Dato for udgivelse
28 Nov 2007 15:42
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Nov 2007 14:26
SKM-nummer
SKM2007.840.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-178019
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ejendomsavance, genanbringelse, sommerhus
Resumé
Skatterådet finder ikke, at der vil kunne foretages genanbringelse af ejendomsavance ved salg af sommerhus i ombygningsudgifterne på et andet sommerhus
Hjemmel
07-140648
Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 6 A
Henvisning
Ligningsvejledeningen 2007-4 E.J.2.6

Spørgsmål

Vil der kunne foretages genanbringelse efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A af ejendomsavance ved salg af et sommerhus i ombygningsudgifter på et andet sommerhus, begge anvendt til 100% erhvervsmæssigt formål og ikke til udlejningsformål?

Svar

Nej. Se sagsfremstilling og begrundelse

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger driver virksomhed som ...

Nogle ansatte kommer langvejs fra og disse tilbydes vederlagsfrit ophold i et af virksomhedens 2 sommerhuse eller i et indlejet hus, eller tilbydes kompensation, hvis de selv sørger for bolig.

Sommerhusene anvendes ikke til andre formål.

Den påtænkte disposition.  

Det ene sommerhus påtænkes nu afhændet, hvilket medfører en skattepligtig ejendomsavance på ca. kr. xxx .

Samtidig er der behov for ombygning af det andet sommerhus. Avancen fra salget af det første sommerhus  påtænkes herefter genanbragt i ombygningsudgifter på dette.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ønskes besvaret med et Ja.

Spørgers repræsentant har til det fremsendte udkast til sagsfremstilling bemærket, at der ikke er udarbejdet særskilte skatteregnskaber for sommerhusene, idet disse indgår virksomhedens årsrapport og denne virksomhed beskattes efter virksomhedsskattelovens regler.

Der er ikke foretaget regnskabsmæssigt afskrivning på sommerhusene, da årsrapporten anvendes som grundlag for det skattemæssige regnskab.  Det fremgår af anvendt regnskabspraksis, at afskrivning foretages efter skattemæssige principper.

Inventar til sommerhusene er fratrukket som småanskaffelser. 

Repræsentanten er derfor stadig af den opfattelse, at sommerhusene er erhvervsmæssigt knyttet til virksomheden, og at der ikke er tale om udlejning.

SKATs indstilling og begrundelse

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring, skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Efter § 6 A i ejendomsavancebeskatningsloven kan en skattepligtig, der er omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens regler, dog i visse tilfælde ved at genanskaffe en ny ejendom i forbindelse med afståelse af en fast ejendom udskyde beskatningen af fortjeneste ved afståelse af en fast ejendom til en senere ejendomsafståelse.

Den skattepligtige kan således vælge mellem at lade sig beskatte ved afståelsen af ejendommen eller at udskyde beskatningen til en senere afståelse ved at modregne fortjenesten i anskaffelsessummen for den nyerhvervede ejendom.

SKAT skal bemærke, at der alene kan ske genanbringelse af den del af fortjenesten, der vedrører den del af den afståede ejendom, som blev anvendt i ejerens eller den samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, dvs. den skattepligtige del af fortjenesten. Endvidere kan fortjenesten kun anvendes til at nedsætte anskaffelsessummen for den del af den erhvervede ejendom, der anvendes erhvervsmæssig i ejerens eller den samlevende ægtefælles virksomhed.

Det er bl.a. en betingelse for anvendelse af reglerne om genanbringelse, at den skattepligtige enten erhverver fast ejendom i samme indkomstår, hvori den skattepligtige afstår fast ejendom, eller erhverver fast ejendom senest i det indkomstår, der følger efter afståelsesåret, eller erhverver fast ejendom i det seneste indkomstår forud for afståelsesåret.

Det er endvidere en betingelse, at den skattepligtige senest for det indkomstår, hvori erhvervelsen finder sted, begærer nedsættelsesreglen anvendt ved indsendelse af rettidig selvangivelse eller, såfremt erhvervelsen af fast ejendom finder sted i det seneste indkomstår forud for afståelsesåret, begærer reglen anvendt senest ved indsendelse af rettidig selvangivelse for afståelsesåret.

Efter EBL § 6 C er der tilsvarende mulighed for at genanbringe ejendomsavance i en ombygning, tilbygning eller nybygning.

Det fremgår imidlertid af EBL § 6 A, at udlejning af fast ejendom, der ikke benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, jf. vurderingslovens § 33 stk. 1 eller 7, ikke i denne forbindelse kan anses for en erhvervsmæssig anvendelse.

I nærværende sag er det oplyst, at der ikke er tale om udlejning, men derimod om at sommerhusene stilles til rådighed, efter reglerne i ligningslovens § 16.

SKAT finder imidlertid, at en sådan anvendelse af sommerhusene må sidestilles med udlejning. 

Der kan derfor ikke anses at foreligge en erhvervsmæssig anvendelse af disse 2  sommerhuse,  jf. herved bestemmelserne i EBL § 6 A, stk. 1.

Betingelserne for genplacering af ejendomsavance ses således ikke opfyldt.   

SKAT indstiller herefter, at spørgsmålet bevares med et nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende i 5 år fra afgørelsens dato.