Dato for udgivelse
08 mar 2007 10:49
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 feb 2007 10:35
SKM-nummer
SKM2007.181.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-043790
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Afvisning, ekspropriation
Resumé
Skatterådet afviser at give bindende svar, idet spørgsmålet ikke kan besvares med fornøden sikkerhed, jf. skatteforvaltningslovens § 24.
Reference(r)
Skatteforvaltningsloven § 24
Henvisning
Processuelle regler på SKATs område 2007-1 C.1.1
Spørgsmål

Er fortjeneste ved salg af del nr. 2 af matrikel nr. 15 C, Y By fritaget for beskatning efter ejendomsavancebeskatningslovens § 11, 2. pkt.?

Svar

Spørgsmålet afvises, da det ikke kan besvares med fornøden sikkerhed, jf. skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2.

Beskrivelse af de faktiske forhold

På baggrund af henvendelse fra X Kommune har skatteyder med overtagelsesdag d. 1. november 2006 solgt jordlod i landzone til X Kommune.

Jordlodden skal anvendes til fremtidig udvidelse af boldbaner mv. for Y Idrætsforening.

Aftalen om køb af et samlet areal på 30.905 m² til en købesum på kr. 818.975 med overtagelse 1. november 2006 er underskrevet af kommunen d. 30. oktober 2006 og sælger d. 9. november 2006.

Det fremgår af skødets punkt 10, at kommunen såfremt der ikke kunne indgås en frivillig aftale om erhvervelse, ville være indstillet på at tilvejebringe det fornødne plangrundlag for, at kommunen kunne erhverve arealet gennem ekspropriation mod erstatning, jf. planlovens § 47.

Det ønskes oplyst, hvorvidt skatteyder er skattepligtig af fortjenesten.

SKATs indstilling og begrundelse

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring ved handel med fast ejendom, medregnes som udgangspunkt ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter ejendomsavancebeskatningsloven.

Dette gælder dog ikke for fortjeneste, der er indvundet ved modtagelse af en erstatningssum i anledning af ekspropriation af fast ejendom. En sådan fortjeneste er skattefri efter § 11, 1. pkt., i ejendomsavancebeskatningsloven (EBL). Reglen om skattefritagelse gælder efter lovens § 11, 2. pkt., også for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen.

Det er ved en højesteretsdom fastslået, at det efter sammenhængen med EBL § 11, 1. pkt., må være en betingelse for anvendelse af EBL § 11, 2. pkt., at det på aftaletidspunktet må påregnes, at dispositionen vil blive gennemtvunget ved ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke bliver indgået, jf. SKM2006.438.SKAT og Ligningsvejledningen 2006-4, afsnit E.J.2.8.

Følgende betingelser skal være opfyldt på aftaletidspunktet, for at overdragelsen af en fast ejendom kan anses for sket i en ekspropriationssituation:

  1. Der skal på aftaletidspunktet være ekspropriationshjemmel i lovgivningen til det pågældende formål. 

På aftaletidspunktet må det kunne påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af frivillig aftale, dvs. at den eksproprierende myndighed skal udvise vilje til at ekspropriere. Der skal foreligge ekspropriationsrealitet. 

SKAT har forgæves anmodet rådgiver for skatteyder indsende dokumentation for, at kommunalbestyrelsen i X Kommune har truffet afgørelse om, at kommunen vil ekspropriere skatteyders ejendom, såfremt det ikke var muligt at indgå en frivillig aftale om salg, samt oplyse, hvorvidt kommunen i den foreliggende sag har hjemmel til at ekspropriere.

Da rådgiver ikke har besvaret SKATs henvendelser, indstilles det, at anmodningen om bindende svar afvises, idet spørgsmålet ikke kan besvares med fornøden sikkerhed, jf. skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.