Dato for udgivelse
09 Jul 2007 14:04
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Jun 2007 12:44
SKM-nummer
SKM2007.490.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-105924
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Arv og gaver + Fradrag og afskrivninger
Emneord
Løbende ydelser, forpligtelseserklæringer
Resumé
En forøget ydelse i en forpligtelseserklærings restløbetid ansås ikke for en fradragsberettiget løbende ydelse, idet merydelsen ikke havde en sådan tidsmæssig udstrækning, at der var tale om en egentlig løbende ydelse.
Reference(r)
Ligningsloven § 12, stk. 1-3
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-2 A.F.4.4.2.
Spørgsmål

Er der mulighed for at ændre beløbet og udløse højere fradrag efter ligningslovens § 12 i perioden 2006-2010 i en forpligtelseserklæring med følgende vilkår:

"Undertegnede forpligter sig hermed til i mindst 10 år, eller indtil min død, at yde en årlig gave til Organisation NN på 2000 kr."?

Svar

Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Organisation NN ønsker at undersøge muligheden for at forhøje bidraget til Organisation NN i allerede udstedte gavebreve, således at Organisation NN kan rådgive gavegiverne korrekt, og således at der ikke opstår forskellig mulighed for fradrag alt efter hvem, der behandler ligningen hos Skattemyndigheden.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

For at udløse fradragsret (op til 15.000 kr. eller 15 % af årsindkomst) på et gavebrev med fast beløb kræves det, at gavebrevet har et usikkerhedsmoment indbygget vedrørende afdragsperioden og størrelsen af gaven - således at der ikke blot er tale om gældsafdragelse. Dette usikkerhedsmoment bibeholdes selv om gavebeløbet hæves/sænkes. Dertil kommer, at der er mulighed for at oprette gavebreve med en %-sats af en given årsindkomst. Denne model medfører at gavebeløbet og dermed fradragsmuligheden varierer fra år til år, og understøtter derfor, at muligheden for, at gavebeløbet også kan variere i andre typer gavebreve. Det bemærkes, at Skatteministeriet har givet en telefonisk ikke-bindende tilkendegivelse, der følger ovenstående argumentation. Organisation NN finder, at det stillede spørgsmål skal besvares med et ja.

SKATs indstilling og begrundelse

Efter ligningslovens § 12, stk. 1-3, er udgifter til løbende ydelser, som er ensidigt påtaget over for foreninger, stiftelser, institutioner m.v. eller religiøse samfund, som er godkendt af skatteministeren, fradragsberettigede ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

For personer kan fradraget for løbende ydelser højst udgøre 15 pct. af yderens personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst.

For selskaber og andre skattepligtige institutioner kan fradraget for udgifter til løbende ydelser højst udgøre 15 pct. af selskabets skattepligtige indkomst.

Den skattepligtige (person eller selskab) kan altid fradrage udgifter til løbende ydelser med indtil 15.000 kr. årligt.

Løbende ydelser er ydelser der enten erlægges i en længere periode eller i en bestemt periode, men så med ubestemte beløb.

Forpligtelsesperioden skal endvidere være af en vis længere varighed for at man kan tale om en løbende ydelse. 

I administrativ praksis omkring skattefradraget efter ligningslovens § 12 er der fastlagt den hovedregel, at forpligtelsen på forhånd må antages at skulle bestå i mindst 10 år, for at der kan være tale om en løbende ydelse. 10 års-reglen er angivet i ligningsvejledningens afsnit A.F.4.4.2.

Som sagen foreligger kan det lægges til grund, at der er tale om efterfølgende ændring af vilkårene i en allerede udstedt forpligtelseserklæring.

I den af forespørgslen omfattede forpligtelseserklæring er der indgået aftale om erlæggelse af faste årlige ydelser på 2.000 kr. for en periode af 10 år (fra 6.11.2000 - 6.11.2010), hvilke ydelser påtænkes øget fra og med 2006 indtil forpligtelseserklæringens udløb.

Det er SKATs opfattelse, at den forøgede ydelse i forpligtelseserklæringens restløbetid ikke kan anses for en løbende ydelse, idet merydelsen ikke har en sådan tidsmæssig udstrækning, at der er tale om en egentlig løbende ydelse. Der er derfor ikke fradragsret for merydelsen i forpligtelseserklæringens restløbetid.

Ønskes der doneret yderligere bidrag med fradragsret, er der dog intet til hinder for afgivelse af en ny 10 årig forpligtelseserklæring på merbeløbet. Fradragsretten er dog betinget af, at beløbsgrænserne i ligningslovens § 12 på 15.000 kr./ 15 pct. ikke samlet overstiges i de udstedte forpligtelseserklæringer.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet har på mødet den 19. juni 2007 tiltrådt SKATs indstilling