Dato for udgivelse
07 Jun 2007 15:13
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Jun 2006 08:52
SKM-nummer
SKM2007.359.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
3. afdeling, S-0443-06
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse
Emneord
Momsunddragelse, uregistreret, virksomhed, ansvarsgennembrud, betinget, tillægsbøde, tilståelsessag,entreprenørvirksomhed, konkurs
Resumé

Tiltalte havde i årene 1999 til og med 1. kvartal 2002 drevet uregistreret virksomhed gennem 3 selskaber, der beskæftigede sig med entreprenørvirksomhed. Statskassen var unddraget ikke under 400.000 kr. Tiltalte erkendte momsunddragelserne og forklarede, at pengene var brugt til at betale lønninger med. Tiltalte er erklæret konkurs. Tiltalte blev idømt betinget fængsel i 60 dage og en tillægsbøde på 400.000 kr. Ved denne bedømmelse blev der lagt vægt på den lange sagsbehandlingstid, herunder at sagsbehandlingen hos myndighederne har ligget stille i perioder.

Landsretten fandt ikke grundlag for at undlade at fastsætte en tillægsbøde.

Reference(r)

Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1 nr. 2, jf. § 47, stk. 1, 1. pkt., og stk. 5, 1. pkt.
Straffeloven § 50, stk. 2

Vestre Landsrets dom af 26. juni 2006, 3. afdeling, S-0443-06

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Troels Lind Pedersen)

Afsagt af landsdommerne

Kirsten Thorup, C. Haubek og Axel Lund (kst.) med domsmænd

----------

Sønderborg Byrets dom af 17. januar 2006, SS 802/2005

T er tiltalt for overtrædelse af

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1 nr. 2, jf. § 47, stk. 1, 1. pkt., og stk. 5, 1. pkt., og § 52, stk. 6 (tidligere momslovens § 52, stk. 3)

ved i årene 1999 til og med 1. kvartal 2002 med forsæt til at unddrage statskassen afgifter at have drevet afgiftspligtig virksomhed uden at have anmeldt denne til registrering og i forbindelse med levering af ydelser at have udstedt fakturaer, hvorpå der var anført moms, hvorved han som ansvarlig direktør i firmaerne H1 ApS, H2 ApS, og H3 ApS unddrog statskassen ikke under 400.000 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængsel og tillægsbøde efter straffelovens § 50, stk. 2, på 400.000 kr., samt at tiltalte tilpligtes at betale det unddragne beløb på 400.000 kr.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Forklaringer

Tiltalte har blandt andet forklaret, at han var direktør i de tre selskaber, der beskæftigede sig med entreprenørarbejder. Han var ikke klar over, at H1 ApS og H2 ApS ikke var anmeldt til registrering hos ToldSkat, men havde på den anden side heller ikke kontrolleret, om det var sket. H3 ApS drev virksomhed med et andet selskabs SE-nummer. Han købte et færdigregistreret selskab, og på grund af en forglemmelse skete der ikke omregistrering. Han har gennemgået en lang række fakturaer hos politiet, og der er ikke blevet betalt moms af disse. Pengene er i alle tilfælde brugt til at betale lønninger med. Efter den nævnte gennemgang kan han anerkende, at det unddragne beløb udgør 400.000 kr.

Det er oplyst, at tiltalte er erklæret konkurs, og at hans gæld er på ca. 37 mill. kr.

Det er videre oplyst, at sagen oprindeligt startede i marts 1997, hvor tiltalte blev sigtet for overtrædelse af straffelovens § 289 og skattekontrolloven. Der blev foretaget ransagning. I januar 2003 blev sigtelserne ændret til bl.a. momssvig, og i oktober 2004 blev en række sigtelser opgivet.

Rettens bemærkninger

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 60 dage, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1 nr. 2, jf. § 47, stk. 1, 1. pkt., og stk. 5, 1. pkt., og § 52, stk. 6 (tidligere momslovens § 52, stk. 3)

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder den betingelse, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

Retten har lagt vægt på den meget lange sagsbehandlingstid, herunder at sagsbehandlingen hos myndighederne i perioder har ligget stille.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 400.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Påstanden om betaling af det unddragne beløb tages til følge som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 60 dage.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelse

  1. Tiltalte må ikke begå noget strafbart i 1 år fra i dag.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 400.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, dog således at tiltalte alene godtgør det offentlige 12.000 kr. af de tilkendte forsvarersalærer.

Inden 14 dage skal tiltalte betale 400.000 kr. til Skat

Der tilkendtes den for domfældte beskikkede forsvarer, advokat Troels Lind Pedersen et salær på 15.000 kr. med tillæg af moms samt godtgørelse for befordring 3.668,70 kr. med tillæg af moms Beløbet udredes endeligt af domfældte med 12.000 kr., og resten, 6.668,70 kr., udredes endeligt af det offentlige.

----------

Vestre Landsrets dom af 26. juni 2006, 3. afdeling, S-0443-06

Retten i Sønderborg har den 17. januar 2006 afsagt dom i 1. instans (SS 802/2005).

Påstande

Tiltalte T har påstået formildelse, således at der ikke fastsættes en tillægsbøde.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse af frihedsstraffen, således at straffen gøres ubetinget.

Forklaringer

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at hans drenge er 12 år og 13 år. Den yngste bor permanent hos ham. Den ældste bor ca. 3 uger om måneden hos ham og resten af tiden hos sin mor. Den yngste søn har ikke forbindelse med sin mor.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det tiltrædes, at straffen er fastsat som sket, og at frihedsstraffen er gjort betinget. Der er derimod ikke grundlag for at undlade at fastsætte en tillægsbøde.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Retten fastsatte salæret til forsvareren, advokat Troels Lind Pedersen, til 5.450 kr. + moms og kørselsgodtgørelse til 1.240,80 kr. + moms. Beløbene skal i henhold til dommen betales af tiltalte.