Dato for udgivelse
21 Feb 2007 08:25
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Dec 2006 13:57
SKM-nummer
SKM2007.126.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-041659
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
Aktieløn, tegningsret, aftale, ændring, væsentlig, afståelse
Resumé
Skatterådet bekræfter, at der i selskabets tegningsretsaftaler kan ske fjernelse af begrænsningen af nedsættelse af tegningskursen, fjernelse af en tilsvarende begrænsning i relation til store udlodninger samt tilføjelse af en regulering af antal af aktier og af tegningskursen i tilfælde af ændring af selskabets aktiestørrelse uden at dette betragtes som afståelse af tegningsretsaftalerne. Derimod vil indsættelse af en ekstraordinær udnyttelsesperiode, relateret til væsentlige ændringer i selskabets kapitalforhold inden tegningsretternes udløb, samt indsættelse af almindelige kapitalreguleringsbestemmelser medføre, at aftalerne skal anses for afstået.
Reference(r)
Ligningslovens § 7 H samt de nu ophævede bestemmelser i Ligningslovens §§ 28 A og 28 B

Spørgsmål

Spg. 1: Kan en bestemmelse i de af virksomheden i 2004 til medarbejdere tildelte tegningsretsaftaler, der begrænser nedsættelsen af udnyttelseskursen ved kapitalreguleringer til maksimalt 15 % af markedskursen ved tildelingen fjernes, således at udnyttelseskursen potentielt kan ændres med mere, uden at dette betragtes som afståelse af de eksisterende tegningsretsaftaler?

Spg. 2: Vil de til medarbejderne i 2004 tildelte tegningsretsaftaler isoleret set kunne ændres med hensyn til aftalernes pkt. 6.1, således at udnyttelseskursen kan ændres ubegrænset ved kapitalreguleringer, uden at det af denne grund medfører at aftalerne ikke kan anses for omfattede af Ligningslovens § 7 H?

Spg. 3: Kan en bestemmelse i de af virksomheden i 2004 til direktionen tildelte tegningsretsaftaler, der begrænser nedsættelse af udnyttelseskursen ved udlodninger, der overstiger 25 kr. pr. aktie til maksimalt 15 % af markedskursen ved tildelingen fjernes, således at udnyttelseskursen potentielt kan ændres med mere, uden at dette betragtes som afståelse af de eksisterende tegningsretsaftaler?

Spg. 4: Vil de til direktionen i 2004 tildelte tegningsretsaftaler isoleret set kunne ændres med hensyn til aftalernes pkt. 6.2, således at udnyttelseskursen kan nedsættes uden begrænsninger i de tilfælde, hvor der udbetales udbytter på mere end 25 kr. pr. aktie, uden at det af denne grund medfører, at aftalerne ikke kan anses for omfattede af Ligningslovens § 7 H?

Spg. 5: Kan der i de af virksomheden i 2002 til medarbejdere tildelte tegningsretter indsættes bestemmelser om ændring af såvel antal aktier som tegningskurs i tilfælde af ændring af aktiestørrelsen i selskabet, uden at dette betragtes som afståelse af de eksisterende tegningsretsaftaler?

Spg. 6: Vil indsættelse af en ekstraordinær udnyttelsesperiode, relateret til væsentlige ændringer i selskabets kapitalforhold inden tegningsretternes udløb, i de af virksomheden i 2002 til medarbejdere tildelte tegningsretsaftaler kunne ske uden, at dette betragtes som afståelse af de eksisterende tegningsretsaftaler?

Spg. 7: Kan der i de af virksomheden i 2000 til medarbejdere tildelte tegningsretter indsættes bestemmelser om ændring af såvel antal aktier som tegningskurs i tilfælde af ændring af aktiestørrelsen i selskabet, uden at dette betragtes som afståelse af de eksisterende tegningsretsaftaler?

Spg. 8: Vil indsættelse af en ekstraordinær udnyttelsesperiode, relateret til væsentlige ændringer i selskabets kapitalforhold inden tegningsretternes udløb, i de af virksomheden i 2000 til medarbejdere tildelte tegningsretsaftaler kunne ske, uden at dette betragtes som afståelse af de eksisterende tegningsretsaftaler?

Spg. 9: Kan der i de i 2000, henholdsvis 2002, tildelte tegningsretsaftaler indsættes almindelige kapitalreguleringsbestemmelser uden at dette betragtes som afståelse?

Svar

Spg. 1: Ja.

Spg. 2: Ja.

Spg. 3: Ja.

Spg. 4: Ja.

Spg. 5: Ja

Spg. 6: Nej.

Spg. 7: Ja.

Spg. 8: Nej.

Spg. 9: Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A A/S er et børsnoteret selskab. Selskabet har som et naturligt led i selskabets personalepolitik af flere omgange tildelt medarbejderne tegningsretter, som giver medarbejderne mulighed for på et senere tidspunkt at tegne aktier til en kurs, der svarer til markedskursen på tildelingstidspunktet. Selskabet ser det som væsentligt for sin succes, at medarbejderne på denne måde får del i de fremtidige værdier, som skabes i selskabet.

Rådgiver har som information om selskabet vedhæftet kopi af selskabets seneste årsrapport omfattende 2005, jf. bilag 1.

Pt. har medarbejderne tegningsretter, der er tildelt i årene 2000, 2002 og 2004.

I sommeren 2000 blev der af flere omgange tildelt tegningsretter til medarbejdere i selskabet. Medarbejderne blev i overensstemmelse med de dagældende regler beskattet ved tildelingen af værdien af tegningsretterne. Rådgiver har som bilag 2 vedlagt et eksempel på en tegningsretsaftale fra 2000. Aftalerne varierer primært med hensyn til antallet af tegningsretter, men tegningskurs og tegningsperioder tilpasses, når der er tale om forskellige tildelingstidspunkter. Tegningskursen i den vedlagte aftale er, som det fremgår af pkt. 3.2, aftalt til 265, hvilket modsvarer børskursen på tildelingstidspunktet. Udnyttelse kan ske med en femtedel i respektive efteråret 2002, 2003, 2004, 2005 og 2006, jf. aftalens pkt. 2.1. P.t. udestår 10.075 tegningsretter fordelt på 7 medarbejdere til udnyttelse i 2006 og 2007. Aftalens genstand er i det medsendte eksempel angivet således: "Selskabet giver Medarbejderen ret til at tegne op til i alt nom. 50.300 kr. aktiekapital i Selskabet, svarende til 5.030 aktier á 10,00 kr. pr. aktie. Tegningsretten tildeles vederlagsfrit"

Der blev i 2002 gennemført flere tildelinger, alle efter de dagældende regler i Ligningsloven §§ 28 A og 28 B m.fl. (vækstfondsreglerne). Rådgiver har som bilag 3 vedlagt et eksempel på en tegningsretsaftale fra dette år. Aftalerne varierer primært med hensyn til antallet af tegningsretter, men tegningskurs og tegningsperioder tilpasses, når der er tale om forskellige tildelingstidspunkter. Tegningskursen i den vedlagte aftale er, som det fremgår af pkt. 3.2, aftalt til 260, hvilket modsvarer børskursen på tildelingstidspunktet. I henhold til aftalens pkt. 2.1 kan udnyttelse ske med en tredjedel i hvert af årene 2005, 2006 og 2007. Der er således en tredjedel af de i 2002 tildelte tegningsretter som for den konkrete aftale kan forventes udnyttet i forlængelse af offentliggørelsen af årsrapporten for 2006, jf. pkt. 2.2. Samlet er der tale om 7.953 tegningsretter fordelt på 7 medarbejdere, der kan udnyttes i 2006 og 2007. Aftalens genstand er i det medsendte eksempel angivet således: "Selskabet giver Medarbejderen ret til at tegne op til i alt nom. 5.770 kr. aktiekapital i Selskabet, svarende til 577 aktier á 10,00 kr. pr. aktie. Tegningsretten tildeles vederlagsfrit"

Tildelingerne i 2004 blev gennemført efter de nye regler i Ligningslovens § 7 H. Der er tale om to forskellige tildelinger i året. I første omgang tildeles de tre medlemmer af direktionen enslydende tegningsretsaftaler og efterfølgende tildeles aftaler til de øvrige medarbejdere, der kun varierer med hensyn til antallet af tegningsretter. Rådgiver som bilag 4 og 5 vedlagt eksempler på en tegningsretsaftale fra dette år med et ledelsesmedlem, henholdsvis en af de øvrige medarbejdere.

I tegningsretsaftalerne med ledelsen er der, som det fremgår af pkt. 3.2, aftalt en tegningskurs på 448, svarende til børskursen på tildelingstidspunktet. Ledelsen kan efter nærmere bestemmelser udnytte tegningsretterne i perioden 2007-2012, men kun under hensyntagen til "Reglerne for betroede medarbejdere, direktion og bestyrelses handel med aktier i selskabet". Samlet er der tale om 150.000 tegningsretter fordelt på tre direktører.

Tegningskursen for de øvrige medarbejdere blev, som det fremgår af pkt. 3.2, aftalt til 460, hvilket modsvarer børskursen på tildelingstidspunktet. Tegningsretterne for disse medarbejdere kan udnyttes i årene 2007, 2008 og 2009 og der er således ikke udnyttet nogen tegningsretter fra tildelingerne i dette år. Samlet er der tale om 100.800 tegningsretter fordelt på 58 medarbejdere.

For tildelingerne i 2000 og 2002 er det i aftalernes pkt. 7.1 anført, at "ændring af selskabets kapitalforhold i form af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af konvertible gældsbreve og udstedelse af nye aktieoptioner medfører ingen korrektion af tegningskursen." I aftalernes pkt. 8.1 er der endvidere indsat en mulighed for ekstraordinær udnyttelse, såfremt selskabet opløses, herunder ved fusion og spaltning. Udnyttelse skal i så fald gennemføres straks og inden selskabet gennemfører den pågældende transaktion. Nedsættelse af aktiernes stykstørrelse ved et såkaldt aktiesplit er, som det fremgår, ikke omfattet af nogen af bestemmelserne.

For tildelingerne i 2004 til direktionen, er der i pkt. 6.1 indsat bestemmelser om ændring af tegningskursen for at bevare den potentielle gevinstmulighed, hvis der sker udbetaling af udbytte til aktionærerne med mere end 25 kr. pr. aktie. Af hensyn til bestemmelserne i Ligningslovens § 7 H, er det dog samtidig i pkt. 6.2 anført, at tegningskursen ikke kan nedsættes med mere end 15 %. Aftalens pkt. 7.1 indeholder almindelige reguleringsbestemmelser i tilfælde af ændringer i selskabets kapitalforhold.

For 2004-tildelingerne til medarbejderne er der i pkt. 6.1 indsat bestemmelser om ændring af tegningskurs, respektive antal af tegningsretter, for at bevare den potentielle gevinstmulighed, hvis ændringer i selskabets kapitalforhold påvirker denne. Af hensyn til bestemmelserne i Ligningsloven, er det dog samtidig anført, at tegningskursen ikke kan nedsættes med mere end 15 %. Af aftalens pkt. 6.2 fremgår et eksempel på ændringerne i tilfælde af netop et aktiesplit, hvor stykstørrelsen af selskabets aktier ændres fra 10 kr. til 1 kr. I dette eksempel anføres, at tegningsprisen i så fald nedsættes til en tiendedel af den oprindelige tegningspris. Dette anses for muligt, uden at det betragtes som en ændring af udnyttelseskursen, jf. SKM2005.416.LR.

Rådgiver gør opmærksom på, at selskabet tidligere har modtaget en bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet omhandlende konsekvenserne af udarbejdelsen af tillæg med kapitalreguleringsbestemmelser til tegningsretsaftaler fra årene 1998, 1999 og 2002. Rådgiver har som bilag 6 og 7 vedlagt kopi af den bindende forhåndsbesked, respektive anmodningen herom. Rådgiver gør opmærksom på at forespørgslen omhandlede tillæg, der regulerede aftalerne både i relation til udstedelse af fondsaktier og i relation til ændring af stykstørrelsen, hvorimod denne anmodning om bindende svar alene omfatter ændring af stykstørrelsen, der ikke påvirker størrelsen af selskabets aktiekapital og derfor ikke er omfattet af pkt. 7.1 i aftalerne.

Selskabets aktier som er noteret på Københavns Fondsbørs, er steget til er kursniveau, som bestyrelsen finder hæmmende for handlen med aktierne. I denne forbindelse overvejes et aktiesplit, således at stykstørrelsen for aktierne nedsættes.

Effekten af denne ændring vil være, at aktiekapitalen vil fordele sig på forholdsmæssigt flere aktier til en forholdsmæssigt lavere kurs, men uden størrelsen af den samlede aktiekapital er ændret.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ligningsrådet har i en bindende forhåndsbesked af 14. juni 2005, SKM2005.416.LR, behandlet forskellige forhold knyttet til et incitamentsprogram ydet efter Ligningslovens § 7 H. I denne forbindelse fastslås det under behandlingen af 1. spørgsmål, at tegningskursen, forstået som prisen pr. nominel 1 kr. aktie, må anses for at ligge fast, uagtet at der i forbindelse med et aktiesplit (ændring af noteringsenhed) sker forholdsmæssig regulering af såvel tegningskurs som antal af tegningsretter. En naturlig følgeslutning heraf er, at omfanget af tegningsretterne heller ikke har undergået nogen ændring, idet antallet af nominelle 1. kr. aktier, og dermed den samlede nominelle kapital, der kan tegnes, heller ikke er ændret ved en forholdsmæssig justering af antallet af tegningsretter udmålt i forhold til den nye aktiestørrelse.

På baggrund af ovenstående må det konstateres, at indsættelse af reguleringsbestemmelser, som de i sagen omhandlede, der knytter sig til et aktiesplit, i eksisterende tegningsretsaftaler og principielt også brugen af sådanne reguleringer uden at disse er omfattet af og beskrevet i tegningsretsaftalerne ikke indebærer nogen væsentlig ændring af det eksisterende aftalegrundlag og dermed heller ikke kan indebære afståelsesbetragtninger i relation til de oprindelige aftaler.

I samme afgørelse accepterer Ligningsrådet på baggrund af en samlet vurdering, at indsættelse af vilkår i eksisterende aftaler, der indebærer tilpasning til udviklingen i praksis for anerkendelse af ordninger efter Ligningslovens § 7 H ikke er så væsentlig en ændring, at der er tale om afståelse af tegningsretterne.

Praksis for Ligningslovens § 7 H har løbende udviklet sig, senest ved lov 1411 af 21. december 2005, hvor lovforslag L056 omhandlende regulering af reglerne for medarbejderaktier blev vedtaget.

Loven ændrede på ligningslovens § 7 H, således at brugen af kapitalreguleringsbestemmelser ikke har opsættende virkning på vurderingen af, hvornår endelig udnyttelseskurs kan anses at foreligge, når bestemmelserne fremgår af de indgåede aftaler og når formålet alene er at fastholde værdien af aktielønnen. For tegningsretter tildelt efter 1. juli 2003 kan de nye bestemmelser aftales benyttet med tilbagevirkende kraft, jf. lovens § 3, stk. 2, 2. punktum.

I bemærkningerne til de enkelte bestemmelser i lovforslag L056 er det under § 1 nr. 6, 1. ændring (Regulering af udnyttelses- og købskurs ved kapitalændringer i selskabet) anført, at:

"Selskaberne og de ansatte vil i eksisterende aftaler kunne fastsætte vilkår om reguleringer i udnyttelseskursen henholdsvis købskursen ved kapitalændringer, når reguleringen alene har til formål at fastholde værdien uændret, uden, at aftalen af denne grund skal anses for afstået."

Vi finder den af spørgsmål 1 og 2 omfattede fjernelse af begrænsningen af nedsættelse af tegningskursen til maksimalt 15 % af markedskursen i de eksisterende tegningsretsaftaler fra 2004 for medarbejderne for omfattet af såvel hensigter som ordlyden af de gennemførte lovændringer og bemærkningerne hertil. Den omtalte afgørelse fra Ligningsrådet støtter tillige synspunktet om, at ændringen kan gennemføres, uden at dette betragtes som afståelse.

For spørgsmål 3 og 4 omhandlende fjernelse af en tilsvarende begrænsning i relation til store udlodninger i direktionens tegningsretsaftaler fra 2004 er argumentationen den samme. I disse aftaler er det desuden hensigten at aftale brug af den reviderede lovs bestemmelser mht. kapitalreguleringsbestemmelserne.

I spørgsmål 2 og 4 ønskes således bekræftelse på, at de påtænkte ændringer, der fjerner de begrænsninger, som tilsikrede, at der maksimalt var tale om 15 % favør på tegningskursen i forhold til kursen på tildelingstidspunktet, ikke påvirker brug af Ligningslovens § 7 H negativt.

I relation til spørgsmål 5 anser vi indsættelsen af bestemmelser i tegningsretsaftalerne fra 2002 om regulering af antal af aktier og af tegningskursen i tilfælde af ændring af selskabets aktiestørrelse som omfattet af den vurdering Ligningsrådet har lagt til grund i SKM2005.416.LR, jf. vores kommentering heraf ovenfor, såvel som en formålsfortolkning af Ligningslovens § 28 og de dagældende bestemmelser i Ligningslovens §§ 28 A og 28 B m.fl. Det er i denne sammenhæng væsentligt, at de nye bestemmelser ikke kan anses som ændring af den eksisterende aftales pkt. 7.1, da ændringen af stykstørrelsen ikke er en kapitalforhøjelse eller nogen af de andre i bestemmelsen anførte ændringer i selskabets kapitalforhold.

For spørgsmål 7, som relaterer sig til 2000-tildelingerne, henviser vi ligeledes til Ligningsrådets vurdering i SKM2005.416.LR, ligesom det som anført ovenfor i relation til 2002-tildelingerne er væsentligt, at reguleringsbestemmelser i relation til et aktiesplit ikke er omfattet af de situationer som iht. aftalernes pkt. 7.1 ikke medfører korrektioner af tegningskursen. Endelig påvirker reguleringen af tegningskursen og antallet af tegningsretter ikke opgørelsen af den værdi, som er lagt til grund for beskatningen i 2000. Den tekniske beregning af en ny tegningskurs og et større antal tegningsretter ændrer således hverken på det samlede tegningsbeløb eller størrelsen af den aktiekapital, som medarbejderen kan tegne. En beregning på baggrund af forudsætningerne reguleret for et aktiesplit vil således komme til det samme grundlag for beskatningen.

Ligningsrådet har i en afgørelse, SKM2001.227.LR, tiltrådt, at indsættelsen af en ekstra tegningsperiode inden det i aftalen fastsatte udløbstidspunkt ikke medfører afståelsesbetragtninger. Det er de samme forhold, som gør sig gældende i relation til spørgsmål 6 og 8.

De særlige hensyn og formålsfortolkninger, som bl.a. ligger til grund for lovforslag L056 og til dels Ligningsrådets afgørelse i SKM2005.416.LR, kan potentielt tages til udtryk for en ændring af praksis i relation til ændring af eksisterende aftaler om aktieløn og udarbejdelsen af tillæg til sådanne aftaler. Hensynet til medarbejderne ved at benytte relevante kapitalreguleringsbestemmelser, der sikrer værdien af aktielønnen, kan således tages til udtryk for en mere liberal holdning til, hvornår der statueres afståelse og hvornår ændringer accepteres som en del af den oprindelige tildeling. Spørgsmål 9 som i det væsentligste må anses for en gentagelse af selskabets tidligere anmodning om bindende forhåndsbesked adresserer denne problemstilling.

Rådgiver har haft nedenstående indstilling til høring. Rådgiver oplyser, at han ikke er enig i indstillingen til besvarelse af spørgsmål 6 og 8. Rådgiver bemærker endvidere, at han er enig i SKATs indstilling, hvis der alene var tale om indsættelse af en ekstraordinær udnyttelsesperiode relateret til et aktiesplit, men ikke er enig i relation til indsættelse af en ekstraordinær udnyttelsesperiode ved andre ændringer i selskabets kapitalforhold.

SKATs indstilling og begrundelse

Såfremt vilkårene for en tegningsret ændres væsentligt, kan tegningsretten anses for afstået.

Ad. spg. 1-4

Rådgiver oplyser, at bestemmelserne i tildelingsaftalerne til medarbejderne og direktionen fra 2004 om ændring af tegningskursen blev indsat for at bevare den potentielle gevinstmulighed. Af hensyn til bestemmelserne i Ligningslovens § 7 H på tidspunktet for indgåelsen af tegningsretsaftalerne blev det dog anført, at tegningskursen ikke kan nedsættes med mere end 15 %.

Det er SKATs opfattelse, at de foreslåede ændringer af tegningsretsaftalerne ikke har til formål at berige medarbejderne og ledelsen, men blot skal sikre værdien af de tildelte tegningsretter i tilfælde af ændringer i selskabets kapitalforhold.

I Ligningslovens § 7 H, stk. 1, 3. pkt., er det nu anført, at det ikke har betydning for, om der foreligger en fast udnyttelseskurs, at der skal ske reguleringer pga. kapitalforhøjelser m.m., når reguleringen er indeholdt i aftalen og alene har til formål at fastholde værdien af de tildelte aktier m.m.

Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår det, at

"Selskaberne og de ansatte vil i eksisterende aftaler kunne fastsætte vilkår om reguleringer i udnyttelseskursen henholdsvis købskursen ved kapitalændringer, når reguleringen alene har til formål at fastholde værdien uændret, uden, at aftalen af denne grund skal anses for afstået."

SKAT finder på denne baggrund, at de foreslåede ændringer er i overensstemmelse med Ligningslovens § 7 H, stk. 1 og bemærkningerne hertil, og at ændringerne derfor kan foretages, uden at dette betragtes som afståelse af de eksisterende tegningsretsaftaler og uden at det af denne grund medfører at aftalerne ikke kan anses for omfattede af Ligningslovens § 7 H.

Det indstilles derfor at svare ja.

Ad. spg. 5

Tildelingsaftalerne til medarbejderne fra 2002 henviser i pkt. 11 til Ligningsloven §§ 28 A og 28 B.

De foreslåede ændringer skal således ikke indføjes i en eksisterende 7 H-aftale.  Ligningsloven § 7 H, stk. 1, og bemærkningerne hertil er således ikke anvendelige på de foreslåede ændringer. Da ændringen heller ikke har til formål at tilpasse aftalerne til betingelserne i bestemmelsens stk. 2, jf. Ligningsloven § 7 H, stk. 3, må vurderingen af ændringens betydning for tildelingsaftalerne vurderes ud fra praksis.

I bestemmelse 7.1. i tildelingsaftalerne til medarbejderne fra 2002 er det anført, at "Ændring af Selskabets kapitalforhold i form af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af konvertible gældsbreve og udstedelse af nye aktieoptioner medfører ingen korrektion af tegningskursen."

A A/S har tidligere anmodet om bindende forhåndsbesked på tilsvarende ændringer. I afgørelsen, der er offentliggjort som SKM2005.13.LR, bemærkede Ligningsrådet:

I aftalernes pkt. 7.1 er anført: "Ændring af selskabets kapitalforhold i form af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af konvertible gældsbreve og udstedelse af nye tegningsoptioner medfører ingen korrektion af tegningskursen"

I tillægget til warrantaftalerne er der vedr kapitalforhold anført: "Ved ændringer i selskabets kapitalforhold i form af udstedelse af fondsaktier og ændring af aktiernes pålydende aktiebeløb, skal tegningskursen justeres, således at værdien af den tildelte tegningsret så vidt muligt er upåvirket."

I de eksisterende aftaler er der således taget højde for, at der ikke skal ændres på tegningskursen, hvis der sker ændringer i selskabets kapitalforhold. I forslaget til tillæg til warantaftalerne er dette punkt ændret til, at der skal ske justering af tegningskursen med henblik på at opretholde værdien af den tildelte tegningsret.

Ligningsrådet anså dette for så væsentlige ændringer af de oprindelige aftaler, at disse måtte anses for afstået ved indsættelse af ændringerne.

I A A/S´ tegningsretsaftaler er aftalens genstand angivet således, at selskabet giver medarbejderen ret til at tegne op til i alt nominelt et bestemt beløb kr. aktiekapital i selskabet, svarende til et bestemt antal aktier á 10,00 kr. pr. aktie.

Indsættelsen af en bestemmelse om ændring af såvel antal aktier som tegningskurs i tilfælde af ændring af aktiestørrelsen i selskabet er således i overensstemmelse med den aftalte ret til at tegne et bestemt nominelt beløb af selskabets aktiekapital. Indsættelsen af en sådan ændringsbestemmelse er dermed ikke en væsentlig ændring af aftalen, da den samlede nominelle aktiekapital i selskabet er den samme før og efter ændringen af aktiestørrelsen. Dette er også i overensstemmelse med Ligningsrådets bemærkninger til spørgsmål 1 i den af rådgiver fremhævede SKM2005.416.LR.

Indsættelsen af en bestemmelse om ændring af såvel antal aktier som tegningskurs i tilfælde af udstedelse af fondsaktier kan derimod ikke anses for indeholdt i formuleringen af aftalens genstand, da udstedelse af fondsaktier medfører en forøgelse af selskabets nominelle aktiekapital.  Dette skyldes, at medarbejderne ifølge tegningsretsaftalerne alene har ret til at tegne et bestemt nominelt beløb af selskabets aktiekapital. Indsættelse af en sådan bestemmelse vil derfor medføre, at aftalen skal anses for afstået. A A/S har imidlertid ikke ønsket at indsætte en reguleringsbestemmelse i tilfælde af udstedelse af fondsaktier.

Det indstilles derfor at svare ja.

Ad. spg. 6

Som nævnt under Ad. spg. 5 henviser tildelingsaftalerne til medarbejderne fra 2002 i pkt. 11 til Ligningsloven §§ 28 A og 28 B.

De foreslåede ændringer skal således ikke indføjes i en eksisterende 7 H-aftale.  Ligningsloven § 7 H, stk. 1, og bemærkningerne hertil er således ikke anvendelige på de foreslåede ændringer. Da ændringen heller ikke har til formål at tilpasse aftalerne til betingelserne i bestemmelsens stk. 2, jf. Ligningsloven § 7 H, stk. 3, må vurderingen af ændringens betydning tildelingsaftalerne vurderes ud fra praksis.

Rådgiver har henvist til SKM2001. 227.LR som begrundelse for en positiv besvarelse af spørgsmålet.

I afgørelsen tillod Ligningsrådet bl.a., at der blev tilføjet en yderligere tegningsperiode. Den yderligere tegningsperiode skulle give mulighed for, at tegningsretsindehavere kunne udnytte deres tegningsret og sælge med i tilfælde af, at mere end 75 % af aktionærerne ønskede at sælge virksomheden.

Indsættelse af en ekstraordinær udnyttelsesperiode, relateret til væsentlige ændringer i selskabets kapitalforhold inden tegningsretternes udløb, må forstås derhen, at medarbejderen får mulighed for at udnytte sin tegningsret inden ændringen i selskabets kapitalforhold og herved undgå, at tegningsrettens værdi udvandes af ændringen.

Denne nye mulighed må uanset SKM2001.227.LR anses for en så væsentlig ændring af aftalen, at denne skal anses for afstået.

Det indstilles derfor at svare nej.

Ad. spg. 7

Det indstilles at svare ja, jf. begrundelsen under Ad. spg. 5.

Ad. spg. 8

Det indstilles at svare nej, jf. begrundelsen under Ad. spg. 6.

Ad. spg. 9

Rådgiver gør opmærksom på, at spørgsmål 9 i det væsentligste må anses for en gentagelse af selskabets tidligere anmodning om bindende forhåndsbesked.

Spørgsmålene i den tidligere anmodning var, hvorvidt der kunne indsættes vilkår om, at der ved ændringer i selskabets kapitalforhold i form af udstedelse af fondsaktier og ændring af aktiernes pålydende aktiebeløb, skulle ske justering af tegningskursen med henblik på at opretholde værdien af den tildelte tegningsret. Tilsvarende justeringer skulle ske ved ekstraordinært store udlodninger.

Det indstilles at svare nej, jf. begrundelsen under Ad. spg. 5.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tilslutter sig SKATs indstilling.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende i 5 år fra afgørelsens dato.