Dato for udgivelse
22 feb 2007 12:30
SKM-nummer
SKM2007.134.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-034576
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold
Emneord
Sambeskatning, omlægning, indkomstår, administrationsselskab
Resumé
Skatterådet bekræfter, at administrationsselskabet kan omlægge sit indkomstår til at følge datterselskabets indkomstår. Administrationsselskabet har indkomstår 1. maj - 30. april. Datterselskabet har indkomstår 1. januar - 31. december.
Hjemmel
06-134735
Reference(r)
Selskabsskatteloven § 31 B, stk. 1
Henvisning

Ligningsvejledningen 2007-1 S.D.4.3

Sagsfremstilling og begrundelse

A har indkomstår 1. maj - 30. april.

Den 27. juni 2006 købte A aktiekapitalen i B. B har indkomstår 1. januar - 31. december.

Selskaberne skal sambeskattes, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 1. Det øverste moderselskab der deltager i sambeskatningen, skal udpeges som administrationsselskab i sambeskatningen, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 4.

Fra 27. juni 2006 bliver A administrationsselskab for koncernen, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 4, da det fra og med denne dato er det øverste moderselskab, der deltager i sambeskatningen. Etablering af koncernforbindelsen i relation til sambeskatningsreglerne er derfor sket denne dag.

Hvis et selskab ved etableringen af koncernforbindelsen har et indkomstår, som afviger fra administrationsselskabets indkomstår, omlægges selskabets indkomstår efter reglerne i selskabsskattelovens § 10, stk. 1-4, så det udløber samtidig med administrationsselskabets indkomstår, jf. selskabsskattelovens § 10, stk. 4, 2. pkt.

Det følger af selskabsskattelovens § 10, stk. 5, at alle selskaber i en sambeskatning omfattet af selskabsskattelovens § 31 skal have samme indkomstår som administrationsselskabet, jf. § 31, stk. 5.

Det medfører, at B ved indtræden i sambeskatningen med A skal omlægge sit indkomstår, så det udløber samtidig med A's indkomstår.

Ansøgeren har anmodet om Skatterådets tilladelse til i stedet at omlægge administrationsselskabets, A's, indkomstår. Administrationsselskabet ønsker at omlægge sit indkomstår til 1. januar - 31. december med omlægningsperioden 1. maj 2006 - 31. december 2007.

Ansøgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ansøgeren finder, at det er mest praktisk og mindst administrativt krævende at omlægge administrationsselskabets indkomstår. Det er udelukkende i B, der foregår driftsaktivitet. Der er en årlig omsætning på ca. x mio. kr., xx ansatte og en balancesum på ca. xxx mio. kr. Heraf udgør varedebitorer og varelager i alt ca. xxxx mio. kr. Der anvendes pt. gode og hensigtsmæssige rutiner m.h.t. status og lageroptælling.

En omlægning af indkomståret for B vil medføre øgede omkostninger for selskabet. Der er ingen aktiviteter i A, udover, at det fungerer som holdingselskab.

Der er derfor langt færre administrative og revisions- og regnskabsmæssige krav, der skal opfyldes ved en omlægning af A's indkomstår end ved en omlægning af B's indkomstår. En omlægning af A's indkomstår vil desuden ske med den mindst mulige belastning af bogholderi og IT-systemer.

Sagsfremstillingen er sendt til udtalelse hos ansøgeren. Ansøgeren supplerer sine argumenter med, at A kun ejer datterselskabet B, og at det netop er de administrative omkostninger, som taler for den ønskede omlægning.

SKATs indstilling og begrundelse

Det fremgår af selskabsskattelovens § 31 B, stk. 1, at Skatterådet kan tillade, at omlægning af indkomstår ved etablering af koncernforbindelsen sker på anden måde end foreskrevet i selskabsskattelovens § 10, stk. 5, hvis administrative hensyn til selskaberne taler herfor og der ikke opnås særlige skattemæssige fordele herved.

Det er SKATs opfattelse, at der er administrative hensyn, der taler for, at dispensation til omlægning af administrationsselskabets indkomstår bør gives efter selskabsskattelovens § 31 B, stk.1. Der ses desuden ikke at opnås særlige skattemæssige fordele herved.

SKAT indstiller derfor, at tilladelse til omlægning af administrationsselskabets indkomstår gives efter selskabsskattelovens § 31 B, stk. 1 med den ønskede omlægningsperiode.

Sagsfremstillingen og SKATs indstilling er sendt til udtalelse hos Skattecenter Y. Skattecenter Y udtaler, at B har negative indkomster i 2005 og har ikke yderligere faktiske oplysninger til sagen.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Afgørelsen forholder sig alene til ansøgerens anmodning om omlægning af administrationsselskabets indkomstår. Konsekvenserne heraf for datterselskabet omtales ikke, da dette er et ligningsmæssigt anliggende. For en beskrivelse af hvilken periode sambeskatningsindkomsten skal omfatte, henvises til SKM 2006.773 SKAT.

Kommentar

Der er i afgørelsen henvist til den praksis der er offentliggjort med SKM 2006.773.SKAT. Den foreliggende situation findes dog ikke fuldt ud at være beskrevet i den tidligere offentliggjorte praksis, hvorfor SKAT vejledende kan oplyse følgende:

Der er ansøgt om tilladelse til at omlægge administrationsselskabets indkomstår, så det kommer til at følge datterselskabets indkomstår. Administrationsselskabet har indkomstår 1. maj - 30. april. Den 27. juni 2006 erhverver administrationsselskabet datterselskabet B, der har indkomstår 1. januar - 31. december 2006. På det tidspunkt hvor koncernforbindelsen etableres, den 27. juni 2006, har A påbegyndt indkomståret 2007, mens B er midt i indkomståret 2006. Da sambeskatning forudsætter, at de omfattede selskaber har samme indkomstår, er det også nødvendigt at ændre B's indkomstår 2006. Hjemlen hertil fremgår af selskabsskattelovens § 10, stk. 5, 3. pkt.

Det følger af selskabsskattelovens § 10, stk. 5, 3. pkt., at hvis et selskab ved etableringen af koncernforbindelsen har et indkomstår, som afviger fra administrationsselskabets indkomstår, omlægges selskabets indkomstår efter reglerne i stk. 1-4, så det udløber samtidig med administrationsselskabets indkomstår. Da A ved etablering af koncernforbindelsen den 27. juni 2006 har påbegyndt et indkomstår (2007), der endnu ikke er påbegyndt af datterselskabet B, anses datterselskabets indkomstår (2006) for udløbet ved etableringen af koncernforbindelsen den 27. juni 2006. Det vil sige, at B's indkomstår 2006 kommer til at omfatte perioden 1. januar 2006 -26. juni 2006. B's indkomstår 2007 kommer til at omfatte perioden 27. juni 2006 - 31. december 2007. A's indkomstår 2007 forlænges, så det udgør perioden 1. maj 2006 - 31. december 2007. Fra og med indkomståret 2008 følger indkomståret kalenderåret i begge selskaber.