Dato for udgivelse
29 Oct 2007 14:02
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Apr 2007 11:21
SKM-nummer
SKM2007.767.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-083177
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Genanbringelse, avance, skov- og plantageejendom, Sydafrika
Resumé
Skatterådet tog stilling til forskellige spørgsmål i forbindelse med anvendelse af genanbringelsesreglerne i § 6 A i ejendomsavancebeskatningsloven på en ejendom i Sydafrika.
Hjemmel

07-036594

   
Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 6 A
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 E.J.6

Spørgsmål

  1. Kan ejendomsavance på en ejendom, der er vurderet som skov- og plantageejendom, genanbringes i anden ejendom vurderet som skov og plantage?
  2. Kan ejendomsavance på en ejendom vurderet som skov og plantage genanbringes i en plantagelignende ejendom i Sydafrika?

Svar

  1. Ja, se dog indstilling og begrundelse.
  2. Ja, se dog indstilling og begrundelse.
Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger ejer ejendommen A, der er vurderet som en skov- og plantageejendom. Ejendommen, der er bebygget, har et jordtilliggende på x m2. Ejendommen forventes solgt i løbet af 2007.

Spørger ønsker, at avancen ved salget af ejendommen A skal genplaceres i den ejendom, som spørger forventer at erhverve i løbet af 2007 i Sydafrika. Den sydafrikanske ejendom, som spørger vil erhverve, er en plantagelignende ejendom, som endvidere skal benyttes i forbindelse med anden virksomhed.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning

Repræsentanten anfører, at såvel spørgsmål 1 som 2 må besvares med et ja under henvisning til SKM2006.730.SR, hvor Skatterådet tog stilling til forskellige spørgsmål i forbindelse med anvendelse af genanbringelsesreglerne i udenlandsk ejendom ved fraflytning fra Danmark.

Da der sker genanbringelse i en ejendom i Sydafrika, er det yderligere en betingelse, at skatteyderen er fuldt skattepligtig til Danmark på "nedsættelsestidspunktet", jf. § 6 A, stk. 4. Spørger har p.t. ingen planer om at flytte til Sydafrika, hvorfor betingelsen er opfyldt.

SKATs indstilling og begrundelse

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring, skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Efter § 6 A i ejendomsavancebeskatningsloven kan en skattepligtig dog i visse tilfælde ved at genanskaffe en ny ejendom i forbindelse med afståelse af en fast ejendom udskyde beskatningen af fortjeneste ved afståelse af en fast ejendom til en senere ejendomsafståelse.

Den skattepligtige kan således vælge mellem at lade sig beskatte ved afståelsen af ejendommen eller at udskyde beskatningen til en senere afståelse ved at modregne fortjenesten i anskaffelsessummen for den nyerhvervede ejendom.

Der kan alene ske genanbringelse af den del af fortjenesten, der vedrører den del af den afståede ejendom, som blev anvendt erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, dvs. den skattepligtige del af fortjenesten. Endvidere kan fortjenesten kun anvendes til at nedsætte anskaffelsessummen for den del af den erhvervede ejendom, der anvendes erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevende ægtefælles virksomhed.

Den del af den afståede ejendom henholdsvis den erhvervede ejendom som udgør boligdelen, anses ikke i denne forbindelse for anvendt erhvervsmæssigt. Den del af fortjenesten, der vedrører boligdelen, kan således aldrig genanbringes, og der kan aldrig ske nedsættelse af den del af anskaffelsessummen, der vedrører boligdelen.

Det er bl.a. en betingelse i den her forelagte situation for anvendelse af reglerne om genanbringelse, at spørger enten erhverver fast ejendom i samme indkomstår, hvori spørger har afstået den faste ejendom, eller erhverver fast ejendom senest i det indkomstår, der følger efter afståelsesåret.

Det er endvidere en betingelse i nærværende situation, at spørger senest for det indkomstår, hvori erhvervelsen finder sted, begærer nedsættelsesreglen anvendt ved indsendelse af rettidig selvangivelse.

Der gælder særlige regler for genanbringelse i fast ejendom i udlandet. Genanbringelse i udenlandsk ejendom er således yderligere betinget af, at ejeren, når denne er en fysisk person, på nedsættelsestidspunktet er skattepligtig til Danmark efter § 1 i kildeskatteloven uden at være hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland i henhold til bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Ved nedsættelsestidspunktet forstås i nærværende situation, hvor spørger fortsat bevarer sin bopæl i Danmark og forudsættes fortsat at have skattemæssigt hjemsted her i landet, jf. nedenfor, tidspunktet for indsendelse af rettidig selvangivelse for afståelsesåret.

Idet det er forudsat, at spørger fortsat bevarer sin bopæl i Danmark og fortsat har skattemæssigt hjemsted her, indstiller SKAT, at spørgsmålet besvares med et ja, idet det yderligere er forudsat, at de øvrige betingelser for genanbringelse, herunder betingelsen om erhvervsmæssig anvendelse af såvel den afståede ejendom som den erhvervede ejendom, som nævnt i § 6 A i ejendomsavancebeskatningsloven, er opfyldt.

Spørgsmålet om, hvorvidt betingelserne for genanbringelse er opfyldt på nedsættelsestidspunktet tager SKAT ikke stilling til på nuværende tidspunkt. Først på det tidspunkt, hvor den skattemæssige disposition skal selvangives, har SKAT mulighed for at tage stilling til, om de pågældende betingelser er opfyldt. Alternativt kan der anmodes om et nyt bindende svar allerede på det tidspunkt, hvor de pågældende betingelser anses for opfyldt.

SKAT skal bemærke, at reglerne om genanbringelse i §§ 6 A-6 B i ejendomsavancebeskatningsloven ikke omfatter udskydelse af beskatning af genvundne afskrivninger på erhvervsmæssige ejendomme, jf. afskrivningslovens § 21.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet er enig i indstillingen og begrundelsen.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende for skattemyndighederne i 5 år fra afgørelsens dato.