Dato for udgivelse
23 nov 2007 13:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 nov 2007 11:04
SKM-nummer
SKM2007.821.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-177510
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
Kommanditselskab, komplementar, vederlag, hæftelse, økonomiske beføjelser, selskabsdeltager, ejerandel, anpartsreglerne, ejerantal
Resumé

I et kommanditselskabs vedtægter var det bestemt, at komplementaren, som vederlag for sin direkte og ubegrænsede hæftelse for alle kommanditselskabets forpligtelser, skulle modtage 5 % af selskabets overskud, opgjort efter finansielle omkostninger. Skatterådet fandt, at denne bestemmelse i kommanditselskabets vedtægter er i overensstemmelse med bestemmelserne i aktieselskabslovens § 173, stk. 8 og lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, om økonomiske beføjelser for komplementaren. Overskudsandelen, der tilfalder komplementaren, bliver kun skattepligtig for komplementaren og ikke for kommanditisterne. Komplementaren havde ikke, udover retten til overskudsandelen, ret til andel i kommanditselskabets indkomst, formue eller likvidationsprovenu. Komplementaren havde ingen ejerandel (formueandel, andel i aktiver og passiver) i kommanditselskabet og dermed ikke ret til skattemæssig afskrivning på kommanditselskabets afskrivningsberettigede aktiver. Komplementaren kunne derfor ikke anses for medejer i kommanditselskabet i relation til anpartsreglen i personskattelovens § 4, stk.1, nr.10. Kommanditselskabet havde derfor ikke flere end 10 ejere, og indkomsten var ikke omfattet af anpartsreglerne.

Hjemmel
07-141160
Reference(r)

Personskatteloven § 4, stk.1, nr.10.

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-1 E.F.1.3.1
Henvisning
LV 2008-1 E.F.2.5
Spørgsmål

1. Vil det skattemæssigt kunne accepteres, at komplementaren i kommanditselskabet K/S K modtager en ydelse mod til gengæld at påtage sig en hæftelsesrisiko samt vederlag for økonomiske beføjelser, jf. selskabets vedtægter?

2. Vil den modtagne ydelse medføre, at komplementarselskabet skattemæssigt betragtes som selskabsdeltager, hvilket vil medføre, at K/S K får 11 deltagere og dermed bliver omfattet af personskattelovens § 4, stk.10?

Svar

Ad 1. Ja
Ad 2. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold  

Spørgeren deltager som kommanditist i K/S K, der består af en komplementar, der er et anpartsselskab, og 10 kommanditister.

Komplementaren, H ApS, er undergivet selskabsskattelovens bestemmelser, og kommanditisterne beskattes efter personskattelovens regler.

Kommanditselskabet ejer en fast ejendom.

Det fremgår af vedtægternes § 5, at en del af årets resultat i kommanditselskabet overføres til komplementarselskabet, hvorved der genereres et overskud i komplementarselskabet:

"Komplementar i kommanditselskabet er H ApS med en nominel anpartskapital på 125.000 kr. Komplementaren hæfter direkte og ubegrænset for alle kommanditselskabets forpligtelser. Som kompensation for komplementarens ovennævnte hæftelse oppebærer komplementaren 5 % af selskabets overskud, opgjort efter finansielle omkostninger."

Det fremgår endvidere af vedtægternes § 11:

"Selskabet og selskabets ejendom administreres af komplementaren. Der etableres en særskilt aftale mellem administrator og selskabet vedrørende omfanget af administrators opgaver, forpligtelser og beføjelser, herunder det årlige honorar til administrator."

Det er oplyst, at dispositionerne er gennemført for indkomstårene 2005 og 2006.

I 2005 og 2006 har det samlede vederlag udgjort henholdsvis 81.453 kr. og 75.416 kr., og er beregnet med 5 % af kommanditselskabets overskud før værdiregulering af ejendom. Der henvises til vedtægternes §§ 5 og 11 og til selskabernes årsrapport for 2006.

Spørgerens begrundelse for besvarelse af spørgsmål 1:

Spørgeren henviser til en bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet af d.14.juni 2005 vedrørende et tilsvarende projekt med et kommanditselskab. I den bindende forhåndsbesked henvises der til aktieselskabslovens § 173, stk.8 og lov om erhvervsdrivende virksomheder § 2, stk.2, 2.pkt. Det fremgår, at for kommanditselskaber, der stiftes efter d.1.juni 1996, skal de fuldt ansvarlige deltagere have forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser. Af økonomiske beføjelser kan der være tale om, at komplementaren f.eks. har andel i overskud, tab, formue og likvidationsprovenu eller en forrentning af et eventuelt indskud.

Der er således både direkte lovhjemmel til at tillægge komplementaren en overskudsandel og samtidig indgå en civilretlig aftale herom.

Spørgerens begrundelse for besvarelse af spørgsmål 2:

Uanset den modtagne ydelse er komplementarselskabet ikke ejer af kommanditselskabets aktiver, jf. lovteksten i personskattelovens § 4, stk.1, nr.10 (nedenfor) og kan bl.a. ikke afskrive på ejendommen.

Det fremgår af personskattelovens § 4, stk.1, nr.10, at følgende indkomst omfattes af anpartsreglerne:

"Indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, når antallet af ejere er større end 10, og den skattepligtige ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang samt indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed efter ligningslovens § 8 K, stk.2, når antallet af personlige ejere er større end 2, og den skattepligtige ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang."

Det fremgår herudover af personskattelovens § 4, stk.1, nr.10, at bestemmelsen vedrører skattepligtige, der ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang. Som følge af at komplementarselskabet tegner og indgår aftaler på vegne af kommanditselskabet og dermed har påtaget sig opgaver vedrørende kommanditselskabets daglige drift, deltager H ApS efter spørgerens opfattelse aktivt i virksomhedens drift.

Spørgerens opfattelse ifølge anmodningen og bemærkninger til sagsfremstillingen:

Spørgeren har ikke bemærkninger til indholdet i sagsfremstillingen og indstillingen.

SKATs indstilling og begrundelse

Ad 1.

Spørgsmålet om komplementaren kan få del i overskuddet som anført, indstilles besvaret således:

Det følger af aktieselskabslovens (lovbekendtgørelse nr.1001 af 8.oktober 2004) § 173, stk. 8 og lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (lovbekendtgørelse nr.11 af 9.januar 2002) § 2, stk. 2, 2. pkt., at i kommanditselskaber, der er stiftet efter d.1. juni 1996, skal de fuldt ansvarlige deltagere have forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser.

Det følger af bemærkningerne til lovforslag L 1998, hvormed den nuværende § 173 stk. 8 i aktieselskabsloven fremkom, at .."af økonomiske beføjelser kan der være tale om, at komplementarerne f.eks. har andel i overskud, tab, formue og likvidationsprovenu, eller en forrentning af et eventuelt indskud".

K/S K er stiftet i 2005, og det lægges til grund, at den nuværende affattelse af § 5 i selskabets vedtægter opfylder kravene i aktieselskabslovens § 173, stk. 8 og lov om visse erhvervsvirksomheder § 2, stk. 2, 2. pkt. om økonomiske beføjelser.

Det er herefter SKAT´s opfattelse, at ordlyden i § 5 i K/S K´s vedtægter, hvorefter komplementaren oppebærer 5 % af kommanditselskabets overskud, opgjort efter finansielle omkostninger, er i overensstemmelse med bestemmelserne i aktieselskabslovens § 173, stk. 8 og lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

Det er endvidere SKAT´s opfattelse, at den pågældende overskudsandel, der tilfalder komplementaren, kun bliver skattepligtig for komplementaren og ikke for kommanditisterne.

Der indstilles derfor, at det stillede spørgsmål besvares med ja.

Ad 2.

I skattemæssig henseende kan der ikke stilles krav om, at komplementaren skal have en ejerandel i kommanditselskabet som betingelse for at anerkende kommanditselskabet skatteretligt, jf. TFS 1998, 742 DEP.

Efter personskattelovens § 4, stk.1, nr.10 omfattes indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed af anpartsreglerne, når antallet af ejere er større end 10, og skatteyderen ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang.

I cirkulære om personskatteloven nr.129 af d.4.juli 1994 anføres det i pkt.20.1.1.1.2 om, hvordan antallet af ejere skal opgøres, når indkomst fra virksomheden omfattes af anpartsreglerne:

"Ved afgørelsen af, hvor mange ejere en virksomhed har, indgår alle ejere, herunder også selskaber, institutioner, fonde og lign. Et kommanditselskab, der har 10 kommanditister som ejere, og hvori komplementaren ikke har andel i kommanditselskabets indkomst og formue samt likvidationsprovenu, anses for at have 10 ejere."

Efter det oplyste har komplementaren H ApS ret til at modtage 5 % af kommanditselskabets overskud, opgjort efter finansielle omkostninger.

Komplementaren har ikke herudover ret til andel i kommanditselskabets indkomst, formue eller likvidationsprovenu.

Komplementaren har ikke nogen ejerandel (formueandel, andel i aktiver og passiver) i kommanditselskabet og dermed ikke ret til skattemæssig afskrivning på kommanditselskabets afskrivningsberettigede aktiver.

Komplementaren H ApS kan herefter ikke anses for medejer i  kommanditselskabet K/S K i relation til anpartsreglen i personskattelovens § 4, stk.1, nr.10.

Der kan tillige henvises til Ligningsvejledningen 2007- 4, E.F.1.3.1.

Spørgsmålet indstilles derfor besvaret med nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKAT´s indstilling med den anførte begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende for skattemyndighederne i 5 år fra afgørelsens dato.