Dato for udgivelse
03 Oct 2007 15:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Sep 2007 13:09
SKM-nummer
SKM2007.695.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-148321
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning
Emneord
Omvendt lodret fusion, renteloft, udenlandske selskaber
Resumé
Skatterådet kan bekræfte, at saldoen efter selskabsskattelovens § 11 B, stk. 6 vil være uændret efter gennemførslen af en omvendt lodret fusion mellem C AB og D AB.
Reference(r)
Selskabsskatteloven § 11 B, stk. 6

Spørgsmål

Vil saldoen efter selskabsskattelovens § 11 B, stk. 6 være uændret efter gennemførelsen af en omvendt lodret fusion mellem C AB og D AB?

Svar

Spørgsmålet besvares med "ja".

Beskrivelse af de faktiske forhold

E A/S er holdingselskab for en række selskaber i de nordiske lande, der ultimativt er ejet af F SA, et børsnoteret fransk selskab. I Danmark ejer E A/S bl.a. G A/S.

E A/S ejer samtlige aktier i C AB, som blev erhvervet i 2004. C AB ejer samtlige aktier i D AB. Begge selskaber er hjemmehørende i Sverige, nærmere bestemt i Malmö.

Selskabsstrukturen er således:

Visning af billede: billede

Med henblik på en forenkling af selskabsstrukturen ønskes der gennemført en fusion mellem C AB og D AB. Fusionen ønskes gennemført som en omvendt lodret fusion., idet der derved civilretligt undgås debitor- og kontraktskrifte og omregistrering af rettigheder m.v. i D AB, der er det operationelle selskab.

Fusionen indebærer, at E A/S får ombyttet sine aktier i C AB med aktier i D AB. Fusionen gennemføres som en skattefri fusion efter svenske regler. Fusionen er ligeledes skattefri efter fusionsskatteloven, således at E A/S succederer i de modtagne aktier i D AB, jf. fusionsskatteloven § 15, stk. 6.

E A/S vil ved fusionen blive vederlagt, dels med de eksisterende aktier i D AB, hvis aktiekapital udgør 50 mio. SEK, dels med 10.000 nye aktier i D AB, der udstedes som et led i fusionen. Aktiekapitalen i D AB er efter fusionen 51 mio. SEK.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det overordnede princip i selskabsskatteloven § 11 B, stk. 6 er, at der skal føres en samlet saldo for sambeskatningskredsens anskaffelsessummer for aktier i koncernforbundne selskaber, der ikke indgår i sambeskatningen. Det vil i praksis sige udenlandske selskaber med mindre der er valgt international sambeskatning.

Indgangsværdien på stk. 6-saldoen ved lovens ikrafttræden den 1. juli 2007 fastsættes efter særlige ikrafttrædelsesregler i lovens § 14, stk. 3, 3. pkt. og 4. punktum. Principperne i disse ikrafttrædelsesregler er væsentligt forskellig fra de principper, der gælder fremadrettet fra 2007. Ved erhvervelse fra 2007 af aktier i koncernforbundne selskaber, der ikke indgår i sambeskatning, forøges saldoen med anskaffelsessummen. Tilsvarende reduceres saldoen fra og med 1. juli 2007 med udlodninger og afståelsessummer vedrørende koncernforbundne selskaber, der ikke indgår i sambeskatningen.

Der er i stk. 6, nr. 4, 2. og 3. punktum fastsat undtagelsesregler hertil, hvis formål er, at der kan foretages omstruktureringer, uden at stk. 6-saldoen påvirkes, når ændringer i selskabsstrukturen ikke påvirker den samlede anskaffelsessum for de udenlandske selskaber, der indgår i saldoen. Det overliggende hensyn er, om finansieringsbehovet efter strukturændringen fortsat er det samme.

Man når til en bekræftende besvarelse af det stillede spørgsmål ved fortolkning af § 11 B, stk. 6 baseret på bestemmelsens formål.

Udtrykket "afståelsessummen for aktier i det direkte ejede selskab og dette selskabs direkte eller indirekte ejede aktier i koncernforbundne selskaber", jf. stk. 6, nr. 4 må dernæst fortolkes sådan, at det ikke omfatter aktier, der ombyttes i forbindelse med en skattefri fusion, uden at finansieringsbehovet ændres. "Afståelsessummen" bør således kun omfatte vederlæggelse uden for succession på anden måde end med aktier, således at omstrukturering som tilsigtet netop er mulig.

Er man ikke enig heri, er der to "afståelser", der skal analyseres.

Der sker for det første en "afståelse" af de af E A/S ejede aktier i C AB. Erhververen - hvis der efter regelsættet i § 11 B, stk. 6 foreligger en "afståelse" - er D AB. Denne "afståelse" fører ikke til reduktion af saldoen, idet hovedreglen i stk. 6, pkt. 4, 1. punktum efter 3. punktum ikke gælder, når aktierne afstås til et koncernforbundet selskab, som de sambeskattede selskaber direkte eller indirekte ejer aktier i, medmindre den direkte og indirekte ejerandel er mindre i det erhvervede selskaber end i der afstående selskab. Denne betingelse er opfyldt, idet E A/S før afståelsen var indirekte ejer af aktierne i C AB og ved afståelsen bliver direkte ejer af aktierne i C AB.

En omvendt lodret fusion er karakteriseret ved, at aktionæren i det indskydende selskab, hvis der kan tales om afståelse, afstår aktierne i det indskydende selskab mod vederlag i aktier i det modtagende selskab.

Hvis der overhovedet foreligger afståelse, er der i den foreliggende situation således tale om, at E A/S afstår sine aktier i C AB til D AB mod vederlag i aktier i D AB. Der er i så fald tale om, at aktierne som beskrevet i 3. punktum i nr. 4 afstås til et koncernforbundet selskab, som E A/S (efter fusionen) direkte og (før fusionen) indirekte ejer aktier i.

For det andet sker der en "afståelse" af de af C AB ejede aktier i D AB, idet disse aktier efter "afståelsen" ejes af E A/S. Denne afståelse er en "afståelse" af indirekte ejede aktier efter stk. 6, pkt. 4, 1. punktum, men falder samtidig ind under indtagelsesreglen i 2. punktum og fører derfor ikke til en reduktion af saldoen.

Det er således rådgivers opfattelse, at man når til en bekræftende besvarelse af det stillede spørgsmål

Enten på grundlag af en fortolkning af 1. punktum i nr. 4, nemlig at der i den foreliggende situation ikke foreligger nogen afståelse, idet der er tale om en skattefri fusion, samtidig med at finansieringsbehovet ikke ændres, hvilket er det grundlæggende fortolkningshensyn bag bestemmelsen,

Eller - såfremt der anses at foreligge "afståelse", at de to mulige afståelser da er omfattet af undtagelsesreglerne i 2. og 3. punktum i nr. 4, idet aktierne utvivlsomt afstås til henholdsvis et sambeskattet selskab og et koncernforbundet selskab, som de sambeskattede selskaber direkte eller indirekte ejer aktier i. Der er ikke sket nogen reduktion i ejerandelen, der er 100 % i såvel C AB som i D AB.

SKATs indstilling og begrundelse

Selskabsskattelovens § 11 B, stk. 6 blev indført i foråret 2007 ud fra et ønske om at begrænse lånefinansieret opkøb af erhvervsmæssig aktivitet i udlandet.

Selskabsskatteloven § 11 B, stk. 6 skal bruges når den skattemæssige værdi af selskabets aktiver i form af koncernforbundne aktier skal opgøres. I visse situationer skal denne saldo nedsættes, jf. selskabsskattelovens § 11 B. stk. 6, pkt. 1-8.

Selskabsskattelovens § 11 B, stk. 6, pkt. 4 træder som udgangspunkt i kraft i det øjeblik, hvor en afståelse af et koncernforbundet selskab ændrer på saldoen.

Denne sag drejer sig om en omvendt lodret skattefri fusion. Der er således ikke tale om et almindeligt salg, som ifølge bemærkningerne er den umiddelbare grund til at ændre på saldoen. I forbindelse med en skattefri fusion vil der ske succession, jf. fusionsskattelovens § 8, hvilket ikke er tilfældet ved et salg, hvorfor en skattefri fusion ikke vil kunne sidestilles med et salg. På den anden side afstår E A/S C AB mod, at D AB simultant bliver direkte koncernforbundet med E A/S. C AB bliver efter fusionen en del af D AB, hvilket adskiller situationen fra en almindelig afståelsessituation, hvor det afståede ikke længere er i overdragerens ejerskab. Det er ligeledes sådan, at E A/S bibeholder samme ejerandel i D AB, som det havde i C AB. Der er derfor på den baggrund ikke nogen ændring i koncernen, hvilket ifølge selskabsskattelovens § 11 B, stk. 6, 4. pkt. ellers kunne have været en grund til at ændre på saldoen.

Denne skattefri fusion ændrer ikke på koncernens finansieringsforhold, hvilket også er udtalt af repræsentanten, hvorfor der heller ikke af den grund er behov for at ændre saldoen.

På baggrund af ovennævnte argumenter er det SKATs indstilling, at der kan svares "ja" til det stillede spørgsmål, jf. Selskabsskattelovens § 11 B, stk. 6.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Ifølge skatteforvaltningslovens § 25, stk. 1, er svaret bindende for skattemyndighederne i forhold til spørger ved behandlingen af det beskrevne forhold i 5 år.

Ifølge skatteforvaltningslovens § 25, stk. 2, er svaret dog ikke bindende, i det omfang der er sket ændringer i forudsætninger, som har været afgørende for indholdet af svaret, herunder ændringer i love eller bekendtgørelser, der har ligget til grund for svaret.