Dato for udgivelse
03 Jul 2007 13:40
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20. juni 2007
SKM-nummer
SKM2007.473.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-2-1824-0694
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Renter, koncernforbundne selskaber, begrænsning, tynd kapitalisering
Resumé
Ved opgørelsen af et selskabs egenkapital i forbindelse med anvendelsen af reglerne om tynd kapitalisering skulle handelsværdien af selskabets beholdning af aktier opgøres på grundlag af børskursen.
Reference(r)
Selskabsskatteloven § 11

Klagen skyldes, at selskabets fradrag for renter af gæld til koncernforbundne selskaber og til en bank er begrænset efter reglerne om tynd kapitalisering i selskabsskattelovens § 11.

 

Landsskatterettens afgørelse

 

Skatteforvaltningen har i forbindelse med opgørelsen af selskabets egenkapital ansat værdien af selskabets børsnoterede aktier i B til 602.854.879 kr.

 

Landsskatteretten stadfæster skatteforvaltningens afgørelse.

 

Skatteforvaltningen har endvidere anset selskabets gæld til C, som kontrolleret gæld jf. selskabsskattelovens § 11, stk. 1.

 

Landsskatteretten stadfæster skatteforvaltningens afgørelse.

 

Sagens oplysninger

 

A ApS' (herefter selskabet) hovedaktivitet er shippingvirksomhed. Selskabet ejes af D Ltd. Selskabet er i øvrigt en del af E-gruppen, som består af en række shippingselskabet.

 

Selskabet tegnede i perioden 2. juni 2000 - 28. august 2000 i alt 4.926.734 aktier i det børsnoterede norske selskab B, til kurs 208. Herefter ejede selskabet i alt 18,4 % af aktiekapitalen i B. Den samlede anskaffelsessum for disse aktier beløb sig til i alt 924.544.450 kr., idet selskabet opnåede en rabat på 4.298.623 kr.

 

Selskabets gæld ved udgangen af indkomståret er opgjort således:

Bankgæld

613.568.246 kr.

Gæld til tilknyttede virksomheder

197.984.000 kr.

Anden gæld

5.119.640 kr.

Gæld i alt

816.671.886 kr.

 

Bankgælden skyldes, at selskabet i indkomståret 2000 optog et lån i C på 76,5 mio. USD svarende til 613,5 mio. kr. ved en kurs på 802 USD ultimo december 2002 i forbindelse med nytegningen af aktier i B. Aktierne i B blev lagt til sikkerhed for lånet, og der blev samtidig udstedt en garanti fra D Ltd. til sikkerhed for lånet.

 

Skatteforvaltningens afgørelse

 

Selskabet har gæld til udenlandske koncernforbundne virksomheder og forholdet mellem selskabets gæld og egenkapital overstiger 4:1, hvorfor selskabet er omfattet af reglerne om tynd kapitalisering, jf. selskabsskattelovens § 11, stk. 1. Rentefradraget for renter af den kontrollerede gæld er derfor begrænset i henhold til denne bestemmelse med 49.617.000 kr. svarende til hele rentefradraget.

 

Ved opgørelsen af selskabets egenkapital ultimo 2000 har skattemyndigheden ved værdiansættelsen af selskabets aktier i B anvendt børskursen, og egenkapitalen er herefter opgjort således:

 

Aktier i B

4.926.734 aktier x kurs 135 x 0,9064 (omregning til DKK)

 

602.854.879 kr.

Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder

129.000 kr.

Likvide beholdninger

107.000 kr.

Aktiver i alt

603.090.879 kr.

Gæld

- 816.671.886 kr.

Egenkapital

- 213.581.007 kr.

 

Ved opgørelsen af selskabets aktiver efter selskabsskattelovens § 11, stk. 3, skal handelsværdien anvendes, og børskursen den 29. december 2000 må være udtrykket for aktiernes handelsværdi ved årets udløb. Den præmie (overkurs), som selskabet har betalt for aktierne, kan ikke anses at have indflydelse på handelsværdien, idet handelsværdien er den værdi, hvortil aktierne kunne sælges ved årets udløb. Det må antages, at børskursen ved årets udløb (pr. 29. december 2000) er den kurs, hvortil aktierne kunne sælges.

 

Selskabet har gæld både til bank og til tilknyttede virksomheder. Gælden til tilknyttede virksomheder er kontrolleret gæld, og bankgælden er ligeledes at betragte som kontrolleret gæld, idet selskabets ultimative moderselskab har udstedt støtteerklæring til selskabet, så selskabet er i stand til at opfylde sine forpligtelser over for sine kreditorer. Selskabets ejerkreds har således stillet sikkerhed for bankgælden, som herefter er at betragte som kontrolleret gæld, jf. selskabsskattelovens § 11, stk. 1, 3. pkt.

 

Selskabet må derfor anses for omfattet af reglerne om tynd kapitalisering, og der skal ske en begrænsning af fradraget for renter og kurstab vedrørende gæld til bank og tilknyttede virksomheder. Beskæringen af rentefradraget skal kun foretages for så vidt angår den del af gælden, der i forhold til egenkapitalen overstiger forholdet 4:1. Hele selskabets gæld overstiger dette forhold, idet selskabets egenkapital er negativ, og hele rentefradraget er derfor beskåret.

 

Klagerens påstand og argumenter

 

Selskabet har nedlagt påstand om, at selskabets rentefradrag alene skal begrænses med 23.344.250 kr., idet selskabets egenkapital skal opgøres, således at aktierne i B indgår med selskabets anskaffelsessum, hvorved selskabets egenkapital ultimo 2000 kan opgøres til det i årsregnskabet anførte beløb, 108.108.432 kr. Den samlede fradragsbegrænsning fremkommer ved følgende udregning:

 

49.616.621 kr. x (816.671.637 kr. - 4 x 108.108.432 kr.)

= 23.344.250 kr.

816.671.637 kr.

 

Der er endvidere nedlagt påstand om, at der må indrømmes fuldt fradrag for renterne af bankgælden, idet dette lån må anses for indgået på armslængdevilkår.

 

Handelsværdien af aktierne i B

 

I forbindelse med sagens behandling for Landsskatteretten har selskabet indhentet et syn og skøn, jf. retsplejelovens § 343, jf. skatteforvaltningslovens § 47. Af syns- og skønserklæringen s. 6 fremgår bl.a. følgende:

 

Omsætning af aktier i B

Vi har modtaget en oversigt over gennemførte handler med aktier i B i perioden 2. januar - 29. december 2000. Oversigten er udarbejdet af en repræsentant for A ApS. Oversigten vider handelsdato, lukkedato samt handelsvolumen pr. transaktion.

 

Vi har sammenholdt den modtagne oversigt med aktiekurser og volumener fra F (Amerikansk nyheds- og markedsdatabureau, specialiseret i at servicere den finansielle industri). Sammenholdelsen er vedlagt som appendiks 2. Som det fremgår, er der foretaget korrektion som følge af kapitalændring (aktiesplit). I forhold til den udleverede oversigt er der konstateret en række mindre afvigelser på både pris og volumen. Den følgende vurdering vil derfor tage udgangspunkt i offentlige tilgængelige data fra F.

 

I perioden 2. juni -28. august 2000 nytegner A ApS nom. 4.926.735 aktier til kurs 2008. A's tegningskurs oversteg i alle tilfælde børskursen på de respektive tegningstidspunkter, hvilket fremgår af oversigten nedenfor:

 

 

Børs

lukkekurs

 

Handelsvolumen

 

A's

tegningskurs

A's nom. nytegning

28. august

139

 

16.100

 

208

109.712

15. august

122

 

74.571

 

208

250.279

9. august

115

 

2.100

 

208

219.423

2. august

115

 

20.000

 

208

250.280

17. juli

114

 

3.500

 

208

205.709

11. juli

115

 

2.670

 

208

250.279

3. juli

112

 

17.300

 

208

373.705

30. juni

110

 

17.700

 

208

250.280

2. juni

109

 

100

 

208

3.017.068

 

 

 

 

 

 

4.926.735

 

 

Til sammenligning er der i perioden 2. juni - 29. december 2000 i alt foretaget handler (ekskl. A ApS' nytegning af aktier) på 133 dage. Dvs. aktien handles stort set hver anden dag. Det samlede transaktionsomfang udgør i perioden nom. 2.035.907 stk. aktier, svarende til en årlig omsætningshastighed på ca. 5-10 %, hvilket må betegnes som lavt.

 

På denne baggrund er det vores vurdering, at aktien kun i relativt begrænset omfang handles på børsen. Det har den betydning, at børskursen i alle tilfælde kan betragtes som udtryk for markedsværdien.

 

Det fremgår endvidere af syns- og skønserklæringen side 9, bl.a. følgende:

 

"4.1.5 Kursfastsættelse

Som omtalt ovenfor nytegnede A ApS i perioden fra 2. juni - 28. august 2000 4.926.734 aktier i B til kurs 208, svarende til 1.024 mio. NOK (126 mio. USD). Herved opnåede A ApS en ejerandel på 18,4 % af den samlede aktiekapital i selskabet.

Det fremgår af Heads of Agreement dateret 17. februar 2000, at kursfastsættelsen baseres på følgende værdier:

 

 

B pr.

 

 

 

 

mio.USD

31.12.99

 

G

 

Fusioneret

 

Aktiver

 

 

 

 

 

Skibe / new building contracts

898

 

359

 

1,257

Tank terminaler

150

 

0

 

150

Øvrige aktiver

113

 

0

 

113

Likvide midler

218

 

0

 

218

 

1,379

 

359

 

1,738

 

 

 

 

 

 

 

Passiver

 

 

 

 

 

Egenkapital

558

 

126

 

684

Langfristede gældsforpligtelser

749

 

234

 

983

Kortfristede gældsforpligtelser

71

 

0

 

71

 

1,379

 

359

 

1,738

 

 

4.1.6 Substansværdi af de væsentlige aktiver

 

Som det fremgår ovenfor, udgør værdien af skibe og new buildings 1,257 mioUSD ud af de samlede aktiver på 1,738 mio.USD, og er ligesom skibe og new buildings det eneste G-aktiv, der tilskrives værdi ved overdragelsen.

 

Brooker-rapporter

 

Inden for shipping-branchen er det sædvanligt, at der løbende foretages brooker-vurderinger af skibene. Vi har derfor anmodet om at få udleveret brooker-rapporter udarbejdet i forbindelse med sammenlægningen af B og E aktiviteterne. Det er imidlertid oplyst, at hverken B eller E indhentede eksterne vurderinger i forbindelse med sammenlægningen. Vi har dog modtaget skibsvurdering af 11. april 2000 udarbejdet af den norske skibsbroker-virksomhed H, der dækker en række af både E' og B's skibe, der indgår ved sammenlægningen.

 

Endvidere har E i sommeren 1999 indhentet to uafhængige vurderinger af en række af selskabets skibe. Indhentelse af disse vurderinger var efter det oplyste ikke relateret til den efterfølgende sammenlægning mellem B og E. Vi har således fået forelagt vurdering af visse af E-skibene pr. 15. juli og 29. juli 1999. Vurderingsrapporterne er udarbejdet af henholdsvis den engelske skibsbroker-virksomhed I Ltd., og af den amerikanske skibsbroker-virksomhed J, Inc.

 

Vurderingstemaet for alle tre vurderingsrapporter er baseret på markeds-/handelsværdi for skibene, dvs. der tages ikke hensyn til værdi af eventuelle ruter, hvorpå de respektive skibe sejler.

 

Resultatet af vurderingsrapporterne er skitseret i appendiks 3, hvortil der henvises.


Det fremgår, at værdien for så vidt angår vurderingsrapporterne af 15. juli og 29. juli 1999, i alle tilfælde overstiger den værdi, som danner grundlag for sammenlægningen af E' og B flåder. Det bemærkes, at der er en tidsmæssig forskydning på knapt et år fra vurderingsrapporterne udarbejdes medio 1999 til sammenlægning besluttes i begyndelsen af 2000.

 

For så vidt angår vurderingsrapport udarbejdet af Joachim Grieg & Co. fremgår, at alle skibe vurderes nogenlunde på niveau med den pris, der er fastsat i forbindelse med sammenlægningen. Dog vurderes skibene i K-serien ca. 10-15 mio. USD lavere pr. skib end den værdi, der er fastlagt ved sammenlægningen af flåderne, svarende til Ca. 20 %'s udsving. Repræsentanten for A ApS har ved mail af 2. juni 2006 forklaret dette med:

 

'Vor kunde har oplyst følgende vedrørende værdiansættelsen af de 9 B-skibe i den såkaldte K-serie, der i den såkaldte Master Agreement fra 2000 af parterne er værdiansat til ca. USD 60 mio. pr. skib.

 

Årsagen til, at der for disse skibes vedkommende er taget udgangspunkt i en værdi på USD 65 mio. pr. skib er, at dette i alle 9 tilfælde udgjorde skibenes nybygningspris (der var på daværende tidspunkt således tale om relativt nye skibe), og at en afskrivningsperiode på 30 år udgjorde en realistisk vurdering af skibenes økonomiske levetid. Vor kunde bemærkede, at markedet for handel med brugte skibe af denne type på daværende tidspunkt var meget beskedent, hvorfor det måtte tages udgangspunkt i den relativt nye nybygningspris.

 

Vor kunde tilføjede, at forskellen på nybygningsprisen på USD 65 mio. pr. skib for de 9 B-skibe, og nybygningsprisen på USD 55 mio. for de 4 E-nybygnings-skibe formentlig var, at de 4 E-skibe var noget mindre end de 9 B-skibe samt at E-skibene var bygget i Polen, mens B-skibene var bygget i Norge'

 

På skibe af den karakter, som de kemikalieskibe, der ligger til grund for denne sammenlægning, vil der være en usikkerhed forbundet med de forskellige opgørelser. For så vidt angår K-serien fremgår der ikke noget i vurderingsrapporten om markedets begrænsede størrelse. Sammenhæng til værdien af E skibene synes irrelevant, idet brookeren har vurderet de faktiske skibe henset til de enkelte skibes størrelse m.v.

 

Det er dog vores vurdering, at der ikke er noget, der tilsiger, at de fastsatte overdragelsespriser skulle afvige væsentligt fra markedsværdien. Når der henses til, at der er foretaget en handel mellem uafhængige parter med modstridende interesser, synes der ikke at være belæg for at tilsidesætte den foretagne handel på baggrund af værdien af skibene.

 

Revisorerklæring

 

I prospektet der som nævnt ovenfor blev udarbejdet i forbindelse med sammenlægningen/ emissionen er bilagt en revisorerklæring. Revisorerklæringen er formuleret således:


'...

I avtale med E Ltd ... er det forslått at selskaper tilknyttet E Ltd ... skal overdra andre formuesverdier enn penger til B mot vederlag fra selskapet. Overdragelserne skal finne sted samtidig som A ApS, et selskab nominert av E Ltd. tegner til sammen 3.353.961 A-aksjer og 1.572.773 B-aksjer i B til en samlet pris av NOK 1.024.760.672. De eierdeler og forpliktelser som i henhold til avtalen skal overdras omfatter følgende:

 

B skal erverve til sammen ni skip og fire byggekontrakter fra selskaper tilknyttet E Ltd, samt samtlige aksjer i poolselskapet G Ltd fra E Ltd. Den samlede investering er USD 359.250.000. Eiendelene som inngår i avtalen er verdsatt til antatt markedsverdi.

 

Vi bekrefter, at virkelig verdi av de eiendeler og forpliktelser som i henhold til avtalen skal overdras, har en samlet nettoverdi som minst tilsvarer det vederlaget som selskapet skal yte.

 

9. mai 2000

L AS'

 

Markedsværdien ("virkelig værdi") af E aktiviteter ses således bekræftet af en uafhængig part på tidspunktet for transaktionen.

 

4.1.7 Kursudvikling

 

Som det fremgår af bilag 2, var børskursen den 2. juni 2000, hvor første emission gennemførtes, 109. I perioden hvor E foretager de løbende emissioner, udvikler kursen sig frem til 139 pr. 28. august 2000. Børskursen er herefter nogenlunde stabil i niveauet 134-141. Slutkursen den 29. december 2000 udgør 135.

 

På baggrund af denne kursudvikling er der ikke noget, som tilsiger, at der skulle være indtrådt en hændelse, som har en væsentlig negativ påvirkning på værdien af aktierne i B.

 

5. Besvarelse af syns- og skønstema

 

Det modtagne syns- og skønstema kan besvares således:

 

Spørgsmål


Syns- og skønsmændene bedes oplyse værdien i handel og vandel af A ApS' aktier på nominelt NOK 4.926.734 i B pr. den 31. december 2000.

 

Ved besvarelsen af ovennævnte spørgsmål bedes syns- og skønsmændene medtage i deres vurdering, at aktionærkredsen i B primært består af få store aktionærer, at B-aktierne kun handles sjældent på børsen, samt at A ApS' aktieportefølje i B pr. 31. december 2000 repræsenterede knap 20 % af den samlede aktiekapital i selskabet.

 

Endvidere bedes syns- og skønsmændene ved besvarelsen redegøre for værdien af hele A ApS aktieportefølje i B - og ikke blot værdien pr. aktie i B - herunder en eventuel strategisk værdi af aktieportefølgen henset til størrelsen heraf.

 

Svar


Det er vores opfattelse, at der er tale om en sædvanlig kommerciel transaktion, hvor to shipping-virksomheder sammenlægger visse aktiviteter. Hensigten med transaktionen var at opnå rationaliseringsgevinster, forbedret kundebase, en større spredning af aktierne m.v.

 

Transaktionen er gennemført til kurs 208. Kursen - som parterne har beregnet - er beregnet ud fra markedspriser på de underliggende aktiver. Markedsprisen for de væsentligste aktiver er dokumenteret dels ved brooker-rapporter og dels ved ekstern uvildig revisorerklæring (få så vidt angår E aktiver).

 

Under gennemlæsning af aftalegrundlaget er vi endvidere ikke blevet bekendt med forhold, derefter vores opfattelse kan karakteriseres som usædvanlige.

 

Der er efter vores opfattelse ikke indtrådt hændelser i perioden fra tegningen til 31. december 2000, der bevirker, at aktierne skulle være blevet mindre værd. Det fremgår af offentliggjorte nøgletal for B, at der genereres betydelige stigninger i indtjeningen og cash-flow efter sammenlægningen af aktiviteter.

 

Det er derfor vores opfattelse ud fra en samlet vurdering, at værdien i handel og vandel af A ApS' aktier på nominelt NOK 4.926.734 pr. 31. december 2000 er på samme niveau som tegningsprisen på ca. 925 mio.kr.

 

Forskellen mellem E tegningskurs på 208 og børskursen på de respektive tegningstidspunkter repræsenterer derfor den merværdi, som E er villig til at betale for at opnå en 20 %'s ejerandel af B.

 

Spørgsmål

 

Syns- og skønsmændene bedes, i det tilfælde der er forskel mellem værdien i handel og vandel af A ApS aktier på nominelt 4.926.734 i B og værdien ud fra den officielle børskurs pr. den 31. december 2000, redegøre for/begrunde forskellen og kvantificere denne.


Værdiansættelsen af aktierne bedes foretaget alene på grundlag af oplysninger og forhold, der er konstaterende og/eller påregnelige pr. 31. december 2000.


Svar


Værdien i handel og vandel af B's aktier på nominelt 4.926.734 udgør pr. 31. december 2000 924.545 tkr. mens værdien ud fra den officielle børskurs på 135 udgør 602.855 tkr. Forskellen på 321.690 tkr. udtrykker den forskel, der er mellem markedsprisen for de underliggende aktiver, som E indskyder, og den fastlagte børskurs."

 

Nærværende sag omhandler primært spørgsmålet om, i hvilket omfang der for A ApS skal ske rentefradragsbegrænsning som følge af de dagældende regler om tynd kapitalisering. I den sammenhæng har tvistens genstand været værdien af A ApS' aktier i B pr. 31. december 2000.

A ApS erhvervede i løbet af sommeren 2000 en betydelig aktiepost i B, svarende til 18,4 % af selskabets samlede aktiekapital. Aftalerne om aktietegning blev indgået mellem uafhængige parter. Den bedste og mest autoritative værdiansættelse af A ApS' aktier i B på tegningstidspunktet er således selskabets anskaffelsessum - uanset børskursen på daværende tidspunkt.

A ApS' tegning af aktier skete til kurs NOK 208. Til sammenligning udgjorde børskursen (lukkekursen) på aktier i B den 2. juni 2000 NOK 109, mens børskursen (lukkekursen) den 29. december 2000 var NOK 135. Børskursen havde i perioden været jævnt stigende.

Ved vurderingen af, hvorvidt A ApS var tyndt kapitaliseret, skal selskabets aktier i B optages til handelsværdien på tidspunktet for indkomstårets udgang, jf. selskabsskattelovens § 11. Dette fremgår også af forarbejderne til lov nr. 432 af 26. juni 1998 (fremsat som L 101-2 1997/98), hvorved reglerne om tynd kapitalisering blev indført:

"Egenkapitalen opgøres ved indkomstårets udløb som værdien af samtlige aktiver opgjort til handelsværdien med fradrag af gæld, det vil sige fordringer omfattet af kurs gevinstloven samt konvertible obligationer til kursværdien."

Det understreges for god ordens skyld, at spørgsmålet om handelsværdien er en faktisk - og ikke en retlig - vurdering.

På baggrund af skønserklæringen må lægges til grund, at børsværdien ikke var udtryk for handelsværdien af selskabets (betydelige) aktieportefølje i B, men at handels- værdien af B-aktierne pr. 31. december 2000 derimod var på mindst samme niveau som tegningsprisen.

Banklånet

For så vidt angår banklånet optog selskabet i 2000 et lån hos C på 76,5 mio. USD, hvilket lån var garanteret af det ultimative moderselskab i koncernen, D Ltd. Koncernen har oplyst, at C under alle omstændigheder ville have ydet lånet til selskabet, også uden eksistensen af garantien fra moderselskabet, idet banken allerede reelt havde tilstrækkelig sikkerhed i selskabets B-aktier, der blev pantsat til C i forbindelse med låneoptagelsen, og hvis værdi oversteg lånets størrelse. Koncernen har oplyst, at garantien alene blev udstedt for, at selskabet kunne opnå en reduceret rentesats på lånet. Den supplerende sikkerhed i form af moderselskabsgaranti var dog ikke en absolut betingelse fra C's side, idet der blot var tale om en "mersikkerhed" uden afgørende betydning for, hvorvidt lånet ville blive bevilget.

 

På den baggrund må lånet fra C anses for også at kunne være opnået hos en uafhængig finansieringskilde uden eksistensen af den supplerende sikkerhed fra moderselskabet. Det må derfor anses for indgået på armslængdevilkår, hvorfor rentefradragsretten vedrørende dette lån under alle omstændigheder bør anerkendes, uanset spørgsmålet om markedsværdien af B-aktierne. Såfremt lånet fra C var blevet udstedt uden moderselskabsgarantien, og såfremt selskabet af den årsag skulle have betalt en højere rente til C, ville dette blot have resulteret i en forøget dansk rentebetaling, hvis fradragsret i så fald under alle omstændigheder ville være uangribelig, hvilket ville have forøget det danske skattemæssige underskud. 

 

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

 

Dagældende selskabsskattelov § 11, stk. 1-3, har følgende ordlyd:

 

"§ 11. Hvis et selskab eller en forening

1) er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 c-2 f, 3 a-5 b,

2) har gæld til fysiske eller juridiske personer som nævnt i skattekontrollovens § 3 B, stk. 1 (kontrolleret gæld) og

3) selskabets eller foreningens fremmedkapital (gæld) set i forhold til selskabets egenkapital ved udløbet af indkomståret overstiger forholdet 4:1,

 

kan renteudgifter og kurstab, der vedrører den overskydende del af den kontrollerede gæld, ikke fradrages. Kurstab kan dog fradrages i kursgevinst på samme lån i efterfølgende indkomstår. Lån fra tredjemand, som den kontrollerende ejerkreds eller hermed koncernforbundne selskaber direkte eller indirekte har stillet sikkerhed for, anses som kontrolleret gæld. Fradragsbeskæringen bortfalder i det omfang, selskabet eller foreningen godtgør, at lignende finansiering kan opnås mellem uafhængige parter.

 

Stk. 2. Som gæld anses gæld i henhold til fordringer omfattet af kursgevinstloven samt konvertible obligationer. Gælden opgøres som kursværdien ved indkomstårets udløb.

 

Stk. 3. Egenkapitalen opgøres ved indkomstårets udløb som værdien af aktiver opgjort til handelsværdi med fradrag af gæld efter stk. 2. Egenkapital indskudt af ejerkredsen medregnes kun i det omfang, den forbliver i selskabet i mindst 2 år."

 

Ved opgørelsen af selskabets egenkapital ved udløbet af indkomståret 2000 skal selskabets beholdning af aktier i B medregnes til handelsværdien, jf. selskabsskattelovens § 11, stk. 3.

 

Det bemærkes, at aktierne i B er noteret på børsen i X. Børskursen på de pågældende aktier er udtryk for handelsværdien ved opgørelse af selskabets skattemæssige egenkapital. Der kan derfor ikke lægges vægt på syns- og skønsrapporten. At selskabet har erhvervet aktierne ved tegning til overkurs, hvorved der er betalt en overpris for erhvervelse af en betydelig aktiepost, er i den forbindelse uden betydning.

Henset hertil ansættes værdien af aktierne til 602.854.879 kr., og ved opgørelsen af selskabets egenkapital skal aktierne indgå med denne værdi.

 

For så vidt angår selskabets optagelse af lån i C, har moderselskabet i koncernen stillet en garanti. På den baggrund må dette lån som udgangspunkt betragtes som kontrolleret gæld, jf. selskabsskattelovens § 11, stk. 1, 3. pkt. Selskabet har ikke godtgjort, at det kunne have opnået et lån på tilsvarende vilkår uden den stillede garanti. Renterne af det pågældende lån kan derfor ikke fradrages efter reglerne i selskabsskattelovens § 11, stk. 1.

 

Det overlades til SKAT at foretage den talmæssige opgørelse.

 

Det følger af skatteforvaltningslovens § 52, stk. 3, at Landsskatteretten kan bestemme, at udgifter der er eller vil blive afholdt til syn og skøn i en landsskatteretssag, jf. § 47, skal godtgøres fuldt ud. Bestemmelsen finder anvendelse i tilfælde, hvor afholdelse af syn og skøn har tilført sagen væsentlige nye oplysninger, der ikke mere hensigtsmæssigt har kunnet indhentes på anden måde, jf. § 19, stk. 6, i forretningsorden for Landsskatteretten, bekendtgørelse nr. 974 af 17. oktober 2005. I det foreliggende tilfælde har Landsskatteretten ikke meddelt forhåndstilsagn om fuld omkostningsdækning, idet man fandt syn og skøn unødvendigt, og det gennemførte syn og skøn har ikke haft betydning for sagens afgørelse. Betingelsen om at afholdelse af syn og skøn skal have tilført sagen væsentlige nye oplysninger, der ikke mere hensigtsmæssigt har kunnet indhentes på anden måde, er derfor ikke opfyldt. Udgifter til syn og skøn kan derfor ikke godtgøres fuldt ud.