Dato for udgivelse
28 Jun 2007 14:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Jun 2007 09:29
SKM-nummer
SKM2007.448.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-104396
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning
Emneord
Aktiesalg, skattefrihed, overgangsregler
Resumé

Kursværdien af skatteyderens beholdning af børsnoterede aktier pr. 31.12.2005, opgjort på grundlag af "Alle-handler"-kursen kl. 17.00 den 30.12.2005, udgjorde kr. 136.601,76, dvs. kr. 1,76 over beløbsgrænsen for skattefrihed i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 44 stk. 1.

Hvis kursværdien var opgjort på grundlag af lukkekursen den 30.12.2005, havde kursværdien af beholdningen udgjort kr. 135.377,50, dvs. under beløbsgrænsen.

Skatterådet fastslog, at kursværdien af beholdningen af børsnoterede aktier den 31.12.2005 skulle opgøres på grundlag af "Alle-handler"-kursen kl. 17.00 den 30.12.2005, som var den sidste børsdag i 2005. Kursværdien af beholdningen var således over beløbsgrænsen for skattefrihed.

Skatterådet fastslog, at aktierne derfor ikke kan sælges skattefrit efter overgangsreglen i aktieavancebeskatningslovens § 44. 

Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 44, stk. 1

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-2 S.G.3.3.1
Redaktionelle noter

Senere instans: SKM2008.605.LSR.

Spørgsmål

Kan salg af aktier ske skattefrit, selv om kursværdien af beholdningen pr. 31.12.2005 udgjorde kr. 136.601,76?

Svar

Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgeren har i december 2005 solgt nogle af sine aktier med det formål at nedbringe beholdningen, således at kursværdien af beholdningen af børsnoterede aktier den 31. december 2005 kom under beløbsgrænsen på kr. 136.600. Aktierne ville i så fald kunne sælges skattefrit, såfremt visse betingelser var opfyldt, jf. overgangsreglen i aktieavancebeskatningslovens § 44.

Ifølge depotoversigt fra banken udgjorde kursværdien af spørgerens beholdning af børsnoterede aktier den 31.12.2005 i alt kr. 136.601,76, der fremkommer således:

 334 stk. aktier i A A/S á kurs 66,39

 kr.   22.174,26

 750 aktier i B A/S á kurs 152,57

 kr. 114.427,50

 I alt

 kr. 136.601,76

Ifølge kontrolbilag R 75 udgjorde kursværdien af spørgerens beholdning af børsnoterede aktier den 31.12.2005 i alt kr. 136.601. Differencen i forhold til depotoversigten skyldes alene, at kursværdien af aktierne i hvert enkelt selskab på kontrolbilaget er nedrundet til hele kroner.

Kursværdien af spørgerens samlede beholdning af børsnoterede aktier den 31.12.2005 var således kr. 1,76 over grænsen for skattefrit salg. Spørgeren er enlig.

Ovennævnte kurser er den af Københavns Fondsbørs beregnede gennemsnitskurs "Alle-handler"-kursen kl. 17.00 den 30. december 2005, som var den sidste børsdag i 2005. Ifølge SKAT's ligningsvejledning (2005-4) afsnit S.G.3.2.2.1. samt Told- og Skattestyrelsens afgørelse af 30. januar 1998 (Tidsskrift for Skatter og Afgifter 1998.324 TSS) skal opgørelsen af kursværdien foretages på grundlag af "Alle-handler"-kursen kl. 17.00. 

Ved eftersyn af A A/S's hjemmeside i internettet er det konstateret, at lukkekursen den 30.december 2005 var kurs 66,25. B A/S har på telefonisk forespørgsel oplyst, at kursen kort før lukketid den 30. december 2005 var kurs 152,62.

Anvendes de senest konstaterede kurser den 30.12.2005, udgør kursværdien af spørgerens beholdning af børsnoterede aktier den 31.12.2005 i alt kr. 136.592,50, der fremkommer således:

 334 stk. aktier i A A/S á kurs 66,25

 kr.   22.127,50

 750 aktier i B A/S á kurs 152,62

 kr. 114.465,00

 I alt

 kr. 136.592,50

Sidstnævnte beløb er under beløbsgrænsen.

Det er oplyst, at spørgeren har klaget til banken over dårlig rådgivning. Banken har imidlertid meddelt spørgeren, at banken ikke har handlet ansvarspådragende.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning

Spørgeren har i anmodningen om bindende svar skrevet, at hun ansøger SKAT om bindende ligningssvar, så hun på trods af overskridelsen på kr. 1,- ved fremtidige salg ikke skal betale skat af gevinster.

SKATs indstilling og begrundelse

Ifølge aktieavancebeskatningslovens § 44 stk. 1, 3 og 4 er gevinst ved salg af børsnoterede aktier skattefri, såfremt der er tale om "almindelige" aktier og følgende betingelser alle er opfyldt:

  1. Aktierne er erhvervet før den 1. januar 2006.
  2. Kursværdien af skatteyderens samlede beholdning af børsnoterede aktier den 31. december 2005 oversteg ikke kr. 136.600,00 (for enlige).
  3. Skatteyderen har på salgstidspunktet ejet aktierne i mindst 3 år.
  4. Aktierne er stadig børsnoterede på salgstidspunktet.

Er de nævnte betingelser opfyldt, kan tab hverken fradrages eller modregnes i udbytte eller gevinst ved salg af andre aktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 44 stk. 1.

Der er ikke lovhjemmel til at dispensere fra beløbsgrænsen på kr. 136.600,00. 

I henhold til SKAT's ligningsvejledning (2005-4) afsnit S.G.3.2.2.1. samt Told- og Skattestyrelsens afgørelse af 30. januar 1998 (Tidsskrift for Skatter og Afgifter 1998.324 TSS) skal opgørelsen af kursværdien foretages på grundlag af "Alle-handler"-kursen kl. 17.00 den sidste børsdag i året, dvs. gennemsnitskursen den pågældende dag, og ikke på grundlag af lukkekursen den sidste børsdag i året. Det skal i den forbindelse bemærkes, at lukkekursen eventuelt kan være påvirket af en enkeltstående handel sidst på dagen. "Alle-handler"-kursen kl. 17.00 må derfor anses for at være et mere sikkert udtryk for kursen end lukkekursen.

Det skal endvidere bemærkes, at spørgeren - såfremt kursværdien pr. 31.12.2005 opgøres til et beløb under beløbsgrænsen - vil miste retten til at modregne et eventuelt tab ved salg af aktierne i anden aktieindkomst.

Det indstilles derfor, at kursværdien af spørgerens beholdning af børsnoterede aktier den 31.12.2005 skal opgøres på grundlag af "Alle-handler"-kursen kl. 17.00 den 30.12.2005, som var den sidste børsdag i 2005, jf. SKAT's ligningsvejledning samt fast praksis for opgørelsen af kursværdien ved udgangen af indkomståret. Det betyder, at aktierne ikke kan sælges skattefrit.

Det stillede spørgsmål indstilles herefter besvaret med "Nej".  

Spørgers bemærkninger til sagsfremstillingen  

Ovenstående sagsfremstilling er den 11. maj 2007 udsendt til spørgeren, der i brev af 24. maj 2007 har fremført følgende:

Spørgeren har fremført, at lukkekursen på aktier i B A/S den 30.12.2005 var kurs 151,00 og ikke kurs 152,62, og at kursværdien af hendes samlede aktiebeholdning den 31.12.2005, opgjort på grundlag af lukkekursen, herefter var kr. 135.377,50, d.v.s. under beløbsgrænsen på kr. 136.600,00.

Spørgeren har endvidere fremført, at det ikke fremgår af lovteksten, at kursværdien skal opgøres på grundlag af "Alle-handler"-kursen, og at den ovenfor nævnte afgørelse fra Told- og Skattestyrelsen ikke er prøvet ved en højere instans. Herudover har spørgeren fremført, at den daglige gennemsnitskurs ikke umiddelbart er tilgængelig for skatteyderne, og at der ikke i forbindelse med den nye aktieavancebeskatningslov ses at være informeret om, at det er "Alle-handler"-kursen, der skal anvendes ved opgørelsen af kursværdien af beholdningen den 31.12.2005.

Spørgeren har derfor nedlagt påstand om, at det er lukkekursen kl. 17 den 30.12.2005, der skal anvendes ved opgørelsen af kursværdien den 31.12.2005, samt at der ikke er lovhjemmel til at anvende gennemsnitskursen.

Herudover har spørgeren bemærket, at det efter hendes bedste overbevisning vil være usandsynligt, at hun skulle få tab på aktierne, hvorfor bemærkningen herom synes irrelevant.

Spørgeren har endeligt fremført, at hun - hvis Skatterådet fastholder, at kursværdien skal opgøres på grundlag af "Alle-handler"-kursen-  anmoder Skatterådet om at dispensere fra overskridelsen på kr. 1,76 eller alternativt give tilladelse til salg af et par aktier, som hun beskattes af, således at restbeholdningen kan sælges skattefrit.

SKATs indstilling og begrundelse efter modtagelse af spørgers bemærkninger til sagsfremstillingen

Til det af spørgeren fremførte bemærkes:

SKAT er enig i, at lukkekursen på aktier i B A/S den 30.12.2005 (der var den sidste børsdag i 2005) var kurs 151,00, og SKAT er således enig i, at kursværdien af beholdningen den 31.12.2005, såfremt kursværdien opgøres på grundlag af lukkekursen den 30.12.2005, vil være under beløbsgrænsen. Det var også gældende efter den oprindelige sagsfremstilling, uanset at den angivne lukkekurs den 30.12.2005 på aktier i B A/S var ukorrekt, jf. ovenfor.

Det er således afgørende, om kursværdien opgøres på grundlag af "Alle-handler"-kursen kl. 17 den 30.12.2005, eller på grundlag af lukkekursen den 30.12.2005.  

SKAT er enig i, at det ikke fremgår af lovteksten i aktieavancebeskatningslovens § 44, om kursværdien af beholdningen den 31.12.2005 skal opgøres på grundlag af "Alle-handler"-kursen kl. 17.00 den sidste børsdag i 2005, eller på grundlag af lukkekursen den sidste børsdag i 2005. Det har derimod udtrykkeligt stået i SKAT's ligningsvejledning (2005-4) afsnit S.G.3.2.2.1, at kursværdien af skatteyderens beholdning af børsnoterede aktier i henhold til den tidligere 100.000 kr.'s regel, jf. den tidligere aktieavancebeskatningslovens § 4 stk. 2, skulle opgøres på grundlag af "Alle-handler"-kursen kl. 17.00. Det skal i den forbindelse bemærkes, at overgangsreglen i aktieavancebeskatningslovens § 44 stk. 1 udtrykkeligt henviser til beløbsgrænsen i den tidligere aktieavancebeskatningslovs § 4 stk. 2. 

Den kurs, der umiddelbart er tilgængelig for skatteyderne, er "Alle-handler"-kursen kl. 17.00 den sidste børsdag i 2005, idet det er kursværdien, beregnet på grundlag heraf, der fremgår såvel af skatteyderens depotoversigt, af kontrolbilaget R 75, der er tilgængeligt for skatteyderne i Skattemappen på internettet, som af kurslisten fra Københavns Fondsbørs.

Hvis kursværdien af skatteyderens beholdning af børsnoterede aktier den 31.12.2005 er over beløbsgrænsen, er der ikke hjemmel til at dispensere, og der kan heller ikke opnås skattefrihed for restbeholdningen ved salg af et par aktier.

Det indstilles derfor fortsat, at kursværdien af spørgerens beholdning af børsnoterede aktier den 31.12.2005 skal opgøres på grundlag af "Alle-handler"-kursen kl. 17.00 den 30.12.2005, som var den sidste børsdag i 2005, jf. SKATs ligningsvejledning samt fast praksis for opgørelsen af kursværdien ved udgangen af indkomståret. Det betyder, at aktierne ikke kan sælges skattefrit. Der er ikke hjemmel til at dispensere, og der kan heller ikke opnås skattefrihed for restbeholdningen ved salg af et par aktier.

Det stillede spørgsmål indstilles således fortsat besvaret med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKAT's indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende for skattemyndighederne i 5 år, jf. skatteforvaltningslovens § 25 stk. 1.