Dato for udgivelse
02 Feb 2007 12:06
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17. februar 2007
SKM-nummer
SKM2007.90.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
488/2004
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Rentefradrag, nærtstående, bevisbyrde, reelt, gældsforhold, retlig, forpligtelse
Resumé

Vestre Landsret havde fastslået, at skatteyderen ikke havde godtgjort, at der bestod et reelt gældsforhold med en retlig forpligtelse til at betale renter, hvorfor rentefradrag efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e, blev nægtet. Af de grunde, der var anført af landsretten, og da det, der var fremkommet for Højesteret, ikke kunne føre til et andet resultat, stadfæstede Højesteret dommen.

Reference(r)

Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra e

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-1 A.E.1.1

Parter

A
(selv)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Bodil Dalgaard Hammer)

Afsagt af højesteretsdommerne

Torben Melchior, Per Sørensen, Per Walsøe, Marianne Højgaard Pedersen og Thomas Rørdam.

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 7. afdeling den 9. september 2004.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Påstande

Appellanten, A, har gentaget sin påstand.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Anbringender

A har for Højesteret i tilslutning til anbringendet om, at skattemyndighederne har godkendt fradragsgrundlaget som reelt, henvist til, at rentefradraget i 1987 var grundlag for beregning af forbrugsrenteafgift.

Supplerende sagsfremstilling

Af en erklæring af 7. marts 2005 fra Jyske Bank fremgår bl.a.:

"Konto nr. ... tilhørende BB Som aftalt telefonisk, dags dato, skal det herved præciseres at overstående konto er etableret den 19.08.1999. Det fremgår ikke af vore notater at A, på noget tidspunkt, skulle have haft fuldmagt til kontoen."

Af en erklæring af 26. september 2005 fra Jyske Bank fremgår bl.a.:

"Konto nr. ... tilhørende BB Som aftalt telefonisk, dags dato, skal det herved præciseres at ovenstående konto er etableret den 19.08.1999 af BB, som herefter er enedispositionsberettiget til kontoen."

Forklaringer

Til brug for Højesteret er der afgivet forklaring af SJ og LB.

SJ har forklaret bl.a., at han har handlet med CC og dennes to sønner. Han vil tro, at As far på daværende tidspunkt i 1980 og før var i stand til at udlåne mange penge, og at han også i 1985 til 1987 var i stand til at udlåne 500.000 kr. Han kunne feks. sælge varer for 700.000 kr. til dem, og de har altid betalt "på forkant". Det er svært for ham at udtale sig om, hvorvidt BB kunne overtage lån på f.eks. 300.000 kr. og 500.000 kr.

LB har forklaret bl.a., at han tidligere hed LBX. Han lærte A at kende privat. På hans foranledning blev A kunde i banken, hvor han åbnede en konto og ikke lang tid efter også en konto til faderen. På faderens konto blev der indbetalt relativt store beløb fra udlandet. Han kan ikke huske, hvor store beløb der gik ind på As konto. Han kender As far, og han har set storebroderen. Han kender lidt til deres pengeoverførsler. Med hans kendskab til faderen i 1983, havde han midler til lån på væsentlig mere end 300.000 kr. I 1987 var han ikke i banken mere. Så vidt han husker, holdt han op den 1. april 1987. Han kender ikke As fars forhold efter det tidspunkt. Efter hans mening havde han mulighed for at udlåne 500.000 kr. i 1987. Han vil antage, at broderen og faderen havde midler, så de kunne udlåne 300.000 kr. og 500.000 kr. til A. Han skrev under som vitterlighedsvidne på gældsbrevet af 1. september 1984 på 300.000 kr. Han har ikke grund til at betvivle, at dokumentet ikke skulle være reelt. Han tror, at det er ham, der har skrevet gældsbrevet på As foranledning. Tilbagekaldelsen af fuldmagten den 27. juli 1999 er lavet på en standardformular fra Jyske Bank. Han kan se datoen og sit navn, men han genkender ikke broderens underskrift, som han ikke kan huske. Han har ikke kendskab til udfyldelsen, og hvilken konto den vedrører. Han ved ikke, om fuldmagten vedrørte en eller flere konti. Hvis der kun var tale om en konto, er det næppe nødvendigt at skrive kontonummeret. Hvis en konto er oprettet senere end tilbagekaldelsen, vil der ikke kunne hæves på denne, medmindre der er en fuldmagt. Han har ikke kendskab til og kan ikke se, om tilbagekaldelsen er sendt/ikke sendt til Jyske Bank. Af kontoudskriften for den 23. maj 2001 vedrørende BBs konto i Jyske Bank, konto nr. ..., kan det ses, at der er indbetalt 16.000 kr. og 12.000 kr. Betalingerne til kontoen begyndte i august 1999. Det kan ses, at pengene blev brugt til køb af lastbilmotorer. Der kan ikke trækkes på en konto uden fuldmagt, og det er kun As bror, der kan trække på kontoen, medmindre der er en fuldmagt til anden side. Han ved ikke, om A havde fuldmagt til kontoen, eller om en eventuel fuldmagt var tilbagekaldt. Hvis der er en fuldmagt til en konto, skal det kunne ses af bankens dokumenter.

Højesterets begrundelse og resultat

Af de grunde, der er anført af landsretten, og da det, der er fremkommet for Højesteret, ikke kan føre til et andet resultat, stadfæster Højesteret dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal A betale 25.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbet for Højesteret forrentes efter rentelovens § 8 a.