Dato for udgivelse
06 feb 2007 09:26
SKM-nummer
SKM2007.100.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-8-1753-0203
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Om kommunikation og information samt kampagner + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Afslag, genoptagelse
Resumé
En anmodning om genoptagelse af en landsskatteretsafgørelse blev indgivet inden for klagefristen for SKATs oprindelige afgørelse. Da Landsskatteretten havde truffet afgørelse var der ikke tale om en fornyet klage men en anmodning om genoptagelse. Anmodningen blev ikke imødekommet, da det kunne lægges klagerens repræsentant til last, at oplysningerne ikke tidligere havde været fremme.
Reference(r)
Skatteforvaltningsloven §§ 42, stk. 1 og 46, stk. 1 og 2

Klagen vedrører anmodning om genoptagelse.

Landsskatterettens afgørelse

Anmodningen om genoptagelse er ikke imødekommet.

Sagens oplysninger

Klageren har den 14. september 2006 anmodet Landsskatteretten om at genoptage rettens afgørelse af 7. september 2006 (j.nr. 2-8-1753-0128), hvori Landskatteretten tog stilling til en klage fra klagerens revisor af 17. juli 2006. Afgørelsen er sålydende:

"Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet klagerens anmodning om henstand med indsendelse af selvangivelse for indkomståret 2005.

Landsskatterettens afgørelse

Skattemyndighedens afgørelse stadfæstes. 

Sagens oplysninger

I brev af 26. juni 2006 anmodede klagerens revisor Skattecenter X om henstand med indsendelse af bl.a. klagerens selvangivelse for indkomståret 2005.

SKAT afslog i brev af 27. juni 2006 revisorens anmodning med henvisning til, at der ikke forelå særlige omstændigheder i henhold til skattekontrollovens § 4, stk. 4.

Klagerens revisor har oplyst, at han driver et mindre revisionsfirma med 2 ansatte.

En mangeårig medarbejder i firmaet fik tidligt i foråret 2006 konstateret kræft i underlivet og blev opereret herfor. Hun har siden har gået til kemoterapi. Revisor har fremlagt kopi af mødekort, hvoraf fremgår, at efterbehandlingen af medarbejderens sygdom blev påbegyndt den 7. juni 2006.

Repræsentanten har endvidere oplyst, at det ikke umiddelbart har været muligt at finde en afløser for den syge medarbejder, som kunne overtage hendes sager. Firmaet har derfor ikke nået det samme, som det plejer.

I brev af 30. juni 2006 til skattecenteret har klagerens revisor under henvisning hertil anmodet SKAT om at revurdere afslaget af 27. juni 2006.

Skattemyndighedens afgørelse

SKAT har efter en revurdering af anmodningen afslået klagerens anmodning om henstand med indsendelse af selvangivelse for indkomståret 2005.

Henstand ydes kun under særlige omstændigheder. Det kan f.eks. være på grund af sygdom, eller fordi oplysninger, af klageren utilregnelige årsager, ikke kan fremskaffes.

Der er ikke tale om sådanne omstændigheder, idet der ikke er tale om en akut opstået sygdom.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at anmodningen om henstand imødekommes.

Det har ikke umiddelbart været muligt at finde en afløser, der kunne overtage den syge medarbejders sager. Det har derfor ikke været muligt for firmaet at nå det samme, som det plejer.

Revisor har i øvrigt fra andre skattecentre fået henstand med indsendelse af selvangivelser.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Efter skattekontrollovens § 4, stk. 4, kan skattemyndigheden efter anmodning give henstand med selvangivelsesfristen, hvis særlige omstændigheder taler derfor.

Særlige omstændigheder kan f.eks. være akut opstået sygdom hos revisor på et tidspunkt, hvor den selvangivelsespligtige er ude af stand til at finde en anden revisor inden fristens udløb.

Den pågældende medarbejder i revisionsfirmaet blev efter det oplyste syg tidligt i foråret 2006. Der er derfor ikke tale om sygdom, der er opstået på et tidspunkt, hvor klageren eller dennes revisionsfirma ikke ville kunne nå at finde en anden revisor inden udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelse.

Det er derfor med rette, at skattemyndigheden ikke har imødekommet klagerens anmodning om henstand med indgivelse af selvangivelse.

Det forhold, at andre skattecentre har meddelt klagerens revisor henstand på tilsvarende grundlag, kan ikke føre til et andet resultat.

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.

Klagerens påstand og argumenter

Som begrundelse for at få sagen genoptaget har klageren anført, at årsagen til at han ønskede henstand med indgivelse af selvangivelse for indkomståret 2005, ikke var overensstemmende med de af hans revisor angivne årsager.

Klageren har oplyst, at årsagen til at han anmodede om henstand var, at han den 17. juni 2006 kom ud for et ulykkestilfælde, hvor han pådrog sig et kompliceret og hoftenært lårbensbrud. Klageren blev som følge heraf indlagt på X Amts Sygehus i 3 uger. Af en oversigt for klagerens sygehuskontakter fremgår det ligeledes, at han var indlagt fra den 17. juni 2006 og frem til den 7. juli 2006. Klageren er stadig sygemeldt og kan først på nuværende tidspunkt begynde at bevæge sig rundt ved hjælp af krykker.

Klageren har endvidere oplyst, at han allerede i begyndelse af indlæggelsesperioden tog kontakt til sin revisor med henblik på at anmode om henstand. Klageren havde på dette tidspunkt afleveret sit materiale til revisoren men manglede at gennemgå og underskrive det. Revisoren meddelte klageren, at han nok skulle søge om henstand. Først ved modtagelsen af afgørelsen fra Landsskatteretten opdagede klageren, at hans revisor havde brugt en anden begrundelse for at anmode om henstand end klagerens egen. 

Såfremt Landsskatteretten ikke imødekommer klagerens ansøgning om genoptagelse, ønsker klageren selv at påklage afgørelsen truffet af SKAT den 27. juni 2006.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Bestemmelserne om genoptagelse af en sag, som Landsskatteretten har afgjort, fremgår af skatteforvaltningslovens § 46, stk. 1 og 2. Bestemmelserne har følgende ordlyd:

" Landsskatteretten kan efter anmodning fra klageren genoptage en sag, der er afgjort eller afvist af Landsskatteretten, når der forelægges retten oplysninger, som ikke tidligere har været fremme under sagen, uden at dette kan lægges klageren til last, og det skønnes, at de nye oplysninger kunne have medført et væsentligt andet udfald af afgørelsen, hvis de havde foreligget tidligere.

Stk. 2. Landsskatteretten kan imødekomme en anmodning om genoptagelse, selv om betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, hvis retten skønner, at ganske særlige omstændigheder taler derfor."

Klagerens anmodning om genoptagelse af Landsskatterettens afgørelse af 7. september 2006 (j.nr. 2-8-1753-0128) kan ikke imødekommes.

Oplysningerne om klagerens ulykkestilfælde var ikke fremme under Landsskatterettens behandling af sagen, hvori der blev truffet afgørelse den 7. september 2006.

Det i skatteforvaltningslovens § 46, stk. 1, anførte må forstås således, at det heller ikke må kunne lægges klagerens repræsentant til last, at oplysningerne ikke har været fremme tidligere. 

Klageren blev hospitalsindlagt den 17. juni 2006 og har oplyst, at han allerede i begyndelsen af sin indlæggelsesperiode kontaktede revisoren med henblik på at søge om henstand. Revisoren indgav klage til Landsskatteretten ved brev af 17. juli 2006. Det kan derfor lægges klagerens revisor til last, at oplysningerne om klagerens ulykkestilfælde ikke tidligere har været fremme.

Anmodningen om genoptagelse kan derfor ikke imødekommes.

En klage til Landsskatteretten skal efter skatteforvaltningslovens § 42, stk. 1, være indgivet senest 3 måneder efter modtagelse af den afgørelse, der klages over.

Klagerens anmodning om genoptagelse er indgivet indenfor denne frist.

Da Landsskatteretten imidlertid har realitetsbehandlet klagerens revisors klage i afgørelsen af 7. september 2006, må en fornyet klage, selv om den indgives inden for klagefristen, anses som en anmodning om genoptagelse. Som det fremgår ovenfor, er der ikke grundlag for at imødekomme en anmodning om genoptagelse.