Dato for udgivelse
26 mar 2007 12:03
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 mar 2007 10:24
SKM-nummer
SKM2007.221.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-054514
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
Royalty, udenlandske statslige organer, skattepligt
Resumé
Skatterådet bekræftede, at et dansk selskab ikke skulle indeholde skat af royalty til en statslig spansk institution, da der ikke i dansk skattelovgivning er hjemmel til at beskatte udenlandske statslige organer, der ikke er organiseret som et aktie- eller anpartsselskab eller en forening m.v.
Reference(r)

Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra g

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-1 S.A. 2.10
Spørgsmål
  1. Kan A A/S betale royalty til B uden indeholdelse af royaltyskat.
  2. Hvis spørgsmål 1 besvares benægtende, kan A A/S i så fald betale royalty til B mod indeholdelse af en royaltyskat på 6% af bruttobeløbet?

Svar

  1. Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.
  2. Bortfalder.
Beskrivelse af de faktiske forhold

A A/S forventes at indgå en licensaftale med B, hvor A A/S erhverver en eksklusiv licens til udnyttelse og videreudvikling af et patent, som ejes af B, mod betaling af en årlig royalty til B.

Som en del af forhandlingen indgår størrelsen af den årlige royaltybetaling, hvor størrelsen af den faktiske betaling vil afhænge af, om A skal indeholde royaltyskat. Det er således særdeles relevant, som et led i forhandlingen, at få en afklaring på størrelsen af en eventuel royaltyskat.

B er en offentlig selvstændig forskningsenhed under det spanske ministerium.

Ifølge KSL § 65C, stk. 1 skal et dansk selskab ved enhver udbetaling af royalty til et selskab mv., der er skattepligtig efter SEL § 2, stk. 1 litra g indeholde 30% af den samlede royaltybetaling som royaltyskat.

SKAT kan fastsætte regler om bortfald eller nedsættelse af royaltyskatten, hvis Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst (DBO) med det land, hvor royaltymodtageren er hjemmehørende jf. KSL § 65 stk. 2.

Det fremgår af § 2 i bekendtgørelse nr. 1442 af 20. december 2005 om indeholdelse af udbytteskat og royaltyskat, at hvis en skattepligtig royaltymodtager omfattet af SEL § 2, stk. 1, litra g dokumenterer at være hjemmehørende i en fremmed stat, hvormed Danmark har indgået DBO, nedsættes eller bortfalder indeholdelsen af royaltyskatten i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser.

Der skal indsendes dokumentation om skattepligtsforholdene i form af en blanket til SKAT, der herefter træffer afgørelse om hvorvidt royaltyskattesatsen kan nedsættes eller bortfalde.   

Ifølge SEL § 2 stk. 1, litra g er et selskab eller forening mv. som nævnt i SEL § 1, stk. 1 med hjemsted i udlandet skattepligtig af royalty oppebåret fra kilder her i landet. 

B vil derfor være skattepligtig af en royaltybetaling fra A A/S, hvis B kvalificeres som et selskab eller en forening som nævnt i SEL § 1, stk. 1.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger har efterfølgende oplyst, at B ikke er et aktie- eller anpartsselskab eller en forening. B er en offentlig institution under det spanske undervisningsministerium og skattefritaget ifølge spansk lov.

Spørger mener derfor, at der ikke i den danske skattelovgivning er hjemmel til at indeholde royaltyskat ved betaling af royalty fra A til B.

Henset til at B er en forskningsenhed under det spanske ministerium, er det spørgers opfattelse, at B ikke kan karakteriseres som et selskab eller forening m.v. som nævnt i SEL § 1, stk. 1 og endvidere at B bør falde ind under skattefritagelsesbestemmelsen i SEL § 3, stk. 1, nr. 3, som omfatter Staten og dennes institutioner. A A/S henholder sig ligeledes til det EU-retlige diskriminations- og restriktionsforbud, der medfører, at der ikke må ske forskelsbehandling af sammenlignelige situationer.

Spørger finder derfor, at B også efter dansk ret bør anses for en skattefri enhed, hvorefter B ikke er begrænset skattepligtig til Danmark af royaltyindtægter modtaget fra A A/S.

Hvis SKAT trods dette konkluderer, at B ifølge dansk skattelovgivning er skattepligtig af royalty-indtægter modtaget fra A A/S, mener spørger, at B bør være omfattet af artikel 1 i DBO'en mellem Danmark og Spanien, hvoraf det fremgår, at DBO'en finder anvendelse på personer (fysiske såvel som juridiske), som er hjemmehørende i de kontraherende stater. I så fald må royaltyskattesatsen udgøre 6%, jf. DBOéns artikel 12.

SKATs indstilling og begrundelse

Det er oplyst, at B er en offentlig institution under det spanske ministerium og at B er skattefritaget ifølge spansk lov. Det er ligeledes oplyst, at B ikke er organiseret som et aktie- eller anpartsselskab eller en forening.

På baggrund af disse oplysninger er det SKAT´s opfattelse, at B er en statslig institution og der er i dansk skattelovgivning ikke hjemmel til at beskatte udenlandske statslige organer, der ikke er organiseret som et aktie- eller anpartsselskab eller en forening m.v. jf. TfS 1994, 236 TSS/DEP.

B er således ikke omfattet af SEL § 2, stk. 1 litra g om begrænset skattepligt til Danmark og A A/S skal derfor ikke indeholde skat af royaltybetalinger til B.  

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 1 besvares bekræftende.

Spørgsmål 2 bortfalder herefter.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.