Dato for udgivelse
07 jun 2007 15:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10 mar 2006 10:05
SKM-nummer
SKM2007.356.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
15. afdeling, S-4372-05
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse
Emneord
Aviskørsel, budkørsel, tilståelsessag, ubetinget, fængsel, passiv, momssvig, manglende angivelse
Resumé

T var tiltalt for at have unddraget 657.303 kr. i moms i perioden 1. juli 1998 til 30. september 2003. T drev virksomhed med selvstændig kurerkørsel og avisdistributør. Han var vidende om at den opkrævede moms skulle afregnes til Skat, men på grund af økonomiske problemer i virksomheden blev momsen ikke angivet.

T erkender at have brugt momsen som kassekredit til udbetaling af lønninger. T blev idømt ubetinget fængsel i 3 måneder og en tillægsbøde på 650.000 kr.

Reference(r)

Straffeloven § 289, jf. momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1.

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Per R. Andersen, besk.)

Afsagt af landsdommerne

B. Tegldal, Jon Fridrik Kjølbro og Dorthe Lauritzen (kst.) med domsmænd

----------

Frederiksberg Byrets dom af 25. november 2005, 2. afdeling, SS 2.1243/2005

T er tiltalt for

overtrædelse af straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 57, stk. 1,

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift som indehaver af virksomheden H1, for perioden 1. juli 1998 til 30. september 2003, at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger vedrørende opkrævning af moms til brug for afgiftskontrollen, hvorved statskassen er unddraget kr. 657.303 i moms:

for perioden 1. juli 1998 til 31. marts 2000 udgør unddragelsen 59.797 kr. Momsafgivelsen er først modtaget i ToldSkat den 4. april 2000,

for perioden 1. april 2000 til 30. juni 2003 udgør unddragelsen 502.082 kr. Momsafgivelsen er modtaget i ToldSkat den 1. februar 2004,

for perioden 1. juli 2003 til 30. september 2003 udgør unddragelsen 95.424 kr.. Momsafgivelsen er ikke indsendt til ToldSkat.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf samt om betaling af tillægsbøde på kr. 650.000,00.

Tiltalte har erkendt sig skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale.

Forklaringer

Tiltalte har blandt andet forklaret, at han tidligere var tilknyttet G1 som selvstændig kurer, og at de enkelte ture blev fordelt via en central. Han var momsregistreret, og der blev i forbindelse med afregningerne fra G1 afregnet moms til ham, og han var godt klar over, at momsen skulle afregnes til ToldSkat, hvilket han gjorde efter bedste evne. Han har ikke gemt sine regnskabsbilag, idet han har smidt dem ud, og han har foretaget kvartalsvise afregninger.

Han erkender, at han har undladt at afregne et samlet momstilsvar for perioden 1998 til 2003 med i alt kr. 657.303,00.

I 2002 startede han ny virksomhed som distributør for G2, hvor han fik afregning pr. avis og en samlet månedsopgørelse fra G2. Han fik udbetalt et a conto beløb den 20. i måneden og den 10. i den efterfølgende måned blev der endeligt afregnet.

Der blev opkrævet moms overfor G2, og han var klar over, at momsen skulle afregnes overfor ToldSkat. Han fik dog ikke afregnet momsen, idet han brugte pengene på løn til avisbudene. Det gik meget dårligt med virksomheden, som han var nødt til at stoppe den 1. oktober 2003. Han har således brugt momsen som kassekredit til udbetaling af lønninger. Mens han arbejdede for G2 var der tid til at arbejde ved siden af, og han kørte således samtidig for G1.

Det gik godt for ham i starten, men han kunne godt se, at det ikke gik helt så godt, og han havde en forventning om, at det ville komme til at køre, når han havde fundet de rigtige folk til opgaven.

Det hang imidlertid slet ikke sammen for ham, hvorefter han stoppede virksomheden.

Han forklarede om sine personlige forhold, at han har arbejdet i G3 i ca. 16-18 år, hvorefter han begyndte at drive selvstændig virksomhed. Han havde ingen regnskabsmæssige forudsætninger, og han havde ikke nogen kassekredit, men kun en almindelig erhvervskonto i virksomheden. Han har forsøgt at lave årsregnskaber.

Der har været indhentet 808-undersøgelse.

Rettens bemærkninger

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale.

Straffen fastsættes til fængsel i 3 måneder, jf. straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 57, stk. 1 og til dels momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 57, stk. 1.

Retten har ikke fundet grundlag for at gøre straffen hverken hel eller delvis betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste, og har herved lagt vægt på karakteren af det begåede forhold, hvorved bemærkes, at tiltalte både har undladt at afregne moms som selvstændig kurer hos G1 og fortsatte hermed som selvstændig distributør for G2.

Tiltalte skal endvidere betale en tillægsbøde på kr. 650.000,00, jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 3 måneder.

Tiltalte T skal betale en tillægsbøde på kr. 650.000,00.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage. Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Østre Landsrets dom af 10. marts 2006, 15. afdeling, S-4372-05

Frederiksberg Rets 2. afdelings dom af 25. november 2005 (SS 2.1243/2005) er anket af T med påstand om formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Tiltalte har i landsretten givet forklaring om sine personlige forhold.

Landsrettens begrundelse og resultat

Henset til de pådømte lovovertrædelsers karakter og omfang findes fængselsstraffen og tillægsbøden passende udmålt.

Af de grunde, der er anført i dommen, tiltræder landsretten, at der ikke foreligger sådanne særlige omstændigheder, at der er grundlag for at gøre straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s  f o r  r e t

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.