Dato for udgivelse
27 jun 2007 13:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 mar 2007 12:37
SKM-nummer
SKM2007.441.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-064770
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold
Emneord
Sambeskatning, genbeskatning
Resumé
Skatterådet fandt, at en overførsel af virksomhed fra et selskab til en af selskabet oprettet filial ikke ville være at anse som en disposition, der ville udløse genbeskatning efter reglerne i ligningslovens § 33 E.
Reference(r)
Ligningsloven § 33 E
Lov nr. 426 af 6. juni 2005 § 15, stk. 8
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-2 S.D.4.4
Spørgsmål

Vil en overførsel af virksomhed fra datterselskabet A Ltd. til en af A Ltd. oprettet og ejet filial i Y være at anse for en disposition, der i medfør af § 15, stk. 8, nr. 12, i lov nr. 426 af 6. juni 2005 vil udløse genbeskatning efter reglerne i ligningslovens § 33 E.

Svar

Spørgsmålet skal besvares med et "nej"

Beskrivelse af de faktiske forhold

A Ltd. er et i X indregistreret selskab. Selskabet indgik tidligere i sambeskatning med B A/S. A Ltd. udtrådte af sambeskatningen med virkning fra indkomståret 2004. Genbeskatningssaldoen for A Ltd. udgør 22.895.981 kr., jf. § 15, stk. 8, i lov nr. 426 af 6. juni 2005.

A Ltd. overvejer at overføre en del af sin virksomhed til en af selskabet oprettet og ejet filial i Y.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

I medfør af § 15, stk. 8, nr. 12, i lov nr. 426 af 6. juni 2005 vil en disposition, som ville udløse genbeskatning efter reglerne i ligningslovens § 33 E, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 7. oktober 2004, også udløse genbeskatning i skyggesambeskatningen.

Efter ligningslovens § 33 E, stk. 2, skulle der ske genbeskatning, hvis et udenlandsk sambeskattet selskab afhænder aktier eller anparter i selskabet, hvor det direkte eller indirekte ejer mindst 25 % af aktie- eller anpartskapitalen eller helt eller delvis afhændede virksomheden til et koncernforbundet selskab m.v., jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2.

Spørgsmålet er herefter, hvorvidt en hel eller delvis overførsel af en virksomhed fra et selskab til dets filial kan anses for en overdragelse til et koncernforbundet selskab m.v., jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2.

Da en filial ikke er en juridisk person, vil en overførsel ikke medføre ændring i det juridiske ejerskab. Dvs. at A Ltd. såvel civilretligt som skattemæssigt fortsat vil være ejer af den virksomhed, der overføres til filialen. Forespørger skal her henvise til Højesterets dom af 18. december 1992 i TfS 1993.7, hvor der ikke blev givet fradrag for renter på lån mellem selskabet og dets filial, da retten fandt, at der var tale om overførsler inden for samme juridiske enhed, og at mellemværendet ikke kunne sidestilles med et sædvanligt juridisk forpligtende gældsforhold.

Da en filial som anført ikke er en juridisk person, er det forespørgers opfattelse, at en filial ikke kan anses for et koncernforbundet selskab m.v. i forhold til sit "moderkontor", jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2.

Det er på denne baggrund forespørgers opfattelse, at en overførsel af virksomhed fra A Ltd. til en af selskabet etableret og ejet filial i Y ikke kan anses for en disposition, der vil udløse genbeskatning, jf. § 15, stk. 8, nr. 12, i lov nr. 426 af 6. juni 2005.

SKATs indstilling og begrundelse

Det er oplyst at A Ltd., har været sambeskattet med det danske selskab B A/S. Denne sambeskatning ophørte i forbindelse med introduktionen af de nye sambeskatningsregler i lov nr. 426 af 6. juni 2005, hvorefter det følger af overgangsbestemmelserne i § 15, stk. 8, i lov nr. 426 af 6. juni 2005, at B A/S indkomst skal forhøjes med det overskud som A Ltd. realiserer i de efterfølgende indkomstår, indtil der ikke længere er nogen genbeskatningssaldo.

På nuværende tidspunkt er der ifølge rådgiver stadig en tilbageværende genbeskatningssaldo på kr. 22.895.981 kr..

Ved besvarelsen af spørgsmålet, har SKAT ikke taget stilling til opgørelsen af genbeskatningssaldoen for A Ltd..

Af overgangsreglerne i § 15, stk. 8, i lov nr. 426 af 6. juni 2005 fremgår endvidere, at dispositioner, som ville udløse genbeskatning efter reglerne i den dagældende ligningslov § 33 E, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 7. oktober 2004, fortsat udløser genbeskatning, indtil genbeskatningssaldiene er udlignet.

Det følger således af den dagældende ligningslov § 33 E, stk. 1, 1. punktum, at hvis et udenlandsk selskab, som udtræder af sambeskatning efter selskabsskattelovens § 31, i sambeskatningsperioden har haft underskud, som er fradraget i andre selskabers skattepligtige indkomst, og som ikke modsvares af senere års overskud, forhøjes moderselskabets skattepligtige indkomst med et tilsvarende beløb i det indkomstår, hvor selskabet udtræder af sambeskatningen. Ifølge ligningslovens § 33 E, stk. 2, 1. punktum, finder stk. 1. 1. punktum, bl.a. tilsvarende anvendelse, hvis et udenlandsk sambeskattet selskab helt eller delvis afhænder virksomheden til et koncernforbundet selskab. 

Ved vurderingen af, om afhændelse af aktiver i relation til ovennævnte bestemmelse anses for at være hel eller delvis afhændelse af virksomhed, tages udgangspunkt i den almindelige skatteretlige forståelse af begrebet "virksomhed", og det beror på en konkret vurdering, om det, der afhændes, må anses for at være helt eller delvis afhændelse af virksomhed, jf. herved cirkulære nr. 82 af 29. maj 1997 om international beskatning, pkt. 6.5.3.4.2. og pkt. 6.5.3.5.

Landsskatteretten har i en SKM2007.400.LSR, fastslået at, etablering af et fast driftssted og allokering af virksomhed hertil er ikke omfattet af bestemmelsen i ligningslovens § 33 E, stk. 2, der alene omhandler afhændelse til et koncernforbundet selskab.

En etablering af en filial i Y, med en samtidig allokering af aktivitet fra A Ltd. til filialen, vil således ikke udløse genbeskatning af underskud.

SKAT skal derfor indstille, at spørgsmålet besvares med et "nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.