Dato for udgivelse
01 nov 2007 16:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 okt 2007 13:48
SKM-nummer
SKM2007.786.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-167388
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Medarbejderaktier, Matching Shares, udskudt retserhvervelse
Resumé

Skatterådet bekræfter, at en aftale om tildeling af Matching Shares er omfattet af reglerne i ligningslovens § 7 H. Skatterådet fandt, at tidspunktet for den endelige retserhvervelse var udskudt, idet der herskede en vis usikkerhed om aftalens gennemførelse.

Hjemmel
07-128878
Reference(r)
Ligningsloven § 7 H
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 A.B.1.15.

Spørgsmål

1. Kan det bekræftes, at Matching Shares i henhold til A Stock Purchase Plan 1 + 1 2007 omfattes af Ligningslovens § 7 H, såfremt datterselskabet og de af selskabets ansatte, der tildeles Matching Shares, indgår aftale herom, jf. ligningslovens § 7 H, stk. 2, nr. 1?

Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, og Matching Shares derfor omfattes af ligningslovens § 7 H:

2. Kan det bekræftes, at bedømmelsen af om grænserne i ligningslovens § 7 H, stk. 2, nr. 2 er opfyldt foretages på datoen for indgåelse af A Stock Purchase Plan participation Agreement, og at grænserne derfor er opfyldt?

3. Såfremt spørgsmål 2 besvares benægtende, kan det i så fald bekræftes, at bedømmelsen af om grænserne i ligningslovens § 7 H, stk. 2, nr. 2,er opfyldt skal foretages på henholdsvis hver af de fire Investment Dates, og at grænserne derfor er opfyldt?

4. Såfremt spørgsmål 3 besvares bekræftende, kan det i så fald bekræftes, at de ansattes anskaffelsessum for såvel Contribution Shares som Matching Shares er identisk, svarende til det halve af kursen på Contribution Shares på hver af de fire Investment dates?

5. Kan det bekræftes, at datterselskabets afståelsestidspunkt i henhold til ligningslovens § 7 H, stk. 6, er de respektive Investment Dates?

Svar
  1. Ja.
  2. Ja.
  3. Bortfalder.
  4. Bortfalder.
  5. Nej.
Beskrivelse af de faktiske forhold

Moderselskabet og dets koncernselskaber ønsker at tilbyde de ansatte ("Medarbejderne") i koncernen Matching Shares.

I Danmark tilbydes Matching Shares af det danske datterselskab. De aktier, som den ansatte får tildelt i form af Matching Shares, er B-aktier i Moderselskabet.

Matching Shares tilbydes i henhold til Stock Purchase Plan 1 + 1 2007 ("Planen"), som består af Global Stock Purchase Plan Conditions, Local Stock Purchase Plan Conditions, Stock Purchase Plan List of Definitions og Stock Purchase Plan Participation Agreement Form.

Ifølge Planen - som løber fra perioden august 2007 til juli 2008 - tilbydes Medarbejderne en gratis Matching Share i form af en B-aktie i Selskabet A for hver B-aktie i Selskabet A som Medarbejderne har købt til markedsprisen (benævnt Contribution Share) under Planen. Den gratis Matching Shares tildeles Medarbejderne, når Contribution Share har været ejet i 3 år.

I Planens løbetid på 12 måneder kan der købes Contribution Shares til markedspris på i alt 4 Investment Dates, som er fastlagt til den 15. i hver tredje måned. Første Investment Date er i den fjerde måned efter Planens etablering. Som følge heraf vil der blive tildelt Matching Shares i alt 4 gange - henholdsvis 3 år efter hver Investment Date. Eftersom den første Investment Date indtræder i den fjerde måned af Planens 12 måneders løbetid, vil den sidste af de i alt 4 Investment dates indtræde mere end 12 måneder efter Planens etablering i august 2007.

Contribution Shares kan alene købes for løn, som Medarbejderne har opsparet under ordningen. Opsparingen benævnes Contribution. Der kan alene foretages opsparing til køb af Contribution Shares i Planens løbetid på 12 måneder. Opsparingen - Contribution - er maksimeret til 7,5 % såvel pr. måned som pr. år af Medarbejdernes bruttoløn. Contribution fratrækkes i Medarbejdernes nettoløn.

Medarbejderne afholder alle transaktionsomkostninger ved Medarbejdernes køb og salg af aktier. Ligeledes afholder Medarbejderne alle udgifter til skatter og eventuelt arbejdsmarkedsbidrag mv.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ad spørgsmål 1

Det er spørgers opfattelse, at Matching Shares i henhold til Planen opfylder betingelserne i ligningsloven § 7 H, stk. 2, nr. 1

I henhold til ligningslovens § 7 H, stk. 1, sidste pkt., skal vurderingen af om betingelserne i stk. 2, nr. 3, 4, 6 og 7, er opfyldt foretages ud fra forholdene på det tidspunkt, hvor Medarbejderne erhverver ubetinget ret til de modtagne aktier (Matching Shares). I henhold til Planen erhverver Medarbejderne løbende ubetinget ret til Matching Shares på hver af de 4 Investment Dates, idet Medarbejderne er sikre på at modtage matching Shares, når der er erhvervet Contribution Shares på en Investment Date, jf. punkt 7 i Global Stock Purchase Plan Conditions, medmindre:

1. medarbejderen frivilligt opsiger ansættelsesforholdet

2. medarbejderen opsiges som følge af cause

3. medarbejderen tilbagekalder sit samtykke til behandling af persondata

4. medarbejderen opsiger depotaftalen med den administrerende bank

5. medarbejderens væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til Stock Purchase Plan Participation Agreement og/eller Stock Purchase Plan Account Agreement.

6. medarbejderen afstår contribution shares

Begrebet "cause", jf. ovenfor ved punkt 2, er ikke defineret i Medarbejdernes ansættelseskontrakt eller i Planen, men vil i den konkrete sag dække over enhver form for opsigelse, hvor det er medarbejderens forhold, som har givet rimelig anledning hertil. Det er efter Aktieoptionsloven - som finder anvendelse på Planen - som bekendt kun muligt at "straffe" en medarbejder, der opsiges, såfremt opsigelsen sker pga. misligholdelse, hvilket kræver mere end "rimelig anledning". F.eks. kan sygdom godt være "rimelig anledning", men vil aldrig være "misligholdelse". Dette betyder, at Medarbejderne alene kan fratages retten til senere at modtage Matching Shares i tilfælde af opsigelse på grund af "cause", såfremt opsigelsen for "cause" er en opsigelse på grund af væsentlig misligholdelse.

Der kan argumenteres for, at der erhverves ubetinget ret til Matching Shares på daglig basis, idet Medarbejderne for hver dag der forløber uden Medarbejderen dør, pensioneres som følge af sygdom e.l., er sikker på senere at modtage Contribution Shares og dermed efterfølgende Matching Shares (med de ovenfor oplistede forbehold).

Uanset om der erhverves ubetinget ret til Matching Shares på hver af de 4 Investment dates eller på daglig basis, er betingelserne i ligningslovens § 7 H, stk. 2, nr. 3, 4, 6 og 7 opfyldt på det tidspunkt, hvor der erhverves ubetinget ret til Matching Shares, idet det bemærkes, at B-aktierne i Selskabet A er en allerede bestående aktieklasse.

For så vidt angår betingelsen i ligningslovens § 7 H, stk. 2, nr. 6, bemærkes det, at der ikke sker nogen tildeling af Matching Shares, såfremt Medarbejderen forinden har afstået den pågældende contribution Share.

Ad spørgsmål 2

I henhold til ligningslovens § 7 H, stk. 1, 1. pkt., skal vurderingen af, om betingelsen i ligningslovens § 7 H, stk. 2, nr. 2, er opfyldt, foretages ud fra forholdene på det tidspunkt, hvor den faktiske udnyttelseskurs i henhold til de ydede købe- eller tegningsretter henholdsvis den faktiske købskurs for ydede aktier foreligger, dog senest på det tidspunkt, hvor den ansatte erhverver ubetinget ret til den modtagne aktie, køberet eller tegningsret.

Det er spørgers opfattelse, at de tildelte Matching Shares ved denne vurdering er gratisaktier, og at Matching Shares og Contribution Shares derfor skal bedømmes separat. Heraf følger tillige, at selve erhvervelsen af Contribution Shares ikke giver anledning til skatteretlige overvejelæser, idet Contribution Shares anskaffes til markedsprisen.

Henset til at den faktiske udnyttelseskurs for Matching Shares på DKK 0 foreligger på tidspunktet for indgåelse af A Stock Purchase Plan Participation Agreement, skal det på dette tidspunkt vurderes, om værdien af de Matching Shares som Medarbejderne senere modtager, overstiger 10 % af den ansattes årsløn, jf. betingelsen i ligningslovens § 7 H, stk. 2, nr. 2, litra a.

Den Contribution - som anvendes til køb af Contribution Shares, hvilke aktier giver ret til en Matching Share pr. Contribution Share efter præcis 3 års ejertid - som kan anvendes til køb af Contribution Shares, er maksimeret til 7,5 % såvel pr. måned som pr. år af Medarbejdernes bruttoløn, jf. punkt 2.2. i Global Stock Purchase Plan Conditions.

I henhold til punkt 3 i Local Stock Purchase Plan Conditions indgår I bruttolønnen ikke f.eks. pension, telefon, tilskud til bil, overarbejdsbetaling, bonus m.v.

For så vidt angår medarbejdere på en indstationeringskontrakt opgøres bruttolønnen i henhold til punkt 9 i Local Stock Purchase Plan Conditions, som den pågældende medarbejders nettoløn tillagt en hypotetisk skattesats på 28 %. Hvis en Medarbejder på indstationeringskontrakt eksempelvis tjener brutto DKK 100, vil Medarbejderen efter evt. (marginal)beskatning på 63 % tjene DKK 37 netto. For at beregne den bruttoløn, som kan anvendes under Planen, skal nettobeløbet (DKK 37) tillægges en hypotetisk beskatning på 28 %, svarende til en bruttoløn under Planen på DKK 51. Af dette beløb (DKK 51) kan 7,5 % anvendes til Contribution.

Som følge heraf er betingelsen i ligningslovens § 7 H, stk. 2, nr. 2, litra a, opfyldt, og det kan ikke herudover have betydning, at der i henhold til punkt 3.2. i Global Stock Purchase Plan Conditions, sker omregning til andre valutaer, således at der evt. kan være opstået en mindre kursgevinst på tidspunktet for køb af Contribution Shares.

Ad spørgsmål 3

Såfremt Matching Shares ifølge SKAT ikke kan holdes adskilt fra Contribution Shares ved bedømmelsen af, hvorvidt grænsen i ligningslovens § 7H, stk. 2, nr. 2, litra b, er opfyldt, betyder det, at Matching Shares ikke kan betragtes som en gratisaktie erhvervet til DKK 0. 

I stedet erhverves såvel Contribution Shares som Matching shares til halvdelen af den kurs, som der rent faktisk betales for Contribution Shares. Matching Shares og Contribution Shares erhverves derfor i skattemæssig henseende til samme pris.

Såfremt denne betragtning anlægges, kendes den faktisk udnyttelseskurs først på hver af de 4 Investment Dates. Uanset om der erhverves ubetinget ret til Matching Shares på daglig basis, skal bedømmelsen af, hvorvidt grænsen i ligningslovens 7H, stk. 2, nr. 2, litra b, er opfyldt foretages på hver af de 4 Investment Dates, eftersom udnyttelseskursen først ligger fast på hver af de 4 Investment Dates i det foreliggende tilfælde. Der henvises til ligningslovens § 7H, stk. 1, 4. pkt.

På hver af de 4 Investment Dates kan værdien af de modtagne aktier opgøres til et beløb svarende til det investerede beløb i Contribution Shares, idet Contribution Shares og Matching Shares erhverves til en rabat på 50 %.

Idet der henvises til bemærkningerne ovenfor under ad. spørgsmål 2, om begrænsningerne med hensyn til at erhverve Contribution Shares til 7,5 % af Medarbejderens bruttoløn, er betingelserne i ligningslovens § 7H, stk. 2, nr. 2, litra b ligeledes opfyldt, såfremt SKAT finder, at Contribution Shares og Matching Shares ikke kan bedømmes separat. Dette kan som nævnt begrundes med, at værdien af de modtagne aktier kan opgøres til et beløb svarende til det investerede beløb.

Ad spørgsmål 4

Det er spørgers opfattelse, at såfremt spørgsmål 3 besvares bekræftende, er Medarbejderens anskaffelsessum for såvel Contribution Shares og Matching Shares identisk svarende til det halve af kursen på Contribution Shares på hver af de 4 Investment Dates.

Ad spørgsmål 5

Arbejdsgiverselskabets afståelsestidspunkt for så vidt angår Matching Shares er ifølge spørgers opfattelse den dag, medarbejderne erhverver ubetinget ret til Matching Shares, da der på dette tidspunkt opstår en endelig retlig forpligtelse for selskabet til at levere aktierne. Medarbejderne erhverver, jf. ovenfor under ad spørgsmål 1, ubetinget ret til Matching Shares på hver af de 4 Investment Dates, og det må derfor være aktiekursen denne dag, som skal lægges til grund ved opgørelse af eventuel aktieavance- eller tab, jf. ligningslovens § 7 H, stk. 6.

SKATs indstilling og begrundelse

Moderselskabet og dets koncernselskaber ønsker at tilbyde de ansatte i koncernen Matching Shares. I Danmark tilbydes Matching Shares af det danske datterselskab.

Ad spørgsmål 1

De såkaldte contribution shares er aktier, der erhverves for medarbejdernes opsparede nettoløn. Såfremt medarbejderen beholder disse contribution shares i 3 år, opnår han ret til vederlagsfrit at modtage én matching share for hver contribution share han har erhvervet.

De aktier, der ønskes omfattet af LL § 7H, er de såkaldte matching shares. For at ordningen kan være omfattet af § 7H skal en række betingelser være opfyldt:

Vederlag

De tildelte aktier skal udgøre et vederlag, der repræsenterer en økonomisk værdi på retserhvervelsestidspunktet.

For at afgøre, om denne betingelse er opfyldt må det først afgøres, hvornår medarbejderen har erhvervet endelig ret til aktierne.                                                                                                                                                                                                                                                      

Det er rådgivers opfattelse, at medarbejderne løbende erhverver ubetinget ret til aktierne (på hver af de 4 investment dates), idet medarbejderne, efter rådgivers opfattelse, er sikre på at erhverve matching shares, når der er erhvervet contribution shares på en investment date.

Udgangspunktet er, at retserhvervelse finder sted på det tidspunkt, hvor der foreligger en endelig og ubetinget aftale om tildeling af aktier m.v. På de 4 investment dates erhverver den ansatte som udgangspunkt ret til 3 år senere vederlagsfrit at modtage én matching share for hver contribution share han har erhvervet. En række omstændigheder kan dog medføre at retten til matching bortfalder, hvorfor der efter SKATs vurdering er tale om en betinget ret.

Følgende forhold kan således medføre bortfald af retten til matching:

1. medarbejderen frivilligt opsiger ansættelsesforholdet

2. saglig begrundet opsigelse af medarbejderen (men ikke ved tab af arbejdspladser eller outsourcing)

3. medarbejderen tilbagekalder sit samtykke til behandling af persondata

4. medarbejderen opsiger depotaftalen med den administrerende bank

5. medarbejderens væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til Stock Purchase Plan Participation Agreement og/eller Stock Purchase Plan Account Agreement.

6. medarbejderen afstår contribution shares

Ifølge praksis vil betingelser/omstændigheder, hvis indtræden vurderes at være under medarbejderens kontrol ikke medføre udskydelse af retserhvervelsestidspunktet.

Det vurderes i sådanne tilfælde, at der ikke er nogen reel usikkerhed om aftalens gennemførelse, hvis medarbejderen selv er herre over, om betingelserne/omstændighederne skal indtræde.

Det væsentlige i vurderingen af, om retserhvervelsestidspunktet er udskudt eller ej, er således, om der må antages at foreligge en reel usikkerhed om aftalens gennemførelse.

De ovennævnte forhold må antages i overvejende grad at være forhold, som medarbejderne selv er herre over, således i hvert fald forhold 1, 3, 4 5 og 6. For så vidt angår forhold nr. 2, sagligt begrundet opsigelse, er det ikke givet, at det er under medarbejderens fulde kontrol, om end der er tale om en sagligt begrundet opsigelse, men dog må medarbejderen, modsat arbejdsgiveren, vel siges at være den nærmeste til at have kontrol over dette forhold. Det bemærkes at sagligt begrundet opsigelse på grund af tab af arbejdspladser eller outsourcing udtrykkeligt er undtaget.

På trods af ovenstående vurderer SKAT, at der hersker en sådan usikkerhed om aftalens gennemførelse, at den endelige retserhvervelse må anses for udskudt til matching tidspunktet/tidspunkterne.

Der er ved vurderingen lagt vægt på det tidsmæssige perspektiv; medarbejderen skal have ejet de såkaldte contribution shares i 3 år, før der opnås ret til matching. SKAT vurderer, at 3 år er en relativ lang periode i ansættelsesmæssig sammenhæng, idet det for mange medarbejdere må anses for ganske usikkert, om de fortsat vil være ansat i selskabet efter 3 år. 

Endvidere er der lagt vægt på, at forhold nr. 1 og 6, om end de for en umiddelbar betragtning er under medarbejderens kontrol, dog bidrager til usikkerhed om aftalens endelige gennemførelse. Således kan en række forhold, der ikke på tidspunktet for aftalens indgåelse er kendte, medvirke til at medarbejderen vælger at opsige sin stilling (f.eks. at ægtefællen får nyt arbejde og at familien derfor vælger at flytte) eller at medarbejderen vælger at afstå de erhvervede contribution shares (pengenød).

Som resultat af ovenstående vurderer SKAT, at der hersker en betydelig usikkerhed om aftalens endelig gennemførelse, hvorfor den endelige retserhvervelse anses for udskudt til det tidspunkt, hvor medarbejderen tildeles matching shares, dvs. 3 år efter de respektive investment dates.

Om krav til at tildelte købe- og tegningsretter skal udgøre et vederlag udtales det i bemærkningerne til lov nr. 394 af 28. maj 2003:

"Der skal være tale om modtagelse af et vederlag. Det vil sige, at de tildelte aktier m.v. skal repræsentere en økonomisk fordel (værdi) på retserhvervelsestidspunktet. F.eks. må købe- og tegningsretter anses for at have en værdi, hvis retten kan eller forventes at give mulighed for at erhverve/tegne aktier til favørkurs." I SKM2005.141.LR udtalte Ligningsrådet tilsvarende: "Da det ikke kan udellukkes, at tegningsretten repræsenterer en økonomisk værdi, lægges det til grund for besvarelsen, at der er tale om et vederlag ..."

Det kan ikke inden aftalens indgåelse fastslås, om B-aktierne i moderselskabet vil have en økonomisk værdi om 3 år, men på linie med det ovenfor citerede fra bemærkningerne finder SKAT, at det er tilstrækkeligt, at aktierne kan eller forventes at have en værdi på retserhvervelsestidspunktet (3 år efter de respektive investment dates). Vederlagsbetingelses anses således for opfyldt.

De tildelte aktiers værdi

Ifølge § 7H, stk. 1, 2. pkt. skal vurderingen af om 10 % 's betingelsen i 7H, stk. 2, nr. 2a er opfyldt foretages enten ud fra forholdene på det tidspunkt, hvor den faktiske købskurs for ydede aktier foreligger eller dog senest på det tidspunkt, hvor den ansatte erhverver ubetinget ret til den modtagne aktie.

Den faktiske købskurs for aktierne er kr. 0 og er således kendt allerede på tidspunktet for aftalens indgåelse, hvorfor det på dette tidspunkt må afgøres, om aktiernes værdi overstiger 10 % af den ansattes årsløn.

I opsparingsperioden kan medarbejderne som contribution maksimalt opspare 7,5 % af bruttolønnen - såvel pr. måned som pr. år (opsparingsdelen beregnes på baggrund af bruttolønnen, men fratrækkes i nettolønnen). Opsparingen anvendes til erhvervelse af de såkaldte contribution shares og værdien af disse kan således også maksimalt udgøre 7,5 % af bruttolønnen. Da medarbejderne for hver contribution share de har erhvervet vederlagsfrit modtager en såkaldt matching share, vil værdien af disse sidstnævnte ligeledes maksimalt kunne udgøre 7,5 % af medarbejderens bruttoløn. Betingelsen i § 7H, stk. 2, nr. 2a er derfor opfyldt.

Ifølge LV 2007-3, afsnit A.B.1.15 skal årslønnen opgøres efter objektive kriterier, der sikrer en realistisk opgørelse af lønnen for det år, hvori ordningen tilbydes. I Local Stock Purchase Plan Conditions, punkt 3 beskrives definitionen af "bruttoløn", som løn eksklusiv pension, tilskud til telefonudgifter, tilskud til firmabil, overarbejdsbetaling, bonusordning, indsatsrelateret lønsystem, salgsincitamenter, kortsigtede motivationsfremmende incitamenter og enhver yderligere aflønning. SKAT finder, at denne definition opfylder kravene til opgørelse af årslønnen i henhold til LL § 7 H, jf. ovenfor. 10 % ´s kravet i § 7 H, stk. 2, nr. 2a findes herefter opfyldt.

De aktier, der tildeles, skal ydes af arbejdsgiverselskabet eller et hermed koncernforbundet selskab, jf. LL § 7 H, stk. 2, nr. 3. Aktierne ydes af det danske datterselskab, der er arbejdsgiverselskab, hvorfor denne betingelse er opfyldt. Endvidere skal de tildelte aktier være aktier i arbejdsgiverselskabet eller aktier i et koncernforbundet selskab, jf. LL § 7 H, stk. 2, nr. 4. De aktier, som de ansatte får tildelt, er aktier i det Moderselskabet. Denne betingelse er således også opfyldt.

Ifølge LL § 7 H, stk. 2, nr. 5 må de tildelte aktier ikke udgøre en særlig aktieklasse. De tildelte aktier er B-aktier i Moderselskabet - en allerede bestående aktieklasse - hvorfor denne betingelse også anses for opfyldt.

Rådgiver har oplyst at der vil blive indgået aftale om anvendelse af LL § 7 H, jf. kravet hertil i LL § 7 H, stk. 2, nr. 1.

SKAT finder at matching shares i henhold til Stock Purchase Plan 1 + 1 2007 omfattes af LL § 7 H, hvorfor SKAT indstiller, at der svares ja til spørgsmål 1.

Ad spørgsmål 2

Jf. ovenfor ved besvarelsen af spørgsmål 1, finder SKAT at bedømmelsen efter LL § 7 H, stk. 2, nr. 2 skal foretages på tidspunktet for aftaleindgåelsen, idet den faktiske købskurs for aktierne foreligger på dette tidspunkt, jf. LL § 7H, stk. 1, 2. pkt. SKAT er således enig med rådgiver i tidspunktet for vurderingen og SKAT er endvidere enig med rådgiver i, at 10 % ´s kravet i § 7H, stk. 2, nr. 2a er opfyldt, jf. ovenfor ved besvarelsen af spørgsmål 1 under punktet "B. De tildelte aktiers værdi".

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med ja.

Ad Spørgsmål 3

Spørgsmålet bortfalder.

Ad Spørgsmål 4

Spørgsmålet bortfalder

Ad Spørgsmål 5

Ifølge § 7H, stk. 6 skal aktier, som er tildelt skattefrit efter § 7H, stk. 1ved opgørelse af tab og gevinst efter aktieavancebeskatningsloven anses for afstået til handelsværdien på afståelsestidspunktet. SKAT finder, at afståelsestidspunktet er sammenfaldende med medarbejderens retserhvervelse, da der på dette tidspunkt opstår en endelig retlig forpligtelse for selskabet til at levere aktierne. Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1, hvoraf det fremgår, at SKAT finder, at den endelige retserhvervelse finder sted 3 år efter hver af de 4 investment dates..

SKAT indstiller, at der svares nej til spørgsmål 5.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende i 5 år regnet fra afgørelsens dato.