Dato for udgivelse
31 Jan 2007 09:08
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14. december 2006
SKM-nummer
SKM2007.80.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-4-1229-0299
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Særligt for arbejdsmarkedsbidrag
Emneord
Dobbeltbeskatning, Frankrig, pension, arbejdsmarkedsbidrag
Resumé
Der skulle ikke svares arbejdsmarkedsbidrag af afløsningssum for en uafdækket pensionsordning udbetalt til en i Frankrig bosiddende person. Den Sociale Sikringsstyrelse havde udtalt, at klageren ikke var omfattet af dansk sociallovgivning, men af social sikring i Frankrig.
Reference(r)
Arbejdsmarkedsfondsloven § 7, stk. 1 og 3.

Landsskatterettens afgørelse

Skattecentret har anset klageren for pligtig til at svare arbejdsmarkedsbidrag af en udbetalt afløsningssum vedrørende en uafdækket pensionsordning. Arbejdsmarkedsbidraget er beregnet til 190.885 kr.

Klageren har ikke anset afløsningssummen for bidragspligtig.

Landsskatteretten nedsætter det beregnede arbejdsmarkedsbidrag til 0 kr.

Sagens oplysninger

Ved en aftale dateret 31. august 1994 blev klageren pr. 1. januar 1995 ansat som direktør i A A/S (selskabet), der leverede management og EDB til sine datterselskaber.

Ved en aftale indgået den 20. november 2001 indgik klageren og selskabet en aftale om pensionstilsagn. Pensionsordningen var uafdækket. Ifølge aftalen udbetales pensionen som udgangspunkt som en ratepension over en periode på ti år, men selskabet har dog efter aftalens punkt 7 mulighed for til hver en tid at vælge at kapitalisere pensionsforpligtelsen til udgangen af en måned.

Den 1. december 2003 udvandrede klageren til Frankrig, og hans fulde skattepligt til Danmark ophørte herefter.

Med virkning fra den 31. december 2003 fratrådte klageren sin stilling som direktør i selskabet.

Selskabet ønskede at kapitalisere pensionsforpligtelsen og i marts 2004 modtog klageren herefter i alt 2.386.064,71 kr. I 2005 modtog klageren yderligere 888.388,99 kr.

De udbetalte beløb er efter dansk lovgivning skattepligtige hertil, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra b (dagældende), samt ligningslovens § 7 O. I henhold til art. 13 i den dansk-franske dobbeltbeskatningsoverenskomst har Frankrig imidlertid beskatningsretten til udbetalingerne.

Den Sociale Sikringsstyrelse har bl.a. i et brev af 11. maj 2006 til Skattecentret udtalt, at klageren efter styrelsens opfattelse ikke er omfattet af dansk social sikring efter den 31. december 2003, hvorfor det er styrelsens opfattelse, at klageren kan fritages for at betale arbejdsmarkedsbidrag af den i marts 2004 foretagne pensionsudbetaling.

Af et brev, ligeledes dateret den 11. maj 2006 fra Den Sociale Sikringsstyrelse til Skattecentret fremgår bl.a. følgende:

"Indledningsvis bemærkes, at Den Sociale Sikringsstyrelse ikke træffer afgørelse i sager om arbejdsmarkedsbidrag, men alene efter høring fra Skattecentrene udtaler sig vejledende om anvendelse af internationale regler om social sikring - herunder reglerne i EF-forordning nr. 1408/71.

2. EF-forordningen finder anvendelse på arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende (jf. definitionen i forordningen artikel 1), som er eller har været omfattet af lovgivningen i en eller flere medlemsstater, jf. forordningens artikel 2.

EF-Domstolen har fastslået, at:

"Definitionen af begrebet "arbejdstager" i forordningens artikel 1, litra a), [er] generel og omfattet således enhver, der, uanset om han er erhvervsmæssigt beskæftiget, har status som forsikret i henhold til en eller flere medlemsstater lovgivning om social sikring. Heraf følger at personer, som er berettigede til pension eller rente efter lovgivningen i en eller flere medlemsstater, selv om de ikke er erhvervsmæssigt beskæftigede er omfattet af forordningens bestemmelser om arbejdstagere som følge af deres tilknytning til en social sikringsordning, med mindre der er fastsat særlige bestemmelser for deres vedkommende", jf. dom i sagen C-182/78.

For personer, som ikke aktuelt modtager pension, og som ikke er i erhvervsmæssig beskæftigelse finder forordningen som udgangspunkt alligevel anvendelse, hvis de pågældende på et tidspunkt har været omfattet af en medlemsstats lovgivning som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende.

Den Sociale Sikringsstyrelse er således ikke enig i Landsskatterettens vurdering af, at forordningen ikke finder anvendelse for pensionister.

3. Derimod er det korrekt, at der i forordningen afsnit II om hvilket lands lovgivning, der skal anvendes, ikke findes regler, der specifikt vedrører pensionister. Når det skal afgøres hvilket lands lovgivning, der skal anvendes for pensionister, anvendes derfor de almindelige bestemmelser i afsnit II. Hertil kommer bestemmelserne i afsnit III der regulerer retten til ydelser for personer, der modtager en pension, der er omfattet af forordningen.

I forordningens afsnit II er der regler, der vedrører personer, som har lønnet eller selvstændig beskæftigelse samt personer, der ophører med at være omfattet af et lands lovgivning uden at blive omfattet af et andet lands lovgivning i kraft af beskæftigelse, forordningens artikels 13, stk. 2, bogstav f).

Denne sidstnævnte bestemmelse kan efter Den Sociale Sikringsstyrelses opfattelse anvendes i alle situationer, hvor en person ophører med erhvervsmæssig beskæftigelse i ét land og ikke påbegynder beskæftigelse i et andet land, når den erhvervsmæssige tilknytning til det tidligere beskæftigelsesland er helt ophørt. Det er efter Styrelsens opfattelse uden betydning, hvad grunden til erhvervsophøret er. Bestemmelsen kan derfor efter Styrelsens opfattelse også anvendes på personer, der ophører med erhverv for at overgå til pension (privat eller offentlig).

Der er således ikke noget til hinder for at anvende artikel 13, stk. 2, bogstav f), i forhold til en pensionist. Vi henviser i den forbindelse til sag C-347/98 fra EF-Domstolen, hvor EU-Kommissionen påstod bestemmelsen anvendt i forhold til personer, der modtog pension fra Belgien, og som havde bopæl i en anden medlemsstat. Domstolen afviste at anvende bestemmelsen i forhold til pensionister.

4. Vi gør opmærksom på, at begrebet "arbejdstager" ikke anvendes i bestemmelsen i artikel 13, stk. 2, bogstav f), ligesom det stort set ikke anvendes i de øvrige bestemmelser i afsnittet om hvilket lands lovgivning, der skal anvendes.

Arbejdstagerbegrebet er derfor ikke relevant for anvendelse af denne bestemmelse."

Skattecentrets afgørelse

Klageren er anset for pligtig til at svare arbejdsmarkedsbidrag af de udbetalte pensionsbeløb, jf. arbejdsmarkedsfondslovens § 7, stk. 1, litra b, samt § 8, stk. 1, litra d, jf. TfS 2000.432.

Af Arbejdsmarkedsfondsloven § 7, stk. 3, fremgår:  

"Personer, som er omfattet af De Europæiske Fællesskabers forordninger om social sikring for arbejdstagere, selvstændigt erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, er dog kun bidragspligtige efter stk. 1 og 2, i det omfang det følger af forordningerne, at de pågældende er undergivet dansk lovgivning."

Personkredsen, som EF-forordning nr. 1408/71 sigter til, fremgår af forordningens artikel 2:

"1. Denne forordning finder anvendelse på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og studerende, som er eller har været omfattet af lovgivningen i en eller flere medlemsstater, og som er statsborgere i en af disse stater eller er statsløse eller flygtninge bosat på en medlemsstats område, samt på deres familiemedlemmer og efterladte.

2. Denne forordning finder anvendelse på efterladte efter arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og studerende, som har været omfattet af lovgivningen i en eller flere medlemsstater, uanset disse personers nationalitet, såfremt deres efterladte er statsborgere i en medlemsstat eller er statsløse eller flygtninge bosat på en medlemsstats område."

Som almindelig pensionist, der er flyttet fra et EU-land til et andet, er klageren ikke omfattet af EF-forordningen nr. 1408/71 og den der anførte personkreds, hvorfor klageren heller ikke kan fritages for betalingen af arbejdsmarkedsbidrag, jf. arbejdsmarkedsfondslovens § 7 stk. 3.

EF-forordning nr. 1408/71 koordinerer medlemslandenes sociale sikringsydelser, så man undgår, at personer, der flytter bopæl eller beskæftigelse inden for Fællesskabet, mister sociale rettigheder. Forordningen koordinerer følgende sociale sikringsydelser:

  • ydelser i anledning af sygdom og moderskab (sygehjælp og syge- og barseldagpenge)
  • ydelser ved invaliditet, herunder ydelser, der tager sigte på at bevare eller forbedre erhvervsevnen( pension og revalidering)
  • ydelser ved alderdom (folkepension)
  • ydelser til efterladte (pension)
  • ydelser i anledning af arbejdsulykker og erhvervssygdomme
  • ydelser ved dødsfald (begravelseshjælp)
  • ydelser ved arbejdsløshed
  • familieydelser

Udbetalingerne fra en uafdækket direktørpension er ikke en social sikringsydelse, og er alene af den grund ikke omfattet af forordningens anvendelsesområde i art. 4.

Henvisningen til forordningens art. 13, stk. 2, er irrelevant og taget ud af sammenhængen. Art. 13, stk. 1, henviser til "de personer, der er omfattet af denne forordning". Som pensionist er klageren ikke omfattet af forordningen, hvilket i øvrigt også bekræftes af art. 13, stk. 2, idet artiklen kun omtaler arbejdstagere og selvstændig erhvervsdrivende.

Art. 13, stk. 2, litra f, henviser til social sikring af arbejdstagere og selvstændig erhvervsdrivende, der af forskellige årsager er ophørt med at være omfattet af en medlemsstats sikringslovgivning. Dette tydeliggøres i sag C-275/96 som netop omhandler social sikring af vandrende arbejdstager og selvstændig erhvervsdrivende med hensyn til arbejdsløshedsunderstøttelse, kontantydelser ved moderskab, forældreydelser m.v.

I brev af 11. maj 2006 udtaler Den Sociale Sikringsstyrelse, at klageren ikke er omfattet af dansk lovgivning om social sikring fra 31. december 2003, og at klageren som følge heraf er fritaget for at betale arbejdsmarkedsbidrag, jf. arbejdsmarkedsfondslovens § 7, stk. 3.

Med yderlige brev af samme dato tager styrelsen stilling til divergensen mellem sin afgørelse og TfS 2000.432. Det fremgår af brevet, at styrelsen ikke er enig i Landsskatterettens vurdering af, at forordningen ikke finder anvendelse for pensionister, der varigt er ude af arbejdsmarkedet.

SKAT bemærker, at Den Sociale Sikringsstyrelse alene kan udtale sig vejledende om anvendelse af internationale regler om social sikring. Styrelsen kan ikke træffe afgørelse i sager om arbejdsmarkedsbidrag. Endvidere bemærkes, at SKAT - uanset der foreligger en vejledende udtalelse fra Den Sociale Styrelse med en anden fortolkning - er bundet af afgørelsen fra Landsskatteretten, som er den endelige administrative klageinstans, og klageren anses derfor for bidragspligtig.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at grundlaget for beregning af arbejdsmarkedsbidrag nedsættes til 0 kr.

Som udgangspunkt er en uafdækket pension bidragspligtig efter arbejdsmarkedsfondslovens § 7, stk. 1, litra b, jf. § 8, stk. 1, litra d. Det fremgår imidlertid af arbejdsmarkedsfondslovens § 7, stk. 3, at der kun er bidragspligt i det omfang klageren efter EU-Forordning 1408/71 om social sikring er omfattet af dansk lovgivning i relation til social sikring.

EU-Forordning 1408/71, art. 13, litra f, medfører, at klageren, der ikke længere er erhvervsaktiv, er omfattet af fransk sociallovgivning, således at der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag i Danmark af afløsningssummen for pensionstilsagnet.

Skattecentret har forelagt spørgsmålet for Den Sociale Sikringsstyrelse, som i sit svar af 11. maj 2006 har tilkendegivet, at EU-Forordning1408/71 betyder, at klageren ikke er omfattet af dansk sociallovgivning, men af lovgivningen i sit bopælsland Frankrig. Uanset udtalelsen har skattecentret med henvisning til TfS 2000.432 fastholdt, at klageren er bidragspligtig.

Efter arbejdsmarkedsfondslovens § 7, stk. 3, er det en betingelse for pligten til at betale arbejdsmarkedsbidrag, at personen er omfattet af dansk social sikring efter EU-reglerne.

Hvorvidt klageren er omfattet af social sikring i Danmark efter 1408/71 indgår således som en del af de faktiske og retlige omstændigheder, på hvilket grundlag skattemyndighederne skal tage stilling til, om der skal betales arbejdsmarkedsbidrag af afløsningssummen. Spørgsmålet om de sociale sikringsregler i relation til EU-Forordning 1408/71 er et retligt forhold, hvor den administrative afgørelse fra Den Sociale Sikringsstyrelse skal lægges til grund af skattemyndighederne.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Udbetalingen af det i sagen omhandlede pensionsbeløb er bidragspligtigt efter arbejdsmarkedsfondslovens § 7, stk. 1, litra b, jf. § 8, stk. 1, litra d.

Af arbejdsmarkedsfondslovens § 7, stk. 3, følger dog, at personer, der er omfattet af De Europæiske Fællesskabers forordninger om social sikring for arbejdstagere, selvstændigt erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, og som flytter inden for fællesskabet, kun er bidragspligtige for så vidt som det følger af forordningerne, at de er undergivet dansk lovgivning.

Med henvisning til det anførte i Den Sociale Sikringsstyrelses udtalelse af 11. maj 2006 til Skattecentret er det Landsskatterettens opfattelse, at klageren i den foreliggende sag fra den 1. januar 2004 skal anses for omfattet af social sikring i Frankrig, jf. art. 13, stk. 2, litra f, i EF-forordning 1408/71.

De i sagen omhandlede pensionsudbetalinger er herefter ikke omfattet af bidragspligt efter arbejdsmarkedsfondslovens § 7, stk. 1, litra b, hvorfor der gives medhold i klagen. Arbejdsmarkedsbidraget nedsættes herefter med 190.885 kr. til 0 kr.