Dato for udgivelse
03 sep 2007 12:28
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 aug 2007 12:05
SKM-nummer
SKM2007.594.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-132557
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Udenlandsk indkomst
Emneord
Ejendom, sommerbolig, anparter
Resumé
Skatterådet kan bekræfte, at selskabet ikke bliver beskattet ved afståelse af anparterne til samme kurs som tegningskursen (kurs 100), når det henses til, at der nu foreligger en købsaftale mellem de tyrkiske selskaber.
Hjemmel
06-114991
Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 1, stk. 2

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-3 S.G.1.2.
Spørgsmål

Vil A A/S blive beskattet ved afståelsen af anparterne til samme kurs som tegningskursen (kurs 100), når der henses til, at der nu foreligger en købsaftale mellem de tyrkiske selskaber?

Svar

Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Det er oplyst, at A ApS blev etableret i 2005, og i 2006 blev det omdannet til A A/S.

A A/S, der er beliggende B, driver virksomhed med formidling af ferieboliger i Tyrkiet, fortrinsvis i området omkring Antalya. Ferieboligerne formidles med henblik på salg til privatpersoner bosat i Danmark, som ønsker en feriebolig i Tyrkiet.

Ud over det danske aktieselskab, er der i Tyrkiet etableret et tyrkisk selskab A Antalaya Ltd., der ejer en ferieejendom i Tyrkiet.

Det er derfor hensigten at etablere et selskab, der udbyder anparter, der sikrer brugsretten til ferieboliger i Tyrkiet.

Det er planen, at A A/S stifter et dansk datterselskab i form af et anpartsselskab. Datterselskabet vil være et holdingselskab, hvis eneste virksomhed vil bestå i besiddelse af aktier i et tyrkisk limited company, altså et tyrkisk selskab med begrænset hæftelse og indskudt kapital ganske som danske kapitalselskaber.

Det danske datteranpartsselskab vil blive stiftet til kurs 100 med en anpartskapital på kr. 125.000, hvor A A/S tegner samtlige anparter.

Det nystiftede danske datterselskab vil efterfølgende stifte et nyt tyrkisk selskab i forening med et allerede eksisterende tyrkisk selskab med samme eller delvist samme ejerkreds. Det danske datterselskab tegner ved stiftelsen af det nye tyrkiske selskab 99 % af aktierne og det eksisterende tyrkiske selskab tegner 1 % af aktierne. Baggrunden for at, det tyrkiske selskab tegner 1 % af aktierne, er alene, at der i henhold til tyrkisk lovgivning kræves mindst to stiftere og ejere af et selskab med begrænset hæftelse. Det eksisterende tyrkiske selskab afskriver sig i videst muligt omfang såvel forvaltningsmæssige som økonomiske beføjelser i det nystiftede tyrkiske selskab, dog således at fraskrivelsen ikke strider mod tyrkisk lovgivning.

A Antalya Ltd., der allerede ejer en ferieejendom i Tyrkiet, vil efter stiftelsen af det nye tyrkiske selskab, indgå en salgsaftale vedrørende den pågældende ejendom med det nystiftede tyrkiske selskab. Denne overdragelse vil ske på markedsvilkår og til markedsprisen.

Når denne aftale foreligger påtænkes det, at A A/S sælger anparterne til kurs 100 til en eller flere købere, som derefter kan benytte ferieboligen til private ferier i de perioder, som er fastlagt i anpartshaveroverenskomsten.

Hver enkelt anpartshaver er herefter repræsenteret i bestyrelse og direktion for selskabet. De enkelte anpartshavere modtager intet vederlag herfor.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Beskatning af gevinst og tab ved afståelse af anparter reguleres af reglerne i aktieavancebeskatningsloven, jf. lovens § 1, stk. 2.

Det bør ikke medføre beskatning, såfremt A A/S afstår anparterne til kurs 100.

Anparterne afstås til samme kurs, som de er tegnet. Dermed udløser salget til kurs 100 ikke en skattepligtig gevinst eller et fradragsberettiget tab.

Der er dermed hverken gevinst eller tab, der kan udløse skattemæssige konsekvenser.

Det forhold, at det selskab, anparterne vedrører, har et datterselskab, som har indgået en købsaftale med et andet selskab, medfører ikke nogen værdiforøgelse af anparterne, idet aftalen ikke tilfører det tyrkiske datterselskab yderligere værdier, idet overdragelsen sker på markedsvilkår og til markedsprisen. Kursen på anparterne i det danske datterselskab er således fortsat 100 efter erhvervelsen af ferieboligen. 

SKATs indstilling og begrundelse

Det er oplyst, at det danske holdingselskab (datteranpartsselskab) vil blive stiftet til kurs 100 med en anpartskapital på kr. 125.000, hvor A A/S tegner samtlige anparter.

Det nystiftede danske datterselskab vil efterfølgende stifte et nyt tyrkisk selskab i forening med et allerede eksisterende tyrkisk selskab med samme eller delvist samme ejerkreds. Det danske datterselskab tegner ved stiftelsen af det nye tyrkiske selskab 99 % af aktierne og det eksisterende tyrkiske selskab tegner 1 % af aktierne.

A Antalya Ltd., der allerede ejer en ferieejendom i Tyrkiet, vil efter stiftelsen af det nye tyrkiske selskab, indgå en salgsaftale vedrørende den pågældende ejendom med det nystiftede tyrkiske selskab. Denne overdragelse vil ske på markedsvilkår og til markedsprisen.

SKAT er således af den opfattelse, at anparterne kan overdrages til kurs 100.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet besvares benægtede.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.