. 20.000 er overholdt i en ordning omfattet af ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 2, kan finde sted på det tidspunkt, hvor medarbejderen accepterer at deltage i den påtænkte ordning.

Det er repræsentantens opfattelse, at der i A A/S ordning er tale om samme omstændigheder, som i den sidstnævnte afgørelse, nemlig at favørelementet fastlægges på det tidspunkt. Hvor medarbejderen træder ind i aktiespareordningen.

I en afgørelserne fra 2001, SKM2001.3.LR (TfS 2001, 116), motiverede Ligningsrådet sin afgørelse med, at "reglerne i ligningslovens § 7 A bør fortolkes således, at medarbejderaktieordninger kan tilbydes på praktisk gennemførlig vis".

Vi vil derfor anmode om, at spørgsmålet besvares bekræftende.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det må som anført af selskabet ved afgørelsen lægges til grund, at der ved tilmelding til aktiespareprogrammet og erhvervelsen af aktierne i 2006 til børskurs med tilknyttet købsret til favørkurs er tale om en samlet ordning. Dette indebærer, at der allerede ved tilmelding og erhvervelse af aktier i 2006 sker en vederlagsfri tildeling, idet børskursen under disse omstændigheder må anses som favørkurs. Der er herved henset til det oplyste om, at aktierne i 2008 erhverves til aktiernes pålydende værdi, dvs. 2,5 NOK, mens aktiernes værdi på nuværende tidspunkt er ca. 160 NOK. For at ordningen i ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 1 kan finde anvendelse, må samtlige betingelser være opfyldt. Allerede fordi der først sker båndlæggelse ved udnyttelse af køberetten i 2008, kan ligningslovens § 7 A ikke finde anvendelse.

Skatterådets afgørelse stadfæstes således.