Dato for udgivelse
06 feb 2007 09:31
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22. december 2006
SKM-nummer
SKM2007.103.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-4-1842-0792
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Udleje og bortforpagtning + Erhvervsejendomme + Ejendomsvurdering
Emneord
Skattestop, udlejningsværdi, ombygning, 3 lejligheder
Resumé
Landsskatteretten fastsatte lejeværdien for 2001-2003 til 40.000 kr. for hvert år, jf. ligningsloven § 15, stk. 2, hvorefter lejeværdien i efterfølgende år ikke kunne overstige lejeværdien for indkomståret 2001, medmindre der var sket ombygning, tilbygning eller nybygning på ejendommen. Det var ikke dokumenteret, at der var sket sådanne ændringer.
Reference(r)

Ligningsloven § 15 A
Statsskatteloven § 4, stk. 1, litra b

Klagen vedrører ansættelse af objektiv lejeværdi, jf. statsskattelovens § 4b, i ejendom med 3 lejligheder, under ombygning. Ligningslovens § 15 A.

Landsskatterettens afgørelse

Indkomstårene 2001, 2002 og 2003 - Personlig indkomst

2001

2002

2003

Ansat objektiv lejeværdi af ejendommen X

Selvangivet med

Landsskatterettens ansættelse

40.000 kr.

0 kr.

40.000 kr.

41.000 kr.

0 kr.

40.000 kr.

44.000 kr.

0 kr.

40.000 kr

Sagens oplysninger

Klageren har den 15. januar 1982 erhvervet ejendommen X. Ejendommen bestod ved købet af to lejligheder og et erhvervslejemål. Klageren har den 13. oktober 1998 fået tilladelse til at ombygge ejendommen til en ejendom med tre beboelseslejligheder. Ved vurderingen den 1. januar 2001 frem til og med vurderingen den 1. oktober 2003, er ejendommen vurderet som en ejendom med tre beboelseslejligheder.

Ifølge BBR-ejermeddelelse af 13. januar 2005 er lejlighederne fordelt således:

XA, 92 m2, XB 72 m, XC 69 m2

Ifølge BBR-ejermeddelelse af 18. januar 2005 er lejlighederne fordelt således:

XB, 72 m2 , XC 69 m2 .

Klageren har været tilmeldt XA i folkeregisteret fra den 1. august 1999 til den 15. januar 2005.

Fra og med vurderingen den 1. oktober 2005 er ejendommen vurderet som en ejendom med to beboelseslejligheder.

Skatteankenævnets afgørelse

Klageren er anset for skattepligtig af en objektiv udlejningsværdi for indkomstårene 2001, 2002 og 2003 på henholdsvis 40.000 kr., 41.000 kr. og 44.000 kr. 

Til støtte for den trufne afgørelse har skatteankenævnet anført, at klageren har boet på ejendommen fra 1. august 1999 til 15. januar 2005. Der er indrettet en tredje lejlighed i ejendommen, uanset det ikke er dokumenteret hvorledes den fortsatte fremdrift i indretningen af lejligheden har været fra tidspunktet for byggetilladelse. Byggemyndighederne har endvidere ladet ejendommen registrere med tre lejligheder. Den talmæssige opgørelse er ikke påklaget og i øvrigt ses der ikke at være grundlag for at ændre skønnet over den objektive udlejningsværdi.

Klagerens påstand og argumenter

Repræsentanten har fremsat påstand om at ansættelserne nedsættes til det selvangivne.

Til støtte for den fremsatte påstand har repræsentanten anført, at lejligheden var under ombygning og langt fra færdiggjort. Når lejligheden ikke var færdig kunne klageren heller ikke oppebære en lejeindtægt.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Lejeværdi af bolig i egen ejendom medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. statsskattelovens § 4, litra b, 2. pkt., såfremt ejendommen ikke er omfattet af ejendomsværdiskattelovens regler. Ejeren beskattes af den objektive udlejningsværdi. Ved skønnet over den objektive udlejningsværdi tages der udgangspunkt i den leje, som ejendommen skønsmæssigt kan indbringe ved udlejning til tredjemand, jf. statsskattelovens § 4, stk. 1, litra b, 1. og sidste pkt., og som lovligt kan opkræves efter lejelovgivningens regler.

Landsskatteretten lægger til grund, at klageren har anvendt en af ejendommens tre lejligheder. Der er herved henset til at klageren har fået byggetilladelse den 13. oktober 1998 og er tilmeldt folkeregisteret på ejendommen den 1. august 1999 til og med den 15. januar 2005. Endvidere er der henset til, at den løbende færdiggørelse af lejligheden ikke er dokumenteret. Idet den objektive lejeværdi er fastsat med udgangspunkt i hvad ejendommens to øvrige lejligheder er udlejet til og opgørelsen er ubestridt, finder Landsskatteretten ikke anledning til at ændre skatteankenævnets skøn.

Landsskatteretten stadfæster herefter skatteankenævnet afgørelse for så vidt angår indkomståret 2001.

Ligningslovens § 15 A, blev vedtaget med lov nr. 290 af 15. maj 2002 og har virkning fra og med indkomståret 2002. Af ligningslovens § 15 A, stk. 2, fremgår, at lejeværdien ikke kan overstige lejeværdien for indkomståret 2001, medmindre der er sket ombygning, tilbygning eller nybygning af boligen der kan begrunde en stigning i huslejeværdien efter lejelovgivningens regler. Landsskatteretten finder ikke, at der er dokumenteret ændringer af boligen, der kan hjemle en fravigelse af ligningslovens § 15 A, stk. 2, 1. pkt. 1. led.

Landsskatteretten nedsætter herefter den objektive lejeværdi for indkomstårene 2002 og 2003 til 40.000 kr., jf. ligningslovens § 15 A, stk. 2, 1. pkt. 1. led.