Dato for udgivelse
18 Oct 2007 10:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Aug 2007 09:56
SKM-nummer
SKM2007.731.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-4-1928-0052
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Tonnageskat + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.
Emneord
Selskabs virksomhed, ikke omfattet, tonnageskatteloven
Resumé
Et selskab, der drev virksomhed med chartersejlads, opfyldte ikke betingelserne for beskatning efter reglerne i tonnageskatteloven.
Reference(r)

Tonnageskatteloven § 6, stk. 1 (dagældende)
Tonnageskatteloven § 8, stk. 1, nr. 9 (dagældende)
Tonnageskatteloven § 10, stk. 2 (dagældende)

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-1 S.C.8.3
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-1 afsnit C.A.3.4.6.3 (tidligere LV Almindelig del, afsnit A.B.3.1.1.1)

Klagen vedrører, om den af selskabet drevne virksomhed er omfattet af tonnageskatteloven.

Landsskatterettens afgørelse

Skatteforvaltningen har for indkomstårene 2001, 2002 og 2003 ansat selskabets skattepligtige indkomst til henholdsvis 987.160 kr., 705.887 kr. og 422.090 kr. efter skattelovgivningens almindelige regler, jf. selskabsskattelovens § 8, stk. 1, idet selskabets virksomhed ikke er anset for omfattet af tonnageskatteloven.

Landsskatteretten stadfæster skatteforvaltningens afgørelse.

Sagens oplysninger

Selskabet A A/S blev stiftet den 28. juni 2000. Selskabets aktiekapital på 500.000 kr. ejes 100 % af selskabets direktør B. Selskabets formål er at drive chartervirksomhed, anden rederivirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Skibet C, der ejes af selskabet, er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS). Skibet er registreret som lastskib (lejrskole-, lystfisker- og charterskib). Skibets fartsområde er uden dispensationer fra linien Skagen - Færder til linien Kalmar - Darlowo. Skibet har en bruttotonnage på 105 t. Skibets hjemsted er X, hvorfra der sejles tur- og chartersejlads. Skibet udlejes kun med besætning og fører. Der udføres ikke rutesejlads. Der udføres i mindre omfang lystfisketure. Det maksimale antal gæster/passagerer udgør i henhold til selskabets sejltilladelse 12/32/40/61 afhængig af opgavens art. Der kan købes mad og drikkevarer om bord.

Sejladserne varierer fra nogle få timer til flere uger. Skibet er hovedsageligt chartret til korte ture. I 2001 blev der sejlet i alt 140 1-dags ture. I 28 tilfælde gik turen til en anden havn end afsejlingshavnen. I resten af tilfældene endte turen, hvor den begyndte (en rundtur). Skibet blev i 2001 ca. 20 gange anvendt til fisketure. Skibet blev samme år i ét tilfælde chartret til en længerevarende opgave. Der var tale om en 12-dages tur, hvor et agenturfirma havde inviteret grossister til en sejlende udstillings- og salgsmesse, og hvor skibet, der også fungerede som udstillingslokale, sejlede rundt til forskellige havne i Danmark medbringende de udstillede genstande.

Selskabet beskæftigede i 2000, 2001, 2002 og 2003 gennemsnitligt henholdsvis 7, 4, 4 og 5 personer.

Om selskabets erhvervsmæssige virksomhed har selskabets direktør i øvrigt oplyst, at selskabet udelukkende driver chartersejlads, og at skibet derfor kun udlejes med besætning og fører og kun til én kunde pr. chartersejlads. Selskabet chartrer for det første skibet til selskaber eller selvstændigt erhvervsdrivende, som anvender skibet i forbindelse med f.eks. udstillings- og salgsopgaver eller møder med forretningsforbindelser. Eksempelvis bliver skibet 1-2 gange pr. år chartret af et svensk værktøjsfirma til en sejlads/udstillingsopgave, hvor virksomheden præsenterer sine produkter for potentielle kunder i forskellige byer. Disse ture har en varighed på 7-10 dage. I 2003 blev skibet chartret af en garde, som i forbindelse med sit 50 års jubilæum sejlede rundt i Danmark i 10 dage. For det andet chartrer selskabet skibet til private, der anvender skibet i forbindelse med f.eks. private middagsselskaber og private fester. For det tredje chartres skibet i mindre omfang til fisketure. Ca. 5 % af omsætningen vedrører fisketure i perioden fra medio marts til medio april og perioden fra medio oktober til primo december.

Selskabets omsætning udgjorde i indkomstårene 2001, 2002 og 2003 henholdsvis 2.528.875 kr., 2.380.103 kr. og 2.366.166 kr., der er fordelt med henholdsvis 1.612.941 kr., 1.451.892 kr. og 1.500.980 kr. vedrørende charterudlejning og 915.934 kr., 928.211 kr. og 865.185 kr. vedrørende restaurant. Resultatet efter skat udgjorde henholdsvis 430.427 kr., 722.564 kr. og 184.628 kr.

Selskabet har for indkomstårene 2001, 2002 og 2003 selvangivet en skattepligtig indkomst på henholdsvis 987.160 kr., 110.975 kr. og 83.417 kr.

Ved brev af 16. juni 2003 anmodede selskabets tidligere revisor om anvendelse af tonnageskatteloven ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 2001. Skatteforvaltningen nedsatte ved kendelse af 14. januar 2004 selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 2001 til 63.094 kr. opgjort efter tonnageskattelovens regler. I regnskaberne for indkomstårene 2002 og 2003 har selskabet opgjort den skattepligtige indkomst efter reglerne i tonnageskatteloven.

Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december 2001, pr. 31. december 2002 og pr. 31. december 2003 henholdsvis 3.675.275 kr., 4.315.639 kr. og 4.500.266 kr.

Skatteforvaltningens afgørelse

Skatteforvaltningen har for indkomstårene 2001, 2002 og 2003 ansat selskabets skattepligtige indkomst til henholdsvis 987.160 kr., 705.887 kr. og 422.090 kr.

Ud fra modtagne kontrolbilag samt nærmere undersøgelser er selskabet/skibet ikke omfattet af tonnageskatteloven. Selskabets indkomst kan derfor ikke beskattes efter tonnageskatteloven, idet bestemmelserne i lovens § 6, jf. § 8, stk. 1, nr. 7 og nr. 9, ikke er opfyldt. Den skattepligtige indkomst skal derfor opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler, jf. selskabsskattelovens § 8, stk. 1.

Fra en kommune er modtaget kontrolbilag på, at en pub har betalt for to fisketure for stamkunder den 23. februar 2001 og den 31. marts 2001. Denne aktivitet må falde ind under undtagelsesbestemmelsen i tonnageskattelovens § 8, stk. 1, nr. 9, vedrørende sports-udflugts- og fritidsformål.

Ifølge den lokale telefonbog tilbyder selskabet: Udflugter for fulde sejl, middagsselskaber, receptioner, ferietogter, kurser og fisketure. Alle disse aktiviteter (evt. undtaget middagsselskaber og receptioner - afhængig af de konkrete forhold) må falde ind under undtagelsesbestemmelserne i tonnageskattelovens § 8, stk. 1, nr. 7, vedrørende uddannelsesaktiviteter, sociale og pædagogiske aktiviteter m.v. og § 8, stk. 1, nr. 9, vedrørende sports-, udflugts- og fritidsformål. Der annonceres ikke under godstransport, spedition eller lignende.

Ifølge selskabets regnskaber er der i 2001, 2002 og 2003 betalt havnepenge med henholdsvis 1.025 kr., 615 kr. og 11.981 kr. Dette tyder ikke på megen sejlads mellem forskellige destinationer, hvilket efter tonnageskattelovens § 6, stk. 1, er en betingelse for tonnagebeskatning.

I bemærkningerne til lovens § 8, stk. 1, nr. 9, er anført, at sports-, udflugts- og fritidsformål omfatter sejlads, som ikke kan begrundes med et egentligt trafikbehov.

På selskabets hjemmeside på internettet reklameres bl.a. for, at opgaverne er: befordring af fester - møder - kurser - udstillinger fra få timer til flere dage - uger.

Skibet er registreret som lastskib og ikke som passagerskib. Dette betyder, at der skal søges om tilladelse hos Søfartsstyrelsen, hver gang skibet skal sejle med mere end et vist antal personer. Det er ikke muligt at opnå en stående eller permanent tilladelse.

Klagerens påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at den del af selskabets indkomst, der vedrører erhvervsmæssig virksomhed med transport af passagerer eller gods mellem forskellige destinationer, er omfattet af tonnageskattelovens § 6.

Til støtte for påstanden har repræsentanten bl.a. anført, at selskabet driver erhvervsmæssig virksomhed med befordring af passagerer. Det er ubestridt, at en stor del af de charteropgaver, selskabet udfører, sker ved sejlads fra X Havn og tilbage igen. Imidlertid er der også et betydeligt antal chartersejladser, hvor personerne transporteres mellem forskellige havne. Selskabet opfylder derfor betingelserne i tonnageskattelovens § 6, stk. 1, om erhvervsmæssig virksomhed med transport af passagerer eller gods mellem forskellige destinationer.

Det bestrides, at det er et krav, at alle charterture udelukkende skal være transport mellem forskellige destinationer. Selv om sejladsen på en del af charterturene sker fra X og tilbage igen, er betingelserne for at være omfattet af tonnageskatteloven opfyldt.

Det bestrides endvidere, at selskabets virksomhed falder ind under undtagelserne i tonnageskattelovens § 8, stk. 1, således at bestemmelserne i tonnageskattelovens § 8, stk. 1, nr. 7, og nr. 9, skulle indebære, at selskabet ikke opfylder betingelserne for at være omfattet af tonnageskatteloven.

Bestemmelsen i tonnageskattelovens § 8, stk. 1, nr. 7, omfatter uddannelsesaktiviteter, sociale og pædagogiske aktiviteter m.m. I denne bestemmelse er der typisk tænkt på skoleskibe og mindre fragtskibe, som har det som en del af deres indtægtsgrundlag at medbringe sociale klienter mod tilskud fra det offentlige. For visse mindre skibe udgør denne indkomst en væsentlig del af rederens indtjeningsgrundlag. Det har således været formålet med nr. 7 at undtage denne indkomst fra beskatning efter tonnageskatteloven. Selskabet, derimod, udfører hverken uddannelsesaktiviteter, sociale eller pædagogiske aktiviteter. Selskabet udbyder kun skibet til chartersejlads på kommercielle vilkår, og det er charteren, der uden undtagelse bestemmer, hvilke passagerer der skal med, og hvor skibet skal sejle hen. Undtagelsen i § 8, stk. 1, nr. 7, finder derfor ikke anvendelse.

Selskabets indkomst er endvidere ikke omfattet af tonnageskattelovens § 8, stk. 1, nr. 9, vedrørende sports-, udflugts- og fritidsformål. Der er i denne bestemmelse tænkt på skibe, hvis formål er at medtage passagerer mod betaling af billet, men ikke tilfælde, hvor hele skibet chartres, og hvor selve formålet med sejladsen bestemmes af charteren. Chartervirksomhed falder således ikke ind under undtagelsen i § 8, stk. 1, nr. 9.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Følgende fremgår af den dagældende bestemmelse i tonnageskattelovens § 6, stk. 1:

Skattepligtig indkomst i forbindelse med erhvervsmæssig virksomhed med transport af passagerer eller gods (rederivirksomhed) mellem forskellige destinationer med

1)

Skibe ejet af rederiet, jf. dog stk. 2,

2)

Skibe, som lejes uden besætning (bareboat-charter), og

3)

Skibe, som lejes med besætning (time-charter),

opgøres efter reglerne i §§ 9-15. Det er en betingelse, at skibene har en bruttotonnage på 20 t eller derover, og at skibene strategisk og forretningsmæssigt drives fra Danmark.

Indkomst omfattes af tonnageskatteordningen, når den kan henføres til transportydelser leveret ved anvendelse af skibe som nævnt i § 6, eller ydelser i nær tilknytning hertil, jf. den dagældende bestemmelse i tonnageskattelovens § 10, stk. 1, jf. stk. 2.

Det er ubestridt, at skibet C har en bruttotonnage på 20 t eller derover, at skibet drives strategisk og forretningsmæssigt fra Danmark, og at skibet anvendes erhvervsmæssigt. Landsskatteretten skal derfor alene tage stilling til, om skibet C er anvendt til "transport af passagerer eller gods (rederivirksomhed) mellem forskellige destinationer."

Ifølge den dagældende bestemmelse i tonnageskattelovens § 8 kan indkomst af følgende former for virksomhed ikke omfattes af tonnageskatteordningen:

1)

Forundersøgelser, efterforskning eller udvinding af kulbrinter eller andre naturforekomster.

2)

Fiskeri og forarbejdningsvirksomhed.

3)

Bygning og reparation af havne, moler, broer, olieinstallationer, vindmølleparker eller andre havanlæg, nedlægning af rørledninger på havbunden, opmudring, stenfiskeri, sandsugning eller lignende virksomhed.

4)

Dykkervirksomhed.

5)

Bugsering, lodsning m.v., når skibene anvendes i og omkring havne.

6)

Passagersejlads i eller over havneløb m.v.

7)

Uddannelsesaktiviteter, sociale og pædagogiske aktiviteter m.v.

8)

Museumsaktiviteter og skibsbevaring.

9)

Sports-, udflugts- og fritidsformål.

10)

Anvendelse af permanent opankrede skibe, uanset formål.

Af bemærkningerne til § 8, stk. 1, nr. 9, FT 2001/02, lovforslag nr. L 92, fremgår følgende: "Bestemmelsen omfatter sejlads, som ikke kan begrundes med et egentligt trafikbehov, uanset om sejladsen foregår efter faste sejlplaner. Bestemmelsen omfatter også sejlads med repræsentative formål m.v."

Det må lægges til grund, at skibet C i de relevante indkomstår er blevet anvendt til tur- og chartersejlads, og at skibet i de fleste tilfælde er returneret til samme havn, hvorfra det sejlede.

Anvendelsen af skibet til tur- og chartersejlads må anses at ligge inden for en almindelig sproglig forståelse af "transport af passagerer eller gods". En del af tur- og chartersejladserne har imidlertid haft sports-, udflugts- og fritidsformål eller repræsentative formål, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 9. Størstedelen af tur- og chartersejladserne er ikke sket mellem forskellige destinationer, og ingen af tur- og chartersejladserne kan anses for at have dækket et egentligt trafikbehov.

Retten finder derfor, at selskabet ikke er berettiget til at opgøre den skattepligtige indkomst efter reglerne i tonnageskatteloven.

Skatteforvaltningens afgørelse stadfæstes derfor.