Dato for udgivelse
26 nov 2007 15:37
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 sep 2007 10:48
SKM-nummer
SKM2007.831.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
6. afdeling, S-4052-06
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf + Spil, lotteri, gevinster og væddemål
Emneord
Pokerautomater, internetmaskiner, spilleautomatdrift, tilladelse, synsgodkendelse, opkobling, kontrolcomputer, forening, konfiskation, bøde, medvirken
Resumé

Formanden for en spilleklub var tiltalt for at have opstillet og drevet virksomhed med 15 gevinstgivende spilleautomater, alle af den såkaldte pokertype, samt 2 internetmaskiner/PC'ere, uden tilladelse og godkendelse. Derudover tiltalt for manglende opkobling og manglende godkendelse af en bestyrer. Opstilleren af spilleautomaterne var tiltalt for medvirken.

Begge blev frifundet i byretten, da tilgodehavendebeviser og retten til forsat spil ikke ansås som gevinst, og spilleautomaterne var derfor ikke omfattet af spilleautomatloven.

Ved landsretten blev det lagt til grund, at spilleautomaterne var gevinstgivende spilleautomater. Yderligere fandtes det bevist, at de tiltalte var klar over, at spilleautomaterne ikke kunne benyttes lovligt.

Formanden idømt bøde på 16.000 kr. Opstilleren idømt bøde på 8.000 kr. Konfiskation af kontantbeløb samt alle spilleautomaterne. Under hensyn til den lange sagsbehandlingstid fra ransagning til domfældelse bortfaldt straffen i medfør af straffelovens § 83.

Reference(r)

Spilleautomatloven § 40, jf. § 6, stk. 1, § 17, stk. 1 og § 18, stk. 2
Bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater § 26, jf. § 3, stk. 1 og § 12, stk. 1.

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T1-Klubben/v T2 (advokat Peter la Cour, besk.) 
T2 (advokat Peter la Cour, besk.) 
T3 (advokat John F. Kahlke, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Karen-Anke Tørring, Lotte Haghfelt -Wetterling (kst.) og Marianne Ploug (kst.)

----------

Hvidovre Byrets dom af 9. august 2006, S-1000/05

Denne sag er behandlet efter retsplejelovens kapitel 81.

1.

Foreningen "T1-Klubben" v. formand T2 og T2

Overtrædelse af lov om gevinstgivende spilleautomater nr. 631 af 25. juli 2002, § 6, § 17, stk. 1 og § 18, stk. 2, jf. § 40, stk. 1, samt overtrædelse af bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater §§ 3 og 12 jf. § 26,

ved i et ukendt tidsrum forud for den 29. juli 2003 og indtil den 9. oktober 2003 på, adressen ..., ved grov uagtsomhed at have opstillet og drevet virksomhed med i alt 17 gevinstgivende spilleautomater uden tilladelse og uden forinden opstilling af spilleautomaterne at have opnået godkendelse af automaterne af et af spillemyndigheden akkrediteret institut, ligesom T2 ikke af Spillemyndigheden var godkendt som bestyrer af spillestedet, og idet der ikke var foretaget opkobling de opstillede automater til det centrale overvågningssystem hos Spillemyndigheden, og endelig idet gevinstmaximum på kr. 300 kunne overskrides.

T3

Medvirken til overtrædelse af lov om gevinstgivende spilleautomater nr. 631 af 25. juli 2002, § 6 , § 17, stk, 1, og § 18, stk. 2, jf. § 40, stk. 1 samt overtrædelse af bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater §§ 3 og 12, jf. § 26, jf. i det hele straffelovens § 23,

ved groft uagtsomt at have medvirket til det i forhold 1 beskrevne, idet tiltalte udlejede lokalet til T2 og/eller foreningen "T1-Klubben" samt lånte og lod denne benytte de i forhold 1 nævnte gevinstgivende spillemaskiner.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf af bøde på 16.000 kr. for såvidt angår T1-klubben og T2 og straf af bøde på 8.000 kr. for så vidt angår T3.

Der nedlægges endvidere påstand om konfiskation af 8.540,25 kr., jf. straffelovens § 75, stk. 1.

Endelig nedlægges der i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1 påstand om konfiskation af 17 gevinstgivende spilleautomater, jf. kosterrapporten (bilag 24).

De tiltalte har nægtet sig skyldig og protesteret mod konfiskationspåstandene.

Sagsfremstilling

Der er afgivet forklaring af T2, T3 og det sagkyndige vidne, V.1.

Forklaringerne er gengivet nedenfor, således som de fremgår af retsbogen:

Forklaringer

T2 har forklaret, at han var formand for T1-klubben. Klubbens formål var socialt samvær og spil på skærmspil. Klubben var oprindelig stiftet af gamle medlemmer fra andre klubber, hvor man ikke længere kunne spille skærmspil. Alle kunne blive medlem af klubben ved at indbetale 100 kr. Medlemmerne fik derefter udleveret en nøgle, så de selv kunne lukke sig ind i klubbens lokaler. Der var ingen daglig leder af stedet. Klubben havde på et tidspunkt haft ansat et personale, der skulle servere gratis kaffe med videre, men det blev for dyrt. Foreningen talte ca. 60-80 medlemmer. Foreningens bestyrelse bestod af tiltalte, SP, JL, K - efternavn ukendt og L - efternavn ukendt. Klubben blev stiftet i foråret 2003. Tiltalte har ingen kendskab til spillebranchen eller berøringsflade med denne i øvnigt. Inden klubben blev stiftet, stod klubbens lokale tomt. Tiltalte spurgte T3 om klubben kunne leje lokalet. Lokalet lå centralt nært stationen. Tiltalte kendte stedet fra tidligere, hvor han kom i den offentlige spillehal, dengang denne havde skærmspil. Tiltalte lånte spillemaskinerne af T3. Skærmspillene var blevet pillet ned fra den offentlige spillehal og blev ikke længere brugt. Han skulle ikke betale leje for lån af maskinerne. Maskinerne blev ikke længere brugt, da de ikke kunne benyttes i de offentlige spillehaller. Han overvejede ikke at kontakte spillemyndighederne, da han oprettede spilleklubben, da der ikke var tale om gevinstgivende maskiner, og da det hele skulle foregå i privat regi. Medlemmerne købte sig til et spil i klubben. Hvis medlemmet vandt på maskinerne, fik man ekstra spilletid. Hvis medlemmet ikke havde tid til at spille mere den pågældende dag, kunne medlemmet få udleveret kreditkort med den ekstra spilletid. Medlemmet kunne derefter komme tilbage samme dag eller en anden dag og spille videre for den ekstra spilletid. Kreditten blev aldrig udbetalt i kr. og øre eller i naturalier eller på anden vis. Kreditten blev optalt på den enkelte spillemaskine. Der var en fælles computer koblet op til alle spillemaskinerne, som man kunne bruge til at trække kreditten ud af den enkelte spillemaskine med. Medlemmerne kunne selv trække kreditten ud af maskinerne. Spillemaskinen ville derefter blive nul- sat. Overskuddet fra klubben blev brugt til at betale husleje med. Tiltalte vil betegne skærmspillene som morskabsautomater. Der havde på stedet tidligere tillige været opsat kuglespil og flipperspil.

Forespurgt oplyste tiltalte, at han ikke ved, hvor meget kredit den enkelte maskine kunne akkumulere. Klubben har givet gratis kaffe og rundstykker. Det er også sket, at klubben ved enkelte lejligheder har finansieret pizza eller lignende til klubbens medlemmer. Dette har altid sket uden betaling for de enkelte medlemmer. Ved indbetaling af 100 kr. ville man få 400 kredit. Det var klubben, der sørgede for lås til klublokalet og for nøgle til medlemmerne. Tiltalte ved ikke, om T3 har fået udleveret en nøgle. T3 var ikke medlem af klubben, så vidt tiltalte ved. Tiltalte tror ikke, at T3 har fået udleveret en nøgle, da det alene var medlemmerne, der fik udleveret nøgler. Tiltalte ved ikke, om T3 har været og besigtige lokalerne. T3 var der den dag, at maskinerne blev båret op i lokalerne. Tiltalte ved ikke, om T3 har været der efterfølgende. T3 havde oplyst til tiltalte, at de kunne låne maskinerne, så længe de ikke blev brugt til noget ulovligt. Klubben blev anmeldt til ToldSkat med angivelse af de aktiviteter, der skulle foregå i klubben. Klubben blev efterfølgende momsregistreret. ToldSkat har haft ringet tiltalte op og anmodet om at få tilsendt klubbens vedtægter. Dette er sket. Det var tiltalte, der stod for den kvartalvise momsindberetning. I momsregnskabet blev medtaget det fulde overskud for kreditkortene, husleje og andre forplejninger, samt udgifter til service, køkkenruller, toiletpapir med videre.

Døren til klublokalet var altid låst. Der var en automatisk dørlås på. Det var kun medlemmer, der havde adgang til klubben. Hvis der ikke var nogen af bestyrelsesmedlemmerne til stede, kunne man ikke blive medlem af klubben. Folk, der bankede på, måtte derfor gå forgæves. Der var flere ældre medlemmer af klubben. Klubben har derfor afvist støjende elementer som medlem af denne. Det enkelte medlem bestemte selv størrelsen af indsatsen, indsatsen stod i forhold til den eventuelle gevinst.

T3 har forklaret, at han har været opstiller af og indehaver af spillemaskiner. Den offentlige spillehal, der ligger i nærleden af T1-klubben, har tidligere været en spilleforening, inden spilleloven blev vedtaget. Tiltalte har der haft opstillet spilleautomater. Tiltalte havde på daværende tidspunkt lejemålet på hele førstesalen i den pågældende ejendom. Det er også tiltalte, der har opsat spillemaskinerne i den offentlige spillehal, som han efterfølgende har bortforpagtet. Der havde tidligere, da stedet var en spilleforening, stået multifrugtmaskiner og cherrymaskiner. Disse maskiner kunne imidlertid efter den nye spillelov ikke lovligt stå på stedet, da der ikke må stå morskabsmaskiner sammen med gevinstgivende maskiner. De føromtalte maskiner er ikke gevinstgivende. Maskinerne var derfor blevet placeret på tiltaltes lager. Tiltalte har fortsat ca. 20 maskiner af samme slags stående på lageret. Tiltalte ved ikke, om de i dag repræsenterer nogen værdi. Tiltalte har ikke forsøgt at sælge de resterende maskiner. Tiltalte havde udarbejdet en udlånskontrakt med T1-klubben, hvoraf fremgik, at spillemaskinerne ikke måtte bruges til noget ulovligt. Tiltalte havde sagt til T1-klubben, at han ikke ville indblandes i klubbens forhold, men at de skulle snakke med ToldSkat vedrørende moms. Tiltalte arbejdede i den periode som IT-konsulent. Han opholdt sig derfor ikke meget i lokalerne på .... Det var således en tilfældighed, at han var tilstede, den dag ToldSkat ransagede stedet. Tiltalte havde haft nogle enarmede tyveknægte, som han havde ombygget således, at de var gevinstgivende og kunne opkobles til spillemyndighedernes centrale overvågningssystem. Dette var ikke muligt med de maskiner, som tiltalte havde udlånt til T1-klubben. De udlånte maskiner ville dog kunne benyttes lovligt i klub regi. Det er ikke alle maskinerne, der var opstillet i klubben, der tilhørte tiltalte. Forevist bilag 22, oplyste tiltalte, at de to maskiner, der er omtalt der, ikke tilhører tiltalte. Forevist bilag 23, oplyste tiltalte, at samtlige 15 maskiner, der er omtalt der, tilhører tiltalte. Tiltalte havde anskaffet maskinerne tilbage i 1996/1997. Maskinerne havde stået på hans lager i ca. ½ år, da T2 spurgte til maskinerne. Det var T1-klubben selv, der udvalgte de maskiner fra lageret, som de fandt mest interessante. Tiltale har alene været inde og se klubbens lokaler, efter at maskinerne var sat op. Der var ingen spillere i klubben på daværende tidspunkt. Han er ikke blevet orienteret nærmere om klubbens daglige drift herunder om udskænkning af gratis kaffe med videre. Han har dog af T2 fået oplysninger om, at klubben var blevet momsregistreret. Det var derfor tiltaltes opfattelse, at forholdene i klubben måtte anses for at være i orden. Klubbens husleje var fastsat som en forholdsmæssig andel af den samlede husleje for tiltaltes lokaler på .... Tiltalte kender teknikken bag udtrækning af kreditter for de enkelte maskiner. Han har ikke været involveret i klubbens opstilling og udtrækning af kreditter i forbindelse med T1-klubber. Tiltalte har ikke oplysninger om eller i øvrigt kendskab til, at der skulle være sket gevinstudbetalinger i T1-klubben. Forespurgt oplyser tiltalte, at han er uddannet elektronikingeniør. Han har arbejdet med spilleautomater siden 1996/1997. Tiltalte har ikke været medlem af T1-klubben, ligesom han i øvrigt ikke har været medlem af andre spilleklubber. Tiltalte har aldrig af T1-klubben fået udleveret nøgle til lokalerne.

V.1 har forklaret, at det er ham der har undersøgt de i anklageskriftet omhandlede spillemaskiner. Det er endvidere ham, der har udfærdiget de i sagen fremlagte bilag 1.22 og bilag 1.23. Det er ifølge vidnets opfattelse således, at en lovlig gevinstgivende maskine max. kan udbetale en gevinst på 300 kr., for et bet af maksimalt 50 øre. De maskiner, som vidnet i nærværende sag har undersøgt, har alle kunnet udbetale et gevinstmaksimum, der ligger over 300 kr. Der er blevet undersøgt i alt 17 maskiner. Heraf kunne to maskiner modtage bet af en krone, og størrelsen af indsatsen kunne varieres i intervallet mellem 1 - 50 bet. For de øvrige maskiners vedkommende havde en bet en værdi af 25 øre, og der kunne satses pr. gang i intervallet fra 50 - 128 bet. De maskiner, der er omtalt i bilag 1.22, er at betragte som almindelige computere med internetadgang. Ved brug af et særligt kort, kunne med tillige få adgang til spil på disse computere. Den ene af de to maskiner, der var opsat uden for lokale 1, kunne betjenes ved direkte pengeindkast. Ved undersøgelsen af de to maskiner fik vidnet af en medarbejder, der var på stedet, forevist, at disse maskiner opererede med en bet enhed på 1 krone. De maskiner, der er omtalt i bilag 1.22, fungerede således, at der hørte et spillekort til hver af maskinerne. Via det spillekort kunne man få indlæst sine kreditter. Vidnet fik forevist af medarbejderen, hvorledes denne ville indsætte spillekortet i maskinen, og kreditterne ville blive indlæst i maskinen. Hvis han ville have kreditterne ud, var det nødvendigt, at medarbejderen satte kreditkortet ind i maskinen påny. Det var vidnets opfattelse, at hvert medlem af klubben ikke havde sit eget spillekort. Men der hørte et spillekort til hver af maskinerne. Når en spiller var færdig med at spille ved maskinen, ville spillerens eventuelle gevinster blive trukket ud af maskinen. Hvis den gevinst, der blev trukket ud af maskinen, ikke skulle overgå til den næste spiller, var det nødvendigt, at kortet blev renset for gevinster. De gevinster, der blev udtaget af maskinen og efterfølgende slettet fra kortet, ved vidnet ikke, hvad der videre skete med. Men det har været muligt at aflæse gevinstens størrelse og eventuel lade denne komme til udbetaling enten i form af kontanter eller tilgodehavendebeviser. Vidnet har ikke set, at der er sket kontant udbetaling eller udbetaling i form af tilgodebeviser, mens han var på stedet. Alt spil i lokalet var blevet stoppet under ransagningen, og der var ingen spillere tilstede i lokalet under undersøgelsen af maskinerne. Vidnet kan i dag ikke huske, hvorledes han og politiet fik adgang til lokalerne. Han kan ikke huske, om politiet lukkede sig selv ind eller bankede på og blev lukket ind. For så vidt angår de 15 spillemaskiner, der er omtalt i bilag 1.23, blev disse styret af en fælles computer. Spil på disse maskiner fungerede på den måde, at spillebeløbet blev indtastet via den fælles computer, der overførte beløbet til den maskine, som spilleren ønskede at spille fra. Når spilleren ikke længere ønskede at spille på maskinen, kunne det fra den fælles computer registreres, hvorvidt der var gevinster tilbage på maskinen. Den maskine, hvor der var blevet spillet på, kunne nulstilles via fællescomputeren eller med en "key down" funktion. Det er ifølge vidnets opfattelse ikke lovligt på gevinstgivende maskiner at kunne nul-stille disse hverken fra en fælles computer eller med en "key down" funktion. Forespurgt oplyser vidnet, at han er sikker på, at den medarbejder, der foreviste ham computerne i lokale 1, var tilknyttet klubben. Vidnet har ikke tidligere set medarbejderen i den spillehal, der ligger i umiddelbar nærhed af klubben, hvor vidnet tidligere har godkendt spilleautomater. Medarbejderen befandt sig i lokale 1, og han præsenterede sig selv som medarbejder i klubben. Vidnet er uddannet elektriker og har siden 1. maj 2001 arbejdet med godkendelse af spillemaskiner. I følge vidnets vurdering er forskellen på et fortsat spil og et frispil, at man ved et frispil vinder et ekstra spil, som man skal benytte under samme spil, hvorimod man med et fortsat spil vinder yderligere kreditter, som man enten kan udtage af maskinen eller bruge til at opnå yderligere kreditter med. Den i bilag 1.22 omtalte maskine "fungame" var indstillet til et max bet på 50. Vidnet er ikke bekendt med, hvorvidt der kunne ske ændringer i dette max bet. Max bettet skal forstås således, at hvis en spiller ønskede at spille for 400 kr., så kunne disse 400 kr. bruges til at spille enten 8 spil eller 400 spil med. Medarbejderen, der var til stede, viste vidnet, hvorledes den eneste mulighed for at få gevinster ud af disse maskiner var via det tilstedeværende personale. Det er efter vidnets opfattelse ikke muligt, at de i bilag 1.23 omtalte maskiner kunne benyttes som morskabsmaskiner, da disse maskiner indeholder en funktion, der gør det muligt at få fortsat spil. Disse maskiner vil heller ikke kunne ombygges til lovlige maskiner eller opstilles lovligt i private hjem.

T2 har supplerende forklaret, at den maskine, der stod placeret uden for lokale 1, var blevet leveret ca. 1 måned tidligere. Det var hensigten, at maskinen skulle opstilles inde i lokale 1. Tiltalte er ikke bekendt med, hvorvidt maskinen er blevet tilsluttet anlægget. Maskinen er blevet leveret i en periode, hvor tiltalte ikke har været i klubben. Forevist fotomappe billede 19, forklarede tiltalte, at det er den af vidnet føromtalte fællescomputer, hvorfra de 15 skærmmaskiner styres. Der er ikke nogen medarbejder ansat til at betjene computeren, den bliver alene betjent af menige medlemmer og bestyrelsesmedlemmer. Der er visse af de ældre medlemmer af klubber, der ikke kan betjene computeren. De får hjælp af de yngre medlemmer. Netop af hensyn til de ikke EDB-kyndige, var der opstillet en maskine, der kunne betjenes ved møntindkast alene. Hvis der ikke var nogen EDB-kyndige til stede, når der blev spillet på den maskine, kunne gevinsterne ikke udtages, og man måtte spille dem op. Forevist billedmappe, foto 25, forklarer tiltalte, at der var opsat sådanne sedler flere steder i lokalet og på spillemaskinerne. Disse sedler var opsat for at undgå eventuelle misforståelser om, at der kunne ske udbetalinger af gevinster kontant. De to spillemaskiner med internetforbindelse, er maskiner, som klubben har lånt af et firma. Tiltalte husker ikke i dag firmaets navn. Klubben har lånt spillemaskinerne uden betaling af vederlag. Det var nogle maskiner, som firmaet ville prøve og lancere, men de kom vist nok aldrig i udbud.

Der er under domsforhandlingen sket dokumentation af bilag 1.1, anmeldelsesrapport, 1.5, ransagningsrapport samt tilhørende fotomappe, 1.22 og 23, 1.26, 1.19, samt bilag 1.2, indstilling fra ToldSkat med tilhørende bilag 1 og 2.

Rettens bemærkninger

Det fremgår af lov om gevinstgivende spilleautomater § 2, at ved gevinstgivende spilleautomater forstås mekaniske eller elektroniske maskiner, der kan anvendes til spil, hvor spilleren mod en indsats af økonomisk værdi kan vinde en gevinst bestående af penge eller spillemønter. Ved spil om penge forstås spil, hvor gevinsten udbetales i penge eller i spillemønter, der kan kræves omvekslet til penge. Ved spil om spillemønter forstås spil, hvor gevinsten udbetales i spillemønter, der kan indløses med en vare eller en tjenesteydelse.

Det er under sagen ubestridt, at spillerne ikke fik udbetalt gevinster kontant eller i form af spillemønter, men at en eventuelt ubrugt gevinst alene kunne bruges til viderespil på anden maskine straks, eller at spilleren kunne få et tilgodehavendebevis således, at spillet kunne fortsættes en anden dag.

Det lægges efter den skete bevisførelse til grund, at tilgodehavendebeviserne ikke kan sidestilles med spillemønter, således som disse er defineret i lov om gevinstgivende spilleautomater § 2, idet de ikke har kunnet ombyttes til varer eller tjenesteydelser eller på anden måde bruges i foreningens omsætning, men udelukkende til fortsat spil.

Af samme lovs § 16 fremgår endvidere, at retten til frispil eller forlænget spilletid ikke anses for gevinst.

Under disse omstændighederne findes de i sagen omhandlede spillemaskiner ikke at være omfattet af lov om gevinstgivende spilleautomater, hvorfor de tiltalte derfor vil være at frifinde i det hele.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

De tiltalte, "T1-Klubben", T2 og T3 frifindes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger

----------

Østre Landsrets dom af 20. september 2007, 6. afdeling, S-4052-06

Hvidovre Rets dom af 9. august 2006 (S 1000/05) er anket i henhold til Procesbevillingsnævntes tilladelse af 31. oktober 2006 af anklagemyndigheden med påstand om domfældelse efter anklageskriftet.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf af bøde på 16.000 kr. for så vidt angår T1-Klubben og T2 og straf af bøde på 8.000 kr. for så vidt angår T3 samt påstand om konfiskation af 8.540,25 kr., jf. straffelovens § 75, stk. 1, og om konfiskation af 17 gevinstgivende spilleautomater, jf. straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1, jf. kosterrapporten (sagens bilag 24)

De tiltalte har påstået stadfæstelse.

Til brug for landsrettens behandling er indhentet undersøgelsesrapport af 15. marts 2007 fra Force Technology om den tekniske indretning af 3 stk. spilleautomater og en pc med fjernbetjeningsenhed samt undersøgelsesrapport af 21. august 2007 fra Force Technology om 1 stk. pc anvendt som spilleautomat. Landsretten har under domsforhandlingen fået forevist 3 spilleautomater i funktion.

Om sagens tidsmæssige forløb er oplyst, at der blev foretaget ransagning i T1-Klubben den 9. oktober 2003, hvor samtlige konfiskerede spilleautomater blev fundet. Det oprindelige anklageskrift i sagen mod de tiltalte T2 og T3 er dateret den 6. juli 2005 og er senere erstattet af et endeligt anklageskrift dateret den 23. februar 2006, hvorved der tillige blev rejst tiltale mod T1-Klubben. Domsforhandling i byretten fandt sted den 2. august 2006. Dommen er anket ved ankemeddelelse dateret den 2. november 2006, og berammelse af hovedforhandling i landsretten skete i maj 2007.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaringer af de tiltalte og V.1. Der er endvidere for landsretten afgivet forklaring af V.2 og V.3.

Tiltalte, T2, har forklaret supplerende, at han stiftede Klubben og har været formand for klubben. Den computer, som blev brugt til at føre kreditter frem og tilbage mellem spilleautomaterne, havde han fundet i et andet lokale og selv flyttet ind i foreningens lokale. Lokalerne havde før været udlejet til en anden spilleforening. De 15 maskiner har oprindelig været brugt i en offentlig spillehal men kunne ikke længere lovligt benyttes der. Hvis man ville afbryde sit spil, kunne man få overført sin kredit til den centrale computer og få kreditten tilskrevet et tilgodehavendebevis. Beviset var ikke personligt og kunne godt gives til andre medlemmer af klubben. Tiltalte kender T3 fra en tidligere spilleforening, hvor T3 havde blandt andet de i sagen omhandlede spilleautomater opstillet. De spil, som er på automaterne i dag, er de samme, som da T3 brugte automaterne. Han henvendte sig til ToldSkat, da han vidste, at foreninger skal være momsregistrerede. Han regnede med, at de ville gøre ham opmærksom på det, hvis det var ulovligt for klubben at benytte spilleautomaterne. Han har telefonisk oplyst ToldSkat om, hvordan automaterne fungerede, men han husker ikke, hvem han talte med. Klubben var ikke en konkurrent til den spillehal, som lå ved siden af, for i klubben kunne man ikke få kreditter udbetalt i penge. Man kunne heller ikke få varer for overskydende kreditter. Hovedparten af medlemmerne var ældre kvinder. Han vil tro, at de kom i klubben på grund af det sociale samvær. Han vidste ikke, at klubben også skulle være registret hos spillemyndighederne. Han kan ikke huske, om der stod kroner eller kredit på tilgodehavendebeviserne. Det var mest almindeligt, at medlemmerne brugte deres kredit op samme dag.

Tiltalte, T3, har forklaret supplerende, at han tidligere har opstillet spilleautomater i Støtteforeningen G1. Han overtog lokalerne efter Støtteforeningen G1 og har lavet en offentlig spillehal i lokalerne, som han har forpagtet ud. Grunden til, at han fjernede de i sagen omhandlede spilleautomater, var, at de ikke opfyldte de lovmæssige krav og derfor ikke kunne benyttes lovligt i en offentlig spillehal. Han mener, at de er morskabsautomater. Den centrale computer, T1-Klubben brugte, var en, Støtteforeningen G1 havde efterladt. Automaterne kan ikke udbetale penge. En key-down funktion er en knap eller en nøgle, der kan nulstille kreditterne på automaten.

V.1 har forklaret supplerende, at han arbejder med at godkende spilleautomater. De omhandlede automater fungerer ligesom en enarmet tyveknægt. Han opfatter både automaterne og de to computere som gevinstgivende. Via gevinstlisten kunne han se, at man i visse tilfælde kunne vinde over 300 kreditter. Det står ikke i gevinstlisten, om der er tale om kroner eller kreditter. Den tekniske funktion af key-down er, at man nulstiller kreditter. Han så ikke nogen medlemmer få udbetalt penge i foreningen.

V.2 har forklaret, at han har været i branchen i over 30 år og siden juni 2004 været direktør for Dansk Automat Brancheforening (DAB). Man lavede den nye spillelovgivning for at få mere styr på marked. For at være lovlig skal en gevinstgivende spilleautomat kunne udbetale penge og altså have en udbetalingsenhed. Han kender godt spilleautomater som de omhandlede og mener ikke, at de tre automater, som er fremvist i landsretten, er lovlige. Automaterne skal kobles til en central computer, før de kan anvendes, da der ikke er noget møntindkast. Frispil og forlænget spilletid kan man ikke trække ud af automaten, og de repræsenterer som sådan ingen værdi. Han har ikke været i T1-Klubben og ved ikke, om der er udbetalt penge fra automaterne i T1-Klubben. Han mener ikke, at de omhandlede automater er morskabsautomater, da de netop har en gevinstudbetalingsprocent på under 100.

V.3 fra Force Technology har forklaret, at han fører teknisk tilsyn med spilleautomater. De omhandlede spilleautomater fungerer ligesom en enarmet tyveknægt. Man ville nemt kunne installere en udbetalingsenhed på automaterne, men de automater, der var i T1-Klubben, var sat op til en central computer, hvorfra man kunne trække kreditten ud. Vundne kreditter repræsenterer en værdi. Force Technology er en selvejende institution, som ikke er en del af spillemyndigheden men har tilladelse til at godkende spilleautomater. Der findes også andre akkrediterede institutioner, bl.a. Teknologisk Institut.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter de foreliggende oplysninger for landsretten kan det lægges til grund, at de i sagen omhandlede spilleautomater, herunder de to pc'ere, alle indeholdt spil, der var indstillet med gevinstchancer og med en gevinstudbetalingsprocent lavere end 100, og at spilleautomaterne var forbundet med en central computer (betjeningsenhed), hvorfra kreditter kunne indlæses, aflæses og fjernes. Det kan endvidere lægges til grund, at spillere med vundne kreditter frit kunne vælge, om de ville forbruge kreditterne straks eller senere til fortsat spil på den samme eller andre spilleautomater, eller om de ønskede kreditterne godskrevet til senere forbrug i forcm af et tilgodehavendebevis til T1-Klubben, der efter tiltalte T2s forklaring blev udstedt som et tidsubegrænset og ikke personligt skriftligt kreditbevis, der kunne anvendes af alle medlemmer i klubben.

Som følge heraf findes spilleautomaterne at være indrettet således, at de kunne anvendes til spil af den i lov om gevinstgivende spilleautomater § 2, stk. 1, omhandlede beskaffenhed. Det er herved uden betydning, at overskydende kreditter alene kunne benyttes til fortsat spil eller kunne afregnes i form af tilgodehavendebeviser, ligesom det er uden betydning, om beregningsenheden på de pågældende tilgodehavendebeviser blev angivet som et antal kreditter eller som omregnet til et beløb i kroner.

Vundne kreditter, som en spiller frit kan vælge at anvende senere som angivet, findes ikke at være omfattet af bestemmelsen om ret til frispil eller forlænget spilletid som omhandlet i lovens § 16, 2. pkt.

Efter de afgivne forklaringer finder landsretten det bevist, at T2 og T3 var klar over, at de pågældende spilleautomater ikke længere kunne benyttes lovligt. Da spilleautomaterne således er opstillet og taget i brug i strid med de i anklageskriftet nævnte bestemmelser, findes de tiltalte herefter skyldige i overtrædelse af lov om gevinstgivende spilleautomater, jf. lov nr. 631 af 25. juli 2002 med senere ændringer, § 6, § 17, stk. 1 og § 18, stk. 2, jf. § 40, stk. 1, samt overtrædelse af bekendtgørelse nr. 1084 af 8. december 2000 om gevinstgivende spilleautomater §§ 3 og 12, jf. § 26. For så vidt angår tiltalte T3 jf. i det hele straffelovens § 83.

De nedlagte påstande om bødestraf er ikke størrelsesmæssigt bestridt af de tiltalte og kan tillige tiltrædes af landsretten. Henset til den lange tid, der gik fra ransagningen i T1-Klubben, til der forelå et endeligt anklageskrift for byretten, og som efter det oplyste ikke beroede på hverken sagens efterforskning eller faktiske kompleksitet eller de tiltaltes forhold i øvrigt men alene kan tilregnes anklagemyndighedens og andre involverede offentlige myndigheders sagsbehandlingstid, finder landsretten imidlertid, at der foreligger sådanne helt særlige omstændigheder i sagen, at det findes rettest af lade straffene for alle de tiItalte i bortfalde i medfør af straffelovens § 23.

Efter landsrettens vurdering af skyldsspørgsmålet og de foreliggende oplysninger i øvrigt findes der grundlag for at imødekomme de nedlagte konfiskationspåstande, der derfor i medfør af straffelovens § 75, stk. 1 og stk, 2, nr. 1, tages til følge som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Straffene for de tiltalte T1-Klubben, v/T2, T2 og T3 bortfalder.

Hos de tiltalte konfiskeres 8.540,25 kr. og 17 gevinstgivende spilleautomater.

De tiltalte skal én for alle og alle for én betale sagens omkostninger for begge retter, dog at de hver især skal betale salærerne til deres respektive beskikkede forsvarere for byret og landsret.