Dato for udgivelse
16 May 2007 12:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Apr 2007 14:24
SKM-nummer
SKM2007.324.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-071156
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Resolutivt betinget aftale, tilbageførsel, aktier
Resumé

Skatterådet bekræfter, at der ikke skal betales skat ved tilbagelevering af aktier, når en indgået bonusaftale medfører, at medarbejderen er forpligtet til at aflevere aktierne tilbage ved fratræden inden for 2 år efter tildelingen. Skatterådet anser en sådan aftale for at være en resolutivt betinget aftale, som ophæves med tilbagevirkende kraft til aftaletidspunktet, når betingelsen indtræder. En beskatning foretaget ved tildelingen ophæves således, når medarbejderen fratræder sin stilling. Udbytte udbetalt i perioden fra tildeling til fratræden skal beskattes som løn, idet medarbejderen ved aftalens ophævelse ikke længere kan anses for at have været aktionær i perioden.

Reference(r)

-

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-2 A.B.1.12
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-2 E.A. 3.1.2
Spørgsmål

Skal der betales skat af aktier, som SP tilbagefører til sin arbejdsgiver uden vederlag?

Svar

Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

SP har i april 2006 i medfør af en bonusaftale modtaget 3.000 aktier til en værdi af 91.440,00 € fra sin daværende arbejdsgiver.

I august 2006 har SP opsagt sin stilling i selskabet.

I henhold til den indgåede bonusaftale, er SP forpligtet til at aflevere de tildelte aktier tilbage uden vederlag herfor, såfremt hans ansættelsesforhold ophører inden for 2 år efter tildelingen.

Som følge heraf har SP tilbageført aktierne til selskabet i september måned 2006.

I perioden fra tildelingen af aktierne til SP har opsagt sin stilling har han modtaget udbytte, ligesom aktierne har givet stemmeret på generalforsamling. SP kunne i henhold til bonusaftalen ikke sælge aktierne i 2 år efter tildelingen.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Rådgiver har haft SKATs indstilling i høring og har følgende kommentarer:

Jeg kan fuldt ud tiltræde indstillingen vedrørende realisationstidspunktet. Jeg er enig i, at der er tale om en resolutivt betinget tildeling (betinget af mindst 2 års ansættelse efter afslutningen af en "earning period").

Den skatteretlige virkning heraf er - som også anført i indstillingen - at der sker beskatning på tildelingstidspunktet, og at beskatningen herefter opløses når det viser sig, at betingelsen om ansættelsesperioden ikke opfyldes. Da såvel tildeling som afståelse sker i 2006, udløses ingen skattemæssige konsekvenser af den resolutivt betingede tildeling.

Både civilretligt og skatteretligt indebærer en resolutivt betinget tildeling således, at SP var aktionær i selskabet fra og med tildelingen af aktierne i april 2006 og frem til at aktierne fratages ham igen i henhold til programmets vilkår.

Denne aktionærstatus skal lægges til grund i alle skattemæssige henseender, herunder også i relation til beskatningen af det udbytte, som SP i sin ejerperiode modtog på grundlag af aktiebesiddelsen.

Udbyttet på EUR 4.200 skal derfor skatteretligt kvalificeres som udbytte og ikke - som indstillet - som løn. En kvalifikation som løn med den angivne begrundelse (at SP ikke har været aktionær) svarer til at tildelingen som suspensivt betinget (dvs. "opsættende" og ikke "opløsende"). Der kan imidlertid ikke være tvivl om, at tildelingen var resolutivt betinget, jf. ovenfor og det i indstillingen anførte; denne kvalifikation må nødvendigvis også "slå i gennem" i forhold til den afledte udbyttebeskatning.

Det skal i tilknytning til ovenstående i øvrigt bemærkes, at Finland efter det oplyste har betragtet udbyttetildelingen som udbytte i skattemæssig henseende; udbyttet er efter det oplyste kildebeskattet i Finland med 15 % i henhold til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst art. 10.

Udbyttebeskatningen (og ikke lønbeskatningen) af udbyttet følger således direkte af kvalifikationen af betingelsen som resolutiv. Jeg skal derfor anmode om, at indstillingen ændres i overensstemmelse hermed.

SKATs indstilling og begrundelse

Det er SKATs opfattelse, at den indgåede bonusaftale er en betinget aftale.

Hvis retten til en indtægt er betinget, er beskatningstidspunktet afhængig af betingelsens indhold og betydning i det konkrete aftaleforhold.

Det fremgår af bonusaftalen, at SP modtager aktier på baggrund af opnåede resultater i selskabet. Aktierne, der tildeles, giver stemmeret og ret til udbytte. Aktierne kan ikke sælges i en periode på 2 år fra tildelingen. Ved ophør af SP ansættelsesforhold skal aktierne leveres tilbage til selskabet uden vederlag.

Den omstændighed, at SP skal tilbagelevere aktierne i tilfælde af hans fratræden, medfører efter SKATs opfattelse ikke, at beskatningen udskydes til udløbet af 2 års perioden.

I perioden indtil betingelsen indtræder udøver SP således sædvanlige ejerbeføjelser i henhold til aktierne. Han modtager udbytte og har stemmeretten. Dog er aktierne båndlagt, så de ikke kan sælges før udløbet de 2 år.

Betingelsen om, at SP skal tilbagelevere de modtagne aktier ved fratræden inden for 2 år, er efter SKATs opfattelse en resolutiv betingelse. Det vil sige en betingelse, der opløser aftalen, hvis betingelsen indtræder.

Retsvirkningen af en resolutiv betinget aftale indtræder ved aftalens indgåelse Altså sker der beskatning i aftaleåret. Viser det sig efterfølgende, at aftalen må gå tilbage, fordi betingelsen indtræder, ophæves beskatningen ved genoptagelse af skatteansættelsen for det indkomstår, hvor beskatningen blev foretaget.

SP modtager aktierne i 2006, men tilbageleverer dem samme år. SKAT indstiller derfor, at tildeling og tilbagelevering af bonusaktierne ikke udløser skattemæssige konsekvenser for SP.

Da aftalen om tildeling af aktier ophæves tilbage til aftaletidspunktet, har SP ikke været aktionær. Det udbytte, der er udbetalt i perioden, skal derfor beskattes som løn.

Rådgiver har i sit høringssvar anført, at der skal ske udbyttebeskatning som følge af, at der er tale om en resolutiv betinget aftale.

SKAT er ikke enig i den betragtning.

En resolutiv betinget aftale indebærer som nævnt ovenfor, at beskatningen ikke udskydes, men indtræder allerede på aftaletidspunktet. Når betingelsen, om 2 års ansættelse ikke opfyldes, ophæves aftalen i sin helhed tilbage til aftaletidspunktet. Dette medfører, at SP ikke kan anses for at have været aktionær i selskabet og det udbetalte udbytte må i stedet kvalificeres som løn.

Indstillingen opretholdes derfor på det punkt.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.