Dato for udgivelse
06 jul 2007 10:20
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 maj 2007 14:37
SKM-nummer
SKM2007.482.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-085047
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Salg + Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ejendom
Resumé
Skatterådet fandt ikke, at en ejerlejlighed kunne sælge skattefrit, idet ejerlejligheden ikke havde tjent til bolig for lejligheden ejer.
Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 1

Henvisning
Ligningsvejledning 2007-2 E.J.1.1

Spørgsmål

  1. Vil avancen opnået ved salg af lejlighed, beliggende A være skattepligtig?
  2. I tilfælde af bekræftende svar, bedes SKAT oplyse, hvor mange procent af avancen skal betales i skat.
  3. Såfremt spørgeren vil afgå ved døden i forbindelse med trafik eller fly ulykke, hvilke konsekvenser vil det få for spørgerens arvinger?
  4. Har det nogen betydning, at lejligheden tilhører spørgernes særeje?

Svar

  1. Ja.
  2. Spørgsmålet afvises. Se sagsfremstilling og begrundelse.
  3. Spørgsmålet afvises. Se sagsfremstilling og begrundelse.
  4. Spørgsmålet afvises. Se sagsfremstilling og begrundelse.
Beskrivelse af de faktiske forhold

B, boende C har i februar 2004 erhvervet en ejerlejlighed, beliggende A. Lejligheden blev overtaget den 1. marts 2004.

Spørgerens datter D blev samme dag, dvs. 1. marts 2004 tilmeldt folkeregisteradresse på A.

Lejligheden bebos yderligere af E, der er datter af D. E blev tilmeldt folkeregisteradresse på A den 1. april 2004.

Det blev oplyst, at forespørgeren på intet tidspunkt har haft adresse på A.

Forespørgeren har endvidere oplyst, at lejligheden er omfattet af virksomhedsskatteordningen.

Forespørgeren har opholdt sig i lejligheden i forbindelse med spørgerens 70 års fødselsdag, vennernes 75 års fødselsdag, barnebarnets fødsel og dåb, spørgerens søns filmpremiere af film ..., 60 års fødselsdag i familien, vennernes guldbryllup, spørgerens svigerdatters kandidatfest m.m.     

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Forespørgeren har oplyst, at lejligheden blev købt, idet spørgeren sammen med sin ægtefælle ofte opholder sig i København i forbindelse med familiebesøg, bogmesser, operabesøg m.m.

Dernæst har spørgeren oplyst, at hendes søn bor i København, og at hendes datter D, udtrykte et ønske om at flytte til København, hvor hun har flere muligheder.

Lejligheden blev derfor udlejet til spørgerens datter, samt hendes datter E.

Det er oplyst, at D betaler den lovpligtige markedsleje.

Det er spørgerens vurdering, at avancen opnået ved salg af lejligheden er skattefri.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

I henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 1, stk. 1, skal fortjeneste ved afståelse af fast ejendom medregnes til den skattepligtige indkomst.

Loven indeholder en undtagelse til denne regel, idet ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, bestemmer, at fortjeneste ved afståelse af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder ikke skal medregnes, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit efter nærværende stykke.

Det er således en betingelse for skattefritagelsen, at den pågældende bolig har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele ejerperioden.

Ifølge det oplyste har spørgerne den 1. marts 2004 overtaget lejligheden, beliggende A. Lejligheden blev allerede den 1. marts 2004 udlejet til spørgernes datter D.

SKAT må således konstatere, at lejeforholdet påbegyndte, simultant med lejlighedens erhvervelse.

Forespørgeren har oplyst, at der ikke blev udfærdiget en skriftlig lejekontrakt. SKAT vurderer imidlertid, at lejeforholdet i overensstemmelse med reglerne i lejelovens kap. II og XIII er tidsubegrænset.

SKAT anfægter ikke, at forespørgeren har brugt lejligheden i forbindelse med familiefester, eller under øvrige ophold i København. SKAT er dog samtidig af den opfattelse, at forespørgeren kun kunne bruge lejligheden på grund af familiemæssige relationer mellem spørgeren og lejeren.

SKAT vurderer derfor, at spørgeren ikke opfylder kravet i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, idet det må lægges til grund, at ejerlejligheden på intet tidspunkt har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet 1 besvares bekræftende, dvs. af spørgeren bliver skattepligtig af en eventuel avance.

Spørgsmål 2

Forespørgeren har i sin anmodning om bindende svar bedt om at få oplyst, hvor meget, der skal betales i procent af den opnåede avance.

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1, at der kun gives bindende svar om de skattemæssige virkninger af en disposition.

Idet en eventuel fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 1, stk. 1, skal medregnes til den skattepligtige indkomst, forudsætter besvarelsen af spørgerens spørgsmål, at der foretages en egentlig skatteansættelse for det indkomstår, hvor ejerlejligheden afstås.

SKAT indstiller derfor, at det afvises at give et bindende svar for så vidt angår spørgsmål 2, jf. skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2.

Spørgsmål 3 og 4

Forespørgeren har i spørgsmål 3 spurgt om, hvilke konsekvenser det vil få for spørgerens arvinger, såfremt spørgeren vil afgå ved døden i forbindelse med trafik eller fly ulykke og i spørgsmål 4 om det har nogen betydning, at lejligheden tilhører spørgernes særeje.

SKAT bemærker, at spørgsmål 3 og 4 vedrører ikke skatteretlige men arveretlige regler.

Dette indebærer, at hverken SKAT eller Skatterådet har kompetence til at besvare det stillede spørgsmål, jf. skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1.

SKAT indstiller derfor, at det afvises at give et bindende svar for så vidt angår spørgsmål 3 og 4, jf. skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.