Dato for udgivelse
26 jan 2007 13:03
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 jan 2007 12:11
SKM-nummer
SKM2007.69.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-016460
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning + Virksomheder
Emneord
Rette indkomstmodtager, lønmodtager, erhvervsdrivende
Resumé
Skatterådet bekræfter, at selskabet A Holding ApS kan anses som værende rette indkomstmodtager i forbindelse med udførelse af konsulentydelser.
Reference(r)

Statsskatteloven § 4

Spørgsmål

Kan selskabet A Holding ApS anses som værende rette indkomstmodtager i forbindelse med udførelse af konsulentydelser for nedennævnte kunder.

Svar

Ja, se sagsfremstillingen nedenfor.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A ejer hele anpartskapitalen i selskabet A Holding ApS.

Selskabet A Holding ApS ejer 40% af et selskab i Polen som hedder B samt 10% af et selskab i Bangladesh som hedder C Ltd.

Udover at besidde kapitalandele i ovennævnte selskaber skal selskabet drive konsulentvirksomhed, med speciale i etablering af og drift af produktionsvirksomheder uden for Danmark, primært Øst Europa og Asien.

Selskabet A Holding ApS har p.t. ud over aftaler med selskaberne i Polen og Bangladesh aftaler med yderligere to virksomheder om konsulentassistance i forbindelse med etablering og drift af produktion i Øst Europa.

I forbindelse med udførelsen af konsulentarbejdet ansættes A i selskabet A Holding ApS, som konsulent, med en månedlig gage i størrelsesorden kr. 20-25.000.

Såfremt der i forbindelse med konsulentopgaver vil være behov for udførelse af bestyrelsesopgaver, vil disse blive honoreret direkte fra kunden til A. 

Målet er i øvrigt at udføre konsulentydelser for endnu flere produktionsvirksomheder med behov for etablering uden for Danmark.

Aftalerne om konsulentydelserne er indgået, hvorimod ansættelsen af A endnu ikke er gennemført.

SKATs oplysninger om faktiske forhold

Der er indsendt en aftale/kontrakt med det polske selskab B og A Holding ApS samt træningsplan indgået med Danida vedrørende selskabet i Bangladesh. Revisor oplyser, at aftaler med øvrige virksomheder er mundtlige aftaler.

Revisor har herudover oplyst, at arbejdsopgaverne for det polske selskab B vedrører opstart af en fabrik med produktion af el-tavler/industritavler. Danida projektet går ud på at etablere en fabrik inden for tekstilbranchen.

Efter anmodning har revisor efterfølgende indsendt debitorfakturaer for perioden oktober 2005 til december 2006.

SKATs indstilling og begrundelse

Som udgangspunkt er det en betingelse for at anerkende A Holding ApS som rette indkomstmodtager, at aktiviteten i selskabet i skattemæssig henseende er erhvervsmæssig.

Afgrænsningen mellem lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende er omtalt i ligningsvejledningen 2006-1 afsnit E.A.4, hvor der er nævnt en række kriterier for forhold, der taler for henholdsvis tjenesteforhold og selvstændig erhvervsvirksomhed. Afgrænsningen foretages efter en vægtning af de nævnte kriterier.

Overordnet kan siges, at selvstændig erhvervsvirksomhed er kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko udøves en virksomhed af økonomisk karakter og med det formål at opnå overskud. Det er indkomstmodtageren, som tilrettelægger, leder, fordeler og fører tilsyn med arbejdet uden anden instruktion fra hvervgiveren end den, der eventuelt følger af den afgivne ordre. En lønmodtager derimod modtager vederlag for personligt arbejde i et tjenesteforhold, hvor arbejdsgiveren har instruktionsbeføjelsen.

Ved gennemgang af de indsendte fakturaer kan det konstateres, at der er udført arbejde for flere virksomheder i perioden oktober 2005 til december 2006.

Revisor har tillige oplyst, at A Holding ApS har den normale forretningsmæssige risiko, som der er i forbindelse med levering af konsulentydelser.

Da det vurderes at være to vægtige argumenter for selvstændig erhvervsvirksomhed indstiller SKAT, at A kan drive sin konsulentvirksomhed i selskabsform.

Ydelser mellem interesseforbundne parter, skal ske på markedsmæssige vilkår. Da A Holding ApS tilsyneladende ikke har kontrollerende indflydelse i form af aktiemajoritet eller stemmeflertal i B og C Ltd., er der næppe problemer forbundet hermed.  

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte indstillingen.