Dato for udgivelse
09 okt 2007 11:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 sep 2007 10:40
SKM-nummer
SKM2007.711.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-154147
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold
Emneord
Sambeskatning, fusion
Resumé

Skatterådet kunne bekræfte, at den påtænkte sammenlægning af de canadiske datterselskaber D1og D2 ikke vil udløse beskatning af genbeskatningssaldo.

Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at den påtænkte sammenlægning af D1og D2 vil blive anset for en fusion, således at successionsreglen i fusionsskattelovens § 15, stk. 6, finder anvendelse.

Hjemmel
07-113818
Reference(r)

Fusionsskatteloven § 15

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-3 S.D.4.4
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-1 S.D.1.12
Spørgsmål
  1. Vil den påtænkte sammenlægning af Selskab D1 og Selskab D2 udløse beskatning af genbeskatningssaldo?
  2. Vil den påtænkte sammenlægning af Selskab D1 og Selskab D2 blive anset for en fusion, således at successionsreglen i fusionsskattelovens § 15, stk. 6, finder anvendelse?

Svar

  1. Nej.
  2. Ja.
Beskrivelse af de faktiske forhold

Moderselskabet M har to helejede datterselskaber i Canada:

Selskab D1 har siden 1988 været canadisk hovedkontor og producent i Canada. Fra etableringen og indtil 1993 var selskabet inddraget under dansk sambeskatning, og der er ingen genbeskatningssaldo knyttet til selskabet.

Selskab D2 producerer samme produkt og blev etableret i 1999, hvor virksomheden blev erhvervet fra uafhængig part. Selskabet var inddraget under dansk sambeskatning til og med 2004, hvor koncernen fravalgte international sambeskatning. Der er til selskabet knyttet en genbeskatningssaldo pr. 31. december 2006 på DKK 40.979.031.

Med henblik på at forenkle selskabsstrukturen i Canada og reducere omkostningerne ønsker koncernen at sammenlægge de canadiske søsterselskaber.

Moderselskabet M har ikke valgt international sambeskatning, og genbeskatningssaldoen videreføres i medfør af § 15 i lov nr. 426 af 6. juni 2006. Genbeskatning sker efter de tidligere gældende regler i ligningslovens § 33E. Skatteministeren har i et svar (L 121 - bilag 18) i forbindelse med behandlingen af lovforslaget om international beskatning udtalt, at de hidtidige regler om sambeskatning finder anvendelse. Dette indebærer, at afgørende for, om sammenlægningen af Selskab D1 og Selskab D2 udløser genbeskatning, er, om sambeskatningen ville have været anset for afbrudt efter de hidtidige sambeskatningsregler. Tilsvarende skal der ved omstruktureringer forholdes, "som om" de tidligere gældende regler om sambeskatning i ligningslovens § 33E fortsat skal anvendes, jf. SKM2006.320.SR, samt SKM2006.712.SR (Malaysia).

Henvisningen i § 15 i lov nr. 426 af 6. juni 2006 til ligningslovens § 33E indebærer, at genbeskatningssaldoen kan udløses ved salg, omstruktureringer mv. af det udenlandske datterselskab.

De canadiske søsterselskaber vil blive fusioneret efter de canadiske regler om amalgamation. For så vidt angår de juridiske retsvirkninger ved sammenlægningen, har vi modtaget følgende redegørelse fra juridisk rådgiver i Canada:

The process by which Ontario companies amalgamate are that the pre-amalgamating companies enter into an amalgamation agreement setting out the terms and means of effecting the amalgamation. The shareholders of the pre-amalgamating companies then must approve the amalgamation agreement. Shareholders are entitled to rights of dissention, if they are not in favour of the amalgamation and wish to be paid the fair value of their shares.

Where the pre-amalgamating companies are a company and its subsidiary, the directors of each of the pre-amalgamating companies may approve the amalgamation without need for shareholder approval, subject to certain restraints on the terms of the amalgamation which are set out in the Act.

Once an amalgamation agreement is approved, articles of amalgamation in the form required by the Act are filed. A filing requirement is that articles of amalgamation be accompanied by a statement of a director or officer of each pre-amalgamating company stating that neither the preamalgamating companies and the amalgamated company is or will be insolvent, there are reasonable grounds for believing that no creditor will be prejudiced by the amalgamation or that notice has been given to all known creditors, if creditors have objected to the amalgamation, that such objections are frivolous or vexatious and notice has been given to all creditors who have objected that the grounds are considered frivolous or vexatious and that such creditor has the status of a complainant under the oppression provisions of the Act.

The Act prescribes the method of giving adequate notice to creditors.

As a result, there is no specific veto power that creditors have over the amalgamation; however, a disgruntled creditor may decide to avail itself of the oppression provisions of the Act. If the court determines that the act taken by the company is oppressive or unfairly prejudicial to or unfairly disregards the interests of a creditor, the Act gives the court wide powers to make any order it thinks fit including an order restraining the proposed transaction.

Because the rights, obligations and liabilities of the pre-amalgamating companies become the rights, obligations and liabilities of the amalgamated company, the employees will have the same rights and obligations to the amalgamated company as they would have to the preamalgamating company by which they were employed.

I forbindelse med sammenlægning (amalgamation) af de canadiske søsterselskaber anses begge selskaber for "pre-amalgamating companies", og det fusionerede selskab vil efter sammenlægningen anses for det "amalgamated company". Selskabsretligt anvendes således ikke begreberne ophørende eller fortsættende selskab. Dette skyldes for så vidt, at det fusionerede selskab gennem en "universal succession" ejer alle aktiver og overtager alle hæftelser i de pre-amalgamating companies, jf. Ontario Business Corporations Act section 179(b). Det amalgamated company anses således for en ny juridisk enhed, der ligeledes får nyt business registration number.

Moderselskabet M vil i forbindelse med sammenlægningen blive vederlagt med nye aktier i det amalgamated company.

Fusionen forventes vedtaget inden udgangen af 2007. Fusionsdatoen kan i henhold til de canadiske regler ikke ske med tilbagevirkende kraft og forventes således at blive 31. december 2007. Dette ses dog uden betydning i relation til ligningslovens § 33E, der ikke stiller krav om, at skæringsdatoen for fusionen skal være sammenfaldende med skæringsdagen for regnskabsåret i de amalgamated companies. Skattemæssigt vil sammenlægningen i Canada ske som en "skattefri" sammenlægning.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ad spørgsmål 1

Spørgsmålet er, om sammenlægningen af Selskab D1 og Selskab D2 udløser beskatning af genbeskatningssaldo.

Dette er efter vores opfattelse ikke tilfældet.

Ved sammenlægningen opstår i henhold til canadisk lovgivning en ny juridisk enhed. Teknisk set overføres virksomhederne i de sammenlagte selskaber således til det nye selskab, hvorved der indtræder fuld genbeskatning, medmindre skattemæssige underskud kan overføres til det amalgamated company.

Vi henviser til vedlagte uddrag af Canadian Income Tax Act (bilag 1) vedrørende underskud i predecessor corporations. Efter vores opfattelse opfylder den canadiske skatteregel om underskudsoverførsel betingelsen i ligningslovens § 33E, og der indtræder ikke genbeskatning ved sammenlægningen. Genbeskatningssaldoen videreføres af det amalgamated company.

Vi vedlægger som bilag 2 en opgørelse af de skattemæssige underskud i Selskab D2.

Ad spørgsmål 2

Spørgsmålet er, om den påtænkte sammenlægning af Selskab D1 og Selskab D2 bliver anset for en fusion, således at successionsreglen i fusionsskattelovens 15, stk. 6, finder anvendelse.

Spørgsmålet må efter vores opfattelse besvares bekræftende.

Det fremgår af fusionsskattelovens § 15, stk. 6, at reglerne om succession på aktionærniveau tilsvarende finder anvendelse ved fusion af selskaber, der alle er hjemmehørende i udlandet, da selskaberne ikke er omfattet af direktiv 901343/EØF, således at selskaberne ikke beskattes efter § 15, stk. 3.

Ved vedtagelsen af lov nr. 343 af 18. april 2007 er der ikke længere krav om tilladelse for at være omfattet af fusionsskattelovens 15, stk. 6. Ændringen har virkning for fusion med fusionsdato den 1. januar 2007 eller senere. Anvendelse af reglen i fusionsskattelovens § 15, stk. 6, er ikke betinget af indsendelse af dokumenter eller lignende, idet bestemmelse alene henviser til § 9 og § 11.

Det er vores opfattelse, at de canadiske regler om amalgamation i den grad har lighedspunkter ved en fusion, at bestemmelsen i fusionsskattelovens § 15, stk. 6, kan finde anvendelse. Det fremgår således utvetydigt af aktieselskabslovens § 134, at en fusion også foreligger, når to eller flere selskaber sammensmeltes til et nyt selskab, jf. også ligningsvejledningen S.D.1.3. (2007-1) 8. 271.

SKATs indstilling og begrundelse  

Ad spørgsmål 1

Ved lov nr. 426 af 6. juni 2005 ændredes reglerne om såvel national som international sambeskatning. International sambeskatning er ifølge selskabsskattelovens § 31 A valgfrit for koncernen. Vælges international sambeskatning omfatter sambeskatningen alle koncernens selskaber, faste driftssteder og faste ejendomme, der er beliggende i udlandet.

For de koncerner, der tidligere var omfattet af international sambeskatning, men ikke ønsker international sambeskatning efter de nye regler, er vedtaget en overgangsordning i § 15, stk. 8 i lov nr. 426 af 6. juni 2006, hvorved eventuelle genbeskatningssaldi løbende udlignes i takt med, at det/de udenlandske selskaber indvinder overskud (skyggesambeskatning). Formålet med § 15, stk. 8 har været at videreføre de gamle regler for de koncerner, der ikke ønsker international sambeskatning efter de nye regler som vedtaget ved lov nr. 426 af 6. juni 2005, jf. bemærkningerne til § 14, stk. 8 i lov nr. 121 som fremsat den 2. marts 2005.

Af § 15, stk. 8 følger endvidere, at dispositioner, der tidligere udløste genbeskatning efter reglerne i den daværende ligningslovs § 33 E, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 7. oktober 2004 fortsat udløser genbeskatning, indtil genbeskatningssaldoen er udlignet.

Dispositioner omfattet af den tidligere ligningslov § 33 E udløser således fuld genbeskatning.

Det fremgår af ligningslovens § 33E, stk. 2, at overdragelse af virksomhed til et koncernforbundet selskab udløser fuld genbeskatning, medmindre samtlige aktiver og passiver overdrages, og skattemæssige underskud efter udenlandske regler overføres til det erhvervende selskab. I så fald overføres genbeskatningssaldoen hos det erhvervende selskab. Overførsel af virksomhed kan ske ved salg, sammenlægning, fusion mv.

Spørger har oplyst, at der ved sammenlægningen i henhold til canadisk lovgivning opstår en ny juridisk enhed. Teknisk set overføres virksomhederne i de sammenlagte selskaber således til det nye selskab. Genbeskatningssaldoen videreføres af det amalgamated company (det nye selskab).

SKAT finder på denne baggrund, at sammenlægningen af Selskab D1 og Selskab D2 ikke er en disposition, som er omfattet af den tidligere ligningslov § 33 E.

Det er derfor SKATs opfattelse, at sammenlægningen af Selskab D1 og Selskab D2 ikke udløser genbeskatning.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet besvares med "Nej".

Ad spørgsmål 2

Det fremgår af fusionsskattelovens § 15, stk. 6, at reglerne om succession på aktionærniveau tilsvarende finder anvendelse ved fusion af selskaber, der alle er hjemmehørende i udlandet, når selskaberne ikke er omfattet af direktiv 901343/EØF, således at selskaberne ikke beskattes efter § 15, stk. 3.

SKAT finder, at de canadiske regler om amalgamation har sådanne lighedspunkter med en fusion, at bestemmelsen i fusionsskattelovens § 15, stk. 6, kan finde anvendelse. Ifølge aktieselskabslovens § 134 foreligger der også en fusion, når to eller flere selskaber sammensmeltes til et nyt selskab.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet kan tiltræde SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

5 år.