Dato for udgivelse
05 Oct 2007 12:21
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Sep 2007 12:05
SKM-nummer
SKM2007.699.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-153878
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Spaltning
Resumé

Skatterådet bekræftede, at en skattefri ophørsspaltning af A ApS, der ejes ligeligt af 4 anpartshavere, til 4 nystiftede modtagende selskaber - hvor hvert selskab modtager en ideel andel på ¼ af samtlige aktiver og gældsforpligtelser i det indskydende selskab - opfylder betingelsen i fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2, 2. pkt., såfremt ophørsspaltningen regnskabsmæssigt foretages på basis af de regnskabsmæssigt bogførte værdier pr. 31. december 2006 og hver anpartshaver bliver 100 % anpartshaver i et af de modtagende selskaber.

Hjemmel
07-097327
Reference(r)

Fusionsskatteloven § 15 a, stk. 2

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-3 S.D.7.3
Spørgsmål

Vil en skattefri ophørsspaltning af A ApS, der ejes ligeligt af 4 anpartshavere, til 4 nystiftede modtagende selskaber - hvor hvert selskab modtager en ideel andel på ¼ af samtlige aktiver og gældsforpligtelser i det indskydende selskab - opfylde betingelsen i fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2, 2. pkt., såfremt ophørsspaltningen regnskabsmæssigt foretages på basis af de regnskabsmæssigt bogførte værdier pr. 31. december 2006 og hver anpartshaver bliver 100 % anpartshaver i et af de modtagende selskaber?

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har i brev af 14. juni 2007 oplyst følgende:

"A ApS har i dag 4 aktionærer, der hver ejer 25 % af anpartskapitalen. De 4 anpartshavere (B,C, D,E) er børn af F, der afgik ved døden i februar 2005.

De 4 børn har arvet anparterne med skattemæssig succession ved acontoudlæg fra dødsboet efter F i november 2005. Under hensyntagen til den skattemæssige succession har børnene ejet anparterne i A ApS i mere end 3 år.

A ApS' aktivitet består af følgende 3 aktiviteter:

  • 100 % ejerskab til A/S G - der udelukkende har driftsmæssig aktivitet med produktion og salg af træbetonplader m.v.
  • Drift og ejerskab til Skovbrug H
  • Investering i aktier og obligationer m.v.

Vi har vedlagt udkast til spaltningsbalance indeholdende det spaltede selskabs balance og de modtagende selskabers åbningsbalancer.

Børnene har forskellige ønsker med hensyn til investering og udbytte i A ApS. Som følge heraf ønsker børnene hvert sit holdingselskab.

Beslutning om spaltning foretages ikke før der foreligger svar fra SKAT på anmodning om bindende svar. Der ønskes bindende svar, da der er tale om nye regler, hvor der kan være tvivl om fortolkning af lovens krav."

Spørger har i mail af 15. august 2007 supplerende oplyst følgende:

"I forlængelse af vores anmodning om bindende svar af 18. juni 2007 vedrørende A ApS skal vi for fuldstændighedens skyld oplyse, at selskabet for nyligt har solgt en andel af Skovbrug H. Der er solgt 13,074 ha ud af et samlet areal på 145,9205 ha. Salgsprisen har netto udgjort 1.960.000 kr.

Baseret på salgsprisen og det solgte arealstykke og ud fra en forudsætning om, at hele skovens areal har samme værdi, kan handelsværdien af Skovbrug H opgøres til 21,9 mio.kr. Skovbrug H indgår i spaltningsbalancen med en regnskabsmæssig værdi på 8,8 mio.kr.

Vi mener ikke ovenstående har betydning for behandlingen af det bindende svar, i det der sker en fuldstændig ligelig fordeling af alle aktiver og passiver, hvorfor bytteforholdet er fastsat på markedsmæssige vilkår. Vi gør dog for fuldstændighedens skyld opmærksom på salget."

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Efter vedtagelse af L 110 i 2007 er det muligt at foretage en skattefri spaltning uden ansøgning om tilladelse hertil.

Af fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2, 2. pkt. fremgår:

"Det er en betingelse for anvendelsen af stk. 1, 4. pkt., at værdien af de tildelte aktier eller anparter med tillæg af en eventuel kontant udligningssum svarer til handelsværdien af de overførte aktiver og passiver."

Ud fra lovens ordlyd vil dette krav altid være opfyldt, når der sker en fuldstændig ligelig fordeling af alle aktiver og gældsforpligtelser (med præcis ¼ til hvert selskab) til 4 nystiftede selskaber, hvor hver enkelt anpartshaver kommer til at eje 100 % (mod 25 % i det ophørsspaltede selskab) af et enkelt af de modtagende selskaber. Hvorvidt det regnskabsmæssigt vælges at indregne aktiver og forpligtelser til dagsværdi eller anvende de regnskabsmæssigt bogførte værdier forud for spaltningen kan ikke have betydning for denne vurdering.

Bemærkningerne til bestemmelsen (L 110 § 3 nr. 9) indledes med:

"Det foreslås, at det skal være en betingelse for at kunne foretage en skattefri spaltning uden tilladelse, at ombytningen sker til handelsværdi".

Det fremgår heraf, at det afgørende er, at ombytningsforholdet baseres på handelsværdier.

Dette understøttes ligeledes af bilag 1 (side 106 og 107) til L 110, hvor FSR har stillet 4 spørgsmål vedrørende ombytningsforhold til handelsværdi:

Skatteministeren udtaler bl.a.

"Det er en korrekt forstået, at det er en betingelse for skattefriheden af en omstrukturering uden tilladelse, at ombytningsforholdet er baseret på handelsværdier."

Et af spørgsmålene fra FSR lyder således:

"Skatteministeriet anmodes om at bekræfte, at hvis det erhvervende selskab (H) stiftes i forbindelse med aktieombytning, vil værdien af de udstedte aktier altid svare til handelsværdien af de indskudte aktier". Dette bekræftes af skatteministeren.

Ovenstående understøtter efter vores opfattelse, at hensigten med lovbestemmelsen alene har været, at der ikke sker en formueforskydning sted i forbindelse med spaltningen og at den regnskabsmæssige behandling er uden betydning for denne vurdering.

Årsagen til, at der på trods heraf ønskes et bindende svar, er skatteministerens svar på følgende af FSR's spørgsmål:

"FSR påpeger, at det er et krav for gennemførelsen af en skattefri spaltning uden tilladelse, at værdien af vederlagsaktierne med tillæg af en eventuel kontant udligningssum svarer til handelsværdien af de overførte aktiver og passiver. FSR ønsker belyst, om denne betingelse er opfyldt, selvom aktierne udstedes på basis af bogførte værdier, når det modtagende selskab ikke har andre aktionærer end selskabsdeltageren/selskabsdeltagerne ved spaltningen."

Hertil svarer skatteministeren:

"Det er et grundprincip i de foreslåede regler, at værdien af vederlaget skal svare til handelsværdien af de overførte aktiver og passiver. Skatteministeren vurderer ikke, at det er hensigtsmæssigt at gøre undtagelser fra dette princip i enkeltstående situationer."

Det er ikke umiddelbart klart, hvorledes dette svar skal forstås. Vi formoder, at der alene er tale om en præcisering af, at ombytningsforholdet skal foretages på basis af handelsværdier - idet dette også er, hvad der direkte fremgår af svarets ordlyd. Svaret svarer efter vores opfattelse ikke på det, som FSR med spørgsmålet - for god ordens skyld - formentligt ønsker at få bekræftet - at de regnskabsmæssige værdier kan anvendes i spaltningsregnskabet, forudsat der ikke sker en skævdeling af værdier sted i forbindelse med spaltningen.

Det er således vores opfattelse, at såvel lovens ordlyd som lovens forarbejder understøtter, at spaltningen kan gennemføres på basis af regnskabsmæssige værdier i det konkrete tilfælde, idet ombytningsforholdet er markedsmæssigt opgjort.

SKATs indstilling og begrundelse

Som anført af spørgeren har Skatteministeren svaret FSR, at det er et grundprincip i de foreslåede regler, at værdien af vederlaget skal svare til handelsværdien af de overførte aktiver og passiver, og at det ikke er hensigtsmæssigt at gøre undtagelser fra dette princip.

Det er SKATs opfattelse, at Skatteministerens svar skal forstås således, at hvis f.eks. en eneaktionær spalter sit selskab, vil de modtagne aktier pr. definition svare til handelsværdien, selv om de selskabsretlige dokumenter er regnskabsmæssige værdier, idet der ikke er andre, der ejer aktier i selskabet. Der må gælde det samme, hvis der er flere aktionærer, der spalter deres selskab til et nystiftet selskab. Hvis aktionærerne modtager aktier i samme forhold i det nye selskab, samt at aktiver og passiver fordeles i det nævnte forhold, må værdien af deres aktier pr. definition svare til handelsværdien, selv om spaltningen er sket til regnskabsmæssige værdier. I disse situationer sker der ikke formueforrykkelser mellem aktionærer eller flyttes værdier fra yngre til ældre aktier.

På denne baggrund indstiller SKAT, at spørgsmålet besvares med "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

5 år.