Dato for udgivelse
22 jun 2007 15:21
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24. april 2007
SKM-nummer
SKM2007.433.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-080433
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Afståelse, vedtægtsændring
Resumé
Skatterådet fandt, at en vedtægtsændring, hvor en aktionær ville overføre stemmerettigheder til sin søn, ville medføre afståelse. Vedtægtsændringen ville medføre, at faren gik fra at have 50% af stemmerne til at have 5,56% af stemmerne.
Reference(r)
Aktieavancebeskatningsloven § 1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-2 S.G.2.3.1.2

Spørgsmål

Kan nedenstående påtænkte vedtægtsændringer i Selskabet gennemføres, uden at dette for selskabets aktionærer sidestilles med afståelse af aktier?

Svar

Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

"Selskabets nominelle aktiekapital på 1.000.000 kr. er opdelt i nominelt 100.000 kr. A-aktier og nominelt 900.000 kr. B-aktier. Hver A-aktie på 1.000 kr. har 9 stemmer, mens hver B-aktie på 1.000 kr. har 1 stemme. Herudover er ingen aktieklasser tillagt særlige rettigheder.

Selskabets aktionærsammensætning er følgende:

Aktionær A
Nominelt 100.000 kr. A-aktier (stemmeandel på 50%)

Aktionær B
Nominelt 450.000 kr. B-aktier (stemmeandel på 25%)

Boet efter Aktionær C
Nominelt 450.000 kr. B-aktier (stemmeandel på 25%)

Ingen enkeltaktionær har i dag stemmemajoriteten i Selskabet.

Påtænkt ændring af Selskabets vedtægter og baggrunden herfor:

Der påtænkes gennemført følgende ændring af Selskabets vedtægter:

Aktionær A's A-aktier - nominelt 100.000 kr. - ændres til B-aktier.

Nominelt 100.000 kr. af Aktionær B's B-aktiekapital på 450.000 kr. ændres til nominelt 100.000 kr. A-aktier.

Stemmeværdien på A- henholdsvis B-aktier bliver ikke ændret.

Baggrunden for den påtænkte ændring er dels, at Aktionær C er afgået ved døden den 15. juni 2006, dels hensynet til faderens, Aktionær B's, fremskredne alder (næsten 78 år), og dels hensynet til beslutningsprocessen/-kompetencen i Selskabet/koncernen.

Aktionær C varetog indtil sin død den daglige ledelse af et datterselskab, mens Aktionær B varetog den daglige ledelse af et andet datterselskab.

Aktionærerne og bestyrelsen i Selskabet har med baggrund i disse forhold fundet det mest formålstjenligt, at Aktionær B samtidig med varetagelsen af den daglige ledelse i datterselskaberne bliver udstyret med fornøden stemmemajoritet og kompetence til at træffe afgørelser på vegne af Selskabet/koncernen.

Dette kunne f.eks. opnås ved, at Aktionær A overdrog sine A-aktier - helt eller delvist - til Aktionær B, således at Aktionær B opnåede stemmemajoritet i Selskabet.

Aktionær A har imidlertid ikke til hensigt at afhænde sine aktier i Selskabet, hvorfor Aktionær B kun kan opnå den fornødne stemmemajoritet og kompetence ved gennemførelse af den ovenfor beskrevne påtænkte vedtægtsændring.

Aktionær A har accepteret, at hans aktier ved en eventuel vedtægtsændring ændres fra A-aktier til B-aktier."

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

"Det er min vurdering, at spørgsmålet skal besvares med et "ja".

I henhold til den foreliggende praksis sidestilles vedtægtsændringer med overdragelse af aktier, hvis aktierne efter vedtægtsændringen vurderes at have en anden identitet. Dette gælder dog kun, hvis vedtægtsændringen medfører en formueforskydning mellem selskabets aktionærer.

Vedtægtsændringer, der alene vedrører stemmeværdi, sidestilles i almindelighed ikke med overdragelse af aktier.

Den påtænkte vedtægtsændring vedrører alene aktiernes stemmeværdi og har ikke til formål at gennemføre en aktuel eller fremtidig indkomstforvridning mellem aktionærgrupperne.

Uanset den stemmeværdi, der er tillagt A-aktierne i forhold til B-aktierne, er det min vurdering, at der ikke er forskel på kursen af A- og B-aktier i Selskabet, hvorfor vedtægtsændringen heller ikke vil resultere i en formueforskydning mellem Selskabets aktionærer.

Da den påtænkte ændring af vedtægterne hverken vil medføre indkomstforvridning eller formueforskydning mellem aktionærerne, er det således min vurdering, at gennemførelse af den påtænkte vedtægtsændring ikke kan sidestilles med salg af aktier.

Den påtænkte vedtægtsændring er, jf. det ovenfor omtalte, alene forretningsmæssigt begrundet."

Ved brev af 29. januar 2007 har rådgiver skrevet følgende:

"Jeg har modtaget Deres udkast til bindende svar vedrørende vores ovennævnte klient.

Det fremgår heraf, at De indstiller til Skatterådet, at der svares nej til spørgsmålet, idet vedtægtsændringen i sagen vil medføre en formueforskydning.

De lægger herved vægt på, at der ville blive betalt et vederlag for de overførte stemmer, hvis dispositionen var foregået mellem uafhængige parter, og at overførsel af stemmer i den konkrete sag medfører en formueforskydning, da væsentlig indflydelse flyttes fra en aktionær til en anden.

Indstillingen er ikke i overensstemmelse med den foreliggende offentliggjorte praksis på området, ligesom den ikke er i overensstemmelse med ligningsvejledningen, afsnit S.G.2.3.1.2., hvorfor jeg ikke kan acceptere indstillingen.

Det er efter min opfattelse ikke korrekt at antage, at der vil blive betalt et vederlag for de overførte stemmer, hvis dispositionen var foregået mellem uafhængige parter.

Jeg opfordrer Dem derfor til at henvise til offentliggjort praksis, hvor tilsvarende vedtægtsændringer er blevet anset for salg/køb af aktier.

I det foreliggende tilfælde er der alene tale om at ændre på stemmerettigheder tilhørende Aktionær A og Aktionær B, således at sidstnævnte opnår stemmemajoriteten, hvilket parterne er enige om er bedst stemmende med, at Aktionær B er Selskabets daglige leder. Den foreslåede vedtægtsændring er således alene forretningsmæssigt begrundet. Ingen af parterne bliver rigere eller fattigere ved gennemførelsen af vedtægtsændringen, idet der udover stemmeværdien ikke er forskel på A- og B-aktiernes rettigheder.

Der er således ikke tale om en formueforskydning, idet A- og B-aktierne har samme værdi.

Med den nuværende ejer- og stemmefordeling har ingen enkeltaktionær majoritet. For at vedtage beslutninger skal Aktionær A altid stemme for forslaget. Dette vil naturligvis blive ændret, hvis vedtægtsændringen gennemføres, men det er også selve formålet med vedtægtsændringen, idet en bibeholdelse af den nuværende stemmefordeling vanskeliggør beslutningsprocessen i Selskabet. Der henses i denne forbindelse til Aktionær A's høje alder, samt det forhold, at Aktionær C er afgået ved døden, og at det er hans bo, der disponerer over stemmeretten.

I stedet for at gennemføre den omhandlede vedtægtsændring kunne Aktionær A give Aktionær B fuldmagt til at afgive stemmer på hans A-aktier. Herved ville Aktionær B - med uændret nominel B-aktiekapital i Selskabet - reelt have aktiemajoriteten i Selskabet, og det overordnede forretningsmæssige formål ville samtidig være opfyldt.

Efter min opfattelse er der ingen (skattemæssig) forskel på, om stemmemajoriteten opnås via en vedtægtsændring eller via fuldmagt. A-aktierne bliver jo ikke mindre værd af, at stemmeretten er afgivet ved fuldmagt."   

SKATs indstilling og begrundelse

Det fremgår af Ligningsvejledningen S.G.2.3.1.2 vedrørende vedtægtsændringer, at en vedtægtsændring efter praksis sidestilles med overdragelse af aktier, når vedtægtsændringen medfører, at aktierne får en anden identitet. Dette gælder dog kun, når vedtægtsændringen medfører en formueforskydning. Hvorvidt der er tale om en formueforskydning beror på en konkret vurdering.

Yderligere står der i Ligningsvejledningen, at vedtægtsændringer, der alene angår aktiernes stemmeret, kun undtagelsesvis fører til, at der skattemæssigt anses for at foreligge afståelse, jf. LV S.G.2.3.1.2.

I den konkrete sag er der tale om en disposition, der alene medfører flytning af stemmerettighederne imellem aktionærerne. Se nedenstående skema.

 

Før

ændring

Efter

ændring

Aktionærer

Stemmeandel

Kapitalandel

Stemmeandel

Kapitalandel

A

50%

10%

5,56%

10%

B

25%

45%

69,44%

45%

C

25%

45%

25%

45%

For Aktionær A har ændringen den betydning, at denne går fra at have 50% af stemmerne til at have 5,56% af stemmerne. Dvs. fra at have et antal stemmer, der gjorde, at ingen beslutning kunne vedtages uden accept fra Aktionær A, så har Aktionær A nu reelt ingen indflydelse.

For Aktionær B får ændringen den betydning, at denne fra at have en mindre aktiepost (25%), så får Aktionær B med ændringen flertallet af stemmer (mere end 50%).

Det fremgår af det oplyste, at formålet med overdragelsen er, at Aktionær B skal have stemmemajoriteten og at der ikke skal betales vederlag.

Det fremgår af det oplyste, at Aktionær A og Aktionær B er henholdsvis far og søn.

I den konkrete sag er det SKATs vurdering, at der er en væsentlig forskel på aktierne før og efter vedtægtsændringen. Aktieposten som Aktionær A har, går fra en afgørende indflydelse (50% af stemmerne) til at være uden reel indflydelse (5,56% af stemmerne).

Det fremgår af Ligningsvejledningen, at en vedtægtsændring kun kan sidestilles med en afståelse, når vedtægtsændringen medfører en formueforskydning, herunder at vedtægtsændringer, der alene angår aktiers stemmerettigheder undtagelsesvis fører til, at der skattemæssigt anses for at foreligge en afståelse.

SKAT har ved vurderingen af, hvorvidt der er tale om en afståelse især lagt vægt på følgende:

  • Der er ikke tale om en generel vedtægtsændring, da den kun omfatter A-aktionæren og den ene B-aktionær.
  • Der er tale om interesseforbundne parter (far og søn).
  • Der flyttes ved ændringen væsentlig indflydelse(stemmer) fra en aktionær til en anden.

SKAT finder efter en samlet vurdering, at vedtægtsændringen derfor skal sidestilles med afståelse af aktierne for Aktionær A og Aktionær B.

SKAT indstiller, at der svares nej til spørgsmålet.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.