Dato for udgivelse
27 jun 2007 08:42
SKM-nummer
SKM2007.439.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
07-102800
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Modregning og transport + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.
Emneord
modregning, ægtefællens overskydende skat, foreløbige skattebeløb
Resumé
Skattebeløb, for hvilke der efter Kildeskattelovens § 72 stk. 2 kan foretages udlæg i ægtefællens ejendele, kan modregnes i udbetaling til ægtefællen af overskydende skat med godtgørelse og renter samt tilbagebetaling efter Kildeskattelovens § 55.
Hjemmel
Lov nr. 346 af 18/04/2007 (Kildeskatteloven § 72 stk. 3)
Reference(r)
Kildeskatteloven § 72 stk. 3
Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2007-2 E.1.8
Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2007-2 K.7.

Modregning i ægtefællens overskydende skat.

Ved lov nr. 346 af 18. april 2007 om ændring af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer og forskellige andre love (Automatisk modregning m.v.) er der vedtaget ændringer af kildeskattelovens § 72 (nyt stk. 3), der giver mulighed for modregning i ægtefællens overskydende skat.

Reglerne træder i kraft 1. juli 2007 og har virkning for overskydende skat, der vedrører indkomståret 2007 og senere indkomstår.

Med lovændringen er der givet adgang til modregning i ægtefællens overskydende skat på samme betingelser, som gælder for foretagelse af subsidiært udlæg.

Modregning kan foretages for skattebeløb tillige med tillæg, renter og gebyrer (personskatterestancer).

Der kan ikke modregnes i ægtefællens overskydende skat for indeholdte skattebeløb. A-skatterestancer kan således ikke gøres til genstand for modregning i ægtefællens overskydende skat. Det samme gælder restancer af AM-bidrag, moms, punktafgifter og andre restancearter.

Modregningen kan foretages i ægtefællens overskydende skat med godtgørelse og renter samt tilbagebetaling efter kildeskattelovens § 55 dvs. i udbetalinger af foreløbig skat, der efter begæring udbetales straks, fordi den foreløbige skat antages at ville overstige slutskatten.

Der er 3 betingelser, der alle skal være opfyldt, for at der kan foretages modregning i ægtefællens overskydende skattebeløb:

  • der skal være foretaget forgæves udlæg hos skyldneren selv
  • samlivet skal bestå på tidspunktet for gennemførelse af modregningen
  • restancerne skal vedrøre indkomstår, hvori samlivet har bestået

Der henvises i øvrigt til inddrivelsesvejledningen afsnit E.1.8 om subsidiært udlæg.