Dato for udgivelse
03 maj 2007 12:32
SKM-nummer
SKM2007.312.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-133617
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Udenlandsk indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Resumé

Danmark og Schweiz har indgået en aftale om danske og schweiziske investeringsforeningers m.v. tilbagesøgning af indeholdt udbytte- og renteskat i den anden stat.

Efter schweizisk opfattelse er hverken danske eller schweiziske investeringsforeninger m.v. omfattet af den indgåede dansk-schweiziske dobbeltbeskatningsaftale af 23. november 1973, idet de pågældende investeringsforeninger ikke reelt betaler skat i de respektive lande. Schweiz har derfor hidtil kun godkendt, at det er det enkelte medlem af en dansk investeringsforening, der kan tilbagesøge indeholdt schweizisk rente- eller udbytteskat.

Told- og Skattestyrelsen har nu indgået en aftale med den kompetente myndighed i Schweiz om, at såvel schweiziske som danske investeringsforeninger m.v. kan tilbagesøge rente- eller udbytteskat i den anden stat på deres medlemmers vegne. Det er en betingelse, at investeringsforeningens ledelse anfører den forholdsmæssige andel af medlemmer, som er hjemmehørende i den stat, hvori også investeringsforeningen er hjemmehørende, samt at denne fordeling af medlemmer bekræftes af Told- og Skatteforvaltningen, hvis investeringsforeningen er hjemmehørende i Danmark og The Federal Tax Administration, Switzerland, hvis investeringsforeningen er hjemmehørende i Schweiz. Tilbagesøgningen omfatter herefter udelukkende den bekræftede forholdsmæssige andel af den tilbageholdte skat.
Reference(r)
Bekendtgørelse nr. 117 af 31. oktober 1974 af overenskomst af 23. november 1973 med Schweiz til undgåelse af dobbeltbeskatning vedrørende skatter af indkomst og formue artikel 25.
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-2 D.D. artikel 10, D.D. artikel 25
Redaktionelle noter
Erstatter SKM2004.270.TSS

Memorandum of Understanding

Based on Article 25 of the Convention between Denmark and Switzerland for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income and on Capital, the competent authorities have reached the following mutual agreement regarding the refund of withholding taxes to Danish or Swiss collective investment vehicles:

1. Danish accumulating investment funds that issue certificates  (bevisudstedende akkumulerende investeringsforeninger)

It is understood that accumulating investment funds that issue certificates (bevisudstedende akkumulerende investeringsforeninger) as defined in Article 1, paragraph 1, no. 5 a of the Corporation Tax Act no. 1745 af 14. December 2006  and organized in Denmark are entitled to apply the Convention and request the refund of the Swiss anticipatory tax on dividends and on interest according to Articles 10 and 11 of the Convention.

The refund of the Swiss anticipatory tax will be granted only if the status of the claiming investment fund is certified as Danish accumulation investment fund by the competent authority.

2. Simplified procedure

a) Danish distributing investment funds that issue certificates (bevisudstedende udloddende investeringsforening), Danish account-holding investment funds (kontoførende investeringsforening) and Danish Investment Companies organized in Denmark (except so called nominee deposits) and investment funds organized in Switzerland, respectively,  may claim a refund of the withholding tax according to Articles 10 and 11 of the Convention in Denmark or in Switzerland on behalf of the portion of units beneficially owned by persons who are residents according to Article 4 of the Convention of the State  in which the investment fund is organized.

b) A distributing investment fund (bevisudstedende udloddende investeringsforening) organized in Denmark means an investment fund as defined in Article 1, paragraph 1, no 5 a of the Corporation Tax Act no. 1745 af 14. December 2006 compare Article 16 C of the Tax Assessment Act and embraced by the text of Article 1, paragraph 1, no. 6, of The Corporation Tax Act.
An account-holding investment fund (kontofoerende investeringsforening) organized in Denmark means an investment fund as defined in the Law on Taxation of Members of Kontofoerende Investeringsforeninger no. 471 of May 23, 2006, Article 2 and embraced by the text of Article 1, paragraph 1, no. 6, of The Corporation Tax Act no. 1745 of December 14, 2006.

c) A Danish Investment Company (et bevisudstedende investeringsselskab) organized in Denmark means a company or investment fund as defined in Article 19, paragraph 2, of the Act on Capital Gains Tax on shares no. 835 of August 29, 2005 and embraced by the text of Article 3, paragraph 1, no. 19, of  the Corporation Tax Act no. 1745 of December 14, 2006.   

The proportional participation of Danish residents on the date of distribution from the fund must be indicated by the manager of the fund on form 89 a, a supplementary statement to be attached to each claim on form 89. The Danish Central Custom and Tax Administration verifies that the indicated percentage of ultimate unit holders corresponds to the quota of Danish residents.

d) An investment fund organized in Switzerland means a contractual fund as defined in Article 25, an investment company with variable capital as defined in Article 36 and limited partnership for collective capital investment schemes as defined in Article 98 of the Federal Act on Collective Investment Schemes of June 23, 2006.

The proportional participation of Swiss residents must be indicated by the manager of the fund on form 06.002a, a supplementary statement to be attached to each claim on form 06.002. The Federal Tax Administration controls that this percentage corresponds to that part of the distribution of the fund that is subject to anticipatory tax.

e) The simplified procedure shall apply for the first time to dividends and interest paid in 2003.
   

This memorandum of understanding replaces the memorandum of understanding concluded June 14, 2004 (SKM2004.270.TSS).

Signed in Copenhagen on 

 Signed in Bern on

For the competent authorities of Denmark

For the competent authorities of Switzerland

Erna Christensen,

R. Waldburger,

Head of division

Vice-Director

                     

Aftalememorandum    

På grundlag af artikel 25 i den dansk-schweiziske overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår skatter på indkomst og formue, har de kompetente myndigheder indgået følgende gensidige aftale vedrørende tilbagebetaling af kildeskatter til danske eller schweiziske kollektive investeringsselskaber/formidlere:

1. Danske bevisudstedende akkumulerende investeringsforeninger

Bevisudstedende akkumulerende investeringsforeninger, som defineret i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, litra 5a, (lbkg. nr. 1745 af 14. december 2006) og som er organiseret i Danmark, har ret til at anvende overenskomsten og kan i henhold til overenskomstens artikel 10 og 11 anmode om tilbagebetaling af den schweiziske forskudsskat på udbytte og renter.

Tilbagebetalingen af den schweiziske forskudsskat vil kun blive indrømmet, hvis den investeringsforening, som har rejst kravet, er godkendt som en dansk akkumulerende investeringsforening af den kompetente myndighed.

2. Forenklet procedure

a) Danske bevisudstedende udloddende investeringsforeninger, danske kontoførende investeringsforeninger, som er organiseret i Danmark (med undtagelse af såkaldte nominee depoter) og danske investeringsselskaber og investeringsforeninger, som respektivt er organiseret i Schweiz, kan kræve tilbagebetaling af kildeskat i henhold til overenskomstens artikel 10 og 11 i Danmark eller i Schweiz på vegne af de investerings-beviser, hvis kompetente ejere er personer bosiddende, jf. overenskomstens artikel 4, i den stat, hvor investeringsforeningen er organiseret.

b) Ved en bevisudstedende udloddende investeringsforening, som er organiseret i Danmark, skal forstås en investeringsforening, der er omfattet af ligningslovens § 16C og selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, jf. samme lovs § 1, nr. 5a (lbkg. nr 1745 af 14. december 2006).
Ved en kontoførende investeringsforening, som er organiseret i Danmark, skal forstås en investeringsforening, der er omfattet af § 2 i lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger (lbkg. nr. 471 af 23. maj 2006) og af teksten i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6 (lbkg. nr. 1745 af 14. december 2006).
Den forholdsmæssige deltagelse af personer bosiddende i Danmark på datoen for udlodning fra foreningen skal angives af bestyreren af foreningen på blanket nr. 89a, en supplerende erklæring som skal vedhæftes hver enkelt fordring på blanket 89. Told- og Skatteforvaltningen berigtiger, at den angivne procentdel af endelige indehavere af et investeringsbevis svarer til kvoten af personer bosiddende i Danmark.

c) Ved et investeringsselskab, som er organiseret i Danmark, skal forstås et selskab eller investeringsforening som defineret i art. 19, stk. 2, i aktieavancebeskatningsloven (lbkg. nr. 835 af 29. august 2005) og som er omfattet af bestemmelsen i art. 3, stk. 1, nr. 19 i selskabsskatteloven (lbkg. nr. 1745 af 14. december 2006).

d) Ved en investeringsforening, som er organiseret i Schweiz, skal forstås en investerings-forening (a contractual fund), som defineret i art. 25, et investeringsselskab med variabel kapital (investment company with variable capital), som defineret i art. 36 og et kommanditselskab, der foretager kollektive formueinvesteringer (limited partnership for collective capital investment), som defineret i art. 98 i den føderale lov om investeringsforeninger af 23. juni 2006.

Den forholdsmæssige deltagelse af personer bosiddende i Schweiz skal angives af bestyreren af foreningen på blanket 06.002a, en supplerende erklæring, som skal vedhæftes hver enkelt fordring på blanket 06.002. Den føderale skatteadministration kontrollerer, at denne procentdel svarer til den del af udlodningen fra foreningen, som er underlagt forskudsbeskatning.

e) Denne forenklede procedure skal gælde første gang for udbytte og renter betalt i 2003.   

Dette aftalememorandum erstatter det aftalememorandum, der blev indgået den 14. juni 2004 (SKM2004.270.TSS).

Underskrevet i København

Underskrevet i Bern

For den kompetente myndighed i Danmark

For den kompetente myndighed i Schweiz

   

Erna Christensen

R. Waldburger,

Kontorchef

Vice-Director