Dato for udgivelse
01 okt 2007 11:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 aug 2007 13:12
SKM-nummer
SKM2007.675.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-137567
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning
Resumé
Der er anmodet om bindende svar på spørgsmålet om, hvorvidt en påtænkt omstrukturering vil bevirke, at der i A A/S udløses genbeskatning i medfør af § 33 E i lov nr. 995 af 7/10 2004 (ligningsloven), jf. § 15, stk. 8, i lov nr. 426 af 6/6 2005, af tidligere fratrukne underskud i sambeskatningen, når omstruktureringen bl.a. indebærer, at de pågældende selskaber i skyggesambeskatningen overdrages fra disse selskabers umiddelbare moderselskab (B A/S) til B A/S's moderselskab, A A/S, og B A/S efterfølgende likvideres. Skatterådet besvarede spørgsmålet benægtende.
Hjemmel
07-093167
Reference(r)

Ligningsloven § 33 E
Lov nr. 426 af 6. juni 2005 § 15, stk. 8

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-3 S.D.4.4.
Spørgsmål

Vil den påtænkte omstrukturering bevirke, at der i A A/S udløses genbeskatning i medfør af § 33 E i lov nr. 995 af 7/10 2004 (ligningsloven), jf. § 15, stk. 8, i lov nr. 426 af 6/6 2005, af tidligere fratrukne underskud i sambeskatningen, når omstruktureringen bl.a. indebærer, at de pågældende selskaber i skyggesambeskatningen overdrages fra disse selskabers umiddelbare moderselskab (B A/S) til B A/S's moderselskab, A A/S, og B A/S efterfølgende likvideres?

Svar

Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Baggrund - nuværende koncernstruktur

A A/S ejes 100% af det udenlandske selskab C. A A/S ejer 100% af datterselskabet B A/S. B A/S er moderselskab for en række driftsselskaber i koncernen, herunder danske og udenlandske selskaber.

Til og med indkomståret 2004 var A A/S moderselskab i den danske sambeskatning, der omfattede en række udenlandske og danske selskaber.

Koncernen har ikke valgt international sambeskatning.

Fra og med indkomståret 2006 forventes alene 9 udenlandske selskaber i skyggesambeskatning med A A/S.

Påtænkt omstrukturering

A A/S påtænker at gennemføre en omorganisering af koncernen, der bl.a. medfører, at A A/S skal være eneste danske holdingselskab med ejerskab til de danske og udenlandske driftsselskaber.

I den forbindelse ønsker koncernen vished for, at omstruktureringen ikke udløser genbeskatning under skyggesambeskatningsreglerne i A A/S af de genbeskatningssaldi, der påhviler selskabet, og som relaterer sig til udenlandske selskaber.

Det påtænkes således at foretage et salg af de danske og udenlandske driftsselskaber fra B A/S til A A/S i løbet af 2007 (1).

Visning af billede: 1

 

 

Herefter (2) foretages en skattepligtig spaltning af A A/S uden ophør af selskabet, hvorved de øvrige datterselskaber indskydes i et dansk Newco ejet af A A/S's moderselskab, C, og aktierne i skyggesambeskatningsselskaberne forbliver ejet af A A/S.

Visning af billede: 2

Newco fusioneres umiddelbart herefter skattepligtigt med B A/S med sidstnævnte som modtagende selskab (3).

Visning af billede: 3

 

Endelig likvideres B A/S (4).

Visning af billede: 4

 

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Vil den påtænkte omstrukturering bevirke, at der i A A/S udløses genbeskatning i medfør af § 33 E i lov nr. 995 af 7/10 2004 (ligningsloven), jf. § 15, stk. 8, i lov nr. 426 af 6/6 2005, af tidligere fratrukne underskud i sambeskatningen, når omstruktureringen bl.a. indebærer, at de pågældende selskaber i skyggesambeskatningen overdrages fra disse selskabers umiddelbare moderselskab (B A/S) til B A/S's moderselskab, A A/S, og B A/S efterfølgende likvideres?

Det er spørgers opfattelse, at SKAT bør besvare det stillede spørgsmål med et "nej".

Ved lov nr. 426 af 6/6 2005 blev de danske sambeskatningsregler væsentligt ændret, idet lovgiver indførte tvungen dansk sambeskatning og frivillig international sambeskatning samtidig med indførelsen af et territorialprincip, for så vidt angår faste driftssteder og faste ejendomme i udlandet.

De nye regler fik virkning fra og med indkomstår, der påbegyndtes efter den 15. december 2004.

Under de hidtidige regler kunne et dansk moderselskab inddrage de udenlandske datterselskaber i sambeskatning, som man ønskede, med hjemmel i dagældende selskabsskattelovs § 31. Efter ligningslovens § 33 E udløstes genbeskatning af tidligere fratrukne underskud hidrørende fra udenlandske datterselskaber i visse tilfælde af sambeskatningsophør, herunder f.eks. koncerninterne omstruktureringer. Det var det øverste selskab i sambeskatningen, hvorpå genbeskatningsforpligtelsen hvilede.

Med vedtagelsen af lov 426 af 6/6 2005 ophørte den hidtidige sambeskatning med udenlandske datterselskaber, medmindre koncernen valgte international sambeskatning efter den nye selskabsskattelovs § 31 A.

Valgte koncernen ikke international sambeskatning indtrådte en særlig ordning om "skyggesambeskatning", for så vidt angår gamle genbeskatningssaldi. Ordningen, der følger af § 15, stk. 8, i lov nr. 426 af 6/6 2005, udskyder genbeskatningen af den eksisterende genbeskatningssaldo til det pågældende datterselskab genererer positiv indkomst, eller der i øvrigt gennemføres en handling, der ville have udløst genbeskatning efter den tidligere gældende LL § 33 E, jf. lovbekg. nr. 995 af 7/10 2004.

A A/S har, som nævnt ovenfor, ikke valgt international sambeskatning, og har derfor fra og med indkomståret 2005 ført skyggegenbeskatningssaldi for de tidligere underskudsgivende udenlandske datterselskaber.

Under skyggesambeskatningen udløses der, som nævnt, genbeskatning, hvis der gennemføres en disposition, der ville have udløst genbeskatning i medfør af den tidligere gældende ligningslovs § 33 E.

Det er derfor afgørende for besvarelsen af det stillede spørgsmål at tage stilling til, om den påtænkte disposition ville have udløst genbeskatning, såfremt den var blevet foretaget under den "gamle" sambeskatning.

Det fremgår af ill. 1 ovenfor, at de skyggesambeskattede selskaber sælges i løbet af et indkomstår fra det umiddelbare moderselskab (B A/S) til dettes moderselskab, A A/S, hvorpå de pågældende genbeskatningsforpligtelser hviler, idet A A/S var øverste moderselskab under den daværende sambeskatning. 

Hvis en sådan omstrukturering var sket under den daværende sambeskatning, ville dette ikke have udløst genbeskatning, idet de udenlandske datterselskaber ikke udtræder af sambeskatningen med det selskab, genbeskatningsforpligtelsen hviler på (A A/S). Der er således ikke tale om et genbeskatningsudløsende sambeskatningsophør.

Dette følger forudsætningsvist af flere afgørelser fra Ligningsrådet, der i flere tilfælde har fundet, at den omstændighed, at der sker omstruktureringer inden for en eksisterende sambeskatning ikke bevirker, at sambeskatningen er ophørt - eller ikke har varet hele indkomståret - så længe sambeskatningen med det ultimative moderselskab ikke brydes.

Der kan f.eks. henvises til SKM 2001.443, hvor X ejede et tysk selskab, Y, og der hvilede en genbeskatningsforpligtelse på X. I 2000 blev der foretaget en aktieombytning, således at Z blev nyt moderselskab for X. I 2001 ønskede man at overdrage Y til Z, således at X og Y blev søsterselskaber. For så vidt angik underskud fra før 2000, ville dette udløse genbeskatning, da forpligtelsen påhvilede X, og denne sambeskatning ville blive brudt. For så vidt angik underskud fra efter 2000, ville det ikke udløse genbeskatning, da genbeskatningsforpligtelsen for disse underskud påhvilede Z.

Det ses heraf, at den omstændighed, at koncernforbindelsen brydes mellem Y og Y's umiddelbare moderselskab, X, ingen betydning har for den genbeskatningssaldo, der hviler på det ultimative moderselskab, Z.

Der kan tillige henvises til SKM 2004.339, hvor et moderselskab, E, gennem en årrække havde været sambeskattet med det danske datterselskab F og de udenlandske datterselskaber G og H. Ligningsrådet blev spurgt, om E's salg af aktierne i G og H til F i løbet af indkomståret ville udløse genbeskatning af underskud efter ligningslovens § 33 E. Ligningsrådet besvarede spørgsmålet benægtende, da der var tale om en omstrukturering inden for en allerede etableret sambeskatningsenhed, hvorfor sambeskatningen ikke skulle anses for ophørt.

Udtalelse fra den lignende enhed

Sagen har været til udtalelse hos den lignende enhed, der udtaler følgende:

"Vi er enige i at den foreslåede omstrukturering ikke medfører genbeskatning af tidligere fratrukne underskud i sambeskatningen i relation til de polske og svenske datterselskaber, da disse udenlandske datterselskaber ikke udtræder af sambeskatningen med det selskab genbeskatningsforpligtelsen hviler på (A A/S). Der sker således ikke et genbeskatningsudløsende sambeskatningsophør."

SKATs indstilling og begrundelse

I forbindelse med vedtagelsen af de nye sambeskatningsregler ved lov nr. 246 af 6. juni 2005 indførtes en overgangsregel i lovens § 15, stk. 8. Reglen gælder den situation, hvor sambeskatningen med et udenlandsk selskab ophører i det førstkommende indkomstår, der påbegyndes den 15. december 2004 eller senere.

I denne situation gælder ifølge overgangsreglen, at eventuelle genbeskatningssaldi løbende udlignes i takt med, at det/de udenlandske selskaber indvinder overskud (skyggesambeskatning).

Det fremgår endvidere af § 15, stk. 8, at dispositioner, der tidligere udløste genbeskatning efter reglerne i den daværende ligningslov § 33 E, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 7. oktober 2004, fortsat udløser genbeskatning, indtil genbeskatningssaldoen er udlignet.

Det er oplyst, at A A/S til og med indkomståret 2004 var moderselskab i en sambeskatning, der omfattede en række udenlandske og danske selskaber, herunder de sagen omhandlede udenlandske datterselskaber i skyggesambeskatning.

Da koncernen ikke har valgt international sambeskatning efter de nye regler finder § 15, stk. 8, i lov nr. 246 af 6. juni 2005 vedrørende skyggesambeskatning anvendelse. Eventuelle senere overskud i datterselskaberne skal således løbende genbeskattes, og dispositioner omfattet af den tidligere ligningslov § 33 E udløser fuld genbeskatning.

Det må herefter vurderes, hvorvidt de ønskede dispositioner ville udløse genbeskatning efter de tidligere regler i ligningslovens § 33 E.

SKAT finder ikke, at de anførte påtænkte dispositioner er omfattet af den tidligere ligningslov § 33 E, idet de udenlandske datterselskaber ikke ved dispositionerne udgår af den tidligere sambeskatningskreds med moderselskabet A A/S, hvorpå genbeskatningsforpligtelsen hviler.

Det er således SKATs opfattelse, at dispositionerne ikke udløser genbeskatning.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet besvares med nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.