Dato for udgivelse
18 jul 2007 11:23
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 jun 2007 09:29
SKM-nummer
SKM2007.509.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-115505
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Aktier, værdiansættelse, omdannelse
Resumé

Forespørger ønskede bekræftet, at det ville være uden umiddelbare skattemæssige konsekvenser for de af sparekassens A's garanter, der - ved en rettet aktieemission - tegnede nye aktier i selskabet til kurs 1,57 på indre værdi. Forespørger ønskede endvidere bekræftet, at fonden erhvervede aktierne til samme kurs som garanterne svarende til kurs 1,57 på indre værdi.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4

Spørgsmål

  1. Kan SKAT bekræfte, at det vil være uden umiddelbare skattemæssige konsekvenser for de af sparekassen A´s garanter, der - ved en rettet aktieemission - tegner nye aktier i selskabet til kurs 1,57 på indre værdi?
  2. Kan SKAT bekræfte, at fonden erhverver aktierne i banken til samme kurs som garanterne svarende til kurs 1,57 på indre værdi?

Svar

  1. Ja.
  2. Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Sparekassen A, der var en garantsparekasse, er netop blevet omdannet til aktieselskab på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i marts 2007 efter bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed (FIL) § 207. Efter omdannelsen drives pengeinstitutvirksomheden nu i aktieselskabsform under navnet B A/S.

B A/S ønskes herefter noteret på Københavns Fondsbørs.

 

Baggrunden for omdannelsen er, at A gennem de senere år har haft en betydelig vækst, og at ledelsen mener, at aktieselskabsformen er mere tidssvarende og bedre egnet til at sikre en konkurrencedygtig virksomhedsdrift. Ledelsen vurderer endvidere, at den ny selskabsform vil bidrage positivt til en fortsat ekspansiv udvikling af sparekassen. Dertil kommer, at aktieselskabsformen forventes at have en række afledte fordele for både medarbejdere, kunder og garanter. Endelig er omdannelsen en nødvendig forudsætning for at kunne blive børsnoteret.

 

Børsnoteringen ønskes blandt andet gennemført for at give pengeinstituttet en større synlighed, ligesom ledelsen har fundet det naturligt, at de garanter der vælger at konvertere deres garantikapital til aktiekapital, dermed har et mere omsætteligt værdipapir end, hvis bankens aktier ikke var børsnoteret.

 

Ved en omdannelse lægges vægt på at bevare tilknytningen til de nuværende garanter. Det er ledelsens forventning, at langt størsteparten af garanterne vil vælge ombytning til aktier for derigennem at fastholde de fordele og den tilknytning til deres pengeinstitut, der følger af at være medejer.

 

Det er ledelsens vision, at pengeinstituttet skal fortsætte som et selvstændigt og uafhængigt pengeinstitut, som bygger på sine lokale rødder og sin historie. Derfor skal pengeinstituttet vedvarende deltage i lokalsamfundet og dets udvikling.

 

A ønskede inden omdannelsen fortsat at optage nye garanter, og udviklede derfor løbende sit fordelsprogram for garanterne. For at sikre, at A også efter omdannelsen ville have den meget store bredde i ejerkredsen, som de nuværende garanter repræsenterer, besluttede repræsentantskabet dog den 14. juni 2006 at indføre en grænse for erhvervelse af garantikapital på i alt DKK 100.000 pr. garant. Denne grænse blev senere yderligere reduceret - til DKK 3.000 pr. garant, da man vurderede at tilstrømningen af nye garanter ellers ville blive for stor.

 

Den 30. maj 2006 blev der indrykket annonce i dagspressen om ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 14. juni 2006 med henblik på omdannelse af A til aktieselskab.

 

Den kommende omdannelse og børsintroduktion af A blev omtalt i landsdækkende aviser oktober og december 2006 samt marts 2007.

 

Baggrundsinformation om A's aktivitet og ledelse

A er et all-round pengeinstitut, som satser bredt på både private og erhvervskunder. I långivningen tilstræbes en passende spredning på kunder og brancher, således at der ikke er en afhængighed af bestemte grupper af engagementer.

 

I datterselskaberne C A/S og D A/S drives henholdsvis ejendomsmæglervirksomhed og ydelse af forbrugslån. A har i 2006 etableret et fondsmægleraktivitet i samarbejde med 4 partnere, og der åbnes fortsat nye filialer i større byer.

 

Garanterne har hvert 4. år valgt A's repræsentantskab på ca. 40 personer, som har valgt 6 bestyrelsesmedlemmer. Herudover havde sparekassen 3 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Efter omdannelsen til aktieselskab er repræsentantskabet nedlagt, og der er i stedet oprettet et aktionærråd bestående af personerne i det tidligere repræsentantskab. A's bestyrelse består også efter omdannelsen til B A/S af 9 personer. Repræsentantskabet/bestyrelsen ansætter en direktør.

 

Formål med omdannelsen og børsnoteringen

Det er ønsket, at A skal opretholde en fortsat høj vækst, og det har i denne forbindelse været ledelsens vurdering, at der er brug for den fleksibilitet, som aktieselskabsformen muliggør, herunder ved at kunne tilbyde samarbejdspartnere ejerandel i A. Aktieselskabsformen er endvidere anerkendt i udlandet, hvilket forbedrer mulighederne for at agere på de internationale kapitalmarkeder og herved få enklere adgang til gunstige vilkår for udenlandske lån.

 

Børsnoteringen skal ses som et led i at opnå en stærkere profilering og en løbende prissætning af aktierne for derved at få markedets vurdering af sparekassens præstationer.

 

Omdannelsen har derimod ikke til hensigt at muliggøre fusioner med andre pengeinstitutter. Det er en del af A's værdigrundlag at have tilstrækkelig styrke til at kunne fortsætte som selvstændigt og uafhængigt pengeinstitut. Ledelsen er dog åben over for muligheden for at indfusionere mindre pengeinstitutter under A's koncept.

 

Omdannelsesmodel

A's omdannelse til aktieselskab er sket efter bestemmelserne herom i § 207 i lov om finansiel virksomhed (FIL):

Sparekassen fusioneres med et 100 pct. ejet datterselskab med sidstnævnte selskab som det fortsættende selskab.

A er fusioneret med E A/S i maj 2006 og har været uden aktivitet siden stiftelsen. Fusionen er gennemført regnskabs- og skattemæssigt med virkning pr. 1. januar 2007. Finanstilsynet har givet tilladelse til, at fusionen regnskabsmæssigt sker efter "sammenlægningsmetoden", hvorved der ikke opstår goodwill som konsekvens af fusionen. Dette er også i overensstemmelse med de internationale regnskabsbestemmelser (IFRS).

Beslutning om omdannelsen træffes af sparekassens repræsentantskab.

A's repræsentantskab har på møde i marts 2007 truffet beslutning om omdannelsen til aktieselskab.

Aktier i aktieselskabet svarende til værdien af de indskudte aktiver efter fradrag af sparekassens gæld, overdrages til en fond. Fonden anses som erhvervsdrivende fond.

Der er stiftet en erhvervsdrivende fond (Fonden for B), der har modtaget den fulde værdi for B A/S med fradrag af garantikapitalen - i form af samtlige aktier i B A/S.

Garanterne i sparekassen skal tilbydes efter eget valg enten en ombytning til markedskurs af deres garantbeviser til aktier i aktieselskabet eller kontant indløsning.

I forbindelse med, at garanterne tilbydes at ombytte garantbeviser til aktier i B A/S, forventes B A/S børsnoteret.

Økonomi- og erhvervsministeren skal godkende fusionen

Finanstilsynet har i marts 2007 godkendt fusionen/omdannelsen af A til B A/S.

 

Tildeling af aktier

 

Størrelse af aktieudstedelse - og fondens andel i forhold til garanternes andel

A's egenkapital udgjorde pr. 31. december 2006 X kr. mio., hvoraf garantikapitalen udgjorde 39 pct. og de "frie reserver" udgjorde 61 pct.

 

I perioden fra 31. december 2006 til tidspunktet for omdannelsen i marts 2007 blev garantikapitalen forøget med 28 mio. kr. Efter omdannelsen har der ikke været mulighed for at indskyde yderligere garantikapital.

 

I henhold til lov om finansiel virksomhed § 208 skal garanterne tilbydes at konvertere deres garantikapital til aktier eller lade sig indfri kontant.

 

Tegningskursen er arbitrært fastsat - alene med henblik på at lette konverteringen af garantikapital til aktiekapital. Tilsvarende er aktiernes stykstørrelse fastsat for at få en begrænset markedsværdi af hver aktie.

 

For at sikre, at tegningskurs afspejler markedsværdien (således at garanterne de facto erhverver aktierne til markedsværdi) kan man herefter fastlægge den samlede nominelle aktiekapital, som B A/S skal have - idet der herved tages behørigt hensyn til markedsværdien af A.

 

Garanterne og medarbejderne har erhvervet aktierne til samme kurs pr. aktie.

 

I henhold til B A/S's vedtægter (pkt. 10.2 og 10.3) gælder følgende stemmeretsbegrænsninger:

 

  • Hver nominelt aktiebeløb på DKK 20 giver én stemme
  • For aktier tilhørende samme aktionær kan der dog ikke afgives mere end 1.000 stemmer (det svarer til 0,02 % af B A/S's samlede aktiekapital efter konvertering af hele garantikapitalen).
  • Begrænsningen på maksimalt 1.000 stemmer finder ikke anvendelse for Fonden for B, der dog maksimalt kan afgive stemmer svarende til 5 % af selskabets samlede aktiekapital.

Som følge af stemmeretsbegrænsningerne har Fonden for B ikke bestemmende indflydelse (Fonden er ikke modervirksomhed for B A/S/der er ikke et koncernforhold). Dette er bekræftet af Finanstilsynet.

 

Det fremgår af prospektet, at der B A/S bekendt ikke er indgået aktionæroverenskomster af nogen art omhandlende aktionærers nuværende eller kommende aktiebesiddelser i B A/S.

 

Fastlæggelse af markedsværdi og kurs / indre værdi

A's ledelse har indhentet en anbefaling fra et konsulentfirma på den kurs/indre værdi, der skal anvendes ved fastlæggelse af A's markedsværdi.

 

Vurderingen efter nævnte rapport er, at en kurs indre værdi efter børsnoteringens gennemførelse vil være 1,9. Til brug for tegningskursen inden børsnoteringen for garanterne og fonden, vil der således skulle tages udgangspunkt i kurs/indre værdi 1,9. Ifølge rapporten anbefales normalt en rabat mellem ca. 10-20 % til nye aktionærer i forbindelse med omdannelsen og den efterfølgende børsnotering. Konsulentfirmaet anbefaler dermed, at der sigtes mod en kurs / indre værdi på 1,57.

 

Rådgiver har i øvrigt henvist til rapporten og grundlaget for vurderingen for, at kurs indre værdi kan sættes til 1,57.

 

Baggrunden for, at der ydes en rabat ved tegning af de ikke-børsnoterede aktier er, at kursen skal være attraktiv for at sikre, at så mange garanter som muligt tegner aktier - også så der opnås den krævede spredning ved en senere børsnotering. Det skal fremhæves, at det ikke er hensigten at tilføre garanter særlige fordele ved tildelingen af aktier, idet en eventuel fordel ikke må ligge ud over, hvad der er almindeligt ved nytegning/børsnotering af aktier på Københavns Fondsbørs.

 

Finanstilsynet har i brev til bestyrelsen og direktionen for A godkendt den fastlagte kurs 1,57 på indre værdi med bl.a. følgende bemærkninger:

"Finanstilsynet har gennemgået [Konsulentfirmaets] analyse og kan konstatere, at [Konsulentfirmaet] i analysen har udeladt de fire højest prissatte pengeinstitutter, når der tages udgangspunkt i K/I-værdien.

Det er Finanstilsynets vurdering, at også de fire lavest prissatte pengeinstitutter kunne udgå af analysen, men med baggrund i A´s indtjeningsniveau, der ifølge [Konsulentfirmaet] har været lavere end en række af de øvrige pengeinstitutter, har Finanstilsynet ikke yderligere bemærkninger til, at værdiansættelsen af aktierne baseres på en K/I-værdi på 1,57 ud fra de nuværende markedsforhold."

 

Det er A's forventning, at langt hovedparten af garanterne vil tage imod tilbuddet.

 

Formålet med anmodningen om bindende svar er at opnå sikkerhed for, at omdannelsen kan gennemføres uden umiddelbare skattemæssige konsekvenser for garanterne og for fonden.

 

Andel der tilbydes til medarbejdere og ledelse samt begrundelse herfor

A arbejder på en mulig etablering af et optionsprogram for direktionen og nøglemedarbejdere. Det pågældende program vil først blive etableret efter den forventede børsnotering. I modsætning til den sag som Skatterådet tidligere har taget stilling til, er der i A´s situation ikke tale om at ledelsen får lov til at tegne aktier i forbindelse med omdannelsen. Optionsprogrammet er derfor ikke omfattet af nærværende forespørgsel.

Som nævnt ovenfor vil medarbejdernes bonus vedrørende 2006 på DKK 2,5 mio. i stedet for at udbetales kontant, blive udbetalt i aktier i henhold til LL § 7A.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ad spørgsmål 1

Omdannelsen af A vil ske i henhold til fusionsskattelovens § 14 a. Af stk. 5 i nævnte bestemmelse fremgår, at:

Stk. 5.  Aktier modtaget af garanter ved ombytning af deres garantbeviser til aktier anses for anskaffet ved ombytningen for garantbevisets indløsningsværdi.

 

Ovennævnte bestemmelse skal ses i lyset af § 208, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed. Ifølge denne bestemmelse skal garanterne i sparekassen tilbydes enten en ombytning til markedskurs af deres garantibeviser eller kontant indløsning. Denne bestemmelse stiller således krav til at ombytningen af garantibeviser til aktier i bankaktieselskabet skal være på markedsvilkår.

Omdannelsen fra sparekasse til bankaktieselskab er en lovbunden omstrukturering, dvs. den skal ske efter en af to modeller - fondsmodellen eller reservefondsmodellen. A har valgt at gennemføre omdannelsen efter fondsmodellen. Da sparekasser har garanter, hvis kapital hæfter for sparekassens forpligtelser, er der i § 208, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed indsat en bestemmelse om, at garanterne skal tilbydes ombytning af deres garantibeviser med aktier eller kontant indløsning.

Ombytningen til aktier skal ifølge denne bestemmelse ske til markedskurs. Derfor vil der heller ikke være skattemæssige konsekvenser forbundet hermed. Vi henviser i den forbindelse til sidste afsnit under rubrikken 3 Omdannelse af sparekasserne i Lise Bo Hansen og Helle Pallesens artikel Omdannelse af finansielle virksomheder i TfS 1990, 499. Her omtales følgende:

"I modsætning til Topsikring havde sparekasserne som selvejende institutioner ikke medlemmer. Sparekasserne havde dog garanterne, hvis kapital hæftede for sparekassens forpligtelser, dvs. at den i det store hele svarede til aktiekapital. I konsekvens heraf blev det i bank- og sparekasseloven fastsat, at garanterne i forbindelse med omdannelsen skulle tilbydes ombytning af deres garantbeviser med aktier eller kontant indløsning. Ombytningen skulle ske til aktiernes markedskurs, og der var derfor ikke nogle skattemæssige problemer forbundet hermed. I fusionslovens § 14 a, stk. 4, blev det dog af hensyn til en senere avanceopgørelse fastslået, at aktierne anses for anskaffet ved ombytningen for garantbevisets indløsningsværdi."

Finanstilsynet, hvortil Økonomi- og erhvervsministeren har delegeret godkendelseskompetencen, skal som nævnt godkende omdannelsen. Finanstilsynets opgave er at påse, at omdannelsen ikke er uønskelig ud fra samfundsmæssige hensyn eller garanters interesse. Finanstilsynet vil dermed forholde sig til, om omdannelsen vil repræsentere en retfærdig fordeling af sparekassens værdier. Finanstilsynet har som nævnt den 26. marts 2007 godkendt fusionen og omdannelsen.

 

Den valgte kurs 1,57 på indre værdi skal således svare til markedskursen. Kurs 1,57 på indre værdi er fremkommet efter en anbefaling fra en ekstern vurdering. Vi henviser i øvrigt til kommentarerne i afsnit "Fastlæggelse af markedsværdi og kurs / indre værdi" ovenfor, hvoraf det også fremgår, at Finanstilsynet har tiltrådt anvendelse af kurs / indre værdi på 1,57.

 

Det bemærkes endvidere, at spredningen af aktierne er et vilkår for den senere børsnotering af A, men at den selvsagt også sker for at styrke og bevare kundeforholdet og derfor i alle henseender er forretningsmæssigt begrundet.

 

Spørgsmål 1 kan derfor efter vores opfattelse besvares bekræftende.

 

Ad spørgsmål 2

Ved omdannelsen, der blev vedtaget på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde 28. marts 2007, modtog Fonden for B alle aktierne i B A/S. Fonden skal ifølge § 207, stk. 1, lov om finansiel virksomhed modtage aktierne i banken svarende til "værdien af de indskudte aktiver efter fradrag af sparekassens gæld". Fonden anses som en erhvervsdrivende fond.

 

Efter fusionsskattelovens § 14 a skal aktierne, som fonden erhverver i forbindelse med omdannelsen af sparekassen, anses for anskaffet på det tidspunkt, hvor fusionen er vedtaget i alle de fusionerende selskaber. Som anskaffelsessum anvendes "værdien af de indskudte aktiver efter fradrag af sparekassens gæld".

 

Fusionsskattelovens § 14 a er baseret på samme forudsætninger som lov om finansiel virksomhed § 207, stk. 1, og bør derfor fortolkes på samme måde.

 

Efter vor opfattelse vil der i de indskudte aktiver også indgå ikke bogførte aktiver som oparbejdet goodwill i A. Dermed vil Fonden for B skulle erhverve aktierne til samme kurs som garanterne, nemlig kurs 1,57 på indre værdi.

 

Spørgsmål 2 kan derfor efter vores opfattelse besvare bekræftende.

 

Konklusion

Der er en klar forretningsmæssig grund til at A ønsker at etablere den nye og fremadrettede struktur i selskabsform. Omdannelsen er sket som et led i den planlagte børsnotering af sparekassen.

 

I henhold til § 208 i lov om finansiel virksomhed skal garanterne ved omdannelsen tilbydes muligheden for at tegne aktier til markedskurs i det omdannede bankaktieselskab.

 

I henhold til § 207, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal den erhvervsdrivende fond erhverve aktier i det nye bankaktieselskab svarende til indskudte aktiver med fradrag for sparekassens gæld. I aktiverne skal der også indgå ikke bogførte aktiver, herunder oparbejdet goodwill.

 

A har i overensstemmelse med ovennævnte lovbestemmelser og efter anbefaling i tidligere nævnt ekstern vurdering fastlagt tegningskursen til en markedskurs svarende til kurs 1,57 på indre værdi.

 

Det er ikke hensigten at tilføre garanterne fordele ved nytegningen, idet en eventuel fordel ikke ligger ud over, hvad der er almindeligt ved nytegning/børsnotering af aktier på Københavns Fondsbørs.

 

Såfremt SKAT besvarer vore spørgsmål bekræftende skal vi anmode om at svarene i lighed med Skatterådets afgørelse i sag SKM2006.513 er bindende fra datoen for SKATs afgørelse.

   

SKATs indstilling og begrundelse

SKAT finder efter en konkret vurdering ikke grundlag for at anfægte tegnings-/salgskursen 1,57 på indre værdi.

Der er ved denne vurdering bl.a. lagt vægt på A's økonomiske forhold, den forretningsmæssige begrundelse for at gennemføre omdannelsen samt baggrunden for den påtænkte tildelingsproces, herunder særligt det forhold, at det frem til tidspunktet for omdannelsen den 28. marts 2007 var muligt for enhver at opfylde betingelserne for at kunne erhverve aktier i det kommende B A/S uden at der i den forbindelse vil ske forfordeling af visse garanter i tilfælde af, at efterspørgslen overstiger udbuddet.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 1 og 2 besvares bekræftende.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tilslutter sig SKATs indstilling.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Under hensyn til, at nærværende bindende svar angår værdiansættelse af en virksomhed, der er underlagt vedvarende værdiændringer, gælder svaret i 3 måneder fra afgørelsens dato.