Dato for udgivelse
03 sep 2007 09:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 apr 2007 17:27
SKM-nummer
SKM2007.591.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-070923
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Moms, levering af ydelser, opkrævning af moms
Resumé
Skatterådet finder, at virksomheden i forbindelse med levering og fakturering af ydelser til en kunde, med hvilken virksomheden har indgået en samarbejdsaftale, ikke skal opkræve moms af ydelser, der ikke længere leveres af virksomhedens ansatte, men leveres af kundens ansatte. Dette gælder uanset, at de ansatte fortsat fysisk er placeret i virksomheden.

Det er ved besvarelsen forudsat, at de ansattes ansættelsesforhold reelt er ophørt hos virksomheden.

Hjemmel
SR: 06-071738
Reference(r)
Momsloven § 4, stk. 1.
Henvisning
Momsvejledning 2007-3, D.2.1

Spørgsmål

Skal spørger (A) i forbindelse med levering og fakturering af ydelser til B tillige opkræve moms af ydelser, der ikke længere leveres af spørgers ansatte, men for fremtiden leveres af B's ansatte, uanset at de ansatte er de samme personer, og uanset at de fortsat fysisk er placeres hos A.

Svar

Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A udvikler og producerer specialudstyr. Herudover driver A en omfattende og landsdækkende virksomhed omfattende administration af specielle systemer overfor en kundekreds bestående af både erhvervsdrivende og private, navnlig bestående i udarbejdelse af særlige regnskaber mv.

 

Kunderne kan efter ønske og behov få en større eller mindre del af ydelserne leveret af A.

 

A driver sin virksomhed i et stærkt konkurrencepræget miljø. A har indgået en samarbejdsaftale med B om levering af ydelser, herunder udførelse af særlige regnskaber. B har ingen økonomisk eller anden forbindelse til A.

 

Det fremgår af samarbejdsaftalens punkt 1, at aftalen omfatter A's opstilling af og servicering af nærmere opregnet udstyr samt ydelser i tilknytning hertil. Endvidere omfatter samarbejdet levering af stamdata til brug for B's grundpapirer.

 

Aftalens punkt 2 og 3 fastlægger de nærmere rammer for A's ydelser og det nærmere samarbejde mellem parterne med henblik på B's videre bearbejdning af de modtagne data. På grundlag af de modtagne "rådata" udarbejder B selv de specielle regnskaber og den nærmere kommunikation med deltagende virksomheder.

 

Til løsning af visse nærmere specificerede opgaverne har B oprettet en særlig afdeling med en leder og to halvtidsansatte. Denne afdeling har selvsagt et meget nært samarbejde med A i henseende til den nærmere bearbejdning af de af A leverede rådata.

 

A's ydelser til B faktureres i overensstemmelse med de pris- og rabataftaler mv., som er aftalt i samarbejdsaftalen. De udfærdigede fakturaer tillægges moms efter sædvanlige regler (samarbejdsaftalen punkt 5).

 

Parterne ønsker nu et mere fleksibelt samarbejde, navnlig med det formål at tilbyde de deltagende virksomheder mere rationelle og dermed billigere løsninger. Hensigten er navnlig at skabe en mere effektiv udnyttelse af de data, som indgår i B's opgørelser og regnskab mv. Dette involverer bl.a., at A's omfattende og stærkt specialiserede programmer gøres mere direkte tilgængelige for B.

 

Hensigten er navnlig at tilbyde de deltagende virksomheder flere valgmuligheder, herunder at tilbyde særlige systemer, der i større eller mindre grad involverer det professionelle og specialiserede A. Hensigten er tillige at give deltagende virksomheder mulighed for i højere grad at udfærdige opgørelser og regnskaber mv, således at disse kan opfylde individuelle krav.

 

Opfyldelsen af disse formål forudsætter et meget nært samarbejde mellem A og B's medarbejdere. Dette samarbejde kræver, at de involverede medarbejdere findes på samme fysiske lokalitet.

 

Parternes drøftelser har givet sig udtryk i udkast til Tillæg til Samarbejdsaftale.

 

Som det fremgår af punkt 1, har Tillægget helt overordnet til formål at udvide og styrke samarbejdet mellem de to parter, hvilket bl.a. indebærer, at B og dets tilknyttede virksomheder har mulighed for at vælge forskellige former for udarbejdelse af specielle regnskaber.

 

Disse muligheder er nærmere beskrevet i punkt 2 i Tillægget til Samarbejdsaftale. Det fremgår heraf, at regnskaberne kan udarbejdes efter følgende fire modeller:

 

a) Udarbejdelse hos B på baggrund af egne data.

b) Udarbejdelse hos B på baggrund af data, der leveres fra A elektronisk.

c) Udarbejdelse hos A på baggrund af A's data.

d) Udarbejdelse hos andre firmaer.

 

Det fremgår af punkt 4, at regnskaber, der udarbejdes efter punkt 2a, 2b og 2c, udarbejdes på B's brevpapir men med angivelse af, at de er udarbejdet i samarbejde med A.

 

Det er kendetegnende for de specielle regnskaber, som udarbejdes efter punkt 2b og 2c, at disse indebærer, at en forholdsvis mindre del af den samlede ydelse udføres af og faktureres af A, medens en forholdsvis større del af ydelsen udføres af B selv. Dette gennemføres ved, at B udstationerer et antal medarbejdere - svarende til 71 timer pr. uge - hos A, som på almindelige lønmodtagervilkår udfører nærmere angivne opgaver i henseende det specielle regnskab. Denne del af ydelsen udføres således i B's navn og således, at B bærer et almindeligt erhvervsmæssigt ansvar for ydelsen overfor kunderne.

 

De nærmere vilkår for udstationeringen og B's arbejdsgiverforpligtelser og arbejdsgiverrettigheder fremgår af punkt 7-14 i Tillægget til Samarbejdsaftalen.

 

Det fremgår heraf, at B har den formelle og reelle ansættelseskompetence med den eneste begrænsning, at rekrutteringen foretages blandt A's ansatte. Meningen hermed er, at ansatte hos A kan tiltræde en stilling hos B med samtidig fratrædelse af stillingen hos A. Ansættelsen sker på sædvanlige ansættelsesvilkår, herunder at hverken arbejdsgiveren eller arbejdstageren er forpligtet til, at tiltrædelsen sker. En ansat kan således alene tiltræde en sådan stilling, såfremt der ansøges herom, medens B alene er forpligtet til at modtage den ansatte, såfremt denne skønnes kvalificeret og i øvrigt egnet til den pågældende ansættelse. Med andre ord står det B frit for at vælge, hvilke arbejdstagere der skal ansættes, ligesom det står disse frit for, om de ønsker ansættelse. Den passus i punkt 7, der indebærer, at de ansatte skal rekrutteres blandt A's ansatte, har alene til formål at sikre, at de ansatte har de fornødne faglige kvalifikationer til at indgå i samarbejdet.

 

De af B ansatte personer er udstationeret hos A og er således fysisk placeret hos A. Som det fremgår af punkt 11, betaler B et fast årligt beløb på kr. 10.000 + moms til A for brug af administrative systemer, kontorhold og brevpapir mm. Ligeledes betaler B en fast huslejeandel på 30.000 kr.

 

Det præciseres for en god ordens skyld, at udstationeringen af B's medlemmer, således at disse fysisk udfører deres lønarbejde i A's lokaliteter, skyldes den omstændighed, at der herved kan opnås en rationel arbejdsgang med den følge, at B's samlede ydelser kan reduceres mest muligt.

 

B's arbejdsgiverbeføjelser er nærmere beskrevet i punkt 8-10 og 12-14. Det fremgår af punkt 8, at B afholder samtlige lønudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med ansættelsesforholdene inkl. feriegodtgørelse, pension, ATP etc. Det fremgår videre, at B har den sædvanlige ledelseskompetence, herunder til fordeling og afvikling af arbejdsydelserne. Den daglige instruktionsbeføjelse i forbindelse med løsning af konkrete arbejdsopgaver er dog delegeret til A, men alene i det omfang arbejdet indgår i sammenhæng med opgaver, der udføres af A.

 

Formålet med denne delegation af den daglige instruktionsbeføjelse på konkrete arbejdsopgaver er at sikre, at opgaverne løses så effektivt og rationelt og dermed billigt som muligt.

 

Det fremgår af punkt 9 og 10, at B er pålagt almindelige arbejdsgiverbeføjelser i henseende til feriegodtgørelse og pensionsindbetalinger, og at B er pålagt sædvanlige arbejdsgiverpligter i henseende til de ansattes sygdom, barsel etc.

 

Det fremgår af punkt 12, at B ikke uden enighed med A er berettiget til at forflytte de ansatte til et andet arbejdssted. Formålet hermed er at sikre, at A er i stand til at opnå de rationaliseringsgevinster som Tillægget til samarbejdsaftalen har til formål. Såfremt de ansatte i B blev overført til andre lokaliteter end A's kontor, ville disse ikke være i stand til at gennemføre det integrerede samarbejde med A's ansatte og heller ikke i stand til at gøre brug af A's øvrige faciliteter. I så fald ville der bestå en meget stor risiko for, at A ikke var i stand til at opnå de budgetterede dækningsbidrag for samarbejdet under ét.

 

De indgåede aftaler om prisfastsættelser, rabatordninger etc. må således ses i lyset af, at der gennemføres et nært samarbejde mellem A og B, hvis hovedformål er ønsket om at etablere en mere effektiv, rationel og dermed billigere løsning af opgaven.

 

Spørgers opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

 

Det er A's opfattelse, at det rejste spørgsmål skal besvares nej.

 

Til støtte for den fremsatte påstand gøres det gældende, at der fortsat skal ske en sædvanlig momsafregning i forhold til de fakturaer, som A udsteder til B, og som omfatter tjenesteydelser, der er momspligtige efter momslovens § 4. Udgifterne til aflønning af de ansatte medarbejdere hos B, herunder de ansatte som udstationeres hos A, er derimod uden momsmæssig betydning for A.

 

Som det fremgår af Tillægget til samarbejdsaftalen, og som det udførligt er beskrevet ovenfor, er der tale om, at B i stedet for at rekvirere en ydelse hos en uafhængig og selvstændig aftalepart på forretningsmæssige vilkår, rekvirerer den pågældende ydelse hos ansatte i B.

 

Som beskrevet er formålet navnlig at sikre en øget rationalisering og dermed billiggørelse af foretagelse af de specielle regnskaber. Ligeledes er formålet navnlig at give de enkelte tilknyttede virksomheder større valgmuligheder i henseende til, hvorledes bl.a. udarbejdelse af regnskaberne skal udføres. Herved opnås en betydelig fleksibilitet. Opnåelsen af en sådan fleksibilitet forudsætter imidlertid et meget nært samarbejde mellem parterne, der i praksis involverer, at de involverede personer må befinde sig på samme fysiske lokalitet.

 

Det er beskrevet, at B er forsynet med samtlige sædvanlige og væsentlige arbejdsgiverbeføjelser, som indebærer, at B også i momsretlig henseende må anses som arbejdsgiver.

 

Det bemærkes for en god ordens skyld, at den omstændighed, at de af Tillægget omfattede ansatte er placeret hos A, ikke har selvstændig betydning. Det bemærkes i så henseende, at dette aftalepunkt har klare forretningsmæssige formål. Tilsvarende gælder, at den omstændighed, at de ansatte rekrutteres hos A udelukkende har til hensigt at sikre, at det ansatte personale hos B har de fornødne faglige kvalifikationer for en hurtig og effektiv levering af ydelser. Tilsvarende gælder at A's konkrete instruktionsbeføjelse har til formål et sikre, at samarbejdet mellem A og B kan fungere så hensigtsmæssigt som muligt.

 

Det overordnede ledelsesansvar og de overordnede ledelsesfunktioner, herunder i henseende til ansættelse og afskedigelse, opfyldelse af lovmæssige og aftalemæssige arbejdsgiverpligter m.v. påhviler fuldt ud B, der også er i besiddelse af den overordnede ret til at lede og fordele arbejdet.

 

SKATs indstilling og begrundelse

 

SKAT indstiller, at spørgsmålet - af samme grunde som spørger anfører i ovenstående afsnit - besvares nej. Det har for besvarelsen ingen betydning, om den egentlige udarbejdelse af regnskaberne sker hos A eller hos B.

 

Det er ved besvarelsen forudsat, at ansættelsesforholdene for de omtalte medarbejdere reelt er ophørt hos A.

 

Da det forudsættes, at de pågældende medarbejdere således ikke længere er ansat hos A, leverer A ikke deres ydelser til B, og skal derfor ikke opkræve moms.

 

Skatterådets afgørelse og begrundelse

 

Skatterådet træffer afgørelse i overensstemmelse med SKATs indstilling og begrundelse.