Dato for udgivelse
21 sep 2007 11:21
SKM-nummer
SKM2007.649.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-8-1705-0049
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Inddrivelse + Skat
Overemner-emner
Modregning og transport
Emneord
Restskat, modregning
Resumé
Skat var berettiget til at foretage modregning i overskydende skat, selv om den overskydende skat var opstået fordi klageren var fraflyttet landet, og Danmark ikke ansås for at have beskatningsretten til den indkomst, der var indeholdt A-skat i.
Reference(r)
Kildeskatteloven § 62A, stk. 4

Klagen vedrører modregning i overskydende skat for 2004 til dækning af restskat vedrørende 1994, 2002 og 2004.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten stadfæster skattecentrets afgørelse.

Sagens oplysninger

Klageren er begrænset skattepligtig til Danmark, idet han udvandrede pr. 15. april 2002 til Frankrig.

Klageren fik i 2004, på grundlag af en afgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen af 22. december 2003, udbetalt månedlige ydelser fra A Pension og Juristerne og B Pensionskasse for tab af erhvervsevne. Vedrørende den del af ydelserne, der vedrørte indkomståret 2004, blev der af pensionskasserne indeholdt a-skat med 172.010 kr.

Klagerens årsopgørelse nr. 1 for indkomståret 2004 af 17. oktober 2005 udviste en restskat på 221.031 kr., der blev opkrævet i rater, hvoraf sidste rate forfaldt den 1. november 2006. 

Klagerens indkomstansættelse blev efterfølgende ændret, fordi beskatningsretten til udbetalingerne fra pensionskasserne på grund af Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig ansås for at tilfalde Frankrig.

Klagerens årsopgørelse nr. 2 for indkomståret 2004 af 13. november 2006 udviste derfor en overskydende skat på 424.235 kr. Det fremgår af årsopgørelsen, at den overskydende skat er opgjort under forudsætning af, at klageren har betalt de restskatterater, der var forfalden til og med 1. november 2006.

Skattecentrets afgørelse

Skattecentret har ved modregningserklæring af 22. november 2006 foretaget modregning i klagerens krav på overskydende skat for 2004 for krav vedrørende restskat for 1994, 2002 og 2004 på henholdsvis 138.218,85 kr., 64.985,15 kr. og 221.032 kr.

Skattecentret har i forbindelse med klagen til Landsskatteretten fastholdt modregningen.

Skattecentret har overfor Landsskatteretten oplyst, at den reelle overskydende skat for 2004 kun er 172.010 kr., da klageren på årsopgørelse nr. 2 er godskrevet en tidligere pålignet restskat for 2004 på 221.031 kr. Modregningen for restskatten for 2004 på 221.031 kr. er således en konneks modregning.

Den indeholdte a-skat på 172.010 kr. er indeholdt af de udbetalende selskaber efter reglerne om indeholdelse i kildeskatteloven. SKAT kan ikke ændre på dette faktum. I årsopgørelsen er der ikke beregnet skat til Danmark for 2004, hvorved Frankrigs beskatningsret er tilgodeset.

Kildeskatteloven § 62, stk. 3, indeholder et lovkrav om, at skyldige personlige skatter og arbejdsmarkedsbidrag skal modregnes i udbetaling af overskydende skat.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har fremsat påstand om at modregningen ophæves.

Der kan ikke modregnes i erstatningsydelser ved invaliditet udbetalt af Arbejdsskadestyrelsen eller forsikringsselskaber.

Da klageren er fransk skattesubjekt, kan der ikke indeholdes skat i den invalidepension, som klageren beskattes af i Frankrig, jf. dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Frankrig.

Den fejlagtige modregning vil, såfremt den ikke ændres, have fatale økonomiske og sociale konsekvenser for klageren.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af kildeskattelovens § 62 A, stk. 4, at der, inden udbetaling af overskydende skat finder sted, modregnes eventuelle restancer af personlig skat med påløbne morerenter.

For så vidt angår modregningen med tidligere opkrævet, men ikke betalt, restskat for samme indkomstår, er der tale om såkaldt konneks modregning, der endvidere også har hjemmel i kildeskattelovens § 62 A, stk. 4. Det er derfor med rette, at skattecentret har foretaget modregning i den overskydende skat for så vidt angår denne restskat.

Klagerens egentlige overskydende skat for indkomståret 2004 udgør derfor de 172.010 kr., som pensionsselskaberne indeholdt i udbetalingerne til klageren vedrørende dette indkomstår.

Efter kildeskattelovens § 62 A, stk. 4, kan der alene modregnes i overskydende skat. Overskydende skat er efter § 62, stk. 1, det beløb, hvormed de foreløbige skatter efter § 60, overstiger slutskatten. Indbetalinger til SKAT, der ikke kan anses som foreløbige skatter efter § 60, kan der således ikke efter § 62 A, stk. 4, modregnes i. Ydelser fra pensionskasser, der udbetales for tab af erhvervsevne er som udgangspunkt skattepligtige for modtageren, og der skal derfor også i overensstemmelse med kildeskattelovens § 46 indeholdes a-skat heri. Klageren kunne have anmodet om, at pensionskaserne blev fritaget for at indeholde a-skat, men det er efter det foreliggende ikke sket.

De indeholdte a-skatter er derfor at anse som foreløbige skatter, der med rette er medregnet på klagerens årsopgørelse for indkomståret 2004, således at der fremkom en overskydende skat. Skattecentret har derfor også været berettiget til at foretage modregning i den overskydende skat efter kildeskattelovens § 62 A, stk. 4, for skatterestancer for tidligere indkomstår.

Det fremgår ikke af lovbestemmelsen eller dens forarbejder, at denne modregningsret er betinget af en vurdering af skyldnerens økonomiske forhold.

Landsskatteretten stadfæster derfor skattecentrets afgørelse.