Dato for udgivelse
11 jun 2007 10:40
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 maj 2006 15:22
SKM-nummer
SKM2007.364.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
16. afdeling, S-2437-04
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf + Grænsekontrol - samfundsbeskyttelse + Tobak mv. + Øl, vin og spiritus
Emneord
Grov, smugleri, cigaretter, Rusland, konfiskation, produktefterligninger, spiritusafgift
Resumé

T var tiltalt for i 2002 at have indsmuglet samt forsøg herpå af i alt knap 18 mio. stk. uberigtigede cigaretter fra Rusland samt at have opbevaret spiritus uden anmeldelse til Skat, hvorved statskassen blev unddraget 15.675.779 kr. i told og afgifter. Cigaretterne var skjult i udhulede træpaller og tiltalte blev anholdt i færd med at aflæsse en af de træpaller, der indeholdt smuglercigaretter.

Påstanden om konfiskation af cigaretterne, som var ulovligt fremstillede produktefterligninger, blev taget til følge. Derimod var der ikke grundlag efter sædvanlig praksis at konfiskere den fundne spiritus. Landsretten nedsatte fængselsstraffen fra 3 år og 6 mdr. fængsel til 3 års fængsel. Retten fandt ikke grundlag for at give en tillægsbøde efter straffelovens § 50, stk. 2 vedrørende overtrædelse af spiritusafgiftsloven.

Reference(r)

Straffeloven § 289, 2. pkt. jf. toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, og stk. 3

Spiritusafgiftsloven § 31, stk. 1, nr. 2 og 6, jf. § 18, stk. 2

Spiritusafgiftsloven § 31, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2 og 6, jf. § 18, stk. 2

Østre Landsrets dom af 17. maj 2006, 16. afdeling, S-2437-04

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Erling Halskov, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Linde Jensen, Ulla Staal og Helle Hjelm Poulsen (kst.) med domsmænd

----------

Odense Byrets dom af 14. juni 2004, 5. afdeling, SS 5.1420/04

1

smugleri af særlig grov karakter efter straffelovens § 289, 2. pkt. jf. toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, og stk. 3

ved i forening med ukendte medgerningsmænd og med forsæt til unddragelse af betaling af told og afgifter at have planlagt og gennemført indsmugling af anslået ca. 8.901.504 stk. uberigtigede cigaretter fra Rusland via transithavn i ... i Sverige, hvorfra cigaretterne skjult i i alt 32 udhulede træpaller primo november 2002 ved 4 lastbiltransporter blev afsendt til opbevaring i den af tiltalte lejede lagerhal på adressen ...1, hvorfra partiet efterfølgende af tiltalte og ukendte medgerningsmænd blev videredistribueret og solgt, hvorved statskassen blev unddraget i alt kr. 12.263.466,31 i told og afgifter

2

overtrædelse af spiritusafgiftslovens § 31, stk. 1, nr. 2 og 6, jf. § 18, stk. 2 (jf. dagældende stk. 3),

ved med forsæt til afgiftsunddragelse den 29. marts 2003 ca. kl. 23.50 på ...3 i en lejet bil ... at have opbevaret i alt 6 liter uberigtiget whisky af "Highland Pride", uden anmeldelse til ToldSkat og uden at have svaret afgift heraf, hvorved statskassen blev unddraget kr. 660,00 i afgifter.

3

smugleri af særlig grov karakter efter straffelovens § 289, 2. pkt., jf. toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, og stk. 3,

ved indenfor en kortere periode frem til den 19. april 2003 ca. kl. 17.40 i forening med ukendte medgemingsmænd, med foresat til unddragelse af betaling af told og afgifter og med videresalg for øje fra et land udenfor EU til Danmark at have indsmuglet og efterfølgende opbevaret 1.262.800 stk. uberigtigede cigaretter i et lagerrum på den af sigtede lejede ejendom ...3, hvorved statskassen er blevet unddraget i alt kr. 1.739.740,00 i told og afgifter.

4

overtrædelse af spiritusafgiftslovens § 31, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2 og 6, jf. § 18, stk. 2 (jf. dagældende stk. 3),

ved med forstat til afgiftsunddragelse i tiden op til den 19. april 2003 ca. kl. 17.40 i et lagerrum på den af ham lejede ejendom beliggende ...3, at have opbevaret i alt 244 ltr. ubanderoleret spiritus uden anmeldelse til ToldSkat og uden at have svaret afgift heraf, hvorved statskassen blev unddraget kr. 25.163,00 i afgifter.

5

forsøg på smugleri af særlig grov karakter efter straffelovens § 289, 2. pkt., jf. § 21, jf.

toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, og stk. 3,

ved nogen tid forud for den 22. juni 2003 i forening med ukendte medgerningsmænd med forsæt til unddragelse af betaling af told og afgifter i forbindelse med 3 lastbiltransporter efter forudgående planlægning at have forsøgt smugling af anslået ca. 6.676.128 stk. uberigtigede cigaretter fra Rusland via ..., ... havn, i Sverige til opbevaring i den af sigtede lejede lagerhal på adressen ...1 med henblik på videredistribution og -salg herfra, hvilket mislykkedes, idet svensk toldvæsen den 22. juni 2003 inden transporten fra Sverige til Danmark beslagde cigaretterne. Der blev herved forsøgt unddragelse af i alt kr. 9.197.599,73 i told og afgifter.

6

smugleri at særlig grov karakter efter straffelovens § 289, 2. pkt., jf. toldlovens § 73, stk. 3,

ved den 19. juni 2003 ca. kl. 12.15 på adressen ...1 i sin firmabil ... under et tæppe med forsæt til unddragelse af told og afgifter med henblik på videresalg at have opbevaret i alt 69.800 stk. uberigtigede indsmuglede cigaretter, som var erhvervet på et tidligere tidspunkt, hvor statskassen blev unddraget kr. 96.162.40 i told og afgifter.

7

våbenlovens § 10, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 2,

ved den 19. juni 2003 ca. kl, 12.15 i sin leasede bil, ..., på adressen ...1, uden politiets tilladelse at have besiddet 42 stk. 9 mm skarpe patroner.

8

overtrædelse at spiritusafgiftslovens § 31, stk. 3, jf. stk, 1, nr. 2 og 6, jf. § 18, stk. 2, jf. dagældende stk. 3

ved den 19. juni 2003 kl. 12.15 i en lagerhal på den af ham lejede ejendom beliggende ...1 , at have opbevaret i alt 1.344 ltr. spiritus uden anmeldelse til ToldSkat og uden at have svaret afgift heraf, hvorved statskassen blev unddraget kr. 139.012,00 i afgifter.

9

smugleri af særlig grov karakter efter straffelovens § 289, 2. pkt., jf. toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, og stk. 3,

ved i forening med ukendte medgerningsmænd og med forsæt til unddragelse af betaling af told og afgifter at have planlagt og gennemført smugling af 2.287.400 stk. uberigtigede cigaretter fra Rusland via transithavn i ... i Sverige, hvorfra cigaretterne skjult i 8 udhulede træpaller den 18. juni 2003 blev afsendt med lastbil til den af tiltalte lejede lagerhal beliggende ...1, hvor tiltalte den 19. juni 2003 ca kl. 11.00 modtog og aflæssede cigaretterne med henblik på opbevaring og videredistribution og -salg, hvorved statskassen blev unddraget kr. 3.151.316,10 i told og afgifter.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf og tillægsbøde.

Anklagemyndigheden har endvidere i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, nedlagt påstand om konfiskation af de i forhold 3, 6, og 9 nævnte kvanta cigaretter, af de i forhold 2, 4 og 8 nævnte kvanta spiritus samt af de i forhold 7 nævnte patroner.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af kriminalassistent V.1, V.2, V.3, V.4, V.5, V.6, V.7, V.8, V.9, V.10, V.11, V.12, V.13, V.14, V.15, V.16, V.17, V.18 og V.19.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen

En lydoptagelse fra et retsmøde den 7. juni 2004 ved Tingsrätten, Sverige, med afhøring af viddet V.20 uden vidnepligt og vidneansvar har været afspillet

Retten udtaler

Ved anholdelsen den 19. juni 2003 var tiltalte i færd med at aflæsse de pakker med træ, som viste sig at være udhulede og at indeholde indsmuglede cigaretter. Der blev i tiltaltes varebil fundet kasser med ganske tilsvarende cigaretter. Det lægges efter kriminalassistent V.1s forklaring til grund at tiltalte i forbindelse med anholdelsen udtalte, at der var 7 kasser med hver 10.000 cigaretter i varebilen.

Tiltalte afgav i grundlovsforhøret efter anholdelsen en forklaring, som han senere har fragået på flere punkter. I grundlovsforhøret benægtede tiltalte således kendskab til det regnskab, der blev fundet i varebilen. Senere har han bekræftet at regnskabet tilhører ham. Tiltalte forklarede endvidere i grundlovsforhøret at han aldrig tidligere havde været i lagerhallen på ...1. Han har senere bekræftet at han i 2000 indgik aftale om leje af hallen.

Tiltaltes forklaring om at modtageren af trævarerne var en person ved navn MM, forekommer ikke troværdig. Tiltalte fremkom først med denne forklaring mange måneder efter sin anholdelse, og forklaringen bærer i det hele præg af at være konstrueret til lejligheden.

Tiltaltes oplysning om at pågældende MM var til stede ved lagerhallen flere gange i november 2002 i forbindelse med aflæsning af trævarer er endvidere imødegået af vidnerne V.3 og V.6. Disse vidners forklaringer kan uden videre lægges til grund. Herefter finder retten i det hele at kunne bortse fra tiltaltes forklaring om MMs rolle.

Tiltaltes lejemål om lagerhallen på ...1 ophørte formelt i slutningen af 2000. Retten anser det imidlertid for bevist at tiltalte reelt beholdt rådigheden over lagerhallen, idet senere indtrædende lejere enten var stråmænd for tiltalte eller decideret fiktive personer. Retten lægger herved vægt på at det ikke har været muligt at få fastslået de efterfølgende lejeres identitet nærmere eller at få oplyst noget troværdigt formål med lejemålene. Desuden lægges vægt på at tiltalte i flere tilfælde har foretaget kontante lejebetalinger på udlejerens kontor også efter udløbet af hans lejeaftale. Ganske vist har det efter V.9s forklaring også været tilfælde, hvor lejen er blevet betalt af udlændinge men det må efter vidnets forklaring antages at disse udlændinge har optrådt uselvstændigt.

Tiltalte var lejer af en beboelseslejlighed i landejendommen ...3 Tiltalte benyttede ikke selv lejligheden men kom ofte på gården, der blev beboet af flere personer fra Litauen. En af de litauere, som boede på gården, var KN. KN er af flere vidner angivet som en central person i forbindelse mod distribution af illegale cigaretter. Sikre opplysninger i sagen viser at tiltalte har haft en tæt kontakt med KN, hvilket heller ikke er bestridt af tiltalte. Efter en brand på gården blev der fundet store mængder indsmuglede cigaretter og ikke afgiftsberigtiget spiritus. Vidnet V.16 har forklaret at han bemærkede tiltalte til stede på gården en sen aften, hvor en mindre lastbil var kørt ind på gårdspladsen og bakket hen til porten ved den østlige længe. Det var i denne længe der i forbindelse med branden blev fundet cigaretter og spiritus. Vidnet har forklaret at der blev læsset brune papkasser af eller på lastbilen.

Også andre momenter i sagen peger entydigt på at tiltalte har været involveret i aktiviteter med hensyn til indsmuglede cigaretter. Herunder bør nævnes en af politiet aflyttet telefonsamtale den 4. maj 2003, hvorunder tiltalte bekræfter at ville fortage en leverance den følgende dag. Det fremgår klart af samtalens indhold og den anvendte jargon at der ikke tales om en saunaovn, som tiltalte har forklaret i retten. Vidnet V.4 har forklaret at det i miljøet omkring værtshuset H1 forlød, at der kunne købes billige udenlandske cigaretter, og at de kom fra tiltalte. Hun har endvidere forklaret at tiltalte på et tidspunkt tilbød hende nogle cigaretter. Vidnet V.8 har forklaret at tiltalte på et tidspunkt købte 200 papkasser af den type, som blev fundet både på ...3 og ...1, og som med sikkerhed har været brugt til emballering af indsmuglede cigaretter med 50 kartoner i hver kasse. Papkasserne var ikke sædvanlige flyttekasser som forklaret af tiltalte. Endelig bør det nævnes at tiltalte ved anholdelsen var i besiddelse af to telekort til brug i telefonbokse. Disse havde i dagene op til anholdelsen været benyttet til opkald eller opkaldsforsøg til Litauen. Det er ubetænkeligt at fastslå at tiltalte ved at benytte telefonbokse i stedet for egen telefon har forsøgt at skjule sin telekommunikation for politiet.

Konkluderende finder retten det bevist at tiltalte har været involveret i og haft en central rolle med hensyn til indsmugling af meget betydelige mængder cigaretter og distribution af disse cigaretter på det danske marked. Det findes endvidere bevist at tiltalte i noget mindre men dog væsentligt omfang har opbevaret ikke afgiftsberigtiget spiritus.

Bemærkninger til de enkelte forhold i anklageskriftet

Ad forhold 9

Idet tiltalte som nævnt ovenfor havde rådighed over lagerhallen på ...1, og da tiltalte som beskrevet var i færd med at aflæsse træpakkerne med indsmuglede cigaretter på anholdelsestidspunktet findes det bevist at cigaretterne var leveret til tiltalte. Det fordes endvidere bevist at tiltalte har deltaget i planlægningen og gennemførelsen af indsmuglingen, idet han har sikret et passende modtagelsessted for cigaretterne i Danmark.

Ad forhold 8

De 1.344 liter uberigtiget spiritus blev fundet i lagerhallen på ...1, som tiltalte havde rådigheden over. Tiltalte har ikke afgivet en forklaring, som afsvækker formodningen om at det var ham, som opbevarede den nævnte mængde spiritus.

Ad forhold 6 og 7

Som der næmere er redegjort for under indledende bemærkninger kan retten ikke fæste lid til tiltaltes forklaring om en person ved navn MM og dennes rolle i de illegale aktiviteter. Der kan herefter bortses fra muligheden af at tiltalte ikke var bekendt med, at kasserne i varebilen indeholdt cigaretter. Der kan ligeledes bortses fra muligheden af at nogen anden uden tiltaltes viden havde efterladt ammunition i varebilen.

Ad forhold 5

De svenske politimyndigheder beslaglagde efter anholdelsen af tiltalte et stort antal udhulede træpakker med cigaretter indsmuglet fra Rusland. Disse træpakker var beregnet til videretransport til flere aftagere. Vidnet V.20 har forklaret at der var planlagt transport af i alt 4 lastbiler med hver 8 pakker træ til ...1. Denne forklaring er bestyrket ved den telefax, V.20 sendte til det hollandske speditonsfirma G1 B.V. forud for transporten 18. - 19. juni 2003. Det er herefter bevist at tiltalte på tilsvarende måde som beskrevet ad forhold 9 havde deltaget i planlægning af yderligere 3 lastbiltransport med træpakker indeholdende cigaretter. Det kan ikke fastslås hvilke træpakker, der ville være blevet transporteret til tiltaltes lagerhal. Der var en mindre variation i antallet af kartoner med cigaretter i hver udhulet træpakke afhængigt af cigaretmærkat. Retten kan tiltræde at antallet af cigaretter, der anses for forsøgt indsmuglet beregnes som et gennemsnit ud fra den samlede mængde cigaretter beslaglagt i Sverige Det tiltrædes således at antallet af cigaretter omfattet af indsmuglingsforsøget kan anslås til ca. 6.676.128 stk.

Ad forhold 2

Det findes ud fra sagens oplysninger bevist at der i tiltaltes bil i forbindelse med et færdselsuheld den 29. marts 2003 fandtes 6 flasker á 1 liter whisky af mærket Highland Pride. Disse flasker svarer til flasker fundet dels i lagerhallen på ...1 og dels på landejendommen ...3. Det er herefter ubetænkeligt at anse det for bevist at flaskerne ikke var afgiftsberigtigede, og at tiltalte var bekendt med dette.

Ad forhold 1 og 3

Der er under sagen fremlagt transportdokumenter som viser, at der i begyndelsen af november 2002 blev gennemført i alt 4 lastbiltransporter af træpakker af samme art som i juni 2003. Dette er også bekræftt af vidnet V.20. Ifølge transportdokumenterne blev der ved de 4 transporter leveret i alt 32 pakker træ til ...1. Det ligger fast at tiltalte var til stede og deltog i aflæsningen af træpakkerne. Herefter og efter det under indledende bemærkninger anførte må tiltalte anses for modtageren af træet. Tiltalte har imidlertid efter sin egen forklaring ikke handlet med tømmer. Han har heller ikke i øvrigt givet nogen forklaring som kan sandsynliggøre et legalt formål med træet. Formodningen om at der i november 2002 blev transporteret smuglercigaretter i træpakkerne i lighed med den gennemførte og de planlagte transporter i juni 2003 støttes endvidere af, at der ved ransagning af lagerhallen i juni 2003 blev fundet en mængde søm svarende til de søm, der var brugt til at sikre træpakkerne transporteret i juni 2003. Det kan ikke antages at der i almindelighed er noget rimeligt formål med at sømme træstave sammen i forbindelse med ordinære transporter. Med hensyn til de udhulede træpakker var det derimod afgørende for de involverede at de afkortede træstave ikke kunne falde ud og dermed afsløre cigaretterne. Retten finder det herefter tilstrækkeligt bevist at de 32 pakker træ har indeholdt indsmuglede cigaretter. Retten tiltræder også i forhold 1 anklagemyndighedens beregning af antallet af cigaretter, nemlig anslået ca. 5.901.504 stk. Beregningen er foretaget på samme måde som anført ad forhold 5. Det er bevist at tiltalte efterfølgende deltog i videredistribution og -salg af cigaretterne.

Efter det under indledende bemærkninger anførte om tiltaltes tilknytning til og færden på landejendommen ...3 kan det anses for bevist at tiltalte har deltaget i opbevaring af de cigaretter, der blev fundet efter branden den 19. april 2003. Det er imidlertid ikke muligt at fastslå om disse cigaretter hidrørte fra leverancerne i november 2002 eller fra andre leverancer. Da det således ikke kan udelukkes at cigaretterne i forhold 3 er en del af cigaretterne omfattet af forhoId 1, er der i disse forhold kun grundlag for at dømme tiltalte for en samlet mængde på anslået ca. 8.901.504 stk. cigaretter.

Ad forhold 4

Efter det under indledende bemærkninger anførte om tiltaltes tilknytning til og færden på landejendommen ...3 kan det anses for bevist at tiltalte har deltaget i opbevaring af den spiritus, der blev fundet efter branden den 19. april 2003.

Med den anførte modifikation ad forhold 1 og 3 findes tiltalte skyldig i overenstemmelse med anklageskriftet.

Straffeansættelsen og rettens stillingtagen til anklagemyndighedens påstande

Straffen fastsættes efter straffelovens § 259, 2. pkt., jf. toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, og stk. 3, til dels jf. straffelovens § 21, spiritusafgiftslovens § 31, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2 og nr. 6, jf. § 18, stk. 2 (tidligere stk, 3), og våbenlovens § 10, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr, 2, til fængsel i 3 år og 6 måneder.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på at tiltalte over en længere periode har deltaget i den professionelt planlagte og gennemførte indsmugling af ulovligt fremstillede cigaretter. Tiltalte var den direkte modtager af cigaretterne efter indsmuglingen til Danmark og det må antages at tiltalte selvstændigt kunne forestå distribution af den meget betydelige mængde cigaretter. Domfældelsen for indsmugling af cigaretter og forsøg herpå omfatter en samlet mængde på knap 18 mio. stk.

Under hensyn til at tiltalte er idømt en langvarig fængselsstraf og under hensyn til det nedenfor nævnte krav om betaling af unddragne told- og afgiftsbeløb findes der ikke at være grundlag for i medfør af straffelovens § 50, stk. 2, tillige at fastsætte en tillægsbøde.

Tiltalte har under sagen været frihedsberøvet fra den 19. juni 2003 til den 14. juni 2004.

Anklagemyndigheden påstand om konfiskation af de i forhold 7 nævnte patroner tages til følge i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1.

Påstanden om konfiskation af de i forhold 3, 6 og 9 nævnte cigaretter, som er ulovligt fremstillede produktefterligninger, tages ligeledes til følge i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, nr. 2.

Derimod er der ikke grundlag for at træffe bestemmelse om konfiskation af den i forhold 2, 4 og 8 nævnte spiritus, hvis oprindelse ikke er nærmere fastslået Det bemærkes i den forbindelse at tiltalte pålægges at betale den unddragne spiritusafgift. Det er sædvanlig praksis i disse tilfælde ikke tillige at træffe bestemmelse om konfiskation

Et af anklagemyndighedens på vegne Toldskat fremsat krav om betaling af unddragne told- og afgiftsbeløb med 17.415.519,81 kr. tages efter retsformandens bestemmelse til følge med fradrag af told- og afgiftsbeløbet på 1.739.740,00 kr., nævnt i forhold 3. Det samlede beløb til betating udgør herefter 15.675.779,81 kr.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med fængsel i 3 år og 6 måneder.

Hos tiltalte foretages konfiskation af 3.620.000 stk. uberigtigede cigaretter og 42 stk. skarpe 9 mm patroner.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Inden 14 dage skal tiltalte betale 15.675.779,81 kr. til Toldskat.

----------

Østre Landsrets dom af 17. maj 2006, 16. afdeling, S-2437-04

Odense Rets 5. afdelings dom af 14. juni 2004 (SS 5.1420/04) er anket af T med endelig påstand om frifindelse i forholdene 1, 3-6, 8 og 9, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse efter anklageskriftet samt skærpelse.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om konfiskation og betaling af told og afgifter som anført for byretten.

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne kriminalassistent V.1, V.3, V.5, V.6, V.8, V.9 og V.14, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Der er i landsretten endvidere afgivet vidneforklaring af V.21.

De i byretten af vidnerne V.2, V.4, V.7, V.10, V.11, V.12, V.13, V.15, V.16, V.17, V.18-Hansen og V.19 afgivne forklaringer er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 965 c, stk. 4.

Den af V.20 for Tingsrätten afgivne vidneforklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 877, stk. 2, nr. 3.

Forklaringer

Tiltalte har supplerende forklaret bl.a., at det er korrekt, at han først i foråret 2004 fortalte politiet om MM, og når han da gjorde det, skyldtes det, at politiet tilkendegav, at hvis han ikke fortalte om sine kontakter, ville han selv komme til at "hænge" på det hele. Dertil kom, at han frygtede repressalier fra MM. Han har aldrig haft kendskab til MMs telefonnummer eller adresse. Kontakten mellem dem skete hver gang på MMs initiativ.

Vedrørende forhold 1 har tiltalte supplerende forklaret, at han i november 2002, hjalp MM med at læsse træ af i lagerhallen i 2 eller muligt 3 tilfælde. Han har derimod ikke deltaget i aflæsning af træ i maj 2003, og han har på intet tidspunkt været med til at pakke træbundterne ud. Han lagde heller ikke mærke til sømhuller i træet og havde ingen mistanke om, at der blev smuglet varer i træet. I foråret 2003 spurgte KN, om han ville købe nogle af de trælægter, som han havde været med til at læsse af i lagerhallen, og tiltalte forstod det således, at KN havde købt træet af MM. Efter at have forhørt sig om priser for sådanne trælægter hos forskellige tømmerhandlere, købte han trælægter af KN og videresolgte disse med fortjeneste på 1 kr. pr. meter bl.a. til V.21, G2 Træindustri. Når han ikke tidligere har fortalt herom, skyldes det, at han ikke er blevet spurgt herom. Han har aldrig foranlediget transport af cigaretter eller spiritus, og de kasser, som han købte af V.8, blev hovedsagelig brug til transport af træpiller.

Tiltalte kan erkende sig skyldig i forhold 2. Han tænkte dengang ikke nærmere over, at de 6 liter whisky ikke var banderoleret.

Tiltalte har vedrørende forhold 3 supplerende forklaret, at han aldrig har foranlediget transport af cigaretter eller spiritus til gården i ...3. Han kom på gården, og fremleje af lejemålet i ...3 skete alene i opsigelsesperioden.

Vedrørende forhold 5 har tiltalte supplerende forklaret, at han ikke har hørt om V.20 før under nærværende sag og heller ikke om de udlændinge, som V.20 har nævnt i sin forklaring. Han har aldrig haft kontakt med et firma i Belgien eller med en polak ved navn DV, ligesom han ikke kender russerne LF og SK. Den 19. juni 2003 havde han blot fået besked på at aflæsse sendingen med træ, og MM og KN havde intet nævnt om, at der ville komme yderligere sendinger. Han har ikke siden sommeren 2003 haft kontakt med hverken KN eller MM.

Tiltalte har vedrørende forhold 6 supplerende forklaret, at KN og MM den pågældende morgen var på hans bopæl. Inden KN og MM sammen forlod bopælen, bad MM ham om i sin bil at medbringe sække med tøj i. Tiltalte mener ikke, at han var med til at lægge sækkene i bilen, men han vil dog ikke afvise dette. Sækkene viste sig rettelig at indeholde cigaretter, hvilket tiltalte dog nok også havde haft en formodning om dels på grund af sækkenes vægt, dels fordi han vidste, at der efter branden var fundet cigaretter på gården. Ved anholdelsen udtalte tiltalte sig ikke om, at der var 70.000 stk. cigaretter i sækkene. Regnskabet, der blev fundet i bilen, viser muligvis hans beregninger over, hvor meget han skulle låne for at kunne finansiere indkøb af træpiller eller træbjælker til opførelse af fritidshuse. Han skulle skaffe 3 mio. kr. for at få en fast kontrakt med en træleverandør. Han havde 400.000 kr. fra de lån, han havde optaget i sine ejendomme, og skulle låne det resterende beløb. Måske er regnskabet en opstilling i denne sammenhæng. Det er hans "bedste bud". Navnene påført samme regnskab er navne på skyldnere fra restaurant H1, som han i april 2003 havde overtaget forpagtningen af.

Tiltalte kan erkende sig skyldig i forhold 7 og har herom forklaret, at han i mange år har gået til pistolskydning, og patronerne, som blev fundet i bilen, havde han haft i sin lomme og glemt at aflevere i skydeklubben, inden han sidste gang forlod denne. Når han ikke tidligere har fortalt herom, skyldtes det frygt for misbilligelse fra skydeklubbens side.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han fortsat bor sammen med sin kæreste, som skal nedkomme med deres fælles barn om ca. seks uger. Han har siden 1. juli 2009 haft job som bogholder.

V.1 har supplerende forklaret bl.a., at efter at han den 19. juni 2003 havde anholdt tiltalte og anbragt ham på bagsædet i patruljebilen og selv sat sig ved siden af ham, var hverken han eller tiltalte ude af bilen igen på ...1. Tiltaltes oplysninger om, at der var ca. 70.000 indsmuglede cigaretter i hans bil, videregav han til en kollega.

V.6 har supplerende forklaret bl.a., at V.3 ikke førte gaffeltrucken alle de gange, som tiltalte lånte en sådan af ham. Han er sikker på, at det sidste gang, tiltalte lånte en gaffeltruck af ham, var nødvendigt at benytte to trucks. Han gik derfor selv med over i lagerhallen for at sikre sig, at aflæsningen skete forsvarligt. Han er endvidere sikker på, at denne aflæsning fandt sted i 2003, og så vidt han husker i maj måned.

V.9 har supplerende forklaret bl.a., at hun af sin chef, direktør NN, fik indtryk af, at lejeren SS var en, som tiltalte havde bragt i forslag. Da hun efter sin ferie i august 2002 af NN fik at vide, at SS havde været på kontoret og betalt leje, tænkte hun, at det var godt, at man endelig havde set den pågældende. Da hun på et senere tidspunkt nævnte dette for tiltalte i forbindelse med, at han igen kom for at betale leje, fortalte han, at det rettelig havde været ham, der også havde foretaget lejebetalingen i august måned 2002. Hendes direktør må således enten ikke tidligere have set tiltalte eller glemt, hvordan han så ud.

V.21 har forklaret bl.a., at han er indehaver af G2 Træindustri,, og at han af sit bilagsmateriale kan se, at han i marts 2003 ad to gange købte tømmer af tiltalte. Han kan huske, at han blev ringet op af tiltalte, som han ikke i forvejen kendte, og som spurgte, om han ville købe træ af ham i dimensionen 50 mm x 100 mm x 6 meter. Vidnet bekræftede at være interesseret heri, og den følgende dag kom den første leverance. Vidnet købte i alt ca. 13.000 meter tømmer i den nævnte dimension og betalte tiltalte herfor 3 kr. inklusiv moms pr. løbende meter. Vidnet betalte med checks. Han må have fået tiltaltes telefonnummer, for han kan huske, at han efterfølgende flere gange forgæves forsøgte at få kontakt med tiltalte dels for at få tiltaltes SE-nr., som tiltalte ikke havde kunnet huske og derfor lovet at vende tilbage med, hvilket han dog ikke gjorde, dels for at købe yderligere træ af tiltalte. Træet var af god kvalitet og blev af vidnet i det væsentlige anvendt til fremstilling af emballage. Han observerede ikke sømhuller i træet, hvilket han ville have gjort, dersom de havde været placeret tættere og i adskillige lægter. Hans folk, der arbejdede med træet, gjorde ham heller ikke opmærksom på sømhuller i træet.

Landsrettens begrundelse og resultat

Ad forhold 1

Efter de afgivne forklaringer, herunder navnlig V.6s og V.3s forklaringer, lægges til grund, at tiltalte i tiden i og omkring november måned 2002 i lagerhaller på ...1. modtog og deltog i aflæsningen af flere sendinger træpaller af samme art og omfang, som blev fundet under politiaktionen den 19. juni 2003. Det kan, navnlig efter V.9s forklaring, endvidere lægges til grund, at tiltalte på dette tidspunkt, uanset han formelt havde opsagt lejemålet ...1, havde den faktiske rådigheden over lagerhallen. Efter de i sagen fremlagte transportdokumenter samt de i lagerhallen i forbindelse med tiltaltes anholdelse fundne mærkesedler, findes det godtgjort, at den november 2002 blev gennemført 4 transporter af i alt 32 paller træ til ...1. Dette støttes endvidere af den forklaring, som V.20 har afgivet for Tingsrätten i Sverige. På denne baggrund, og idet nærværende forhold må ses i sammenhæng med det nedenfor anførte vedrørende de øvrige forhold, tiltræder landsretten, at tiltalte er fundet skyldig som sket. Det regnskab, som tiltalte fandtes i besiddelse af ved anholdelsen den 19. juni 2002, anses for navnlig at angå indsmuglede cigaretter, og tiltaltes skriftende forklaringer om regnskabet kan ikke tillægges betydning. Det bemærkes, at landsretten som byretten kan tiltræde anklagemyndighedens beregning af antallet af indsmuglede cigaretter.

Ad forhold 2

Tiltalte har for landsretten erkendt sig skyldig i dette forhold.

Ad forhold 3 og 4

Tiltalte har forklaret, at han fortsatte med at komme på landejendommen ...3, efter at have opsagt og fremlejet beboelseslejligheden på ejendommen til nogle litauere. Herefter, og efter de under sagen afgivne vidneforklaringer om tiltaltes færden på ejendommen, herunder forklaringen fra vidnet V.16, lægges det også af landsretten til grund, at tiltalte havde rådighed over lokaler i ejendommen, hvori der efter branden den 19. april 2003 blev fundet den i anklageskriftet angivne mængde spiritus og cigaretter. Det tiltrædes derfor også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er skyldig efter anklageskriftet. Landsretten kan videre tiltræde den af byretten foretagne bevisvurdering, hvorefter det ikke kan udelukkes, at de i lagerrummet opbevarede cigaretter hidrørte fra de i forhold 1 indsmuglede cigaretter. Tiltalte vil således i forholdene 1 og 3 alene være at dømme for en samlet mængde på anslået ca. 8.901.504 stk. cigaretter.

Ad forhold 5

Det fremgår af de under sagen fremlagte transportdokumenter bl.a., at i alt 4 lastbiler skulle være sendt til ...1, hvilket støttes af den af vidnet V.20 afgivne forklaring. De i Sverige beslaglagte cigaretter var indpakket på tilsvarende måde, som de i forhold 9 fundne cigaretter, og cigaretterne var planlagt leveret efter samme fremgangsmåde som leveringerne i forhold 1, hvor der ligeledes blev anvendt 4 lastbiltransporter. Det lægges på denne baggrund til grund, at en del af de i Sverige beslaglagte cigaretter var beregnet for videretransport til den af tiltalte anvendte lagerhal i ...1. Det tiltrædes herefter, at tiltalte er skyldig efter anklageskriftet, idet bemærkes, at landsretten også i dette forhold kan tilslutte sig den af anklagemyndigheden foretagne beregning af antallet af indsmuglede cigaretter.

Ad forhold 6

Tiltalte har for landsretten ændret sin forklaring om indholdet af de sække, der blev fundet i hans firmabil under politiaktionen den 19. juni 2003. Ifølge denne forklaring havde tiltalte formodning om, at sækkene indeholdt indsmuglede cigaretter. Herefter, og navnlig henset til den af kriminalassistent V.1 afgivne forklaring, findes tiltalte også efter bevisførelsen for landsretten skyldig efter anklageskriftet.

Ad forhold 7

Tiltalte har for landsretten erkendt sig skyldig i dette forhold.

Ad forhold 8 og 9

Da tiltalte blev anholdt i lagerhallen på ...1, var han i færd med at aflæsse en af de træpaller, der indeholdt smuglercigaretter. I lagerhallen blev foruden de i pallerne skjulte cigaretter fundet 1.344 liter uberigtiget spiritus. Tiltalte, der som nævnt havde rådigheden over lagerhallen, har under sagen afgivet skiftende forklaringer om de konkrete omstændigheder. Det tiltrædes herefter også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig som sket.

Straffen, der fastsættes efter de af byretten angivne bestemmelser, nedsættes til fængsel i 3 år. Landsretten har herved tillagt det betydning, at tiltalte må anses for at have indtaget en central rolle i indsmuglingen af cigaretter og spiritus. I formildende retning er det imidlertid tillagt vægt, at forholdene blev begået i 2002 og 2003, og den lange tid, der er forløbet fra byretsdommens afsigelse, og til ankesagen blev domsforhandlet, skyldes ikke tiltaltes forhold.

Dommens afgørelser, om konfiskation og betaling af told og afgifter med 15.675.779,81 kr. stadfæstes.

Tiltalte har under sagen været frihedsberøvet som anført i byrettens dom.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes med den ændring, at straffen for T nedsættes til fængsel i 3 år.

Det idømte beløb skal betales inden 14 dage.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.