Dato for udgivelse
05 okt 2007 13:51
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 aug 2007 14:39
SKM-nummer
SKM2007.702.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-149234
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Genanbringelse, ejendomsavance, udland
Resumé
Ejendomsavancebeskatningsloven
Hjemmel
06-107386.SR
Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 6 A
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-3 E.J.2.6
Spørgsmål

1. Kan spørger genanbringe en ejendomsavance vedrørende salg i 2006 af de i Danmark beliggende ejendomme i anskaffelsessummen ved køb af en landbrugsejendom beliggende i Rumænien gennem et rumænsk selskab "General Partnership"?

Det forudsættes, at det rumænske "General Partnership" erhverver landbrugsejendommen i 2006 eller i 2007.

2. Kan spørger genanbringe en ejendomsavance vedrørende salg i 2006 af de i Danmark beliggende ejendomme i anskaffelsessummen ved køb af en anpart i et rumænsk selskab "Limited Partnership", som ejer en landbrugsejendom beliggende i Rumænien?

Det forudsættes, at det rumænske "Limited Partnership" erhverver landbrugsejendommen i 2006 eller i 2007.

Svar
  1. Ja, se dog SKATs indstilling og begrundelse
  2. Ja, se dog SKATs indstilling og begrundelse
Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger driver virksomhed med landbrugsaktivitet i ind- og udland.

Landbrugsaktiviteten i udlandet er indtil videre foregået gennem et til formålet stiftet aktieselskab, hvor spørger gennem et 100 pct. ejet holdingselskab ejer andele i aktieselskaber, der ejer og driver landbrug i Slovakiet.

Spørger har i foråret 2006 personligt solgt tre landbrugsejendomme, hvor der er opgjort en foreløbig ejendomsavance på cirka 12,8 mio. kr. Spørger påtænker at etablere landbrugsvirksomhed i Rumænien og påtænker at genanbringe ejendomsavancen i anskaffelsessummer ved køb af landbrugsejendomme i Rumænien.

Spørger påtænker at genanbringe ejendomsavancen i enten et "Limited Partnership" eller i et "General Partnership".

Spørger forbliver fuldt skattepligt til Danmark og vil efter erhvervelsen af landbrugsejendomme i Rumænien fortsat være hjemmehørende i Danmark i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Rumænien.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ad spørgsmål 1

Ifølge ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A er det en betingelse for, at spørger kan foretage genanbringelse af fortjeneste konstateret ved salg af de landbrugsejendomme, som spørger har solgt i april 2006, at spørger personligt køber en ejendom senest ved udgangen af 2007.

Det er spørgernes opfattelse, at den "selskabstype", der er betegnet som "General Partnership", kan sidestilles med et interessentskab og derfor kan anses for et personligt ejerskab efter dansk lovgivning. Spørger kan derfor genanbringe en ejendomsavance i en landbrugsejendom købt i Rumænien sammen med andre skatteydere (andre danskere og/eller udlændige, herunder evt. selskaber), og at dette gælder, uanset at selskabet "General Partnership" anses for en selvstændig juridisk enhed og evt. er et selvstændig skattesubjekt efter rumænsk lovgivning. Efter dansk ret anses et interessentskab som en selvstændig juridisk enhed, men skatteretligt overføres aktiviteten til ejerne efter et princip om transparens. Efter dansk skattelovgivning må denne skatteretlige betragtning være afgørende for, hvem der i relation til genanbringelsesreglerne skal anses som ejer af en i et interessentskab erhvervet ejendom.

Ad spørgsmål 2

Det er spørgers opfattelse, at den "selskabstype", der er betegnet som "Limited Partnership", er at sidestille med et kommanditselskab. Kommanditselskaber anses også selskabsretligt som selvstændige "selskaber" men er efter dansk skattelovgivning skatteretligt omfattet af transparensprincippet.

Derfor er det spørgers opfattelse, at der kan ske genanbringelse af en ejendomsavance i en landbrugsejendom, som købes i Rumænien i et fællesskab sammen med andre (danskere og/eller udlændige,), når samejet er et "Limited Partnership". Dette må gælde, uanset om spørger deltager i kommanditselskabet som kommanditist eller som komplementar.

Bemærkninger til udkast til bindende svar

De af repræsentanten fremkomne bemærkninger til det fremsendte udkast til bindende svar er indarbejdet, hvorfor bemærkningerne ikke er gengivet her.

SKATs indstilling og begrundelse

Selskabsformer

"Limited Partnership"

Et "Limited Partnership" (societatea în comandita simpla) består både af deltagere med begrænset hæftelse for den kapital, de har tegnet, og deltagere med ubegrænset hæftelse. Begge typer af deltagere kan være rumænske eller udenlandske individer eller enheder uden, at det influerer på selskabets nationalitet.

Selskabets forpligtigelser er sikret ved selskabsformuen. Komplementarerne hæfter ubegrænset og solidarisk for selskabets forpligtelser. Selskabets kreditorer skal først søge sig fyldestgjort i selskabsformuen, og kun såfremt selskabet ikke betaler dem inden 15 dage fra fremsættelse af påkrav, kan de søge sig fyldestgjort hos selskabsdeltagerne. Kommanditister hæfter kun med den kapital, de har tegnet.

I den rumænske selskabslovgivning er der fastsat bestemmelser om, at kommanditister i nogle tilfælde kan pådrage sig ubegrænset og solidarisk hæftelse, såfremt de handler uden for deres bemyndigelse.

Et "Limited Partnership" kan stiftes uden særlige officielle formkrav ved parternes almindelige aftale herom. Indskud til virksomhedskapitalen udgøres af kontante beløb, af naturalier eller udestående fordringer. Virksomheden skal registreres i det rumænske handelsregister, som er en særlig afdeling i justitsministeriet og som udsteder registreringsbevis, tildeler virksomheden et skattenummer og tilladelse til udøvelse af den pågældende virksomhed.

"General Partnership"

Selskabets forpligtelser er sikret ved selskabsformuen. Interessenterne hæfter ubegrænset og solidarisk for selskabets forpligtelser. Selskabets kreditorer skal først søge sig fyldestgjort i selskabsformuen, og kun såfremt selskabet ikke betaler dem inden 15 dage fra fremsættelse af påkrav, kan de søge sig fyldestgjort hos selskabsdeltagerne.

Et "General Partnership" (sociatatea în nume colectiv) kan stiftes uden særlige officielle formkrav ved parternes almindelige aftale herom. Indskud til virksomhedskapitalen udgøres af kontante beløb, af naturalier eller udestående fordringer. Virksomheden skal registreres i det rumænske handelsregister, som er en særlig afdeling i justitsministeriet og som udsteder registreringsbevis, tildeler virksomheden et skattenummer og tilladelse til udøvelse af den pågældende virksomhed.

Overskuddet udbetales pro rata til hver partner. Et "General Partnership" er en juridisk person.

Sammenfatning

I dansk skatteret betragtes personselskaber som f.eks. interessentskaber og kommanditselskaber ikke som selvstændige skattesubjekter, men som skattetransparente enheder. Det vil sige, at det alene er de enkelte persondeltagere, der er genstand for beskatning. Disse personselskabers kendemærke er den særlige hæftelsesform, hvor alle eller nogle af deltagerne hæfter personligt, direkte og solidarisk.

Det er SKATs opfattelse, at et "Limited Partnership" kan anses som transparent, og at det dermed ikke er et selvstændigt skattesubjekt. Det er SKATs opfattelse, at et "Limited Partnership" svarer til et dansk kommanditselskab.

SKAT lægger i sin vurdering afgørende vægt på, at der er tale om en virksomhed, hvor komplementarerne hæfter ubegrænset og solidarisk for virksomhedens forpligtelser, mens kommanditisterne kun hæfter begrænset med den kapital, de har tegnet.

Det er SKATs opfattelse, at et "General Partnership" kan anses som transparent, og at det dermed ikke er et selvstændigt skattesubjekt. Det er SKATs opfattelse, at et "General Partnership" svarer til et dansk interessentskab.

SKAT lægger i sin vurdering afgørende vægt på, at der er tale om en virksomhed, hvor interessenterne hæfter ubegrænset og solidarisk for selskabets forpligtelser.

Ejendomsavancebeskatning

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring, skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven (EBL).

Efter EBL § 6 A kan en skattepligtig dog i visse tilfælde ved at genanskaffe en ny ejendom i forbindelse med afståelse af en fast ejendom udskyde beskatningen af fortjeneste ved afståelse af en fast ejendom til en senere ejendomsafståelse.

Den skattepligtige kan således vælge mellem at lade sig beskatte ved afståelsen af ejendommen eller at udskyde beskatningen til en senere afståelse ved at modregne fortjenesten i anskaffelsessummen for den nyerhvervede ejendom.

Det er bl.a. en betingelse for anvendelse af reglerne om genanbringelse, at den skattepligtige enten erhverver fast ejendom i samme indkomstår, hvori den skattepligtige afstår fast ejendom, eller erhverver fast ejendom senest i det indkomstår, der følger efter afståelsesåret, eller erhverver fast ejendom i det seneste indkomstår forud for afståelsesåret. Dette følger af EBL § 6 A, stk. 2, nr. 1.

Det er endvidere en betingelse, jf. EBL § 6 A, stk. 2, nr. 2, at den skattepligtige senest for det indkomstår, hvori erhvervelsen finder sted, begærer nedsættelsesreglen anvendt ved indsendelse af rettidig selvangivelse eller, såfremt erhvervelsen af fast ejendom finder sted i det seneste indkomstår forud for afståelsesåret, begærer reglen anvendt senest ved indsendelse af rettidig selvangivelse for afståelsesåret.

Overstiger den opgjorte fortjeneste den kontante anskaffelsessum beskattes den overskydende fortjeneste efter lovens almindelige regler.

Der er ved lov nr. 221 af 31. marts 2004 indsat regler i EBL § 6 A om, at skatten under visse betingelser kan udskydes ved nedsættelse af anskaffelsessummen for udenlandske ejendomme.

Udgangspunktet er herefter at genanbringelsesreglerne tilsvarende finder anvendelse, når der er tale om fast ejendom i udlandet, forudsat at ejendommen anvendes erhvervsmæssigt.

Det er en betingelse for anvendelse af genanbringelsesreglerne, at spørger i forbindelse med begæring om anvendelse af reglerne afgiver de nødvendige oplysninger om de implicerede ejendomme, således at skattemyndighederne kan konstatere om det formelle og reelle grundlag for genanbringelse efter EBL § 6 A er opfyldt. Det er endvidere altid et krav, at selvangivelsen for det pågældende indkomstår er indgivet rettidigt, jf. fristen i SKL § 4.

Ved genanbringelse af ejendomsavance skal der være identitet mellem den person, der afstår ejendommen og den person der genanbringer ejendomsavancen. I nærværende tilfælde påtænkes ejendomsavance genanbragt i Rumænien i enten et "Limited Partnership", der svarer til et dansk kommanditselskab eller i et "General Partnership", der svarer til et dansk interessentskab.

Genanbringes ejendomsavance i en af disse to selskabsformer er det SKATs opfattelse, at der er identitet mellem den, der realiserer en ejendomsavance ved afståelse og den, der genanbringer ejendomsavancen.

En af betingelserne for at anvende genanbringelsesreglerne er, at ejendomsavancen genanbringes i erhvervsmæssig ejendom. Det fremgår af det oplyste, at det selskab i Rumænien, spørger påtænker at genanbringe ejendomsavance gennem, erhverver landbrugsejendom i enten 2006 eller i 2007. Der foreligger således ikke oplysninger om erhvervelse af en specifik ejendom i Rumænien, hvorfor der ikke foreligger en konkret genanbringelsessituation.  Spørgsmålene besvares derfor generelt.

Spørgsmålet om, hvorvidt betingelserne for genanbringelse er opfyldt, tager SKAT således ikke stilling til på nuværende tidspunkt. Først på det tidspunkt, hvor den skattemæssige disposition skal selvangives, har SKAT mulighed for at tage stilling til, om de pågældende betingelser er opfyldt. Alternativt kan der på ny anmodes om et bindende svar, allerede på det tidspunkt, hvor de pågældende betingelser anses for at være opfyldt.

SKAT indstiller herefter, at spørgsmål 1) om spørger kan genanbringe en ejendomsavance vedrørende salg i 2006 af de i Danmark beliggende ejendomme i anskaffelsessummen ved køb af en landbrugsejendom beliggende i Rumænien gennem et rumænsk selskab "General Partnership", besvares med et ja, såfremt betingelserne for genanbringelse i EBL § 6 A i øvrigt er opfyldt

SKAT indstiller endvidere, at spørgsmål 2) om spørger kan genanbringe en ejendomsavance vedrørende salg i 2006 af de i Danmark beliggende ejendomme i anskaffelsessummen ved køb af en anpart i et rumænsk selskab "Limited Partnership", som ejer en landbrugsejendom beliggende i Rumænien, besvares med et ja, såfremt betingelserne for genanbringelse i EBL § 6 A i øvrigt er opfyldt.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende i 5 år fra afgørelsens dato.