Dato for udgivelse
14 dec 2007 11:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 aug 2007 17:49
SKM-nummer
SKM2007.883.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-4-1211-0139
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Udenlandsk indkomst
Emneord
Lempelse af skatteberegning, lønindkomst, udstationering
Resumé

Klager var udstationeret i Storbritannien perioden 1. juli 2003 til den 22. december 2003 og afholdt ferie i Danmark fra den 22. december 2003 til den 3. januar 2004. Da klageren ikke havde afholdt ferie i udlandet på 6-månedersdagen for udstationeringens start, blev udlandsopholdet anset for afbrudt den 22. december 2003, hvorfor han ikke var omfattet af lempelsesreglen i LL § 33 A, stk. 1 og 3.

Reference(r)
Ligningsloven § 33 A
Henvisning
Ligningsvejledning 2008-1, D.C.2.3

Klagen vedrører, om klageren er berettiget til lempelse af skatteberegningen i medfør af ligningslovens § 33 A vedrørende lønindkomst optjent under udstationering i Storbritannien.

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2003

Personlig indkomst

Der er ansat indkomst fra arbejde

i udlandet med 380.402 kr.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Sagens oplysninger

Klageren var i indkomståret 2003 ansat som rejsemontør ved B A/S og var i den sidste halvdel af indkomståret 2003 udstationeret til at udføre arbejde som servicemontør ved et af selskabets datterselskaber i Storbritannien.

Klagerens arbejdsgiver har afgivet følgende oplysninger om klageren udstationeringsperiode:

Afrejsedato

Hjemkomstdato

Antal rejsedage

Land

01.07.2003

28.08.2003

59

Storbritannien

07.09.2003

28.11.2003

83

Storbritannien

01.12.2003

22.12.2003

22

Storbritannien

Klageren har under udstationeringen bevaret sin bopæl og dermed den fulde skattepligt til Danmark.

I perioden fra den 1. juli 2003 til den 22. december 2003, hvor klageren var udstationeret i Storbritannien, havde han 15-dages ferieophold i Danmark. I perioden fra den 22. december 2003 til den 3. januar 2004 opholdt klageren sig i Danmark. I perioden fra den 3. januar til den 5. januar 2004 tog klageren på weekendophold i Sverige, hvorefter han på ny tog ophold i Danmark.

Skatteankenævnets afgørelse

Klageren er ikke berettiget til lempelse af skatteberegningen efter ligningslovens § 33 A.

Lempelse efter ligningslovens § 33 A må forudsætte, at opholdet i udlandet har haft en varighed på mindst 6 måneder, og at der i denne periode maksimalt har været 42-dages ophold i Danmark. Klageren har ikke opholdt sig i udlandet i mindst 6 måneder, da klagerens udlandsophold må anses for påbegyndt den 1. juli 2003 og afsluttet den 22. december 2003, hvor klageren har taget ophold i Danmark efter endt udstationering. Klagerens udlandsophold er således ikke afsluttet med et ferieophold i Sverige i perioden fra den 3. januar 2004 til den 5. januar 2004, da udstationeringen allerede er afsluttet den 22. december 2003, hvor klageren er vendt hjem til Danmark.

Klageren har ophold i Danmark den 31. december 2003, som er datoen for 6-måneders periodens afslutning. Landsskatterettens afgørelse af 2. februar 1988, offentliggjort i TfS 1988, 169 LSR, kan derfor ikke anvendes analogt for klageren, da skatteyderen i den pågældende sag havde ophold i udlandet på 6-måneders dagen for udlandsopholdets begyndelse.

Klagerens påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at klageren er berettiget til lempelse af skatteberegningen i medfør af ligningslovens § 33 A.

Klageren har opholdt sig uden for riget i mere end 6 måneder, og denne periode er ikke afbrudt som følge af mere end 42-dages ophold i Danmark. Dette faktum er ikke bestridt af skatteankenævnet. Skatteankenævnet er imidlertid af den opfattelse, at udlandsopholdet, der blev påbegyndt den 1. juli 2003, blev afsluttet den 22. december 2003. Det er ikke bestridt af skatteankenævnet, at klageren har haft ferieophold i Sverige i perioden fra den 3. januar 2004 til den 5. januar 2004, men nævnet er af den opfattelse, at dette udlandsophold ikke kan medregnes ved afgørelsen af, om klageren har opfyldt betingelserne i ligningslovens § 33 A.

Bestemmelsen i ligningslovens § 33 A er ikke begrænset til arbejdsophold uden for riget. Af bestemmelsen fremgår bl.a. følgende:

"…under ophold uden for riget i mindst 6 måneder uden andre afbrydelser af opholdet end nødvendigt arbejde her i riget i direkte forbindelse med udlandsophold, ferie eller lignende af en sammenlagt varighed på højest 42 dage, erhvervet…"

Som det direkte fremgår af bestemmelsen, skal der være tale om ophold uden for riget i mindst 6 måneder, og der sker afbrydelse, hvis der afholdes ferie eller lignede af en sammenlagt varighed på højest 42 dage inden for denne 6-måneders periode.

Klageren har været i udlandet i perioden fra den 1. juli 2003 til den 5. januar 2004. Opholdet har således haft en varighed på mere end 6 måneder, og der har alene været afholdt ferie i 27 dage i Danmark i denne periode.

Landsskatterettens kendelse af 2. februar 1998, offentliggjort i TfS 1988, 169 LSR, kan bekræfte, at 6-måneders udlandsophold ikke er begrænset til arbejdsophold, men tillige omfatter ferieophold. Det er ikke et krav, at man er i udlandet på dagen for udløbet af 6-måneders perioden, som man kunne "forledes" til at tro, når man læser den førnævnte landsskatteretskendelse. Efter klagerens opfattelse kunne der ligeså godt have stået i den pågældende kendelse, at:

"da klageren havde opholdt sig i udlandet i mere end 6 måneder, og da hans ferieophold i Danmark i denne periode ikke oversteg 42 dage…"

Årsagen til kendelsens formulering kunne meget vel være, at det af SKAT var påstået, at ferieophold i udlandet kun omfattede arbejdsophold og ikke ferieophold. I Ligningsvejledningen 2003 er der da også refereret følgende:

"Ophold uden for riget er ikke begrænset til arbejdsophold. Således medtages f.eks. ferieophold også ved beregning af 6-måneders perioden, jf. LSRM 1986.65 og Skat 1988.3.141 (TfS 1988, 169 LSR).

Klagerens påstand underbygges også af kendelse fra Landsskatteretten af 11. september 1985, offentliggjort i TfS 1985, 676 LSR. Kendelsen vedrører indkomståret 1982, hvor det efter ligningslovens § 33 A var et krav, at udlandsopholdet havde en varighed på mindst et år. I denne sag var der tale om en person, der havde haft et arbejdsophold i Norge i perioden fra den 26. maj 1981 til den 18. februar 1982. Efter afslutningen af dette arbejdsophold tog personen til Danmark på "ferie" i 5 dage. Herefter rejste han rundt i verden på ferie i knap 2 måneder og afsluttede ferien med 2 dage i Danmark. Herefter påbegyndte han arbejde i Algeriet omfattende perioden fra den 18. april 1982 - den 27. april 1982. Landsskatteretten fandt:

"At den i ligningslovens § 33 A, stk. 1, angivne bestemmelse om "ophold uden for riget" ikke var begrænset til arbejdsophold. Da klageren ved afslutningen af arbejdsopholdet i Algeriet havde opholdt sig i udlandet i mindst 1 år, og da hans ophold her i landet ikke kunne antages at have afbrudt perioden, fandt retten, at bestemmelsen i ligningslovens § 33 A, stk. 1, kunne anvendes…."

Denne Landsskatteretskendelse er i "modstrid" med skatteankenævnets påstand om, at klagerens udlandsophold er afbrudt, da han vender tilbage til Danmark ved kontraktens udløb. I så fald skulle udlandsopholdet i Landsskatteretskendelsen også være afbrudt ved tilbagekomst til Danmark efter endt arbejdsophold i Norge.

Under henvisning til foranstående praksis er klageren berettiget til lempelse efter ligningslovens § 33 A, da han har været i udlandet i mere end 6 måneder og i Danmark i mindre end 42 dage i denne periode.

Desuden må klagerens udlandsophold kunne anses for påbegyndt den 4. juli 2003, og i så fald er klageren i udlandet på 6-måneders dagen. Konsekvensen heraf er, at der ikke skal indrømmes lempelse for den del af lønnen, der kan henføres til perioden fra den 1. juli 2003 til den 3. juli 2003. Klageren kan således selv bestemme, hvornår udlandsopholdet i relation til ligningslovens § 33 A bliver påbegyndt, jf. SKM2004.115.TSM. Under henvisning til denne praksis er klagerens udlandsophold påbegyndt den 4. juli 2003 og afbrudt ved ferieophold m.v. i Danmark fra den 5. januar 2004, da 42-dages reglen er overskredet - tilbage fra opholdets begyndelse.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Klageren har i indkomståret 2003 været fuldt skattepligtig til Danmark i medfør af kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Hvis en person, der er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, under ophold uden for riget i mindst 6 måneder uden andre afbrydelser af opholdet end nødvendigt arbejde her i riget i direkte forbindelse med udlandsopholdet, ferie eller lignende af en sammenlagt varighed på højst 42 dage, har erhvervet lønindkomst ved personligt arbejde i tjenesteforhold, nedsættes den samlede indkomstskat med det beløb, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske indkomst, jf. ligningslovens § 33 A, stk. 1, 1. pkt.

Det fremgår af cirkulære nr. 72 af 17. april 1996, pkt. 5.2.4., at ferie eller lignende afholdt i Danmark som afslutning på et udlandsophold, ikke vil kunne medregnes til 6-måneders perioden, men at ferie eller lignende afholdt i udlandet som afslutning på et udlandsophold kan medregnes til 6-måneders perioden. Det samme gælder, hvor et udlandsophold efterfølges af ferie i Danmark (under 42 dage) og derefter ferie i udlandet, således at vedkommende er udenlands på 6-måneders dagen for udstationeringens start.

Klageren var i perioden fra den 1. juli 2003 til den 22. december 2003 udstationeret i Storbritannien, hvilken udstationering i den pågældende periode var afbrudt af ferieophold i Danmark af en samlet varighed på 15 dage. Klageren afholdt efter det oplyste ferie i Danmark i perioden fra den 22. december 2003 til den 3. januar 2004 og afholdt efter det oplyste ferie i Sverige i perioden fra den 3. januar 2004 til den 5. januar 2004. Klageren har herefter på ny opholdt sig i Danmark.

Idet klageren ikke har afholdt ferie i udlandet på 6-måneders dagen for udstationeringens start, må klagerens udlandsophold anses for afbrudt den 22. december 2003, hvorfor han ikke er omfattet af lempelsesreglerne i ligningslovens § 33 A, stk. 1 og 3, i hvilken forbindelse bemærkes, at det af klageren anførte bl.a. om påbegyndelsestidspunktet for udlandsopholdet ikke kan føre til et andet resultat.