Dato for udgivelse
25 apr 2007 13:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 mar 2007 12:27
SKM-nummer
SKM2007.279.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
13. afdeling, B-2206-05
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Sambeskatning, kollektiv, elforsyningsselskab, udvidelse, anmodning
Resumé

Ved lov nr. 465/2004 indførtes der et lovbestemt forbud mod, at kollektive elforsyningsvirksomheder, som anvender indgangsværdier opgjort efter selskabsskattelovens § 35 O, indgår i en sambeskatning. Dette forbud havde først virkning fra indkomståret 2005 for "etablerede sambeskatninger og sambeskatninger, der har indgivet anmodning om tilladelse til inden den 26. maj 2004", jf. lov 465/2004 § 2, stk. 1.

HH-koncernen, der omfattede moderselskabet H1 A.m.b.a. og datterselskaberne H5 Handel A/S, H4 Erhverv A/S og H2 Net A/S, var blevet sambeskattet med virkning fra indkomståret 2000. Fra 1. januar 2003 gennemførtes der en omstrukturering i koncernen, som indebar, at selskabet H6 Holding A/S blev indsat mellem moderselskabet H1 A.m.b.a. og de øvrige datterselskaber.

Landsretten tiltrådte, at denne omstrukturering indebar en udvidelse af koncernen, således at sambeskatningen mellem H6 Holding A/S og øvrige selskaber i koncernen for indkomståret 2003 ikke kunne anses som en videreførelse af en allerede etableret sambeskatning, men derimod krævede tilladelse. Da der ikke var indgivet anmodning om tilladelse til sambeskatning omfattende H6 Holding A/S inden den 26. maj 2004, fandt landsretten, at det var med rette, at der ikke var tilladt sambeskatning i det omfang, det ville indebære sambeskatning mellem H6 Holding A/S og H2 Net A/S.

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 31, stk. 13

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-2  S.D.4.1.1.3

Parter

Dansk Energi som mandatar for H1 A.m.b.a.
(advokat Svend Erik Holm)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Kim Lundgaard Hansen)

Afsagt af landsdommerne

M. Levy, Kaspar Linkis og Harald Micklander (kst.)

Under denne sag, der er anlagt den 9. juli 2005, har sagsøgeren, Dansk Energi som mandatar for H1 A.m.b.a., nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at H1 A.m.b.a. for indkomståret 2003 er berettiget til fortsat sambeskatning med H2 Net A/S, H3 Forsyningspligt A/S,H4 Erhverv A/S og H5 Handel A/S, og at det ved en skattefri tilførsel af aktiver etablerede "mellemholdingselskab", H6 Holding A/S, indgår i nævnte sambeskatningskreds med virkning fra 1. januar 2003.

Skatteministeriet har påstået frifindelse.

Sagens omstændigheder

Ligningsrådet traf den 19. april 2005 følgende afgørelse

"...

Reference

Klage af 10. december 2004 over afslag på anmodning om sambeskatning.

Ansøgning

Revisionsinteressentskabet R1 klager på vegne af H1 A.m.b.a., H2 Net A/S m.fl. over ToldSkats afgørelser af 27. oktober 2004 vedrørende indkomståret 2003.

Afgørelse

Under henvisning til tidspunktet for indgivelse af anmodning om ny sambeskatning (29. juli 2004) er det ikke Ligningsrådets opfattelse, at sambeskatningen i nærværende tilfælde er "en etableret sambeskatning" eller "en sambeskatning, der er indgivet anmodning om tilladelse til inden 26. maj 2004."

Der ville ved udvidelse af sambeskatningen med H6 Holding A/S som ansøgt blive etableret en sambeskatning, hvori et kollektivt elforsyningsselskab - omfattet af forbuddet mod sambeskatning - ville indgå.

Det kollektive elforsyningsselskab H2 Net A/S er derfor - i sambeskatningsmæssig henseende - omfattet af det fremrykkede virkningstidspunkt i Selskabsskattelovens § 31 stk. 13, fastsat i lov nr. 465 af 9. juni 2004, § 2, da der ikke er søgt om tilladelse til ny sambeskatning inden den 26. maj 2004.

ToldSkats afslag på anmodning om tilladelse til sambeskatning omfattende H2 Net A/S stadfæstes.

Der henvises til sagsfremstilling og begrundelse.

...

Sagsfremstilling og begrundelse

Den skatteansættende myndigheds afgørelse

ToldSkat fremsendte 27. oktober 2004 to afgørelser vedrørende tilladelse til og afslag på anmodning om sambeskatning. Følgende fremgår af Selsskabsrevisionens afgørelser til H1 A.m.b.a.:

" Selskabet har ved indsendelsen af selvangivelsen anmodet om sambeskatning fra og med indkomståret 2003 mellem:

Moderselskabet

H1 A.m.b.a, CVR-nr. ...

og

datterselskaberne

H6 Holding A/S, CVR-nr. ...

 

H2 Net A/S, CVR-nr. ...

 

H3 Forsyningspligt A/S, CVR-nr. ...

 

H4 Erhverv A/S, CVR-nr. ...

 

H5 Handel A/S, CVR-nr. ...

Faktiske forhold

For indkomståret 2002 var H1 A.m.b.a sambeskattet med H2 Net A/S, H3 Forsyningspligt A/S, H4 Erhverv A/S samt H5 Handel A/S. Selskaberne anvender kalenderårsregnskab.

For indkomståret 2003 udvides sambeskatningen med H6 Holding A/S. Selskabet er stiftet pr. 12. november 2003 ved, at samtlige aktiviteter i H1 A.m.b.a (herunder datterselskabs aktierne) blev overdraget til H6 Holding A/S med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2003, jf. tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver af 12. december 2003.

Selskabets anmodning om sambeskatning er modtaget den 29. juli 2004. Selskabet har anmodet om udsættelse med indsendelse af koncernens selvangivelser til den 1. august 2004, hvilket er imødekommet.

ToldSkat har ved skrivelse af 8. september 2004 truffet afgørelser vedrørende H1 Amba's anmodning om udvidelse af den eksisterende sambeskatning med H6 Holding A/S, samt forslag til ændring af indkomstansættelser for H1 A.m.b.a og datterselskaber i relation hertil.

ToldSkat har efterfølgende modtaget selskabets indsigelser. Selskabet er af den opfattelse, at der er tale om forkerte afgørelser.

Der er afholdt møde mellem ToldSkat og selskabets repræsentanter fra R1 mandag den 12. oktober 2004.

ToldSkat har orienteret om, at sambeskatningsforholdet tages op til fornyet behandling.

ToldSkat har i nærværende skrivelse givet henholdsvis tilladelse til sambeskatning samt afslag på sambeskatning.

Tilladelse

ToldSkat kan efter en fornyet behandling af selskabets anmodning om sambeskatning imødekomme sambeskatning for indkomståret 2003 mellem følgende selskaber:

Moderselskab

H1 A.m.b.a CVR-nr. ...

og

datterselskaberne

H6 Holding A/S CVR-nr. ...

 

H4 Erhverv A/S CVR-nr. ...

 

H5 Handel A/S CVR-nr. ...

Under sambeskatningen vil selskaberne være undergivet de af Ligningsrådet til enhver tid fastsatte vilkår for sambeskatning, jf. selskabsskattelovens § 31. De for indkomståret 2003 gældende vilkår fremgår af TSS-cirkulære 2002-36.

Afslag

ToldSkat kan efter en fornyet behandling af selskabets anmodning om sambeskatning ikke imødekomme sambeskatning for indkomståret 2003 mellem følgende selskaber:

Moderselskab

H1 A.m.b.a CVR-nr. ...

og

Datterselskabet

H2 Net A/S CVR-nr. ...

...

Historik - og sagsforløb

H1 A.m.b.a. er dannet ved en fusion mellem H7 Elforsyning og H8 pr. 1. januar 1999. Pr. 1. januar 2000 gennemførtes fusion med H9 El-forsyning.

H1 A.m.b.a. var indtil udgangen af 1999 fritaget for skattepligt.

Som følge af el-liberaliseringen og den heraf afledte el-skattelov overgik H1 A.m.b.a. - ligesom de øvrige danske el-forsyningsvirksomheder - fra skattefrihed til skattepligt fra og med indkomståret 2000.

H1 A.m.b.a. er det ultimative moderselskab i HH-koncernen.

Koncernen er dannet som følge af det offentligretlige krav om adskillelse mellem monopolaktiviteter og kommercielle aktiviteter. Skatteretligt skete koncerndannelsen i overensstemmelse med el-skattelovens bestemmelser om skattefrie omstruktureringer, dvs. uden skattemæssige konsekvenser for H1 A.m.b.a.

H1 A.m.b.a. har følgelig ikke søgt den nuværende struktur ud fra egne skatteplanlægningshensyn, men var tvunget til at opdele en ellers sammenhængende virksomhed i flere datterselskaber.

H1 A.m.b.a. har - siden mulighed derfor - fra og med indkomståret 2000 været sambeskattet med H2 Net A/S, H3 Forsyningspligt A/S, H4 Erhverv A/S og H5 Handel A/S.

Den 17. juli 2003 anmodede R1 på vegne af H1 A.m.b.a., Told- og Skattestyrelsen om tilladelse til at gennemføre følgende to i forlængelse af hinanden skattefrie tilførsler af aktiver:

Tilførsel af H1 A.m.b.a.'s aktiver til det nystiftede datterselskab H6 Holding A/S.

Tilførsel af netaktiviteten (monopolaktiviteten) fra H6 Holding A/S til H2 Net A/S.

Inden stiftelse af H6 Holding A/S fusionerede H1 A.m.b.a. med transformerforeningerne H10 Netselskab A.m.b.a. og H11 Elselskab A.m.b.a.

Begge transformerforeninger var subjektivt skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 e. Fusionerne blev gennemført skattefrit med virkning fra den 1. januar 2003 med H1 A.m.b.a. som det modtagende selskab. De i fusionsskattelovens §§ 3 og 4 oplistede situationer var ikke aktuelle, hvorfor der ikke blev anmodet om tilladelse.

Efter en skatterevision - som forløb fra foråret 2003 til efteråret 2003 - af hele sambeskatningen tilbage fra og med 2000 og til 2003 som følge af den indgivne anmodning om tilførsel af aktiver - afsluttedes med, at ToldSkat udstedte en forvaltningsakt den 30. oktober 2003 - og gav endelig tilladelse til sambeskatning mellem H1 A.m.b.a. og datterselskaberne H5 Handel A/S, H4 Erhverv A/S og H2 Net A/S gældende tilbage fra og med indkomståret 2000.

Herefter den 12. december 2003 meddelte Told- og Skattestyrelsen tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver. Dog betinget af, at H6 Holding A/S beholder samtlige aktier i H2 Net A/S i en periode på 3 år efter tilførslens gennemførelse.

Tilførsel som anmodet og tilladt blev gennemført med virkning pr. 1. januar 2003.

Selvangivelsen for 2003

Ved brev af 29. juni 2004 fik samtlige selskaber udsættelse af frist for indsendelse af selvangivelse til den 1. august 2004.

Selvangivelse for koncernen blev indsendt den 29. juli 2004. Der blev ikke indsendt ny anmodning om sambeskatning, idet H1 A.m.b.a. fortsat indgav selvangivelse som sambeskatningsmoder, og alene med den udvidelse, at H6 Holding A/S tillige indgik som helejet datterselskab til H1 A.m.b.a. ned til resten af koncernen.

...

Høring (1)

Ovennævnte sagsfremstilling har været fremsendt til R1.

R1 fremsender nedenfor anførte supplerende bemærkninger til sagsfremstillingen og supplerende bemærkninger i øvrigt:

...

1. Bemærkninger til sagsfremstillingen

Ad faktiske forhold

Supplerende skal tilføjes, at det af samtlige selskabers årsregnskaber offentliggjort i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fremgår, at selskaberne er sambeskattet med den resterende HH-koncern. R1 vedlægger kopi af årsregnskabet for H2 Net A/S til orientering. Årsrapporten er offentliggjort den 30. marts 2004. Af årsrapporten for 2003 fremgår følgende side 17:

"Skat af ordinært resultat

H2 Net A/S er sambeskattet med den øvrige selskaber i HH-koncernen. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuldfordeling med refusion). Sambeskatningen bogføres på mellemregning med tilknyttede virksomheder. " Disse oplysninger har således været offentlige myndigheder bekendt - og oplysningerne er direkte tilgængelige.

..."

I indkomståret 2002 var koncernstrukturen således, at H1 A.m.b.a. var moderselskab for fire datterselskaber, der var delt i tre grene. Den ene gren bestod af H2 Net A/S og H3 Forsyning A/S. Den anden gren udgjordes af H5 Handel A/S og den tredje af H4 Erhverv A/S. Ved omstruktureringen af koncernen med virkning fra den 1. januar 2003 blev H6 Holding A/S, som var ny i koncernstrukturen, indsat mellem moderselskabet H1 A.m.b.a. og de tre grene af datterselskaber.

Ved lovforslag nr. 233 af 21. april 2004 om ændring af selskabsskatteloven, FT 2003/2004, tillæg A, side 8130, blev der blandt andet foreslået følgende ændring:

"...

2. I § 31 indsættes som stk. 13:

Stk. 13. Uanset stk. 1, og stk. 6, nr. 5, kan kollektive elforsyningsvirksomheder, jf. § 5 i lov om elforsyning, som anvender indgangsværdier opgjort efter § 35 O, ikke indgå i en sambeskatning.

§ 2. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret 2005.

..."

Af de almindelige bemærkninger til lovforslaget fremgår blandt andet:

"Som led i den energipolitiske aftale af 29. marts 2004 ophæves begreberne »fri« og »bunden« kapital i elforsyningslovgivningen. Med ophævelsen far de kollektive elforsyningsvirksomheder og deres ejere den fulde rådighed og dispositionsret over den kapital, der er til stede i selskaberne. Økonomi- og Erhvervsministeriets lovforslag skal føre til en normalisering af kapitalforhold og ejerstrukturer i elsektoren.

Som en konsekvens heraf ophæves elforsyningslovens § 46, stk. 1-3, som fastsætter, at en kollektiv elforsyningsvirksomhed ikke må yde lån eller stille sikkerhed for andre virksomheder, herunder andre kollektive elforsyningsvirksomheder.

Med ophævelsen af elforsyningslovens § 46 er elforsyningsloven ikke længere til hinder for, at de kollektive elforsyningsvirksomheder kan udnytte en tilladelse til skattemæssig sambeskatning, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 3, 3. pkt. Sambeskatning efter selskabsskattelovens § 31 indebærer, at de selskaber, der indgår i sambeskatningen, hæfter ubegrænset og solidarisk for skatten. Hidtil har udnyttelse af en tilladelse til sambeskatning været i strid med hæftelsesforbuddet i elforsyningslovens § 46.

På denne baggrund foreslås det i skattelovgivningen at indsætte et forbud imod, at kollektive elforsyningsvirksomheder kan indgå i en sambeskatning. Herved sikres det, at sambeskatning stadig er udelukket, uanset ophævelsen af elforsyningslovens § 46.

Der er en række koncerner, hvori der indgår kollektive elforsyningsselskaber, der med hjemmel i den gældende bestemmelse i selskabsskattelovens § 31 har fået tilladelse til sambeskatning. Hvis disse selskaber har udnyttet disse tilladelser, uanset at de derved har overtrådt hæftelsesforbuddet i elforsyningslovens § 46, sikrer lovforslaget, at disse selskaber ikke fremover kan indgå i en sambeskatning."

Efter henvendelse fra Energistyrelsen oplyste H2 Net A/S ved brev af 3. maj 2004 blandt andet, at H2 Net A/S havde fået tilladelse til sambeskatning, og at denne sambeskatningstilladelse var udnyttet. Denne oplysning blev sammen med tilsvarende oplysninger fra andre energiselskaber blandt andet anvendt ved skatteministerens besvarelse af Folketingets Skatteudvalgs spørgsmål 1- 4 af 11. maj 2004 og spørgsmål 7-14 af 27. maj 2004 vedrørende lovforslag nr. 233 af 21. april 2004 om ændring af selskabsskatteloven:

"...

Spørgsmål 4

...

Svar

...

Ifølge ToldSkat er der 37 sambeskattede el-koncerner i 2002, hvori indgår mindst en kollektiv elforsyningsvirksomhed. I forslaget var det forudsat, at håndhævelsen af § 46 i elforsyningsloven fører til et frafald af begæringer om sambeskatning. Denne forudsætning kan ikke længere fuldt ud opretholdes. På baggrund heraf må det derfor konstateres, at lovforslaget indebærer den skærpelse, at sambeskatningen i disse koncerner fra og med indkomståret 2005 ikke længere vil kunne opretholdes.

...

Spørgsmål 8

Hvad er de samlede provenumæssige konsekvenser af at § 46 i elforsyningsloven ikke havde den forventede skattemæssige konsekvens, jævnfør skønnet fra Dansk Energi om et trecifret millionbeløb?

Svar

Såfremt de 37 el-koncerner, som i dag er sambeskattede og hvori indgår mindst en kollektiv elforsyningsvirksomhed, ikke havde været sambeskattede i perioden 2000 til og med 2004 skønnes det med nogen usikkerhed at ville have medført et provenu i størrelsesordenen 230 mio. kr. Det skal bemærkes, at i den situation ville de kollektive elforsyningsvirksomheder således have et større underskud til fremførelse, og såfremt de på sigt selv kan udnvtte disse underskud, er der principielt alene tale om en rentevirkning forbundet med forskydningen af skattebetalingen.

...

Spørgsmål 13

Hvorfor står der 36 sambeskattede el-koncerner i 2002 i bemærkningerne til L 233 når der i svaret på spørgsmål 4 tales om 37 el-koncerner?

Svar

Det skyldes, at der efter lovforslagets fremsættelse er fremkommet nye oplysninger. Der er således ikke 36 sambeskattede el-koncerner, men derimod 37 sambeskattede el-koncerner i 2002.

Der kan desuden tilføjes, at der for årene 2000-2002 samlet har været 42 sambeskattede koncerner, hvoraf nogle sambeskatninger er ophørt som følge af fusioner eller opløsning af selskaber."

Under Folketingets behandling blev der ved Skatteudvalgets betænkning af 26. maj 2004 over forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, FT 2003/2004, tillæg B, side 2083 f, fremsat følgende ændringsforslag til lovforslag nr. 233 af 21. april 2004:

"...

Til § 2

1) I stk. 1 indsættes efter "2005": "for etablerede sambeskatninger og sambeskatninger, der er indgivet anmodning om tilladelse til inden den 26. maj 2004. Loven har virkning fra og med den 26.maj 2004 for sambeskatninger, der ikke er indgivet anmodning om tilladelse til inden den 26. maj 2004."

Af bemærkningerne til ændringsforslaget fremgår blandt andet:

"I lovforslag nr. L 155 (folketingsåret 1999/2000) om ændring af forskellige skattelove (Elselskabers overgang til almindelige skattepligt m.v. - elreformen), der blev fremsat i forlængelse af el-forliget i 1999, der som følge af et bredt forlig i Folketinget (den daværende regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, SF og Kristeligt Folkeparti), blev det forudsat, at el-selskaberne ikke kunne sambeskattes.

Baggrunden er, at de indgangsværdier, der blev fastsat ved overgangen til skattepligt, var meget gunstige. Dette ville give grundlag for skattemæssige afskrivninger i et sådant omfang, at der næppe kunne påregnes skatteprovenu fra disse selskaber i betragtning af, at selskaberne var indtægtsrammeregulerede. Eventuelle fordele som følge af de skattemæssige værdier ville dermed resultere i lavere priser, når de ikke kunne overføres til modregning i kommercielle ejeres øvrige indtægter ved sambeskatning. Forudsætningen var, at fordelene skulle komme forbrugerne til gode.

Af den grund foreslås det, at ændringen af selskabsskattelovens § 31, stk. 13, har virkning fra og med indkomståret 2005 for etablerede sambeskatninger og sambeskatninger, der er indgivet anmodning om tilladelse til inden den 26. maj 2004, samt fra og med dagen for betænkningsafgivelse for sambeskatninger, der ikke er ansøgt om tilladelse til inden den 26. maj 2004.

Ændringsforslaget lukker hermed for fremtiden den mulighed, de kollektive elforsyningsselskaber har i dag for at indgå i en sambeskatning.

Ændringsforslaget sikrer herved, at kommercielle selskaber fremover ikke gennem sambeskatning med kollektive elselskaber kan udnytte de gunstige indgangsværdier, elselskaberne fik ved overgangen til skattepligt."

Ved lov nr. 465 af 9. juni 2004 om ændring af selskabsskatteloven blev selskabsskattelovens § 31, stk. 13, affattet i overensstemmelse med ovennævnte lovforslag, og ændringslovens ikrafttrædelsesbestemmelse blev affattet i overensstemmelse med ovennævnte ændringsforslag.

Koncernens selvangivelse for 2003, som blev indsendt den 29. juli 2004 til skattemyndighederne, er af disse blevet opfattet som en anmodning om sambeskatning.

Procedure

H1 A.m.b.a. har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument af 15. januar 2007, hvori det er anført:

"Til støtte for sagsøgerens påstand gøres det overordnet gældende, at sagsøgte ikke i lov nr. 465 af 9. juni 2004 har hjemmel til for indkomståret 2003 at nægte sagsøgeren ret til sambeskatning med H2 Net A/S.

Siden afgørelsen TfS 1989.262 har det været uomtvistet, at selskaber, som ønsker sambeskatning, har et ubetinget retskrav på sambeskatning, når betingelserne i SEL § 31 er opfyldt.

Det er i nærværende sag uomtvistet, at de almindeligt gældende betingelser og vilkår var opfyldt, og at sagsøgeren derfor alene kan nægtes ret til sambeskatning med H2 Net A/S, hvis sagsøgte har hjemmel i lov nr. 465 af 9. juni 2004 til at nægte sagsøgeren den for indkomståret 2003 ønskede sambeskatning.

Inden der nærmere redegøres for sagsøgerens anbringender til støtte for påstanden, skal det indledningsvis bemærkes, at de fortolkningsprincipper, som Skattedepartementet har redegjort for i den i TfS 1998.137 offentliggjorte meddelelse, fortsat er gældende.

...

Til støtte for, at sagsøgte ikke har hjemmel til at nægte sagsøgeren sambeskatning med H2 Net A/S for indkomståret 2003 gøres det i første række gældende, at sagsøgeren den 26. maj 2004 indgik i en etableret sambeskatning med bl.a. H2 Net A/S.

Ved afgørelse af 30. oktober 2003 ... meddelte ToldSkat tilladelse til sambeskatning af sagsøgeren med bl.a. H2 Net A/S, således at sagsøgeren har været sambeskattet med bl.a. H2 Net A/S i indkomstårene 2000-2002.

Sagsøgeren har ikke ophævet denne sambeskatning.

Sagsøgeren har tværtimod konsekvent fastholdt sambeskatningen også for indkomståret 2003, således som dette er oplyst i regnskaberne, jfr. det i Ligningsrådets afgørelse af 19. april 2005 oplyste . .. og i skrivelsen af 3. maj 2004 til Energistyrelsen ...

De almindelige betingelser for sambeskatning af sagsøgeren med de i påstanden nævnte selskaber også for indkomståret 2003 er opfyldt, idet alle involverede selskaber har samme regnskabsår, og idet sagsøgeren direkte eller via selskaber, der inddrages under sambeskatningen, ejede samtlige aktier i datterselskaberne.

. .. der [er] i en sambeskatning et og kun et moderselskab. I nærværende sag er sagsøgeren moderselskabet efter SEL § 31. Alle de øvrige selskaber er datterselskaber.

Kravet om 100% besiddelse af aktierne i datterselskaberne skal ses i forhold til moderselskabet. Det afgørende for sagsøgerens ret til sambeskatning med bl.a. H2 Net A/S for indkomståret 2003 er dermed, at sagsøgeren i nærværende sag ubrudt har bevaret sin direkte eller indirekte besiddelse af samtlige aktier i H2 Net A/S.

Det er fast antaget i den juridiske teori og administrativ praksis, således som denne er kommet til udtryk ved Ligningsrådets afgørelser offentliggjort i TfS 1994.369, TfS 1995.388 og SKM2004.339.LR, at koncerninterne omstruktureringer ikke bringer en eksisterende sambeskatning til ophør.

Denne praksis, der har hjemmel i SEL § 31, er også sagligt velbegrundet, da der ikke er behov for at kunne ophæve en eksisterende sambeskatning ved sådanne omstruktureringer, hvor der ikke bringes nye virksomheder ind under sambeskatningen. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at der som udgangspunkt ikke blev givet tilladelse til fornyet sambeskatning, når selskaberne selv havde foranlediget en tidligere sambeskatning ophævet.

Den omstrukturering, som Told- og Skattestyrelsen meddelte tilladelse til med afgørelsen af 12. december 2003 ..., og som indebar etablering af "mellemholdingselskabet" H6 Holding A/S, medførte således ikke, at der blev medinddraget et nyt indkomstgrundlag under sambeskatningen, hvor beskatningen ville kunne elimineres via skattemæssige afskrivninger på H2 Net A/S aktiver.

Det skal i denne forbindelse bemærkes, at ToldSkat, som var fuldt ud bekendt med den nævnte omstrukturering af HH-koncernen, i foråret 2004 selv var af den opfattelse, at sagsøgeren fortsat var sambeskattet med bl.a. H2 Net A/S. I modsat fald havde ikke medtaget HH-koncernen på den liste over sambeskattede koncerner, som ... udarbejdede til Skattedepartementet.

De provenumæssige oplysninger, som blev afgivet over for Folketingets Skatteudvalg, hvilede ligeledes på en forudsætning om, at sagsøgeren fortsat var sambeskattet med bl.a. H2 Net A/S.

Der foreligger i nærværende sag tværtimod en situation, hvor sagsøgte ud fra en helt formel betragtning uden økonomisk realitet søger at nægte sagsøgeren en i øvrigt lovlig sambeskatning, som var kendt og forudsat ved vedtagelsen af lov nr. 465 af 9. juni 2004.

Til støtte for, at sagsøgte ikke har hjemmel til at nægte sagsøgeren sambeskatning med H2 Net A/S for indkomståret 2003 gøres det i anden række gældende, at der må anses for at være indgivet en anmodning om tilladelse til sambeskatning af sagsøgeren med bl.a. H2 Net A/S inden den 26. maj 2004.

Der gælder ikke nogen formkrav til en anmodning om sambeskatning. Hverken det første år ved sambeskatningens etablering eller for de senere år, hvor en etableret sambeskatning fortsættes.

Typisk fremgår sambeskatningen blot af selvangivelsen, ligesom regnskaberne - som i nærværende sag - indeholder oplysning om sambeskatningen, uden at der indgives en formel ansøgning om tilladelse til sambeskatning.

Som redegjort for .. . i Ligningsrådets afgørelse af 19. maj 2005 . .. har bl.a. H2 Net A/S i årsrapporten for 2003, som blev offentliggjort den 30. marts 2004, oplyst at være sambeskattet for indkomståret 2003 med de øvrige selskaber i HH-koncernen.

Som omtalt i bl.a. Skatteministerens ... svar på spørgsmål 4 fra Folketingets Skatteudvalg (L 233 - bilag 8) havde Energistyrelsen i april 2004 rettet henvendelse til de kollektive elforsyningsselskaber omkring deres deltagelse i sambeskatning med andre koncernselskaber.

I H2 Net A/S' svar af 3. maj 2004 til Energistyrelsen ... bekræftede selskabet, at det indgik i en sambeskatning, og at sambeskatningsforholdet ikke påtænktes ophævet, hverken med virkning for indkomståret 2003 eller senere indkomstår.

Myndighederne var således, inden Skatteministerens fremsættelse den 26. maj 2004 af forslaget til fremrykket virkningstidspunkt for den senere lov nr. 465 af 9. juni 2004, fuldt ud bekendt med, at sagsøgeren var af den opfattelse, at den af ToldSkat ved afgørelsen af 30. oktober 2003 anerkendte sambeskatning med bl.a. H2 Net A/S fortsat var gældende.

Som det fremgår af Skatteministerens svar på flere spørgsmål fra Folketingets Skatteudvalg, var sagsøgte fuldt ud bekendt med Energistyrelsens henvendelse til de kollektive elforsyningsselskaber, ligesom HH-koncernen indgik i listen over de 37 sambeskattede el-koncerner, som ToldSkat havde udarbejdet til brug for besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Skatteudvalg.

Sagsøgte var således bekendt med den i nærværende sag omhandlede sambeskatning.

Det skal i denne forbindelse bemærkes, at ToldSkat, der var fuldt ud bekendt med den i 2003 gennemførte omstrukturering, ikke på noget tidspunkt fandt anledning til - hverken over for Skattedepartementet i forbindelse med afgivelse af oplysninger om antallet af sambeskattede el-koncerner m.v. eller over for sagsøgeren - til at bemærke, at sambeskatningen af sagsøgeren og H2 Net A/S skulle anses for ophørt med virkning fra og med indkomståret 2003.

Såfremt det måtte blive lagt til grund, at en sambeskatning af sagsøgeren med H2 Net A/S for indkomståret 2003 må forudsætte, at der er indgivet anmodning om tilladelse dertil, skal en sådan anmodning således anses for indgivet senest med H2 Net A/S' brev af 3. maj 2004 til Energistyrelsen

..."

Skatteministeriet har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument af 15. januar 2007, hvori det er anført:

"Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende, at det er med rette, at Ligningsrådet har afvist at meddele sagsøgeren tilladelse til sambeskatning for indkomståret 2003 mellem sagsøgeren og H2 Net A/S og dettes datterselskab H3 Forsyningspligt A/S, da ansøgning herom ikke var indgivet inden den 26. maj 2004, jf. lov nr. 465 af 9. juni 2004, § 2.

Ved lov nr. 465/2004 indførtes bestemmelsen i selskabsskattelovens § 31, stk. 13, hvorefter kollektive elforsyningsvirksomheder, som anvender indgangsværdier opgjort efter selskabsskattelovens § 35 O, ikke kan indgå i en sambeskatning.

H2 Net A/S er - hvilket er ubestridt - en kollektiv elforsyningsvirksomhed, der anvender indgangsværdier opgjort efter selskabsskattelovens § 35 O. Selskabet kan derfor i medfør af bestemmelsen i selskabsskattelovens § 31, stk. 13, ikke indgå i en sambeskatning.

Af lov nr. 465/2004, § 2, stk. 1, fremgår det dog, at selskabsskattelovens § 31, stk. 13, først har virkning fra og med indkomståret 2005 for "etablerede sambeskatninger og sambeskatninger, der er indgivet anmodning om tilladelse til inden den 26. maj 2004".

Sagsøgeren har ... ikke indgivet anmodning om tilladelse til sambeskatning omfattende H6 Holding A/S inden den 26. maj 2004. Spørgsmålet i nærværende sag er derfor reelt, om en sambeskatning for indkomståret 2003 omfattende alle de i sagsøgerens påstand nævnte selskaber kan betragtes som en videreførelse af en allerede etableret sambeskatning, eller om en sådan sambeskatning kræver tilladelse.

Det gøres gældende, at en udvidelse af sambeskatningskredsen, således at nye selskaber medinddrages i sambeskatningen, kræver, at der opnås tilladelse hertil, jf selskabsskattelovens § 31, stk. 1. En sådan sambeskatning kan derfor ikke anses for en "etableret sambeskatning" i den forstand, hvori dette udtryk benyttes i § 2, stk. 1, i lov nr. 465/2004.

Det gøres gældende, at en sambeskatning omfattende nye selskaber ikke kan betragtes som en videreførelse af en allerede etableret sambeskatning, blot fordi udvidelsen af sambeskatningskredsen skyldes, at der er gennemført omstruktureringer inden for koncernen.

Det gøres videre gældende, at der også i administrativ praksis er krævet indgivelse af ansøgning om tilladelse til sambeskatning, når den eksisterende sambeskatningskreds ønskes udvidet med nye juridiske enheder. Også den af sagsøgeren påberåbte afgørelse i SKM2004.339.LR er i overensstemmelse hermed.

Det skal endelig bemærkes, at den omstændighed, at der under behandlingen af lov nr. 465/2004 blev givet Folketinget oplysninger om antallet af elkoncerner, som var sambeskattet i indkomståret 2002, og at HH-koncernen var blandt disse koncerner, er irrelevant for sagens afgørelse.

Der er ingen holdepunkter for at lægge til grund, at afgivelsen af disse - korrekte - faktiske oplysninger indebærer, at de omhandlede elkoncerner, uanset mellemliggende ændringer, har et retskrav på at blive betragtet som "etablerede sambeskatninger" i den forstand, hvori dette udtryk benyttes i § 2, stk. 1, i lov nr. 465/2004."

Landsrettens begrundelse og resultat

Tilladelsen af 30. oktober 2003 til sambeskatning fra og med indkomståret 2000 omfattede moderselskabet H1 A.m.b.a. og datterselskaberne H5 Handel A/S, H4 Erhverv A/S og H2 Net A/S. Ved omstruktureringen af koncernen med virkning fra den 1. januar 2003 skete der en udvidelse af koncernen således, at det nystiftede selskab H6 Holding A/S indsattes mellem moderselskabet H1 A.m.b.a. og de øvrige datterselskaber. Under disse omstændigheder kunne sambeskatning mellem H6 Holding A/S og øvrige selskaber i koncernen for indkomståret 2003 ikke anses som en videreførelse af en allerede etableret sambeskatning, hvorfor sambeskatning med dette selskab krævede tilladelse, således som det også blev givet til moderselskabet H1 A.m.b.a. og datterselskaberne H6 Holding A/S, H4 Erhverv A/S og H5 Handel A/S.

Der kan ikke ved H2 Net A/S' brev af 3. maj 2004 til Energistyrelsen eller i øvrigt anses for at være indgivet anmodning om sambeskatning, før selvangivelsen for indkomståret 2003 blev modtaget af skattemyndighederne den 29. juli 2004. Der var derfor ikke grundlag for at tillade sambeskatning i det omfang, det ville indebære sambeskatning mellem H6 Holding A/S og H2 Net A/S, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 3, jf. lov. nr. 465 af 9. juni 2004 om ændring af selskabsskatteloven.

Herefter, og idet det af sagsøgeren anførte om skatteministerens besvarelse af spørgsmål vedrørende lovforslag nr. 233 af 21. april 2004 og offentliggørelsen af koncernens årsrapport for 2003 ikke kan føre til et andet resultat, frifindes Skatteministeriet.

Efter sagens udfald, økonomiske værdi og omfang forholdes der med sagsomkostninger som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Inden 14 dage skal sagsøgeren, Dansk Energi som mandatar for H1 A.m.b.a., betale 35.000 kr. i sagsomkostninger til Skatteministeriet.