Dato for udgivelse
21 May 2007 13:19
SKM-nummer
SKM2007.332.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
07-069640
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Om kommunikation og information samt kampagner + Afdragsordninger og henstand + Akkordordninger + Betalingsstandsning og konkurs + Eftergivelse og gældssanering + Forældelse + International inddrivelse + Lønindeholdelse + Tvangsauktion + Udlæg
Emneord
Klagevejledning, inddrivelse
Resumé

SKAT, Hovedcentret, præciserer reglerne om klagevejledning i forbindelse med restanceinddrivelsesmyndighedens 1. instans afgørelser, herunder remonstrationsafgørelser, der kan påklages til Landsskatteretten.

Endvidere præcisering af, at retningslinjer i SKM2006.130.SKAT skal anvendes i forbindelse med behandling af sager under remonstration og i forbindelse med afgivelse af en udtalelse til Landsskatteretten. 
Reference(r)

Lov nr. 429 af 6. juni 2005 med senere ændringer om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer
Bekendtgørelse nr. 995  af 19. oktober 2005 om inddrivelse af gæld til det offentlige

Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2007-2 C
Redaktionelle noter

Fomuleringen i pkt. 4, 1. afsnit, er efterfølgende ændret.

1. Indledning

SKAT, Hovedcentret har konstateret, at SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed i en række tilfælde har givet en forkert klagevejledning i forbindelse med afgørelser, der kan påklages til Landsskatteretten.

Vi skal derfor præcisere indholdet af klagevejledning i forbindelse med restanceinddrivelsesmyndig-hedens 1. instans afgørelser, herunder remonstrationsafgørelser, der kan påklages til Landsskatteretten.

SKAT, Hovedcentret skal endvidere indskærpe, at retningslinjer i SKM2006.130.SKAT skal anvendes i forbindelse med  behandling af sager under remonstration og i forbindelse med afgivelse af en udtalelse til Landsskatteretten. 

2. Lovgrundlaget

Reglerne om klage til Landsskatteretten vedrørende afgørelser om inddrivelse, fremgår af § 4 i lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer og §§ 36 - 37 i bekendtgørelse nr. 995 af 19. oktober 2005 om inddrivelse af gæld til det offentlige.

2.1. Klagemyndighed

I henhold til § 4, stk. 1 i lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer skal en klage over restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelse om inddrivelse af fordringer mv. indbringes for Landsskatteretten, medmindre andet er bestemt i lovgivningen.

2.2. Klagefristens længde

I henhold til § 4, stk. 1 i lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer er klagefristen på 3 måneder. Klagefristen på 3 måneder regnes fra adressatens modtagelse af den afgørelse der klages over.

3. Indholdet af klagevejledningen i 1. instanssager

Følgende klagevejledning skal anvendes i sager, hvor SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed træffer afgørelse i 1. instans og hvor afgørelsen kan påklages til Landsskatteretten:

"Du kan klage over denne afgørelse. Klagen skal være skriftligt og skal sendes til skattecentret/Inddrivelsescentret/specialcentret inden 3 måneder efter din modtagelse af denne afgørelse.

Skattecentret/Inddrivelsescentret/specialcentret kan på baggrund af din klage træffe en ny afgørelse i sagen. Den nye afgørelse får du besked om senest 14 dage efter at sagen er fuldt oplyst.

Hvis skattecentret/Inddrivelsescentret/specialcentret efter en ny vurdering af sagen fastholder afgørelsen sender vi din klage til Landsskatteretten sammen med en udtalelse om sagen."

Debitorbreve og andre standardskrivelser vil blive tilrettet i overensstemmelse med ovenstående.

4. Klagevejledning i remonstrationssager

Følgende klagevejledning skal anvendes i sager, hvor SKAT, som restanceinddrivelsesmyndighed i forbindelse med remonstrationen, delvist fastholder den oprindelige afgørelse:

"Du kan klage over denne nye afgørelse i din sag. Klagen skal være skriftligt og skal sendes til skattecentret/Inddrivelsescentret/specialcentret inden 1 måneder efter du har modtaget denne afgørelse. Skattecentret/Inddrivelsescentret/specialcentret vil herefter sende din klage til Landsskatteretten sammen med en udtalelse om sagen."

Debitorbreve og andre standardskrivelser vil blive tilrettet i overensstemmelse med ovenstående.

5. Remonstration og klage til Landsskatteretten

SKAT, Hovedcentret udsendte den 6. marts 2006 SKM2006.130.SKAT, der indeholdt

  • En beskrivelse af remonstrationsordningen i forbindelse med klager over restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelser om inddrivelse af fordringer m.v.
  • Retningslinjer for behandling af sager under remonstration
  • Retningslinjer for indholdet af udtalelsen til Landsskatteretten. 

Vi har konstateret, at SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed i en række tilfælde ikke anvender disse retningslinjer. Vi skal hermed indskærpe, at retningslinjer i SKM2006.130.SKAT skal anvendes i forbindelse med  behandling af sager under remonstration og i forbindelse med afgivelse af en udtalelse til Landsskatteretten.