Dato for udgivelse
20 Jun 2007 15:33
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
3. maj 2007
SKM-nummer
SKM2007.414.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
8. afdeling, B-0922-06
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Modregning og transport + Udlæg
Emneord
Gensigdighed, modregning, negativ, momsangivelse
Resumé

Sag vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt skattemyndighederne havde været berettiget til at foretage modregning i sagsøgerens krav på negativ moms.

Landsretten fastslog, at betingelserne for at foretage modregning havde været opfyldt.

Endvidere fandt landsretten, at sagsøgeren ikke efterfølgende havde dokumenteret, at den fordring, som skattemyndighederne havde foretaget udlæg i og anvendt til modregning, ikke bestod.

Reference(r)
Opkrævningsloven § 12, stk. 4
Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2007-2 K.5.2

Parter

H1 Partnere A/S
(advokat Michael Bach Jensen)

mod

SKAT, Hovedcentret
(Kammeradvokaten ved advokat Sune Riisgaard)

Afsagt af landsdommerne

Torben Geneser, Peter Buhl og Katrine Waage-Petersen (kst.)

Indledning

Denne sag handler om, hvorvidt skattemyndighederne har været berettiget til at modregne i H1 Partnere A/S' krav på negativ moms.

Sagen er anlagt ved Københavns Byret den 13. januar 2006 og henvist til Vestre Landsret den 24. april 2006.

Påstande

Sagsøgeren, H1 Partnere A/S, har nedlagt påstand om, at sagsøgte, SKAT, Hovedcentret, tilpligtes til sagsøgeren at betale 348.334 kr. med renter i henhold til rentelovens § 5, stk. 1, fra den 13. maj 2003.

Skat, Hovedcentret har påstået frifindelse.

Sagsfremstilling

Den 2. april 2003 foretog ToldSkat udlæg for 348.334 kr. i G1 ApS tilgodehavende hos H1 Partnere A/S. Ifølge kontoudtog af samme dato var tilgodehavendet på 1.326.332,75 kr.

Ved brev af 2. april 2003 fra ToldSkat blev H1 Partnere A/S bedt om at notere udlægget. Ved påtegning på brevet bekræftede H1 Partnere A/S den 8. april 2003 modtagelsen.

Ved modregningsmeddelelse af 14. maj 2003 til H1 Partnere A/S foretog ToldSkat, modregning i H1 Partnere A/S' negative momstilsvar for marts måned 2003 med ToldSkats tilgodehavende i medfør af udlægget.

H1 Partnere A/S' advokat rettede ved brev af 13. juni 2003 henvendelse til ToldSkat. Det fremgår af brevet, at ToldSkat blandt andet blev anmodet om at bekræfte følgende:

"Såfremt det efterfølgende viser sig ved endelig voldgift, domstolsafgørelse eller frivilligt forlig, at G1 ApS fordring på H1 Partnere A/S udgør et mindre beløb end kr. 348.334,00, vil ToldSkat være forpligtet til at udbetale differencen mellem den foretagne modregning på kr. 348.334,00 og G1 ApS reelle fordring i henhold til endelig voldgiftsafgørelse/domstolsafgørelse eller frivilligt forlig med sædvanligt rentetillæg, jf. gældsbrevslovens § 27."

ToldSkat erklærede sig ved brev af 13. juni 2003 enig i det anførte.

Ved dekret af 21. august 2003 blev G1 ApS taget under konkursbehandling med fristdag den 20. august 2003.

I kurators halvårsredegørelse af 7. juli 2004 er som aktiv nr. 3 anført:

"Tilgodehavende hos H1 Partnere A/S. Forud for konkursdekretets afsigelse er af advokat SM udarbejdet udkast til klageskrift med påstand om betaling af kr. 1.355.517,50. Foreløbig nedskrives sagen til 350.000,00"

Af redegørelsens bemærkninger fremgår blandt andet:

"For så vidt angår mellemværende med H1 Partnere A/S har der ad flere kanaler været kontakt til H1 Partnere, der afviser ethvert krav kategorisk; idet det fastholdes, at dele af konkursboets krav bestrides, og at H1 Partnere A/S i øvrigt har modkrav, der overstiger boets krav.

Der er advokat SM, der (for det konkursramte selskab, forud for konkursen) udarbejdede udkast til klageskrift vurdering, at sagen bør forfølges, og bør resultere i et provenu i størrelsesordenen mindst ca. kr. 5-600.000,00, og i "worst case" ikke under kr. 350.000,00.

...

Henset til boets dividendemæssige forhold, hvorefter det vil være § 95-kreditorerne, der skal risikere mindre dækning, for at § 97-[kreditorerne.red.SKAT] kan opnå delvis dækning, hører kurator gerne, om det er § 97-kreditorerne, der helt/delvist vil indestå for omkostningerne ved sagens førelse overfor H1 Partnere A/S.

På det foreliggende grundlag, jfr. det ovenfor anførte, er det kurators opfattelse, at sagen bør føres, men kurator forbeholder sig at afstå herfra; henset til ovenstående betragtninger."

I redegørelsens afsnit om bobehandling og boets afslutning blev det oplyst, at bobehandlingen primært vedrørte inddrivelse af debitorer, herunder eventuelt igangsætning af voldgiftssag i forhold til H1 Partnere A/S, og at dividende til simple kreditorer var afhængig af et positivt udfald af voldgiftsagen mod H1 Partnere A/S.

Af kurators halvårsredegørelse af 23. december 2004 fremgår, at tilgodehavendet hos H1 Partnere A/S blev nedskrevet til nul. Af bemærkningerne fremgår blandt andet:

"For så vidt angår mellemværende med H1 Partnere A/S kan kurator konstatere, at der ikke er fremkommet bemærkninger i forhold til dette krav, bortset fra boets største § 97-kreditor, der ikke har ønsket at påtage sig nogen omkostningsrisiko, men tværtimod havde den holdning, at sagen næppe burde føres. Henset hertil har kurator ikke taget skridt i forhold til at føre sagen overfor H1 Partnere A/S.

...

Enhver kreditor kan anmode om fastsættelse af frist med henblik på at pågældende kreditor i eget navn fører sagen, jfr. konkurslovens § 137."

Den 7. januar 2005 anmodede H1 Partnere A/S om tilbagebetaling af det modregnede beløb med tillæg af renter.

Ved afgørelse af 24. november 2005 fastholdt SKAT, Hovedcentret modregningen med blandt andet følgende begrundelse:

"Det forhold, at konkursboet nedskriver fordringen mod Deres klient til 0, er ikke ensbetydende med, at boet anerkender, at Deres klient ikke skylder noget i henhold til den udestående fordring. Det er snarere udtryk for en cost benefit vurdering hos boets kreditorer, der i givet fald skulle stille sikkerhed som forudsætning for førelse af retssag, sammenholdt med boets dividendemæssige forhold, hvor en eventuelt vundet retssag, ikke ville forøge de simple kreditorers dividende.

Vi påstår derfor, at fordringen mod Deres klient i det mindste udgør en værdi, svarende til ToldSkats udlæg, hvilket ikke er modbevist ved at undlade at føre retssag mod Deres klient.

ToldSkats forpligtelse, jf. skrivelse af 27. juni 2003, til at ophæve - helt eller delvist - den foretagne modregning, omfatter alene tilfælde, hvor den udestående fordring kommer til at udgøre et mindre beløb som følge af en endelig voldgiftsafgørelse/domstolsafgørelse eller frivilligt forlig. Det er der jo netop ikke tale om i denne sag."

Procedure

H1 Partnere A/S har gjort gældende, at udlægget ikke skaber et selvstændigt betalingskrav for SKAT mod H1 Partnere A/S. Udlægget er alene en sikkerhedsret i G1 ApS' eventuelle krav mod H1 Partnere A/S, og SKAT kan ikke opnå en bedre ret, end konkursboet havde. H1 Partnere A/S har hele tiden bestridt, at SKAT har et krav. Det var baggrunden for aftalen omtalt i skrivelsen af 13. juni 2003. G1 ApS' mulige konkurs var ikke et tema på daværende tidspunkt. Aftalen blev indgået i forventning om, at tvisten ville blive løst ved en domstols- eller voldgiftsafgørelse eller ved et frivilligt forlig. Aftalen blev indgået uden nogen form for forbehold fra ToldSkats side. SKAT må derfor acceptere konkursboets opgivelse af kravet, der kan sidestilles med et frivilligt forlig. Det er ikke H1 Partnere A/S, der skal bevise, at selskabet ikke skylder noget. ToldSkat havde mulighed for, forud for konkursboets opgivelse af fordringen, at indtræde i kravet og retsforfølge dette overfor H1 Partnere A/S. Det må komme SKAT til skade, at man undlod at indlede retsforfølgning. Kravet er opgivet, og SKAT skal derfor tilbagebetale det modregnede beløb med renter.

H1 Partnere A/S har endvidere gjort gældende, at den foretagne modregning var ugyldig, idet modregningen ikke opfylder kravet om gensidighed, eftersom kravene ikke bestod mellem de samme parter. ToldSkat har i realiteten modregnet overfor H1 Partnere A/S med en fordring, som ToldSkat havde mod tredjemand, og således beriget sig på H1 Partner A/S bekostning.

SKAT, Hovedcentret har gjort gældende, at ToldSkat ved udlæggets foretagelse blev kreditor for fordringen, og at betingelserne for at foretage modregning - herunder kravet om gensidighed - derfor var opfyldt.

SKAT, Hovedcentret har endvidere gjort gældende, at der ikke foreligger en domstols- eller voldgiftsafgørelse eller et frivilligt forlig som anført i parternes aftale. H1 Partnere A/S har således ikke påvist, at det skyldige beløb er mindre end det modregnede. Kurators opgivelse af kravet kan ikke sidestilles med et frivilligt forlig. Det må lægges til grund, at det oprindeligt var kurators opfattelse, at kravet havde en værdi for boet, og at forfølgningen af kravet alene blev opgivet på grund af manglende sikkerhedsstillelse fra boets kreditorer. ToldSkat havde da fået sin fordring dækket, og kan derfor ikke bebrejdes, at man ikke ønskede at stille sikkerhed. H1 Partnere A/S har hverken over for SKAT eller under denne sag godtgjort, at konkursboets krav var mindre end det beløb, der blev foretaget udlæg for. SKAT, Hovedkontoret, skal derfor frifindes.

Landsrettens begrundelse og resultat

Ved udlæggets foretagelse indtrådte ToldSkat som kreditor i forhold til H1 Partnere A/S. Gensidighedsbetingelsen for foretagelse af modregning var herefter til stede, da modregningserklæringen blev afgivet.

Efter bevisførelsen lægges det til grund, at kurator oprindelig var af den opfattelse, at kravet mod H1 Partnere A/S sandsynligvis ville udgøre en værdi for boet, men at kurator senere som følge af manglende sikkerhedsstillelse for sagsomkostninger fra boets kreditorer undlod at forfølge kravet. Landsretten finder under disse omstændigheder ikke grundlag for at sidestille kurators undladelse af at forfølge kravet med en anerkendelse af, at kravet ikke bestod, eller et frivilligt forlig.

Det må lægges til grund, at det i forbindelse med indgåelsen af aftalen af 13. juni 2003 var forudsat, at uenighed om størrelsen af G1 ApS' krav mod H1 Partnere A/S ville blive løst på en af de måder, der er anført i brevet af samme dato. Aftalen tager således ikke højde for den situation, at entreprenørforretningen er gået konkurs, og at kurator som nævnt har undladt at forfølge kravet.

ToldSkat blev fyldestgjort ved modregningen, og ToldSkat har - som aftalen med H1 Partnere ApS er formuleret - ikke haft anledning til at stille sikkerhed for konkursboets førelse af sag mod H1 Partnere A/S eller til på anden måde at sikre sig, at fordringen bestod.

H1 Partnere A/S er efter det oplyste hverken i forbindelse med udlæggets eller modregningens foretagelse fremkommet med konkrete indsigelser mod entreprenørforretningens krav, og der er heller ikke for landsretten fremkommet oplysninger, der kan underbygge, at entreprenørforretningens krav var mindre end det beløb, der er blevet modregnet. Landsretten tager derfor SKAT, Hovedcentrets påstand om frifindelse til følge.

H1 Partnere A/S skal betale sagsomkostninger til SKAT, Hovedcentret med i alt 30.642 kr. inkl. moms. Beløbet omfatter 30.000 kr. til udgifter til advokatbistand og 642 kr. til udgifter til udarbejdelse af materialesamling. Landsretten har lagt vægt på sagens værdi og omfang samt dens udfald.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

SKAT, Hovedcentret frifindes.

H1 Partnere A/S skal betale sagens omkostninger til SKAT, Hovedcentret med 30.642 kr.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.