Dato for udgivelse
03 Jul 2007 11:50
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13. juni 2007
SKM-nummer
SKM2007.470.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-5-1897-0211
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Køb af aktier, betaling, løbende ydelse, del af købesum
Resumé

En yderligere betaling i henhold til en aftale om overdragelse af aktier kunne ikke anses for en løbende ydelse omfattet af ligningslovens § 12 B, men ansås for et tillæg til købesummen for aktierne.

Reference(r)
Ligningsloven § 12 B, stk. 1

Klagen vedrører om en betaling er en løbende ydelse eller en yderligere del af købesummen for køb af aktier.

Landsskatterettens afgørelse

Skattepligtig indkomst

Skattecenteret har ikke godkendt fradrag for udgift til løbende ydelse iht. ligningslovens § 12 B, selvangivet med 300.000 kr.

Landsskatteretten stadfæster skattecenterets afgørelse.

Sagens oplysninger

Ved betinget aftale underskrevet den 11. december 2003 aftalte A A/S med B ApS en overdragelse af aktierne i C A/S til A A/S.

Ifølge aftalens § 4, pkt. 3 C, skulle A A/S udover kontant betaling erlægge et yderligere beløb, der afhang af C A/S' realiserede vareomsætning fra overtagelsesdagen og frem til 30. juni 2004. Det beløb som A A/S skulle betale til B ApS ved en bestemt realiseret vareomsætning fremgår af en tabel under ovennævnte punkt i aftalen.

A A/S' revisors vurdering i 2003 var, at der ikke ville blive udløst nogen yderligere erlæggelse, hvorfor den mulige yderligere ydelse blev kapitaliseret til 0 kr., hvilket blev meddelt kommunen, Skatteafdelingen i brev af 9. juni 2004.

Driftsresultatet blev således, at A A/S skulle erlægge en betaling på 300.000 kr. i henhold til den indgåede aftale.

Skattecenterets afgørelse

Skattecenteret har ikke godkendt fradrag for løbende ydelse med 300.000 kr.

Betalingen af de 300.000 kr. er en del af købesummen for købet af aktier og dermed ikke en fradragsberettiget løbende ydelse efter ligningslovens § 12 B eller statsskattelovens § 6, litra a.

Der er endvidere ikke foretaget kapitalisering af det regulerede beløb som repræsentanten har oplyst i brev af d. 9. juni 2004, hvorfor ydelsen ikke kan fradrages, jf. ligningslovens § 12 B. Dette underbygges af, at repræsentanten i brevet oplyser, at A A/S vurderer, at det regulerede beløb vil udgøre 0 kr.

Klagerens påstand og argumenter

Repræsentanten har nedlagt påstand om, at det selvangivne fradrag godkendes.

Aftalen er underskrevet den 11. december 2003, hvorfor aftaleåret er 2003, medens den løbende ydelse knytter sig til resultatudviklingen i året efter aftaleåret. På aftaletidspunktet er der usikkerhed om ydelsens størrelse, da betalingsbeløbet er afhængigt af resultatudviklingen i første halvår af 2004, dvs. i året efter aftaleåret. Der er tale om såvel endelig opgørelse som forfald af ydelsen efter aftaleåret, hvorfor den afgørende betingelse for, at ydelsen kan kvalificeres som en løbende ydelse, er opfyldt.

At der er tale om en aktieoverdragelse betyder ikke, at den løbende ydelse ikke omfattes af ligningslovens § 12 B, hvilket følger af ordlyden i cirkulære nr. 39 af 21. marts 2000.

Der er ikke tale om et afdrag på købesummen, da størrelsen af den yderligere betaling i så fald burde være endeligt klarlagt allerede på aftaletidspunktet, hvilket ikke var tilfældet.

Den betalte ydelse må herefter anses for at være en løbende ydelse, hvilket følger af ordlyden af ligningslovens § 12 B.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Ifølge ligningslovens § 12 B, stk. 1, skal en løbende ydelse, der helt eller delvist udgør vederlag i en gensidigt bebyrdende aftale om overdragelse af et eller flere aktiver, behandles efter reglerne i bestemmelsens stk. 2 - 11. Der er endvidere efter bestemmelsens stk. 1 tale om en løbende ydelse, når der hersker usikkerhed om enten ydelsens varighed eller ydelsens årlige størrelse, når ydelsen løber ud over aftaleåret.

Retten finder, at der i det foreliggende tilfælde ikke er tale om en løbende ydelse. Retten har lagt vægt på den nære tidsmæssige forbindelse mellem aftalen om overdragelse af aktier og den yderligere betaling, som derfor anses for at være et tillæg til købesummen for aktierne.

Landsskatteretten stadfæster herefter skattecenterets afgørelse.