Dato for udgivelse
19 dec 2007 15:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 dec 2007 10:29
SKM-nummer
SKM2007.931.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-188748
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning
Emneord
Tilførsel af aktiver
Resumé

Skatterådet kunne bekræfte, at samtlige aktiver og passiver, der overføres til det svenske selskab E AB's danske filial D Danmark, herunder immaterielle aktiver og en interessentskabsandel i G I/S, ved den påtænkte skattefri tilførsel af aktiver fra B A/S allokeres til filialen, således at den samlede virksomhed anses for at forblive under dansk beskatning, og aktiverne og passiverne modtages med succession efter fusionsskattelovens § 15 d, stk. 2, jf. § 8, stk. 1.

Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at den fra B A/S overførte virksomhed, som fortsat skal drives i Danmark, som følge af tilførslen sammenlægges med E AB's allerede eksisterende filial, således at selskabet efter tilførslen har én filial i Danmark, der foretager én samlet indkomstopgørelse for den sammenlagte danske virksomhed.

Hjemmel

07-113374

Reference(r)

Fusionsskatteloven § 15 d, stk. 2

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-1 S.D.3
Spørgsmål
  1. Kan Skatterådet bekræfte, at samtlige aktiver og passiver, der overføres til E AB's danske filial D Danmark, herunder immaterielle aktiver og en interessentskabsandel i G I/S, ved den påtænkte skattefri tilførsel af aktiver fra B A/S allokeres til filialen, således at den samlede virksomhed anses for at forblive under dansk beskatning, og aktiverne og passiverne modtages med succession efter fusionsskattelovens § 15 d, stk. 2, jf. § 8, stk. 1?
  2. Kan Skatterådet bekræfte, at den fra B A/S overførte virksomhed, som fortsat skal drives i Danmark, som følge af tilførslen sammenlægges med E AB's allerede eksisterende filial, således at selskabet efter tilførslen har én filial i Danmark, der foretager én samlet indkomstopgørelse for den sammenlagte danske virksomhed?

Svar

  1. Ja.
  2. Ja.
Beskrivelse af de faktiske forhold

A AB, der er et selskab i den svenske D-koncern, har erhvervet aktierne i B A/S med kontrolovergang den 11. april 2007. Sælgeren var C AG i Tyskland. Den svenske D-koncern drev allerede inden købet af B A/S virksomhed i Danmark, fortrinsvis via en dansk filial (D Danmark), som ejes af det svenske koncernselskab E AB.

Det er hensigten, at virksomheden i B A/S skal sammenlægges med den danske filial D Danmark, således at koncernens samlede aktiviteter samles i én enhed i Danmark.

Om B A/S's virksomhed kan vi nærmere oplyse, at selskabet er etableret i 1997.  Selskabet ejer 50 % af G I/S, jf. nedenfor.

Markedet er meget konkurrencepræget, og volumen er helt afgørende for opnåelse af konkurrencedygtige indkøbspriser.

G I/S er etableret i 2000 og er 50 % ejet af H-koncernen og 50 % af B A/S. Produkterne er primært udviklet på baggrund af B A/S´ sortiment og kontrakter.

Igennem G I/S' kundebase og 35 butikker fordelt over landet har interessentskabet ligeledes på kort tid opnået en betydelig omsætning. Der sker en væsentlig sammenfakturering med H-koncernens øvrige produkter.

H har i sit sameje med B A/S opnået store synergier på produktudvikling, aftaler og kundeservice. Der sker i den forbindelse anselig videndeling.

B A/S har væsentlige ikke-regnskabsførte immaterielle aktiver i form af goodwill/kundekontrakter, som indgår i tilførslen.

Den ønskede sammenlægning ønskes gennemført ved, at B A/S overfører samtlige sine aktiver og passiver til E AB ved en skattefri tilførsel af aktiver efter fusionsskattelovens §§ 15 c og 15 d. Der er samtidig med denne ansøgning indgivet ansøgning om skattefri tilførsel af aktiver.

Der er tale om en skattefri tilførsel af aktiver fra et dansk til et svensk selskab, hvor den virksomhed, der hidtil er drevet af B A/S, bliver en filial af E AB, og virksomheden bliver således lagt sammen med den filial, som selskabet allerede har i Danmark, D Danmark.

Det er B A/S samlede virksomhed, der overføres til det modtagende selskab, herunder interessentskabsandelen i G I/S, da denne anses for at være en del af virksomheden. Det kan eventuelt komme på tale efter tilførslen at overdrage interessentskabsandelen til D Danmark A/S eller et andet dansk aktieselskab, jf. nedenfor. Derudover tilføres også B A/S` ikke-regnskabsførte immaterielle aktiver. Der er som ovenfor omtalt tale om goodwill/kundekontrakter, som naturligt knytter sig til virksomheden.

Hele virksomheden fra B A/S forbliver under dansk beskatning.

Det indskydende selskab er et dansk aktieselskab, som kvalificerer til deltagelse i en skattefri tilførsel af aktiver.

Det modtagende selskab er et svensk aktiebolag (AB), som ligeledes er et selskab, der kvalificerer til deltagelse i en skattefri tilførsel af aktiver. Denne svenske selskabsform er omfattet af fusionsdirektivet og opfylder derfor betingelsen i fusionsskattelovens § 15 c til at deltage i en skattefri tilførsel af aktiver fra et dansk selskab.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ad spørgsmål 1

Ved tilførslen overføres samtlige B A/S` aktiver og passiver til E AB. Virksomheden består af xx-virksomheden, herunder de immaterielle aktiver samt interessentskabsandelen. Fusionsskattelovens §§ 15 d, stk. 2 og 8, stk. 1 foreskriver, at der er succession for så vidt angår aktiver og passiver, der forbliver under dansk beskatning. Det vil sige, at det modtagende selskabs danske filial indtræder i anskaffelsestidspunkter og anskaffelsessummer for de modtagne aktiver og passiver, ligesom filialen overtager afskrivningsgrundlaget og -forløbet fra B A/S.

B A/S's aktiver og passiver kan opdeles i tre kategorier:

  • Immaterielle aktiver
  • Øvrige aktiver og passiver vedrørende xx-virksomheden
  • Aktiver og passiver tilhørende interessentskabsandelen

Immaterielle aktiver

SKAT har i en offentliggjort afgørelse, SKM 2006.79.SKAT om en grænseoverskridende fusion til et SE-selskab udtalt, at såfremt goodwill og andre immaterielle aktiver i det danske selskab, der ved fusionen var det indskydende selskab, ikke blev knyttet til det danske driftssted, ville dette udløse normal afståelsesbeskatning.

Efter vores opfattelse forbliver B A/S-virksomhedens immaterielle aktiver under dansk beskatning efter tilførslen. Det er den samlede virksomhed, der overføres, og til denne hører naturligt de immaterielle aktiver. Den hidtil i B A/S drevne virksomhed vil fremadrettet blive drevet som en dansk filial af det svenske selskab E AB. Der tilsigtes ikke i øvrigt nogen ændring i B A/S-virksomheden.

De immaterielle aktiver består som ovenfor nævnt af goodwill/kundekontrakter hørende til den danske virksomhed. Der sker ikke efter tilførslen nogen sammenblanding mellem den danske virksomhed og den i Sverige drevne virksomhed. Der kan derfor ikke være tale om, at tilførslen bevirker, at immaterielle aktiver udgår af dansk beskatning for udelukkende at være tilknyttet det svenske selskab.

Øvrige aktiver og passiver vedrørende xx-virksomheden

Efter vores vurdering er der heller ikke tvivl om, at disse aktiver og passiver vil være knyttet til det danske faste driftssted efter tilførslen af aktiver, hvorfor der også vil være succession i disse aktiver og passiver.

Interessentskabsandelen

Det er tilsvarende vores opfattelse, at interessentskabsandelen i G I/S må allokeres til den danske filial. Interessentskabet vil fortsat drive virksomhed i Danmark, og de aktiver og passiver, der kan henføres til B A/S´ andel i interessentskabet må anses for at være tilknyttet filialen. Dette må være tilfældet, uanset om det er den danske filial eller E AB, der anses som interessent i interessentskabet.

Ad spørgsmål 2

E AB driver virksomhed i Danmark via den danske filial D Danmark. Et udenlandsk selskab kan efter vores opfattelse kun have én filial i Danmark. Der kan begrebsmæssigt ikke være tale om, at et svensk selskab har to selvstændige filialer.

Virkningen af tilførslen må derfor være, at den virksomhed, der overføres fra B A/S til det modtagende selskab, sammenlægges med det modtagende selskabs allerede eksisterende filial i Danmark, således at der fra tilførselsdatoen er én filial i Danmark, som opgør en samlet indkomst for den sammenlagte filial.

SKATs indstilling og begrundelse

E AB har valgt at drive virksomhed i Danmark via filial.

Man ønsker tilsyneladende ikke at drive denne virksomhed i Danmark på anden måde end en filial af et udenlandsk selskab.

Derfor ønsker spørgeren afklaret hvortil (den samlede) driftsvirksomhed kan allokeres.

Spørgsmål 1 omhandler især den skattemæssige vurdering af, om immaterielle aktiver er afstået, jf. revisors henvisning til SKM2006.79.SKAT.

Uddrag af SKM2006.79.SKAT:

"SKAT har meddelt tilladelse til skattefri fusion af et dansk selskab med søsterselskaber i Norge, Finland og Sverige. Ved fusionen omdannedes det svenske modtagende selskab til SE-selskab med hjemsted i Sverige. Tilladelsen til skattefri fusion gælder alene de aktiver og passiver i det indskydende selskab, der ved fusionen knyttes til den danske filial af det svenske SE-selskab, og derved forbliver under dansk beskatning.

...

Det følger af fusionsskattelovens § 15, stk. 4, at for så vidt de aktiver og passiver, der forbliver under dansk beskatning, overdrages disse med succession i forbindelse med fusionen.

Det har ikke været SKAT muligt under sagen at få klarhed over, hvorvidt der ved fusionen er immaterielle aktiver, som eksempelvis goodwill, der må anses overdraget til det svenske SE-selskab, og dermed udgår af dansk beskatning. Nærværende tilladelse er derfor givet med forbehold om, at tilladelsen til skattefri fusion alene omfatter de aktiver og passiver, som forbliver under dansk beskatning. For øvrige aktiver og passiver gælder, at der skal ske beskatning i henhold til selskabsskattelovens § 5. Dersom der er tale om, at der i forbindelse med fusionen er goodwill, der udgår af dansk beskatning, skal der således ske beskatning ved overdragelsen heraf efter gældende regler."           

Det, der ønskes afklaret, er hvorvidt immaterielle aktiver (skattemæssigt) knytter sig til filialen eller til det svenske aktiebolag. Der er tale om ikke-regnskabsførte poster som goodwill/kundekontrakter.

Det oplyses af spørger, at der ikke tilsigtes nogen ændring i B A/S-virksomheden. Virksomheden vil fremadrettet blive drevet som en dansk filial. Det oplyses videre, at der ikke vil ske sammenblanding af den danske virksomhed og den i Sverige drevne virksomhed.

Efter en samlet konkret vurdering finder SKAT, at samtlige aktiver og passiver, der overføres til E AB's danske filial D Danmark, herunder immaterielle aktiver og en interessentskabsandel i G I/S, ved den påtænkte skattefri tilførsel af aktiver fra B A/S allokeres til filialen, således at den samlede virksomhed anses for at forblive under dansk beskatning, og aktiverne og passiverne modtages med succession efter fusionsskattelovens § 15 d, stk. 2, jf. § 8, stk. 1. SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

SKAT finder, at den fra B A/S overførte virksomhed, som fortsat skal drives i Danmark, som følge af tilførslen kan sammenlægges med E AB's allerede eksisterende filial, således at selskabet efter tilførslen har én filial i Danmark, der foretager én samlet indkomstopgørelse for den sammenlagte danske virksomhed. SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet kan tiltræde indstilling og begrundelse fra SKAT.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

5 år.